Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Yttrande
Boverket
Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende
Datum
Diarienummer
Process
2015-04-17
852\2015
3.1.2
Ert diarienummer
Fl Dnr 1416628
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån, Fl Dnr
14-16628
Sammanfattning
Boverket ser positivt på det övergripande syftet i sak med kravet på amorteringar för att minska riskerna i den svenska samhällsekonomin. Dock fmns det
några oklarheter i sakfrågan:
•
Effekten på bostadspriser är väldigt oklar, förutom att en dämpande effekt
kan förväntas
•
Nyproduktion av bostadsrätter och småhus kan komma att påverkas negativt
•
På kort sikt kan rörligheten minska
Allmänt
Boverket tycker att det är bra att det enbart ska omfatta nya bolån för att inte
hushållen ska påverkas alltför negativt av i efterhand ändrade förutsättningar
och att det fmns möjligheter till undantag. Dock kommer amorteringskravet
ytterligare försvåra för de som ska köpa sitt boende för första gången. Det hade
varit önskvärt med mer information om spridningen av hushållens skuldsättning för att bättre bedöma hur olika bolåntagare påverkas av amorteringskravet.
Bostadspriser
Det är svårt att bedöma hur starkt amorteringskravet kommer att påverka bostadspriserna. Utgångspunkten är att priserna kommer gå ner eftersom bostadsköparna får en ökad utgift. Detta utifrån att ökade amorteringar kommer precis
som en ökad ränta leda till högre bolåneutgifter per lånad krona. Utifrån att
hushåll troligtvis inte vill få högre bolåneutgifter, kommer amorteringsökningen kompenseras genom att man tar ett mindre bolån. Därför kommer inte en
amorteringsökning att ge högre bolåneutgifter för en bostadsköpare. Bostads-
Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Besök: Drottninggatan 18, Karlskrona. Norrlandsgatan 11, Stockholm
Tel: 0455-35 30 00. Fax: 0455-35 31 00. E-post: [email protected] Webbplats: www.boverket.se
köparna kan komma att låna mindre och ge lägre bud vid försäljningar av bostäder.
Dock är det osäkert i vilken utsträckning bostadsköpare är utgiftsbegränsade
och det finns många andra faktorer som påverkar efterfrågan. Det vore önskvärt att se till det nuvarande sparandet för hushållen för att bedöma omfattningen av hur mycket bostadsköpare sparar och om de kan styra om sitt sparande
till amorteringar. En bostadsköpare kan finansiera ökade amorteringar genom
att minska övrig konsumtion eller styra om sitt sparande vilket ytterligare kan
motverka prisnedgångar. Till detta kommer anpassning av både efterfrågade
och erbjudna objekt på marknaden. Men även hushållens rationalitet påverkar
genom att de eventuellt inte ser amorteringar som ett sparande utan som en
kostnad.
Nyproduktion
Effekten på bostadsbyggandet av amorteringskravet är svår att bedöma. På en
del håll kan påverkan bli liten. Det kan dock inte uteslutas att produktionen av
nya småhus eller bostadsrätter kan komma att dämpas och även minska på en
del håll i landet, i synnerhet om räntorna inom några år stiger.
Ett fall i bostadspriser skulle även det bidra till en minskad nyproduktion av
småhus och bostadsrätter . Dock är det troligt att den negativa inverkan från
prisminskning på bostadsinvesteringarna kan komma att dämpas till följd av
befolkningsökningen och pressade byggkostnader som svar på efterfrågebortfallet.
1
Rörlighet
Ett problem som Boverket ser är att amorteringskravet på kort sikt kommer
minska benägenheten att flytta.
I detta ärende har avdelningschef Ylva Aller beslutat. Nationalekonom Hans
Jonsson har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också
marknadsanalytiker Sebastian Johansson, ekonom Hans-Åke Palmgren, enhetschef Victoria Magnesson och rättschef Yvonne Svensson deltagit.
Hans Jonsson
nationalekonom
Caldera, Aida & Johansson, Åsa, 2013. "The price responsiveness of housing supply in
OECD countries," Journal of Housing Economics, Elsevier, vol. 22(3), pages 231-249, skattar
priselasticiteten för bostadsinvesteringar till 1,38 i Sverige.
1