2:2, kl 18:30 Elisabeth Nobuoka Nordin (MP

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015-10-19
Plats och tid
2:2, kl 18:30
Beslutande
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP),
ordförande, Joy Benigh (S),
Robert Steffens (C ), Sven-Arne
Lindblom (S), Mai Eriksson (S),
Anders Gustafzon (S), Ann-Christin
Sundberg (S), Besnik Morina (M),
Dick Bergman (TUP), Samira Österberg (V), Birgit Hellgren (FP)
Ersättare
Carola Norén (S), Rolf Garneij (S), Marie Spennare (M), Pär Sargren
(MP), Myrna Persson (MP), Monica Brundin (V), Ronnie Anderson
(V), Nils-Gustaf Gustafsson (C )
Övriga deltagande
Magnus Andersson, Ingrid Molander, Erik Bergström, Alexsandra
Hellstén, Karina Wallenius
Mai Eriksson (S)
Utses att justera
Plats och tid för justering
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, Munkhättevägen 45,
Tumba, 2015-10-26
Sekreterare
Paragrafer
52 - 55
Karina Wallenius
Ordförande
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)
Justerare
Mai Eriksson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd
Sammanträdesdatum
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015-10-19
Anslaget den
Nedtas den
2015-10-28
2015-11-18
Förvaringsplats för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, Munkhättevägen 45, Tumba
Underskrift
Karina Wallenius
1[7]
BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-19
§ 52
Återtagande av överklagan
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till
nämndsammanträdet 2015-12-07.
Saken
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun har den 24 juli 2015
överklagat länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om att ge tillstånd till
hamnverksamheten m.m. inom fastigheterna Ström 1:1 och 1:3, Botkyrka
kommun.
Förslag har väckts av nämndledamöter, att frågan om överklagande av
Hamnverksamhet i Kagghamra och eventuellt återtagande av överklagan ska
tas upp vid ett nämnsammanträde.
Sammanfattning
Kagghamra Hamn & Entreprenad AB har ansökt hos miljöprövningsdelegationen om hamnverksamhet på fastigheterna Ström 1:1 och 1:3.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gavs under början av 2014 tillfälle att yttra
sig gällande tillståndsansökan för Kagghamra hamn. En tjänsteskrivelse
upprättades av miljöenheten. Nämnden fattade beslut § 5/2014,om att överlämna tjänsteskrivelsen som yttrande till miljöprövningsdelegationen.
Nämnden ställde sig inte positiv till tillåtlighet av en hamnverksamhet i
Kagghamra. Mattias Franzén (M) valde att lämna ett särskilt yttrande.
Länsstyrelsen fattade beslut om tillstånd till Kagghamra hamn & Entreprenad AB för hamnverksamhet m.m. den 26 juni 2015. Nämndordföranden
fattade beslut (på delegation från nämnden) om överklagande av länsstyrelsens beslut den 24 juli, med anledning av att överklagandetiden inföll under
semestertid.
Grund för beslut/överklagan
Platsen för tillstånd till hamnverksamhet är olämpligt lokaliserad. Den ligger långt ifrån slutdestination för det material som avses tas in i hamnen,
och medför därför onödigt långa transporter. Transporterna från och till
hamnen måste ske på väg 225, en väg som redan i dag är hårt belastad av
tung trafik, bl.a. med anledning av Nynäshamns hamn. En stor del av lastbilarna till och från Nynäshamns hamn väljer väg 225. Det innebär att stadsdelen Vårsta i Botkyrka kommun är hårt belastad av tung trafik redan i dag.
Många bostäder i Vårsta är placerade nära väg 225 och de boende upplever
störningar, framförallt från den tunga trafiken.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser även att försiktighetsprincipen enligt
Miljöbalken medför att en utökad hamnverksamhet i direkt anslutning till
2[7]
BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-19
Kagghamra ån (som är ett riksintresse för naturvården) är olämplig. En
olycka i hamnen med ett oavsiktligt utsläpp av t.ex. diesel kan ge svåra konsekvenser för Kagghamraåns ekosystem.
3[7]
BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-19
§ 53
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för hamn- och vattenverksamhet
samt hantering av entreprenadberg [M 3882-15]
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen daterad 201509-30 som yttrande till Mark- och miljödomstolen.
Yttrandet
Miljöenheten anser att de av Skanska Asfalt & Betong AB tillståndsansökta
hamn- och vattenverksamheterna på fastigheterna Fågelvik 2 samt Fittja
17:23, bör kunna medges.
Miljöenheten anser att transporter av tungt ballastmaterial på vatten är att
föredra, framför transport med lastbil.
Platsen för hamn- och vattenverksamheten är redan ianspråktagen och påverkad av mänskliga aktiviteter, samt innehar inga kända höga naturvärden.
Kontrollmätningar av buller bör genomföras vid bostäderna på Duvberget
när verksamheten är i gång.
En utredning som påvisar vilken påverkan utökningen av lastbilstranporterna som passerar Alby, på väg till Eriksbergs industriområde, innebär för riskerna för överträdelser av miljökvalitétsnormerna för luft, bör tas fram inom
ramen för denna ansökan.
Bedömning
Det är viktigt att entreprenadberg som uppkommer från stora bygg- och infrastrukturprojekt i regionen används på ett ändamålsenligt sätt för att
minska behovet av utbrutet jungfruligt berg- och grusmaterial. En hållbar
materialförvaltning är förenlig med hushållningsprincipen enligt Miljöbalken.
Platser för masshantering är nödvändiga för en växande storstadsregion och
återanvändningen av material måste öka för att främja hushållningen av våra
naturresurser,
Masshanteringsverksamheter placeras lämpligen intill stora trafikleder i
närheten till tätort, för att minimera störningar och för att korta ned transportvägarna. I detta fall ligger mottagningshamnen och masshanteringsområdet i Eriksberg (där merparten av materialet kommer att bearbetas) i nära
anslutning till E4:an. En stor del av krossmaterialet kommer även att läggas
upp i anslutning till Eriksbergs industriområde, i syfte att stabilisera marken
inför det kommande Södra porten-projektet.
Överträdelser av miljökvalitétsnormerna för luft har förekommit i Alby under flertalet år. Ansökan innehåller inget material som behandlar trafiksitu-
4[7]
BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-19
ationen i Alby och hur projektet kan komma att påverka luftföroreningssituationen i Alby genom utökningen av tunga transporter som passerar platsen,
på väg till Eriksbergs industriområde. En sådan utredning bör lämpligen
kompletteras till ansökan.
Det föreligger risk för klagomål på buller från verksamheten från boende på
Duvberget i Huddinge kommun. Skanska bör låta genomföra bullermätningar när verksamheten är i gång, för att komplettera bullerberäkningarna
som bilagts ansökan.
Yrkanden
Robert Steffens (C), Besnik Morina (M), Dick Bergman (TUP) yrkar bifall
till miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 2015-10-19.
5[7]
BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-19
§ 54
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Miljöchef Ingrid Molander informerade om ett smittskyddsärende gällande
salmonella. Vidare informerade Ingrid Molander om kommande kontroller
av livsmedelshanteringen i tillfälliga asylboenden i kommunen.
Energi- och klimatrådgivare Erik Bergström informerade om Energi- och
klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
kommer att få Erik Bergströms presentation via e-post.
6[7]
BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-19
§ 55
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2015-09-03—2015-09-30.
7[7]