bifogad inbjudan

Kunskap för urban utveckling
Välkomna till tre nationella kunskapsseminarier
om hållbar stadsutveckling
Syfte:
Dialog mellan forskare och praktiker om
vad som krävs för en socialt hållbar
stadsutveckling.
Göteborg 23 oktober
Upplägg:
Dialogpunkterna inleds med en
presentation på 20 minuter, följt av
diskussion i smågrupp. För att få till en
bra dialog kommer information om
projekten /satsningarna att skickas ut i
förväg så att alla kan komma förberedda.
Stockholm 2 november
Målgrupp:
Forskare, politiker och tjänstepersoner
som arbetar med städernas utveckling,
samt representanter från bostadsbolag
och idéburen sektor i de kommuner som
ingår i det urbana utvecklingsarbetet.
Välkomna!
 Scaniasalen, Chalmers Conference
Center, Chalmersplatsen 1
 Kontaktperson: Birgitta Guevara
 Anmälan senast 9 okt
 Lokal: Glasbruket
Hantverkargatan 3D
 Kontaktperson: Elin Blume
 Anmälan senast 9 okt
Landskrona 3 november
 Församlingshemmet Landskrona,
Artillerigatan 2
 Kontaktperson: Mattias Larsson
 Anmälan senast 9 okt
Om intresset att delta blir större än antalet
platser förbehåller sig arrangörerna rätten att
göra ett urval av deltagare så samtliga
kommuner och stadsdelar i det urbana
utvecklingsarbetet blir representerade.
Program
Fika från 9.30
10.00
Inledning
Kommunrepresentant samt Lina Martinson, Näringsdepartementet
10.30
Presentation och dialog utifrån två forskningsprojekt som
genomförts inom det urbana utvecklingsarbetet
Dela(d) stad
Ann Legeby (23/10 & 2/11) Lars Marcus (3/11)
Mörkade platser - stigmatisering och ryktesspridning i urbana
utvecklingsområden
Maria Vallström
Lunch 12.30 – 13.30
13.30
Presentation och dialog utifrån två satsningar inom Mistra
Urban Futures - inkl fikapaus
KAIROS - Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt
hållbara städer
Åsa Lorentzi och/eller Birgitta Guevara
Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling
Kerstin Elias
16.00
Dagen avslutas
Bakgrundsinformation
Det urbana utvecklingsarbetet
Det urbana utvecklingsarbetet är ett kunskapsbaserat och tvärsektoriellt samarbete för en bättre utveckling
i ett antal utvalda stadsdelar. Syftet är att bidra till samverkansformer för ett långsiktigt förändringsarbete.
Uppdraget riktar sig till 15 stadsdelar i 9 kommuner. Boverket och länsstyrelserna har i uppdrag att stödja
kommunernas arbete i dessa stadsdelar.
Mistra Urban Futures
Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Centrumet ska bidra till att
göra verklig skillnad för miljön och människors liv i världens städer. I nära samverkan mellan praktiker och
forskare tas verkningsfull och relevant kunskap fram.
Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling
Under 2015 har Stockholm, Göteborg och Malmö samlats kring en gemensam beskrivning av utmaningar
och kunskapsbehov inom stadsutveckling. Syftet är att stödja och stärka städernas dialog med nationella
och regionala forskningsaktörer, så som myndigheter, forskningsfinansiärer, universitet, högskolor och
institut. Kunskapsagendan ska ligga till grund för forskningspolitiska inspel och främja gemensamma
satsningar och prioriteringar mellan städerna.
Exempel på forskning som vi kommer att ha dialog om
Dela(d) stad
Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad är i fokus
för den forskning som bedrivits under många år på Arkitekturskolan KTH. Syftet med forskningen är att öka
förståelsen för rummets betydelse i segregationsfrågan liksom hur stadsbyggandet kan spela en positiv roll
i sammanhanget. I projektet prövas och utvärderas metoder och förhållningssätt i några stadsdelar som
omfattas av ”Urban Utveckling”.
KAIROS - Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer
KAIROS är ett transdisciplinärt forskningsprojekt med fokus på hållbarhetens sociala dimension.
Utgångspunkten för projektet är hur globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid och ställer
nya krav på delaktighet och medskapande. KAIROS övergripande slutsatser kommer att sammanfattas i
behovet av ett antal synvändor. Fokus på seminariet är behovet av en förändrad styrning av offentlig
sektor: Från kundnytta till samhällsnytta!
Mörkade platser - stigmatisering och ryktesspridning i urbana utvecklingsområden
Berättelser om ”förorten” återskapar platserna som annorlunda och problematiska, bortom det flöde av
människor som passerar genom dem. Bilderna reproduceras i olika sammanhang, främst utanför de
områden som de berör, men de påverkar boende och verksamma i negativ riktning. Projektet tar upp olika
strategier som kan användas för att bemöta territoriell stigmatisering