4 Hållplats Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5 Övrig stadstrafik

n
ge
sv ä
erk
gv
Så
78 GÅNGVIKENTIMRÅ C
SKÖNVIKS- Skö
Järviksvägen
(
!
(
!
Na
nv
iks
v.
cka
SKÖNVIKSBERGET
FYRVÄPPLINGSVÄGEN
n
dlu
far
tsv
.
Up
p
v.
Källvägen
n
rs v
äg
e
Vik
to
en
av
äg
Kvartsgränd
Ko
rst
Kattbergs
ga tan
Trafikgatan
Skönsbergsvägen
Malmgatan
en
Krönv.
Tr
af
ikg
at
an
Södra Bergets företagsby
Kl
oc
ka
Ol
je
rg
Pa
.
sto
rsg
pp
.
gr
än
d
bor
g
Bå
t sm
an
s
Ö
st
er
m
v.
id h
em
or
sg
at
an
Ko
nt
or
gs
ga
t an
Ho
vg
at
an
ov
äg
en
rn
ge
n
en
Tackelvägen
(
( !
!
(
!
!
(4
!
(
(
!
(
!
(
( !
!
st
v.
KORVETTVÄGEN
en
Korvettväg
ägen
Galärv
FÄBODSANDSVÄGEN
Alvä
gen
(
( en!
!
Kanotväg
ägen
Kutterv
Vinberget
KANOTVÄGEN
ägen
Kajakv
Jullevä
gen
Hillstamon
NORR( STIGEN
!
Brisvägen
Hållplats
K
Linje 1
(
!
Linje 2
amnsv
Fiskeh
Atlasvägen
Lärkv.
n
(
( !
!
Mellanv.
gs
ta
bä
ck
en
Svart
Knoppelmoberget
ple
Va
n
ge
vä
tjärns
bäcke
n
0
Villav.
Tärnv.
Linjevä
gen
Jupitervägen
väg
en
Plastv.
Omsberget
Nedre
Bergsväge Bredsand
n
a
Somm
( !
!
(
(
Syntés !
vägen
(
!
rv.
PLASTVÄGEN
!
(4 BREDSAND
SYNTESVÄGEN
Draget
Helg- och sommartidtabell
STRANDVÄGEN
Appelbergsväg
en
Slättberget
Vintertjärnen
Vintertidtabell, vardagar
( BREDSANDS
!
( !
!
(
ORKANVÄGEN
!
(
(
!
GRANLIDEN
!
(
(
!
RAHOLMEN
Färdväg förortstrafik vid Bredsand:
SKOLA
Bredsand
Ne
ptu
n
väg
e
Svarttjärnen
Vintertjärnsberget
Castorvägen
Merkurv.
Solväge
n
Ma
rs
Vattu
väg
en
(
!
(
!
Förortstrafik
Hallonstigen
Tallvägen
Te
llu
sv
äg
en
Mån
väge
n
Saturnusv
ägen
Bod
bäck
en
Övre Bredsand
Skalberget
n
(
!
Vin
dh
em
sv ä
ge
n
Hjortronstigen
Linje 5
Nyponstigen
äge n
Kulingv
Viken
Övrig stadstrafik
og
sv
äg
en
Enbärsstige
n
ge
stigen
gen
mvä
Stor
ägen
Orkanv
vä
Lingon
KULINGVÄGEN
(
( !
!
s
yg
Bodarna
FISKEHAMNSVÄGEN
ägen
Trom bv
rt
Fa
Sidsjöbodarna
(
( !
!
Kultjevägen
Linje 4
( !
!
( FLÄSIAN
ägen
Stenvikskajen
Linje 3
gen
73
SÖDRA ALNÖ-VI
STILTJEVÄGEN
500
1 000
m
Nothällan
Copyright Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 2015
120 NJURUNDABUSSARNA
Södra Stadsberget
(
!
(
( !
!
de
nv
äg
en
ÄNGEN
en
Gr
an
li
Apelsinlunden
g
Stiltjevä
Kustvägen
(
!
n
ke
Storråberget
ko
(
!
(
!
Medskogsbron
GONDOLVÄGEN
KONTORSVÄGEN
( ENHÖRNINGSVÄGEN
!
en
en
Skalslåtten
Kl
in
n
Galeasvägen
sv
äg
n
ke
hö
En
Getberget
g
vä
gs
in
KVASTPRICKSVÄGEN
(
( !
!
tan
! SKÖNSMOHUSET
(
Ku
bik
en
( Fr
!
b
Lysbojsvägen
Sundsvallsfjärden
La
!
(
(
!
Ljudbojsvägen
12
0
sga
Myrnäsvägen
LJUDBOJSVÄGEN
ac
ken
b äc
ens
vä
ge
n
äg
en
väge
n
San
dv.
Spån
Be
n
sin
v
FÖRETAGSBYN
v.
der
en
sm
ans
Sk
ifte
sv
äg
n
rga
ta
g.
Gre
ve
tan
SKÖNSMONS
( SKOLA
!
(
!
HÄRSTAVÄGEN
Hills
tav.
Röm
s ta
v.
Båt
Sön
smog
a
Ke
tav
llg
äg
re
en
ns
Ge
v.
tbe
rg
sv
.
n
n
R ad
ioga
tan
gata
Skön
Hä
rs
Grop
gata
Mo
gat
an
gen
svä
Bata
ljon
(
!
Östermalm
(
!
Öst e
rmalm
s
Pe
gat a
n
MOGATAN
Västr
a
Jako
bsda
lsg.
jor
sg
Ka
pte
ns
g.
Ma
Vin
te
Rebe
tskyg
.
(
!
borg
s
Övre Rah
olmsväge
n
tan
Parkg
a
gatan
Ersta
Nybro
gatan
Espla
naden
Solg.
allén
Skolh
us
rän
d
Ste
ng
A
Väx
thus
stige
n
ge
n
Klintgat
an
Ljun
gba
cke
n
Fur
uba
cke
n
Enb
ack
en
g.
Smed
.
Jäga
rg
n
vä
ge
ta
Br
an
äg
En
gb
er
gs
v
Fre
ds
ga
Bjö
rkg tan
rän
d
Rörg.
Varvs
gränd
n
Rek to
rs gata
Flora
gatan
viksg.
g.
atan
Slutg
42
Rubin
v.
Sv e
avä
gen
Åkers
Dalga
tan
äg en
Sidsjö
v
gsgatan
Linderber
Klock
gjutare
tsv
.
olo
t
Kro
n
Hårdval
lsga tan
Hag
avä
g
vä
ge
n
Tö
rn
sk
ate
Igeltjärnsvägen
v.
Tegelbruksg.
!
(4
Björn
e
n
( !
!
(
sb
Bö
le
vä
ge
n
Strö
mga
tan
Kalm
arv.
v.
v.
ög
s
Tö
rn
ro
s
Fr
eja
v.
nl
oh
G
ra
ck en
Vallb
a
Grä
sba
cke
n
Bet
esb
ack
en
Tunad
als
Bå
ge
vä
ge
n
en
Lövåsväg
öv.
Ma
lm
Travban
M
on
tö
rv
äg
en
Sk
an
ör
Hö
Hu
de
gin
rba
M
v
ck
äg
jö
en
lne
en
rv
äg
Ru
en
ns
ten
sv
.
ev.
sta
dsv
äg
en
Tvä
Vallga
ta
en
Sörnacksta
Me
ds
k
Styrbordsvä
ge
el
Ro
vfå
g
n
bä
ck
e
m
Da
m
(
( !
!
( !
!
(
tro
g
vä
71 SÖDRA BERGET SÖDRA BERGET
Arboretum
n
GREVEGATAN
um
le
n
Så
gvä
ge
vä
up
Sl
(
!
an
dm
Sörn
ack s
tav ä
ge
(
!
Kumo
en
äg
dv
Bo
c
bä
kra
c
Va
SKRAVSÄTTSVÄGEN
KARLSVIK
Tjuvholmen
n
Su
42 MATFORSBUSSARNA
(
(!
!
Vindskärsudde
n
ge
vä
gs
Klissvägen
v
Gre
Lervik
svä
ge
n
Kaptensudden
r
be
Kullberget
em
en
tsv
ä
v.
ns
uto
Böle
85 PETERSVIK
rk
Ky
iv.
pan
Kom
SIDSJÖ
gen
(!
!
(
(
!
FÄNRIKSGATAN
STUGGRÄND
lsg.
ngvä
gen
Sidsjön
livä
Gran
Bä
nkå
Skravsätt
(
!
rgr
Gre
änd
ven
sbä
cks
g.
Pl
!
(
3
an
tsg
Krok
.
g.
!
(
(
!
( BÖLEVÄGEN
!
Älgdalsmoberget
en
(
Gr !
än
s
( gatan
!
Lö
jtn
Vidarstig
en
Eko
rrsti
gen
n n
ge e
sti tig
Ek ters
a
Te
en
äg
PILGRÄND
Re
g
Pavil
jo
Petersvik
lén
Sk
olg
at
an
oda
SIDSJÖN
sv
nig.
öd
Ny
erm
ga
tan
alm
sg.
(
!
Må
Norra
rte
Mårt
ns
ens b
bä
acke
ck
n
MÅRTENSRO !
(
!
(
PETERSVIK
LERVIK
DURKVÄGEN
Kolv
ägen
KAPTENSGATAN
BRANTASVÄGEN
nm
ÄNGSGATAN
Albä
ck sg
atan
!
(
!
(
Gra
S!
(
!
(
!S
(
ödra a
llén
(
!
Kolo
(
!
(
!
SUNDSVALL
Skogsgatan
itv.
( vägen
!
idsjö
areg.
3
FAGERDALSPARKEN
PAVILJONGVÄGEN
( (
!
!
Kummelgatan
Mårtensro
sv
.
!
(
(
!
v.
er
an
Gr
Tegelbruksg.
Tungatan
Ängsg.
Horn
Stenbro
s ga
ttsv.
tan
Gråsten
sv.
!
(3
(
( !
!
m
Snick
GATAN
RÖRGATAN
m
im
Gl
Gnejsv.
Tjärnto
am
atan
! BLECKSLAGARE(
!
Storga
tan
THULEGATAN
TRÄDGÅRDSGATAN
(p
( !
!
ö!
(Trädgårdsg
2 K!
.
( m angatan
( TULLGATAN
!
( (
!
! ÖSTRA LÅNGGATAN
(
!
KLOCKGJUTARE( GATAN
!
Östra
Långg
La
atan
4
nd
( !
!
(
svä
gsa
3
( FÅGELGRÄND
!
l
lin
akar
g
Kv
ar
nd
Klissberget
Muskotgrän
d
(
!
(
!
( !
!
(
Killingholmen
BEIJERS
Sjög
atan
h
De
at an
garg
Fär
Stoc
km
Oscarsgatan
N
Sö orra
d r So
aS m
om ma
m rs ti
ar ge
sti
ge n
n
( !
!
(
NAVET
Kyrk o
g.
an
erg.
!
(2
tan
sga
Lagergatan
TIBNOR
at
Kullag
en
ORTVIKEN
VERKSTADSGATAN
FÖRRÅDSGATAN
og
MIDÄLVAllyhil
ls väg
SLUTGATAN
!
(
(
!
( SVEAVÄGEN
!
( PLAN
!
Sa
Knipphammarg.
Sidsjö
a tan
(
!
(
!
en
Granli
Granbacken
(
!
n
BÅTSHAKEVÄGEN
(
!
rs vik
Pete
(
!
Götgatan
Ortviksvägen
n
ge
vä
(
!
Berg s
g
GILLEBERGSGATAN
n
NACKSTA
VÄRMEVERKET
(
!
41, 19
1
Norra
Järnv
ägsg
Södra
.
J ärnv
ägsg
.
Heffnersvägen
Bruksgatan
!
(
( KORSTAVÄGEN
!
ORTVIKENS KIOSK
gatan
Bruks
Kv
ar
nb
äc
k
Korstaudden
Korstaberget
.
pareg
Skep
Ågatan
(
!
!
(
(
!
(
!
BÄNKÅSVÄGEN
Rorsmansvä ge
TJÄDERVÄGEN 13
Borgargatan
BRAGEGATAN
BJÄLKVÄGEN
n
Tjäderväge
ge
(
!
BULTGATAN
(
!
atan
!
(1
(
!
(
!
!
(1
ö
Sk
( vägen
!
rg s
be(
ns !
!
(
(
!
TJÄDERVÄGEN
ä
tv
ös
Fr
ltå
et
borgs
g
(
!
(
!
(
!
!
(
(
!
en
NACKSTAVÄGEN 22
Nac !
(
ksta
v äg
en
SALLYHILLSVÄGEN
Grön
!
(4 !
(5
VÅRDCENTRALEN
(
KOMMUNHUSET!
NORRMALMS(GATAN
!
(
!
!
(
(
!
(
!
n
ata
ts g
Lo
Medborg
ar
(
!
Korsta
n
ge
(
V!
ink
e
Bu
ltga
tan
!
(
IDROTTSPARKEN
(
!
HÖGALIDSGATAN
(!
!
(!
(
tan
ga
ga
Ve
(
!
e
VINKELTÅET
(
!
!
(3
!
(
(
!
2
MITTUNIVERSITETET
(
!
VÄSTRA ALLÉN
(
!
( Storgatan
!
( RÄTTSCENTRUM
!
Videgrä
nd
(
!
tan
TIVOLIBACKEN
(!
!
(
ä
oliv
Tiv
NORRLIDEN
NORRLIDSGATAN
(
!
BERGFOTSV.
s v.
(
!
( gen
!
Höjdgatan
(
( !
!
KORSTA(
SKOLAN !
(
!
(
gatan!
SKÖNSBERGS
(
!
CENTRUM
VÄSTERGATAN
(
!
HÖJDGATAN
(
( !
!
eg.
Brag
NACKSTASKOLAN
NACKSTACENTRUM
Villag
a
Unive
rsit
( etsallén
!
(
!
(
!
Ludvig
s berg
( SPORTHALLEN
!
VÄSTERMALMS( SKOLA
!
n
(
!
(
!
n
Stapelvägen
Skönsberg Ortviksberget
85
LÄVÄGEN
(
( !
!
svä
ge
n
ge
vä
gg
i
G
Lävägen
HAMNEN
Långsvedjan
Sibirien
TRAFIKGATAN
nd
rä
llg
Tu
d
rän
teg
Axv
äge
n
NACKSTAVÄGEN 38
!
(2
VÄSTHAGEN
!
(
(
!
m
To
n
ALLIERO
av
.
LASARETTS(
VÄGEN !
Ko
rsta
ber
g
!
(1
!
(
(
! !
Riddargatan (
(
!
(
!
(
!
KUNGSVÄGEN
84 HAGA
KYRKOGÅRDEN
Åk
an
te
(
!
!
(2
Gustav Adolfsvägen
Tal
n
ata
elv
äge
KRISTINELUND
b
Sand
(
!
äge
n
(
!
Me
js
ä
by v
ffel
Kr
Ga
ist
in
rg
ste
(
!
U
n
äc ke
rgsb
Ros
env
(
!
(
!
!
(
Sel
SLEIPNERVÄGEN
ång
Sy
ers
ré
nv
ån !
(
.
Bor
rv.
70 NORRA BERGET
t
(tsga
!
lro
( TUNADALS!
KORSTABERGSVÄGEN
atan
Slipg
HAGAVÄGEN
TALLROTSG.an
n
ge
Vä
n
ge
S
R
EN
O
L
F
A
AT
ND
A
M
G
1
N
4
!
(1
(
!
ROSENVÄGEN
!
(4
Norra Stadsberget
Bureplatsen
(
!
n
ä
sv
NA
R
A
S
BUS
GRANLO
KYRKA
ge
n
e
äg
gv
d
ta
ds
30
gs
vä
tabäc
ken
Strand
ä
sv
(
!
Te
ge
lvä
ge
n
ig
Fr
vi
Da
41, 191
Ät
te
hö
!
(
ge
(
n !
!
(5
(
!
k
äc
CENTRUM
LUNDBOVÄGEN
(
!
Kors
b
na
Tu
Lo
ke
vä
erga
tan
lv
ge
( ygatan
HAGA- !
tan
Få
ga
B
öm
tan SKOLAN
r
t
a
g
S
n
rgs
(
!
e
e
Norag
g
ä
atan
rub
iev
Fu
tor
d
a
INSTITUTSVÄGEN ägen
Prästg
n
n
ä
a
r
atan
S
eg
itutv !
(
rar
In s t
Mu
Lin
t an
a
n
g
é
aga
nns
ta n
Bru
Bu
rev
äg
en
et
stå
an
k
Hå
.
ikev
Nejl
( GRANLO
!
!
(3
en
äg
( !
!
(
Vihaga
Jacobséns väg
(
!
PUNKTEN
Geij
g
vä
Granlo
n
GRANLOSKOGEN
(
( !
!
LINDGÅRDEN
Gärde
(
( !
!
LASTBÅTSVÄGEN
Raholmsvägen
äge
HÖDERBACKEN
(
!
! TUNADALSVÄGEN
(
Gärdetjärnen
KRYSSARVÄGEN
en
n
m sv
Linköpingsv.
SJUKHUSET
(
!
(
( !
!
e
äg
sv
Hög
o
(
( !
!
MALMÖVÄGEN
(
!
(
!
Patronv
.
st
ig
Sibirienv.
Selångersfjärden
nd
bo
v.
(
!!
(
!
(
5
Tunaby
an
at
(
!
gen
Motal
! BALDERSHOV
(
(
!
vägen
(
!
BONDEVÄGEN
Hulivägen
n
ge
vä
s
ov Sve
dje
rsh
gat
lde
a
an
B
Idr
ott
sg
ata
n
! BYDALEN
(
GÄRDE
(
!
ägen
rg
HÖGOMSVÄGEN
(
!
(
!
ga
vä
Lu
Frodevägen
sv.
holm
VIKINGEN
(!
!
(
Norrfjärden
Vik
in
!
(
( BORGHOLMSVÄGEN
!
av.
IGELTJÄRNSVÄGEN
Ankarv
é
gn
Te
!
(
(
!
(
!
(
!
Trå
dgr
änd
Bygelvägen
Vi
lt
opv
äg
en
ESKADERVÄGEN
( !
!
(
t
far
Sjö
(
!
PANNCENTRALEN
lav
.
an
mm
He
ä
sv
Kross
Pe
risk
Briggvägen
(
!
TUNADALSSÅGEN
Gärdeväge n
RÄBBMOGATAN
gg
Lo
(
(!
!
sa
äg
!
(
( ANKARVÄGEN
!
n
Blåmesväge
85
sv
ge n
( REGATT!
( VÄGEN
!
(
!
n
(
!
!
(
sv.
Up
p
Ju
m
ng
an
(
!
!
(
n!
(
ge
Rorkultsvä
( !
!
(
n
( PRÅMVÄGEN
!
(
!
en
äg
arv
g
g
( ullri
!
v.
F
Barkass
ge
rvä
ade
Esk
GRANLOHOLMS
CENTRUM
nlo
Gra
Prästviken
LJ
1
9
1
( !
!
( NYNÄSHAMNSVÄGEN
!
(
(
!
BERGSÅKERS GÅRD
HAPARANDAVÄGEN
(!
!
(
Um
eå
v.
HALMSTADSVÄGEN
!
(1
n
ge
tvä
ras
t
l
Ko
en
xväg
Talgo
en
( !
!
(
ALNÖ
! (
FISKEBÅTSVÄGEN (
!
.
tsv
( Götebo
!
rg
LULEÅVÄGEN
( !
!
(
L
KLACKVÄGEN
linsvägen
jus
(
!
äge
( VIBACKESKOLAN
!
!
(
å
gb
Ån
KUNGSBACKAVÄGEN
!
(4
en
Segelvägen
Ja
kt
st
ig
en
(
!
en
(
!
Sticksjön
vä
g
BOSVEDJEVÄGEN
äg
3
leå
Bydalen
n
osv e
djevä
g!
(en
usv.
!
(
ackav.
lv.
Kungsnäs
(
!
(
!
e
mm
Ga
Prästtjärnen
!
(
4
GLÄNTAN
Lu
GRANLOHOLMS C
STRÖMSTADSVÄGEN
!
(2
BÅGEVÄGEN B
(
!
1
Kolvbacken
v
ss
Kro
(
!
(ov
eb!
ä ge
(
!
-
v.
Lysekils
Kungsb
(
!
en
ÖGÅRDEN
Gärdeberget
VI CENTRUM
Färje
vä g
en
Kabyssvägen
(
!
(
!
v.
ds
sta
arl
Bäc
k
Fockvä
g
Lejdarvägen
Ma
rie
V
( ästra väg
!
( TRAVBANEVÄGEN
en !
(
!
K
(
!
Värdsh
!
(3
Lillhärmsta
PONNYVÄGEN
BERGSÅKERS IP
Bosvedjan
(
( !
!
SKRAVLINGSV.
BOSVEDJANS
( CENTRUM STRÄNGV.
!
(
!
en
nn
(
yv !
äg
en
(
!
LANTMÄTAREN
v eväg
sdu
og
SELÅNGERGÅRDEN
Po
85 BOSVEDJAN
Sk
en
en
äg
tav
s
m
( !
!
(
Äkrom
VÄSTRA GRANLOHOLM
n
ge
(
!
en
äg
kv
en
ck
ba
äg
rvä
BÅGEVÄGEN 59
ac
Kl
Ål
sv
r
Hä
na
Trä
er
äg
en
Fillaviken
ndet
B
BERGSÅKER
OR
TRAVBANAN
LIN DVÄ !( !(BERGSÅKERS
(
!
CENTRUM
J E ST
N RA
Ru
s
.
gv
er
m
(
!
SKOGSBACKEN
Lövåsen
(
!
Fillaberget
(
!
(
!
dsv
rgår
Skä n
ge
vä
ck
ä
Sn
Spikv.
Fä
rje
vä
(
!
ge
n
n
Kulväge
!
(
1
Tim
n
ge
vä
Tornfalksvägen
E
su
Alnö
ägen
n
äge
elv
Tyg
ägen
Selv
gen
Stallvä
30
N
ägen
rs
m
yr
v
(
!
BROVÄGEN
(
!
en
sväg
Alvik
en
ge n
GRANLUNDA
!
(
(
!
Po
Huliv
( KUSKVÄGEN
!
LILLHÄLLOMSVÄGEN
FILLAN
äg
sv
nä
ke
svä
Fuxvägen
(
!
Huli
n
Tömväge ROBÄCKEN
v
Kusk
!
(
(
!
(
!
elv.
Skak
en
Spiltväg
Fullblodsvägen
(
!
JAKTFALKSVÄGEN
SKAKELVÄGEN
(
!
väg
en
Ko
nv
ojv
Tro
äg
s sv
en
äge
Lå
n
ng
sve
vä
ge
n
n
Prylväge
Kölvägen
dal
nne
(
!
alks
n
cke
tba
Ro
en
ack
stb
(
!
i
v
K
n
ck e
nba
o
ll
O
Genvägen
a
Jo h
Sadelv.
Jak
tf
(s vägen
!
er b
n
Lå
ng
sv
ev
äg
en en
g
ä
v
rn
To
m
bb
Rä
(
!
n
Ridväge
LILLHÄLLOM
en
rv.
mma
Selka
Österro
DRESSYRVÄGEN
äg
Bosv
edjebä cken
v
Nä
ke
ac
äge
n
åm
Pr
HAVSÖRNSVÄGEN
Filla
äg en
Berguvsv
L
l
äl
illh
sv
om
en
väg
öks
Hammalåsen
Terrassen
.
Ruffv
ALNÖBRON
VÄSTRA
Babordsväg
Skråvägen
arvägen
Arbetsled
Kvarnberget
!
(1
Alnöbron
Mas
kinis
tv
.
elv
Hulitjärn
!
(
(
!
ng
Si
Vårsätt
en
ge n
ALNÖBRON ÖSTRA
vh
Du
bäck
en
Kullsåsen
äg
ksv
AKTERVÄGEN
.
nsv
am
vs h
sta
Gu
Kva
rn
ac
Vib
Toftvägen
en
Akterväg
Sågverksv.
Dammbäcken
(
!
n
Myran
JARLÅSVÄGEN
(
!
ge
vä
!
(
(
!
(
!
Gärdåsen
än
or
M
AUGUSTI(
VÄGEN !
Åsen
gen
.
ds v
går
Hulitjärnen
(
!
svä
(Älv
( !
!
avä
Johannedal
Färsta
eds
Sm
n
ge
Fil
lan
vä
ge
n
!
(2
Torrsvedberget
!
(5
lå
Jar
en
Fågelsången
!
(
(
!
väg
Ottsjöbäcken
(
!
FILLANVÄGEN
rvä
de
len
Ka
Hammal
(
!
LANTERNVÄGEN
(
( !
!
HERRGÅRDSBACKEN
n
acke
(
!
årds b
Herrg
St
APRILVÄGEN
am
(
!
vä !
(
Aprilvägen
Barrv ge
(
!
ägen n
MÅNDAGSVÄGEN
Rö
(
nnv
( !
!
äge
SKÖNHAMNSVÄGEN
(
!
n
FEBRUARIS
Ch
kön
(
!
(
!
h
am
amn !
(
VÄGEN
pin
sv.
jon
v.
EKEBOVÄGEN
Lju s
Kanta
tavä
rellv ä
(
!
gen
gen
LJUSTADALENS CENTRUM
v.
fist
gra
ö
Aln
Uvberget
e
Tel
ägen
Riggv
n
väge
Knop
Klökan
( RADARVÄGEN
( !
!
v.
lods
Eko
en
( ingstväg
!
P
FREDAGS(
VÄGEN !
Råsta
Svartdalen
gen
rvä
n
äge
g
da
Ra
ev
mp
Kä
ä
sv
n
ge
A nt e n n v ä
tu g
ev.
Smedsgården
( ALNÖ KYRKOGÅRD
( !
!
(
!
Huggsta
rv.
ALNÖ KYRKA
(
!
gen
kvä
Kyr
ba
n
(
!
!
(
.
gsv
sda
Tor
sv.
dag
Lör
sv.
dag
Fre
g
La
Tre
s
!
(
ÖSTRA BIRSTA
e
et
om
(
( !
!
gen
en
ck
bä
Gudmundsbyn
en
Lärlingsväge
KLÖKANV.
!
(
(
!
BERGHEMSVÄGEN
gen
Härsta
kvä
P ås
al
Fagermon
GESÄLLVÄGEN
!
(
(
!
2
ANTENNVÄGEN
!
(
(
!
Ber
ghe
ms
vä
v.
BIRSTA E4
ÖSTRA BIRSTA
BIRSTATUNNELN
!
(
( !
!
(
Alsk
ogs
(
!
n
Klökanvägen
UPPFARTSVÄGEN
On
sd
ag
Tis
sv.
da
gs
v.
(
!
ke
Tullbacken
m
Ottsjöbäcken
(
!
r
Ba
ge n
rksvä
BIRSTA
CITY
anVÄSTRA BIRSTA
svä
ge
n
Hillsta
en
POTTÄNGSVÄGEN
Fa
r
Kyrk v
ägen
ne
da
ls v
äg
(
(!
!
e
Sågv
n
dra slä
S ö r m an
Fö
m
Ha
Ottsjön
Maland
Bergvik
arvä
gen
en
( !
!
(
Åsängsberget
Fö
rm
Jo
ha
n
SKÖNS KYRKA
Norra
Förmanslänken
Orrvinberget
Granmyrberget
n
Gala
xvä
g
en
Gesällvägen
g
ervä
(
!
n
ge
m
Tim
Slåttmyrbäcken
Malandsväge
n
äge
(
( !
!
( BADET
!
Krys
s
vä
ris
la
Po
Målås
g sv
VRÄNSTA
MALANDS-
BIRSTAVÄGEN
Öråker
ttän
Po
g
vä
ds
tv.
Rak e
( !
!
(
Tjärdalsberget
(
( !
Nysäter !
Gi
(
!
76 GÅNGVIKENLJUSTADALEN
Tornen
Birstavägen
VÄSTLANDSVÄGEN
NYSÄTERSVÄGEN
Nysätersvägen
f
sta
Gu
(
!
(
!
n
Malåsväge
gen
POLARIS-
( VÄGEN
!
v.
ar
m
Målåsberget
(
!
Flottiljvägen
m
Ha
n
ge
Lillklippen
(
!
lsvägen
vä
VÄGEN
Hartung
PEJLINGSVÄGEN
gen
gsvä
Pejlin
sv.
le
Fa
Ör
åk
ers
vä
ge
n
Öråkerstjärnen
74 NORRA ALNÖ-VI
Tågväge
n
t an
(
!
!
(
(
!
( JOHANNEDALS!
(
!
Röde
SUNDSBRUKS
CENTRUM
(
!
SUNDSVÄGEN
(
!
ERIKSDAL
Bergviks
vägen
äge !
(
n
(
!
n
ga
sta
v
(
!
Rödesvä
ge
Fin
Sund
(
!
Pottängsvägen
Sundsbruk
GÅNGVIKENS SKOLA
d
Trä
Kråkberget
(
!
Flaggsp
e
Birfeltsgatan
n
Laggarbergsberget
!
(5
(
!
väge
n
Soldatv.
Gista
e
äg
1
61 NA
R
0
61 SSA
0
12 BU
RÅ
TIM
Brödlösa
Hartung
vä
v
rra
No
GÅNGVIKEN
(
SKÖNVIK!
Birstaberget
(
( !
!
Flodbergsg.
n
Ryssbacke
n
e
väg
(
!
ju
tvä
! BACKEN
(
Ka
n
Stampuddsväge