0300 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL

TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)
2015-04-01
Tekniska nämnden
Dnr Ten 2015/115
Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016
Förslag till beslut
Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1.
Tekniska nämnden yttrar sig i enlighet med bygg- och miljöförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-04-01.
Ärendet i korthet
Trafikförvaltningen/SL önskar Järfälla kommuns synpunkter på presenterat förslag
till trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet för perioden 2015/2016 med trafikstart
i december 2015. Trafikförvaltningen har sammanställt en bruttolista över möjliga
trafikförändringar där hänsyn har tagits till förslag från trafikoperatörerna,
kommunerna och resenärerna.
Järfälla kommun har beviljats förlängd remisstid till 12 maj.
Handlingar
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01
2. Remiss inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 (T16)
Kommentarer till Trafikförvaltningens föreslagna åtgärder
Järfälla kommun är mycket positiva till att linje 561 återfår sin tidigare sträckning
med slutdestination Sergels torg. Linjen är extra betydelsefull nu när det planeras
stopp på Mälarbanan under ett antal perioder under 2016. Det är beklagligt att linjen
inte har denna sträckning under 2015 då Mälarbanans ombyggnad påverkat
pendeltågstrafiken starkt negativt. Linjen är ett viktigt komplement till
pendeltågstrafiken.I samband med linje 561:s återgång till tidigare trafikering
behöver det studeras hur trafiken mot Karolinska ska utformas.
För att på ett tidigt stadium etablera ett positivt resmönster samt för att möta
resandebehovet till Barkarbystaden och handelsplatsen bör det övervägas att tillskapa
en ny linje snarare än bara justera linje 567:s utbud. Linje 567 har redan idag
tämligen tätt mellan turerna och matning sker från pendeltågsstationerna Barkarby
och Jakobsberg. Att med endast en linje tillgodose en hel stadsdels behov torde vara
svårt. Det bör vägas in att Barkarbystaden samt handelsplatsen är viktiga målpunkter
även för andra kommundelar än Barkarby och Jakobsberg. En ringlinje skulle med
fördel förbinda Viksjö med Barkarbystaden via Veddesta/Barkarby och Jakobsberg.
Bygg- och miljöförvaltningen
Projektledningsavdelningen
David Nordin, Trafikplanerare
Telefon: (direkt)
Fax:
Besöksadress: Riddarplatsen 5
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Plusgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2015-04-01
2 (2)
Som kommunen tidigare påpekat så behöver nattbusstrafiken till Järfälla förbättras.
De förslag som Trafikförvaltningen lämnar i remissen kan möjligen ge mindre
störningskänslig trafik, tack vare kortare linjesträckning, men ger inga tidsvinster för
järfällaborna. Kommunen har tidigare framfört förslaget om att förlänga linje 198 via
Skälbyvägen till Barkarby samt att 591 använder E18 för snabbare färd mot Viksjö
och Jakobsberg. Det är också rimligt att se över om Barkarbystaden bör få någon
nattrafikering.
Ytterligare förslag på åtgärder från Järfälla kommun
Med hänsyn till vad som anges i remissen om landstingets ekonomiska ramar har
kommunen valt en restriktiv inställning vad gäller förslag på trafikförändringar
gentemot tidigare års yttranden.
Verksamhetsområdet vid Bruttovägen och Datavägen, som ligger i en zon mellan
Jakobsberg och Viksjös bostadsområden, saknar bussförbindelser. Genom att
trafikera verksamhetsområdet erhålls både snabbare förbindelser för viksjöbor mot
Jakobsberg och möjlighet för anställda i verksamhetsområdet att resa kollektivt.
Bolinder strand, med strax under 1400 invånare, saknar busstrafik. Det planeras
dessutom för fler bostäder. Under år 2015 rustas båtbryggan i Bolinder strand upp
inför sommarens båttrafik. Om båttrafiken blir återkommande under sommarhalvåret
bör SL möta upp med anslutande busstrafik. En av kommunens populäraste
badstränder, Kallhällsbadet, finns också i Bolinder strand. Fabriksvägen uppfyller
Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik med ”mindre god” standard, dock är den
fria höjden i tunneln under järnvägen för låg. Kommunen anser emellertid att all
busstrafik inte nödvändigtvis måste trafikera bussterminalen.
När Växthusvägens förlängning genomförs kommer även Österdalsvägens bussgata
att förlängas och via Astronomivägen ansluta till Växthusvägen. Trafikförvaltningen
bör i framtida planering se på en förändring av linje 549 då vändplatsen på
Österdalsvägen enligt detaljplan måste rivas. Linjen kan förslagsvis förlängas till
Hässelby.
Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör
Nina Karlsson
Administrativ chef
Expedieras till
Trafikförvaltningen
Akten