Psykologmottagningen - rätt kvalitet i varje möte

Psykologmottagningen
Rätt kvalitet i varje möte
Utredning och behandling
Psykologmottagningen ger psykologisk och psykoterapeutisk
behandling samt utför utvecklingspsykologiska och neuropsykologiska utredningar. Vi tar emot patienter som har
psykisk ohälsa eller misstänkt kognitiv funktionsnedsättning,
där problemen har sin grund i en kroppslig sjukdom,
neurologiskt sjukdomstillstånd eller förvärvad skada. Vi
hjälper patienter att rehabiliteras efter en sjukdom eller skada
för att fungera bättre i vardagen eller i arbetet. Vi har vissa
begränsningar i uppdraget, och utreder inte patienter
avseende neuropsykiatriska frågeställningar såsom ADHD
och Autismspektrumstörningar.
Psykisk ohälsa
En kroppslig sjukdom kan leda till
psykiskt lidande. I vissa fall kan
smärtan, rädslan, ledsenheten, oron
och stressen bli så stor och långvarig att man blir hindrad i vardagen och arbetslivet. Det kan då
krävas särskild bedömning och
behandling. Psykologisk behandling tillsammans med den
medicinska kan vara avgörande för
rehabiliteringen.
Psykologisk behandling
På psykologmottagningen kan vi erbjuda psykologisk
behandling och psykoterapi efter remiss från läkare enligt
ovan. Behandlingen börjar i regel med en noggrann
kartläggning för ökad kunskap och förståelse för problem
och styrkor men är sedan inriktad mot beteendeförändring.
Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk
Korttidsterapi (PDT) erbjuds. Behandlingen kan också
innebära träning av kognitiva funktioner, t ex minnesträning.
Kognitiva funktionsnedsättningar
Kognitiva funktionsnedsättningar kan ge svårigheter att klara
vardagen eller jobbet som tidigare. Nedsättningarna kan t ex
röra minne, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga,
förmågan att uppfatta bilder och orientera sig, eller att
planera och organisera sin vardag. Det kan vara svårt att själv
ringa in vad det är som är förändrat och vilka problem detta
leder till, men det kan vara väldigt påtagligt för anhöriga och
vänner. Kognitiva funktionsnedsättningar kan uppstå som en
följd av en rad psykiska och somatiska sjukdomar och
skador.
Neuropsykologisk utredning
Vid frågor om kognitiva funktionsnedsättningar gör vi i regel
en inledande bedömning och en neuropsykologisk utredning.
Utredningen innefattar noggranna intervjuer och tester. Exakt
vilka och hur mycket kan inte bestämmas i förhand utan
beror på hur det ser ut i varje enskilt fall. Psykologen skriver
sedan ett utlåtande om karaktären och graden av eventuella
nedsättningarna. I regel innehåller utlåtandet också
rekommendationer om åtgärder och fortsatt behandling. Det
kan vara tips och råd till dig som patient men även
vägledning för fortsatt behandling och utredning inom
vården.
Upplever du svårigheter med minne, uppmärksamhet
eller tankeförmåga? Har du ett psykiskt lidande som
en följd av en kroppslig sjukdom eller skada?
Psykologmottagningen tar emot patienter med dessa
frågeställningar efter remiss från läkare. Vi gör
bedömningar utifrån vår specialistkompetens, ger
psykologisk behandling samt utför neuropsykologiska
utredningar.
Psykologmottagningen ingår i Rehabiliteringskliniken
på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.
Mottagningen har nio psykologtjänster och erbjuder
specialistkompetens inom neuropsykologi samt klinisk
psykologi. Vi tar emot patienter för behandling från
Länssjukhuset SundsvallHärnösand och, efter
bedömning, från hälsocentralerna inom Ånge,
Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner. Vi har
länsuppdrag på neuropsykologisk utredning.