Taxa 2007 för Hunnebyns avfallsanläggning (exkl

MELLERUDS KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Flik H
Titel
Taxa 2015 för Hunnebyns avfallsanläggning (exkl. moms)
Fastställd av KF
Ersätter
Utbytt den
Sida
1:3
Sign
Taxa 2015 för Hunnebyns avfallsanläggning (exkl. moms)
Allt material direkt till återvinningscontainers med producentansvar kostnadsfritt för
privatpersoner. Övriga material enligt nedanstående taxa.
Taxorna bygger på att varje avfallstyp skall bekosta sin behandling, källsortering premieras.
Normalt tillämpas vikttaxa. Volymtaxa används då vågen är ur funktion
OBS! Avfall som upptagits under specialavfall samt farligt avfall får ej blandas med annat
avfall.
Avfallsslag som inte innehåller angiven avfallstyp eller innehåller otillåtet avfall - farligt
avfall - specialavfall - debiteras en kontrollavgift på 663:-/last samt kostnader för sanering
och omhändertagande.
Avfallstyp
Privatpersoner som lämnar avfall (exkl. moms) (sorteras i container av lämnaren)
2015
2014
Per st
Per st
Last i Personbil
40:40:Personbil med släp
Max 1 kbm
64:64:Personbil med släp
Större mängd Över 2kbm =
1- 2 kbm
96:96:aktuell vikttaxa
Släp med ris
40:-
40:-
Däck utan fälg (lastat enl.
anvisn.)
8:-
8:-
Däck med fälg - personbil
Däck med fälg - lastbil
Däck med fälg - traktor,
entrep. maskin
36:150:250.-
36:150:250:-
Vikt - taxa
kr/ton
2015
Vikt taxa
kr/ton
2014
Avfallstyp
Lämnas det hos däckförsäljare
för privat är det
Producentansvar
Demontering
Demontering
Demontering
Anmärkning
Återvinningsprodukter ÅV (sorteras i container av lämnaren)
Träavfall osorterat
Träavfall
Trä Tryckimpregnerat
Metallskrot
Glas
Papper / well
Kompostering
Park och trädgårdsavfall
Stallgödsel och halm
Ospecificerat avfall små
mängder som borde vara
sorterat
1 195:380:1 500:0:0:0:-
1 195:380:1 500:0:0:0:-
150:-
150:-
200:-
200:-
1 300:-
1 300:-
Ej rent Ej tryckimpregnerat
Ej rent Ej tryckimpregnerat
Tryckimpregnerat
Återvinning
Komposteras, läggs på anvisad
plats
Komposteras, läggs på anvisad
plats
Läggs i lave. Endast efter
överenskommelse och vägning.
MELLERUDS KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Flik H
Titel
Taxa 2015 för Hunnebyns avfallsanläggning (exkl. moms)
Fastställd av KF
Ersätter
Avfallstyp
Gödsel
Park- och trädgårdsavfall
Ej återvinningsbart
Utbytt den
Vikt - taxa
kr/ton
2015
200:900:-
Vikt taxa
kr/ton
2014
200:900:-
Sida
2:3
Sign
Anmärkning
Stallgödsel, se kompost
Sten, stubbar, till deponi
Avfall till sortering: Industri, bygg-, rivnings-, affärs- och grovavfall
Osorterat avfall (container)
1 300:-
1 300:-
Affärs och grovavfall
innehållande organsikt avfall
1 450:-
1 450:-
Osorterat skrymmande
Sorterat/Osorterat
Slam
Avloppsslam, rötat TS>20%
Avloppsslam, orötat TS<20%
1 655:1 655:Pris m3
Pris m3
115-1 300:- 115-1 300:-
200:-
200:-
1 450:-
Läggs i lave endast efter
överenskommelse och vägning.
Avfall till deponi (Obs! gäller
endast enligt särskild
överenskommelse/ deklaration)
Läggs på anvisad plats
Exempelvis båt och husvagn.
Endast när våg är ur funktion
Blandas i kompost efter
godkännande av
tillsynsmyndighet
Gallerrens transporteras ut ur
anl
Specialavfall
Asbest.
endast små mängder
3 500:-
3 500:-
Stubbar
900:-/ton
900:-/ton
Elektronikskrot
Ej producentansvar
Elektronikskrot som sorteras
ut från plattan
Kyl och frys (freonåtervinning)
Ej producentansvar
Kyl och frys (freonåtervinning)
Ej producentansvar
10 000:-
10 000:-
Demontering
11 500:-
11 500:-
Skall levereras separat.
350:-/st
0-900:-
Mindre eller medelstort
0,6x0,6x2,0 meter
Större än 0,6x0,6x2,0
800:-/st
0-900:-
Per st.
575:Per st.
4 830:Per st.
7 500:Per st.
50:-
Per st.
575:Per st.
4 830:Per st.
7 500:Per st.
50:-
Ståltank, max 3 kbm
Ståltank, max 8 kbm
Ståltank inv. plastad, max 8
kbm
Tomfat
Separat behandling
Rengjord! Separat behandling
Rengjord! Separat behandling
Rengjord! Separat behandling
Separat behandling
MELLERUDS KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Flik H
Titel
Taxa 2015 för Hunnebyns avfallsanläggning (exkl. moms)
Fastställd av KF
Ersätter
Utbytt den
Sign
Sida
3:3
Farligt avfall
Slipers
Oljefat spillolja
Oljefilter, opressade
Oljefilter, pressade
Färg-, lack-, limburkar
Bekämpningsmedel
Aerosoler
Brandsläckare
Gastuber
2015
Per st.
60:Per fat.
350:Per fat
1 323:Per fat
1 840:Per ton
3 250:14 000:3 000:Per kilo
120:- /kg
150:- /kg
2014
Per st.
60:Per fat.
350:Per fat
1 323:Per fat
1 840:-
Destruktion
Destruktion
Destruktion
Destruktion
Normal mängd för hushåll gratis
Normal mängd för hushåll gratis
Normal mängd för hushåll gratis
120:-/kg
150:-/kg
Normal mängd för hushåll gratis
Normal mängd för hushåll gratis
Övriga sorter av farligt avfall debiteras efter entreprenörens prislista
Vägning JOAB
200:-/st
200:-/st
Övriga avfallsslag (förutsätter återanvändbarhet som vägmaterial/täckmaterial)
Schaktmassor
Vägmaterieal
Rivningsspill se osorterat
Pappersfiber slam
Träfiber, barkavfall
Blästersand/metallspån
Oljeskadad jord
Sot från oljepannor, filter
kolaska m m
Flamskyddat material
Aska från fastbränsle
Asbest större mängder
Vägmaterial, ej rent
Betong och sten, ej planerbart
Döda djur
Tas
Tas
Tas
Tas
Tas
Tas
Tas
Tas
ej
ej
ej
ej
ej
ej
ej
ej
emot
emot
emot
emot
emot
emot
emot
emot
Tas
Tas
Tas
Tas
Tas
Tas
ej
ej
ej
ej
ej
ej
emot
emot
emot
emot
emot
emot
0-800
0-800
0-800
0-800
0-800
Jord., lera och grus
Asfalt, lera, grus, cement, tegel
Tegel, grus betong, cement
Kräver specialbehandling
Kräver specialbehandling
Kräver specialbehandling
0-799:1 116:-
Kräver
Kräver
Kräver
Kräver
Kräver
Kräver
specialbehandling
specialbehandling
specialbehandling
specialbehandling
specialbehandling
specialbehandling