Ericsson Group Management System, EGMS - nu och i en framtid

2015-04-23
Maria Eriksson,
LM Ericsson AB
#perspektivdagarna
Ericsson group
management
system, EGMS
- Ett integrerat globalt angreppssätt
Agenda
› Ericsson Group Management System – vad är det?
› Hur ser framtiden ut?
› Påverkan från kommande standardrevisioner
› Hur har vi förberett oss?
› Fokus i vårt arbete
2015-04-09
Agenda
› Ericsson Group Management System – vad är det?
› Hur ser framtiden ut?
› Påverkan från kommande standardrevisioner
› Hur har vi förberett oss?
› Fokus i vårt arbete
2015-04-09
Vad är egms?
› Ericsson’s Group Management System – Ericssons globala
ledningssystem
› Ett globalt system som tillämpas i all vår verksamhet
världen över – gemensamt synsätt/arbetssätt
› Ett dynamiskt system som möjliggör att standarder och
andra krav efterlevs
› Visualiserat genom beskrivningar av processer och
organisation, policies, direktiv, instruktioner, riktlinjer etc
› Nås via Ericssons intranät
2015-04-09
Många krav…
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
ISO 9001 – Kvalitet
ISO 14001 – Miljö
OSHAS 18001 – Arbetsmiljö
ISO 27001 – Informationssäkerhet
ISAE 3402
SOX
TL9000
Ericssons Policies & Direktiv
Lokala lagar and regler
etc…
2015-04-09
…ett enda ledningsSYSTEM
CSR
EOQM
SOX
ISO
27001
Ericssons tillägg, främst med
avseende på globalisering och
processöverblick.
2015-04-09
systemet...
ILLUSTRATION AV SYSTEMET OCH DELARNAS INBÖRDES RELATIONER
2015-04-09
Integration av nya krav
EGMS
Processägare/
Linjechefer
EBP
Utvärdera
Identifiera
Inkludera
nya krav och
bestäm Ericssons
ståndpunkt
aktuella
processer
nya krav i
processer/WoW
OD
Stöd
implementationen
av nya krav
Process X
Process Y
Process Z
Utvärdera effektivitet och efterlevnad för att identifiera områden till
förbättring
2015-04-09
OD
Utvärdering och
uppföljning
PwC
Intern revision på
koncernnivå
Intertek
Intern revision på lokal nivå
2015-04-09
Agenda
› Ericsson Group Management System – vad är det?
› Hur ser framtiden ut?
› Påverkan från kommande standardrevisioner
› Hur har vi förberett oss?
› Fokus i vårt arbete
2015-04-09
Vi lever I en
föränderlig värld
› Fragmentering
›
›
›
Kunder, konkurrenter och leverantörer samexisterar i olika konstellationer
Produkter och tjänster varierar berorende på installation
“Big data” – vi behöver bringa ordning och struktur
› Varumärke
›
›
›
Svårt att särskilja – varumärket blir alltmer viktigt
Nya marknader
“Bad-will” får allt större konsekvenser
› Komplexitet
›
›
Livscykler förändras och ändras
Komplexa strukturer måste hanteras - få linjära strukturer
› Förändring
›
2015-04-09
Vårt nya normala tillstånd – nya produkter/tjänster ska integreras i befintlig portfölj
på ett bra sätt
Kravspecifikation: vårt
Framtida ledningssystem
› Affären
–
–
–
–
Många inköpta bolag – olika grad av integration
Produkter används i olika sammanhang
Intressenter antar olika roller
Ledningssystemet bör ge försäkran till intressenter och kunder, inte bara överensstämmelse
› Innehåll
– Systemet bör identifiera väsentliga verksamheter, deras syfte och relationer till varandra:
verksamheten driver innehållet
– Varumärke driver krav och behov av ökad effektivitet
– Krav måste grundas på riskbedömningar
› Struktur
–
–
–
–
–
2015-04-09
Systemet måste ha en dynamisk struktur; kunna rymma kontinuerliga och snabba förändringar
Flexibla gränser
Systemet bör rymma individer som förekommer i flera roller
Användare driver ”leveranslösningen”
Systemet bör stödja dagens arbetsredskap
Agenda
› Ericsson Group Management System – vad är det?
› Hur ser framtiden ut?
› Påverkan från kommande standardrevisioner
› Hur har vi förberett oss?
› Fokus i vårt arbete
2015-04-09
ISO 9001 - omfattning
Quality Management System (4)
Organization
and its context
(4)
Support &
Operation
(7,8)
Do
Plan
Customers
requirements
Leadership
(5)
Planning
(6)
Act
Needs and
expectations of
relevant
interested
parties (4)
Performance
evaluation
(9)
Check
Improvement
(10)
Note: Numbers in brackets refer to the clauses in this International Standard.
2015-04-09
Customer
satisfaction
Results
of the QMS
Products and
services
Viktiga förändringar –
ur vårt perspektiv
› Processarbete
– Processer med tydligt defininerad nödvändig “input” och förväntad
“output”
– Processer som levererar affärsvärde och stöttar organisationen
– Processer som har tydliga mätetal; både gällande intern effektivitet
men även gällande leverans
– Feedback
› Riskbaserat tänkande
– Vi har ett globalt angreppssätt – vad kan förbättras?
2015-04-09
Agenda
› Ericsson Group Management System – vad är det?
› Hur ser framtiden ut?
› Påverkan från kommande standardrevisioner
› Hur har vi förberett oss?
› Fokus i vårt arbete
2015-04-09
Hur har vi förberett
oss?
› Använt grundtankar från ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 redan via
våra tredjepartsrevisioner 2014
– Detta arbete kommer att fortsätta 2015
› Vår ambition är att använda de nya versionerna snarast möjligt
– Övergång under 2015 för att assessas fullt ut 2016
› Dedicerad gapanalys genomförd januari 2015 – aktiviteter påbörjade
› Deltagande i standardiseringsarbetet via SIS
– Vi har gett kommentarer och varit en del i den kontinuerliga framtagningen
av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
2015-04-09
Agenda
› Ericsson Group Management System – vad är det?
› Hur ser framtiden ut?
› Påverkan från kommande standardrevisioner
› Hur har vi förberett oss?
› Fokus i vårt arbete
2015-04-09
Fokus I vårt arbete
›
›
›
›
Tydliggörande av arbetssätt
Fokusera på riskhantering under våra tredjepartsrevisioner 2015
Pilotorganisationer 2015 för ISO 9001:2015 (tredjepartsrevisioner)
Översyn och vidareutveckling av våra processer
– Än tydligare affärsfokus
– Specifika mätningar för utvärdering
– Risk relaterat till processer
› Uppdatering av styrande dokument tillsammans med spridande av
goda exempel
– Exempel - Internrevisoner och Ledningens Genomgång:
› Vi måste tydligare koppla detta arbete mot vår strategiska planering och
affärsbehov
› Vi måste förstärka det globala lärandet
› Tillägg av nya element (Ledningens Genomgång)
2015-04-09
2015-04-09
2015-04-23
23
2015-04-23