Information in English Välkommen till SFSS kurs I basal sömnfysiologi

Välkommen till SFSS
kur s I basal
sömnfy siologi
The Swedish Sleep research
Society (SSS) arranges a series of three courses in sleep
medicine for various health
care professionals. These
courses provide the skill and
knowledge needed to pass the
certification procedure applied by the SSS. The first
course on basic sleep physiology will be held in Linköping in October 8-9, 2015.
Two other courses, regarding
sleep-disordered breathing
and other sleep disorders
respectively, will be arranged
at a later date. The target
group contains dentists and
non-physicians aiming at recognition in sleep medicine.
Svensk förening för
sömnforskning oc h
sömnmedicin (SFSS)
SFSS ändamål är att främja grundläggande
forskning, tillämpad forskning och klinisk
verksamhet rörande sömn och vakenhet.
Kontakt (kursansvarig)
Eva Svanborg, professor, överläkare
E-post [email protected]
Telefon: 010-103 20 40 (Reception)
Adress; Neurofysiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Gauguin (1892) Atiti. Olja på duk. Public domain.
Inf ormation in
English
Välkommen till
Linköping!
hänsyn till vid diagnostik och be-
Den 88 - 9 oktober kommer SFSS
och djup kunskap om sömn och
första kurs för tandläkare, sjuksjuk -
sömnstörningar. Kursen är den
sköterskor, BMA och övriga yrkeska-
första av tre som krävs för att certi-
tegorier utom läkare som vill certi-
fieras som sömnspecialist av SFSS.
fieras som sömnspecialister av före-
Kurs 2 och 3 kommer att handla om
ningen att arrangeras I Linköping.
andningsstörningar respektive öv-
Kursens första dag är gemensam
riga sömnstörningar.
handling, Detta kräver både en bred
och behandlar basal sömnsömn - fysiologi.
Den andra dagen behandlar antingen genomförande och tolkning av
sömnregistreringar eller tillverkning
av antiapnéskenor.
Kursinnehåll
Välkomna till Linköping! Foto: Tomas Hellberg Licens: CC-BY-SA 2.0
)
Bakgrund
Den första gemensamma dagen ägnas åt basal sömnfysiologi, allmän
sömnmedicinsk symptom–
symptom – och sjuk-
Sömn är på samma gång ett väldigt
domslära samt allmänna diagnos-
brett och väldigt smalt verksamhetsverksamhets -
tiska verktyg vid sömnstörningar.
fält. Med tiden har det utvecklats till
Den andra dagen ägnas antingen åt
ett eget kompetensområde med
utbildning om antiapnéskenor eller
Kursansvariga är Eva Svanborg och
egna kongresser, egna vetenskap-
praktisk träning i tolkning av sömn-
Martin Ulander. Åke Tegelberg kom-
liga tidskrifter och i många länder en
registreringar. Kursen avslutas med
mer att undervisa tandläkarna om
egen medicinsk specialitet. Även i
ett kunskapsprov.
antiapnéskenor på kursens andra
Sverige kommer ökade krav på spe-
dag. Kursen äger rum på Universi-
cialisering i sömn, med bland annat
Praktisk information
tetssjukhuset I Linköping. Arrangör
krav på att tandläkare som tillverkar
Kursanmälan till kursansvariga (se
är Svensk förening för sömnforsk-
antiapnéskenor ska ha formell ut-
baksidan för kontaktuppgifter). Kurs-
ning och sömnmedicin (SFSS), en
bildning för just detta. För sjukskö-
avgift (inkl lunch) 1500 kr. Logi till-
ideell förening som syftar till att
terskor och BMA finns ett behov av
kommer. Senaste anmälningsdatum
främja sömnforskning och sömnsömn -
specifik utbildning i och med att
11/9 2015. Begränsat antal platser.
medicin.
många patienter har flera sömnstör-
För frågor kontakta kursansvariga.
Anmälan sker till kursarrangören.
Kostnad för deltagande är 1500 kr
exkl logi.
ningar samtidigt, vilket måste tas