Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15 hp - Ping-Pong

Institutionen för forskning och
utbildning, Karolinska Institutet,
Södersjukhuset
Litteraturstudie i kursen diabetesvård
15hp
Anvisning, tips och exempel
Författare:
Examinator:
Kursnamn, poäng, år
1
Inlämningsuppgift i kursen Diabetesvård I 15 hp
Ett obligatoriskt moment i kursen är att skriva en litteraturstudie där ni fördjupar er i forskning
kring diabetesvård.
Instruktioner:
1.
2.
3.
4.
5.
Välj ett ämne som intresserar er med frågeställning kring vård vid diabetes
Skriv tillsammans i de föreslagna grupperna.
Minst 3 artiklar, sök i relevant databas, tex pubmed.
Inlämning senast 9/12 i pingpong
Arbetet kommer att plagiatkontrolleras via urkund, det innebär att ni ska skriva med
egna ord för att bli godkända.
Vid frågor, kontakta Anna
email: [email protected]
En rapport ska innehålla ett försättsblad med:
Institution, enhet
Titel
Författare
Kurs och åratal
Använd gärna första sidan i detta dokument som mall!
Rapporten ska ha följande rubriker:
INTRODUKTION
Syfte och frågeställningar
METOD
RESULTAT
DISKUSSION
Klinisk implikation
2
REFERENSER
Rubriker och text
Rubrikerna (rubriknivå 1) skrivs i Times 14, feta versaler. Underrubriker skrivs med: Times
12, feta gemener (initial versal; rubriknivå 2); Times 12, kursiva gemener (initial versal;
rubriknivå 3); Times 12, understrukna gemener (initial versal; rubriknivå 4). Texten i
dokumentet skrivs i Times 12, med 1.5 radavstånd. Dokumentet sidnumreras utan att numret
visas på titelsida.
Beträffande sättet att skriva bör studenten sträva efter att använda ett vetenskapligt språk
genom hela arbetet. Detta innebär att vardagsspråk och yrkesjargong bör undvikas. Tvetydiga
begrepp skall definieras och beskrivas. Ord som ”man” och ”författarna” och ”jag” och ”vi”
och skall undvikas och fullständiga meningar utan syftningsfel och stavfel skall formuleras.
Använd rättstavningsprogram.
Nedan är ett tips på vad rubrikerna kan innehålla:
INTRODUKTION (Eller BAKGRUND)
Detta avsnitt skall sammanfatta bakgrunden till ämnesvalet och ge en introduktion till det
valda forskningsområdet. Enbart de mest centrala referenserna från relevant teori och/eller
tidigare forskning skall inkluderas och refereras mycket kort. Introduktionen ska leda in
läsaren på det ämne ni har valt så att det känns naturligt när man kommer till syftet med er
litteraturstudie. Syfte och frågeställning är underrubriker till introduktionen.
Syftet och frågeställningar
Specificera vad det är ni vill studera och vilka frågeställningar som er litteraturstudie ska
besvara. Dessa frågeställningar ska ni sedan besvara i er resultatdel samt diskutera i
diskussionsdelen.
METOD
Beskriv hur ni har genomfört litteratursökningen. I metoden anger ni vilka databaser och
sökord som ni har använt och hur många artiklar ni har funnit. Ni kan beskriva det i text eller
ange det i form av en tabell.
3
Exempel på bra underrubriker i metoddelen är:
Design
Sökstrategi  Här kan ni ha en tabell hur ni sökt artiklarna
Exempel på hur en tabell kan se ut:
Tabell I: översikt över litteratursökningen
Pubmed
Söknr
Sökord
Utfall
Utvalda
1
Predibetes
895
2
1 AND education
48
4
3
1 AND patient education
10
1
Dataanalys eller Bearbetning och analys
Kvalitetsanalys  Se bilaga 1 för schema för kvalitetsanalys. Detta är ett exempel. Valfri
kvalitetsgranskningsmall kan användas.
Resultatanalys
Här kan ni t ex skriva att ni sammanställt artiklarna i en tabell och hänvisa till tabellen.
RESULTAT
Sammanfatta kort artiklarna var för sig i textform. Var saklig och objektiv. Hänvisa till
tabeller.
Sammanfatta resultaten i en tabell, se exempel på tabell nedan. I tabellen tar ni med det som
är enhetligt för studierna. Det som skiljer studierna åt kan ni presentera i resultattexten.
Exempel på tabell se nedan. Vänd gärna en hel sida och lägg den ner. Vet ni inte hur ni gör
det kan ni maila mig så får ni en mall för detta!
Bra rubriker att ha med i en resultattabell är:
4
DISKUSSION
Diskussionen inleds med en objektiv sammanfattning av de viktigaste resultaten
Diskutera utifrån ert syfte och frågeställningar. Använd källor från bakgrunden/inledningen
eller andra källor.
Diskussionen KAN delas in i en Resultatdiskussion samt en Metoddiskussion
I metoddiskussionen diskuteras eventuellt inklusions- och exklusionskriterier av valda
artiklar. Dessutom ska kvalitetsbedömningen av resultatets studier diskuteras.
Avsluta diskussionen med att beskriva hur resultatet är applicerbart i det egna
kliniska arbetet genom underrubriken Klinisk implikation
REFERENSLISTA
Referera enligt APA- systemet.
Exempel på bra mall för APA finns skrivet av Röda korset
http://www.ltu.se/cms_fs/1.78649!/file/APAmall.pdf
5
Går den inte att öppna; googla på APA, Röda korset och öppna den första träffen.
Referenser ska anges i löpande text i både bakgrundsavsnittet, i metodavsnittet,
resultatavsnittet samt i diskussionsavsnittet.
BILAGOR
Bilaga I
Protokoll för kvalitetsvärdering
Omarbetad efter modell av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006)
6. Är forskningsmetoden RCT? JA NEJ
7. Fanns kontrollgrupper? JA NEJ
8. Adekvata exklusionskriterier? JA NEJ
9. Är urvalsförfarandet beskrivet? JA NEJ
10.
Är urvalet representativt? JA NEJ
11.
Är bortfallsanalysen beskriven? JA NEJ
12.
Är bortfallsstorleken beskriven? JA NEJ
13.
Adekvat statistisk metod? JA NEJ
14.
Etiskt resonemang? JA NEJ
15. Är instrumenten valida? JA NEJ
16. Är instrumenten reliabla? JA NEJ
17. Är resultatet generaliserbart? JA NEJ
Varje JA-svar ger 1 poäng. NEJ-svar ger 0 poäng.
6
Hög kvalitet: 10-12 poäng
Medelgod kvalitet: 8-9 poäng
Låg kvalitet: < 8 poäng
KÄLLA (lägg till denna i referenslistan): Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006)
Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet (2. rev. uppl.). Lund:
Studentlitteratur.
7