Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30

Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och
medarbetarskap, kl 13.30-15.00
Uppgiften är att utvärdera metoden Hälsofrämjande ledarskap och
medarbetarskap med hjälp av en s.k. SWOT-analys.
Forma grupper om fyra till åtta personer/grupp.
Diskutera och anteckna i punktform vad ni kommer fram till under respektive
rubrik i SWOT-analysen:
S = styrkor (strenghts)
W = svagheter (weaknesses)
O = möjligheter (opportunities)
T = hot (threats)
Så snart ni är klara med en rubrik mailar ni resultatet till
[email protected],eller sms:ar det till 070-668 58 18 för att vi ska kunna
göra en sammanställning.
Lycka till!
Styrkor





















Enkel
Lättillgänglig
Gratis
Forskningsbaserad
Forskningsbaserad
Struktur
Relevanta teman
Igenkänning
Engagerar gruppen/engagerar
Konkret
Bra stöd
Tydliga ramar/struktur
Möjlighet jobba på flera nivåer
Pekar på att alla kan bidra
Pekar på att alla har ett ansvar/engagerar
Dialogen leder till en plan (skriftlig)
Pedagogiskt
Forskningsbaserad
Extern och intern samtalsledare





















Inom VLL är begreppen kända
”Färdigtänkt” koncept
Konceptet går att jämföras mellan avdelningar
Underlättar öppenhet genom extern
samtalsledare
Individ, grupp, organisation ger en helhetsbild
Lättillgängligt
Begripligt
Pedagogiskt
Delaktighet
Ledningsstöd
Positivåterkoppling
Forskningsbaserat
Manual
Kulturen
Strukturerat
Tydligt
Evidens
Forskningsbaserat
Verktyg
Bra mall
Gratis
Lättillgängligt
Kommunikation
Svagheter














Inkomstbortfall
Attityder, inställning till psykosociala
frågor
(Företagskultur)
Mätbara metoder
Kort- långsiktiga synbara vinster
Valfriheten i anpassningen av
materialet kan leda till att det inte är
effektivt
Inte säkerställd kompetens att leda
Inte krav på att det ska finnas extern
kompetens
Materialet är inte heltäckande
Känsla av grupptryck, att man inte
vågar vara ärlig
Ledningen måste vara med och inte
backa
Tidsaspekten












Finna lämpliga samtalsledare
Börja i mindre skala, kan vara svårt i
ett stort företag
En ledning som inte stöttar
Alla är inte trygga att prata i grupp
Det gruppen inte kan påverka i en
organisation
Kulturen på arbetsplatsen
Gammeldags
Passar ej alla situationer i gruppen
(konflikt)
Mätinstrument finns inte i materialet
Tid
lämplig samtalsledare,
Kan fastna på en nivå där det inte
finns mandat
Verksamhetens värdegrund
Jämställdhetsarbetet är viktig och den
bör ingå som en inledning- ligger i
tiden
Hot/Hinder












Krav på bra samtalsledare
Samordningssvårigheter; tid, antal
medarbetare, arbetsuppdrag
Arbetsbelastning
Missvisande resultat om det inte
finns en trygghet i gruppen
Att inte våga prata i grupp
Att det inte blir verkstad
Ekonomi
Tid
Tidsåtgång
Uthålligheten att få arbetet
systematiskt
Om man sätter ett kvantitativt mål
istället för ett kvalitativt
Tid












SAM är en sidouppgift
Ser ej fördelar med SAM
Materialet i stora organisationer?
Partnerskap FHV-kund kan
påverkas negativt
Uthållighet
Uthållighet
Dålig förankring hos
uppdragsgivaren
Ingen quick-fix
Att resultatet inte tas till vara
Kräver tillit inom gruppen och
gentemot chefen
I en stor organisation är det långa
beslutsvägar
Kan skapa frustration i
arbetsprocessen för metoden
Möjligheter














Bra metod att skapa engagemang
Billig
Möjlighet att utveckla verksamheten
Bra språk som alla förstår
Bra träning att kommunicera
Bra träning att kommunicera om viktiga
frågor
Hjälper deltagarna att lyfta blicken, se andra
och andras situation, både förståelse och
bekräftelse
Kunskapshöjande
Angripa utmaningar på ett strukturerat och
målstyrt sätt
Hämtning från nätet säkerställer senaste
versionen
Använda delar av materialet är redan
befintligt material
Bli medveten om sin arbetsmiljö
Få upp ögonen för ledarskap och
medarbetarskap
Större engagemang i
arbetsmiljöplanearbetet




















Börja i chefsgruppen
Lyfta ämnen man inte pratar om i vanliga fall
Flera träffar-process
Fokusera på det främjande
Struktur inklusive återkoppling
Kan hjälpa arbetsplatsen i olika interna
möten, tex APT (levande process)
Förutsättningar måste finnas för att utföra
åtgärder
Friskare arbetsplats
Integrera i APT
Återkoppla det positiva med kollegor
Legalt tillfälle att prata om arbetsmiljö
Skapa större förståelse för varandra
(Privat/jobb)
Handlingsplan (åtgärd, tidsramar,
avstämning)
Revidering
Webbaserat
Tidseffektivt
Nyttja FHV, HR och hälsoinspiratör
Flexibilitet,
Dialog.
Engagerar