8. Beslut - Nedläggning av Ekeby förskola

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-11-02
1 (3)
Dnr: 2015/551-FSN
Stefan Zangelin
E-post: [email protected]
Förskolenämnden
Kopia till
Avveckling Ekeby förskola
Förslag till beslut
Ekeby förskola avvecklas 31 december 2015.
Bakgrund/nuläge
Enligt Riktlinje för lokalstrategisk planering i förskola dnr 2013/3191-BaUN
ska Västerås stad sträva mot att ha större enheter inom förskolan, minst fyra
avdelningar.
En avveckling av Ekeby förskola är ett steg i riktning mot att följa strategin.
Ekeby grundskola, belägen i samma byggnad har vikande elevunderlag och
arbete pågår att se över skolans framtid.
Ekeby förskola har en avdelning med för närvarande 12 barn i åldrarna 1-5 år
och 2.0 årsarbetare i grundbemanning. Bemanningen är för tillfället förstärkt
med 1.0 årsarbetare.
Ekeby förskola är belägen i en källarlokal i Ekeby skolan. Lokalen är inte
byggd för förskoleverksamhet och består i huvudsak av ett enda rum. Lokalen
är sliten och kommer inom kort att behöva renoveras om verksamhet ska
bedrivas där. Renovering innebär högre hyreskostnader.
Arbetsmiljön för personalen påverkas av renoveringsbehovet. Enheten är så
liten att det är svårigheter att klara bemanningen vid personals sjukdom,
semester och vid kompetensutveckling m.m. En viss överbemanning är därför
nödvändig.
Kvalite/kund
Åldersstrukturen på Ekeby förskola idag:
Ålder år, Antal st.
1
1
2
4
3
4
4
2
5
1
VÄSTERÅS STAD
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-11-02
2 (3)
Dnr: 2015/551-FSN
En struktur med få barn i varje åldersgrupp påverkar barnens möjligheter
genom att de ges färre tillfällen till social och språklig utveckling med andra
barn i samma åldersgrupp. Den enda gruppen på Ekebys förskola möjliggör
inte heller för barnen att kunna söka sig till andra barn i andra grupperingar
vilket kan ske på Kvicksund förskola.
En god pedagogisk utveckling gynnas av att medarbetarna ges möjlighet till
reflektion av arbetssätt och innehåll för att tillgodose varje barn i sin
utveckling och i sitt lärande. Det förutsätter att möten med kollegor och
möjlighet till kompetensutveckling kan ske mer frekvent än vad som kan
genomföras i ett arbetslag med få medarbetare.
En verksamhet med två medarbetare i en åldersblandad grupp har inte rätt
förutsättningar för att kunna följa och tillgodose alla barn i den omfattning
barnen har rätt till.
En flytt till Ekeby förskola kan komma att påverka restiden för vissa av
barnen och deras vårdnadshavare. Dock är avstånden inte så stora mellan de
båda förskolorna vilket inte torde hindra beslutet för en avveckling av Ekeby
förskola.
Ekonomi/medarbetare
En avveckling av Ekeby förskola innebär minskade hyreskostnader för Barnoch utbildningsförvaltningen om Fastighetskontoret har möjlighet att hyra ut
lokalen till annan verksamhet.
Barnen vid Ekeby förskola erbjuds placering i Kvicksunds förskola.
Kvicksunds förskola har idag 31 barn i verksamheten. Om samtliga barn från
Ekeby väljer att acceptera erbjuden plats på Kvicksunds förskola uppgår
antalet till 43 barn.
För Kvicksunds förskola innebär en ökning av antalet barn en bättre ekonomi
och lägre lokalkostnad per barn. Det finns möjlighet till bättre
bemanningsoptimering.
Kvicksunds förskola byggdes 2006 med syfte att användas för
förskoleverksamhet. Lokalerna är i bra skick och har en fin yttre miljö.
Medarbetare vid Ekeby förskola erbjuds arbete på Kvicksunds förskola. Fler
personal innebär bättre flexibilitet vid bemanningsplanering och vid sjukdom,
ledigheter, utbildningar. En större personalgrupp har stort utbyte av varandra i
det pedagogiska utvecklingsarbetet. Idag arbetar personalen på Ekeby
förskola och Kvicksunds förskola på liknande sätt vilket borgar för fortsatt
bra samarbete.
Barnen på Ekeby kommer att erbjudas att besöka Kvicksunds förskola innan
överflytt sker. Pedagogerna på Ekeby förskola kommer att finnas på plats för
VÄSTERÅS STAD
3 (3)
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-11-02
Dnr: 2015/551-FSN
barnen när flytten sker. Se även barnkonsekvensanalysen.
Demografi
Prognosen över antalet 0-5 åringar i Rytterne området visar på en oförändrad
nivå till och med 2018. I Kvicksundsområdet visar prognosen en lätt ökning
fram till och med 2018.
Fakta ekonomi jan-sep 2015
Enhet
Ekeby
Kvicksund
Totala intäkter
1 379 000
3 081 000
Kostnad totalt
1 386 000
3 239 000
Kostnad/barn
115 500
104 500
Enl. förslag
Kvicksund
4 303 000
4 053 000
94 255
Barnets rättigheter
CHECKLISTA
1 (1)
Datum
2015-10-29
Checklista för konventionen om barnets rättigheter för de pedagogiska nämnderna i Västerås.
Syftet med checklistan är att varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om
barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och ska bifogas ärendet som en bilaga.
Kontaktuppgifter
Nämnd
Dnr
Förskolenämnden
2015/551-FSN
Handläggare
Stefan Zangelin
Ärende
Nedläggning Ekeby förskola
Checklista inför beslut
Kommer beslutet på ett allmänt och/eller avgörande sätt, direkt eller indirekt, beröra barn/ungdomar?
Ja
Nej
Motivera svaret
12 barn vid Ekeby förskola berörs av nedläggning och erbjuds plats vid Kvicksunds
förskola
Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja
Nej
Motivera svaret
En flytt till Kvicksunds förskola kan upplevas negativt. Kvicksunds förskola har
många fördelar framför Ekeby förskola. Kvicksund är byggd för förskoleverksamhet
och har ändamålsenliga lokaler i bra skick. Det finns fler barn på Kvicksunds
förskola vilket underlättar att få nya vänner i samma ålder. Pedagogerna från Ekeby
erbjuds plats på Kvicksunds förskola och finns som trygghet för barnen. Det blir
lättare att trygga personalförsörjningen vid sjukdom och fortbildning, vilket
gynnar barnen. Fler personal ger bättre förutsättningar för den pedagogiska
utvecklingen vilket gynnar barnen.
Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Nej
Vårdnadshavare har haft möjlighet att uttrycka sin mening vid föräldrarmöte och
även vid förskolenämndens sammanträde
Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd?
Ja
Nej
Motivera svaret
De förutsättningar för särskilt stöd som finns idag vid Ekeby förskola kommer att
finnas i minst samma eller större utsträckning vid Kvicksunds förskola.
PNS27 2012-08
Västerås stad, Konsult och Service
Ja
Motivera svaret
Organisationsnr: 212000-2080
Postadress
Västerås stad
Pedagogiska nämndernas stab
721 87 Västerås
Besöksadress
Stadshuset
E-post
[email protected]
Kontaktcenter
021-39 00 00
Webbplats
www.vasteras.se
Barnkonsekvensanalys
Västerås stad 20150927
Förskolans namn: Ekeby förskola
Planerad åtgärd/beslut:
Avveckling av Ekeby förskola
Vilket/vilka åtgärder/beslut som ska fattas:
Förskolenämnden fattar beslut att lägga ner Ekeby förskola i nuvarande lokaler i samband
med julen 2015.
Vilka barn/barngrupper är berörda:
Ekeby förskola är en solitär förskola.
I dagsläget har förskolan 12 inskrivna barn.
1 På vilket sätt berörs barn/barngruppen av denna fråga?
De 12 barn som finns i gruppen kommer att erbjudas att som grupp, följas åt till Kvicksunds
förskola. De 3 pedagoger som idag arbetar på Ekeby kommer även de att erbjudas att som
arbetslag följa med gruppen till Kvicksunds förskola.
Det betyder att barnen får en ny förskolemiljö att förhålla sig till men behåller sina relationer
med kamrater och vuxna.
2 Innebär förslaget till beslut/åtgärd att vi har
satt barnens bästa i främsta rummet
tagit hänsyn till barnens rättigheter
tagit hänsyn till barnens hälsa, utveckling och behov
tagit hänsyn till barnens säkerhet
tagit hänsyn till de barn som har funktionshinder
Kommentarer till ovanstående punkter:
Utifrån den beslutsnivå och det uppdrag som är givet av huvudmannen bedömer
förskolechef, att hänsyn till barnen i enlighet med ovanstående punkter har tagits vid
förarbetet inför beslut.
Då Västerås stads förskoleverksamheter strävar efter hög grad av likvärdighet i förskolorna i
synnerhet vad gäller att ge förutsättningar för säkerhet, god hälsa, utveckling samt att
tillgodose individuella behov, måste lokalbyte och avveckling av solitär förskola kunna
genomföras utan stora negativa konsekvenser för barnen.
Barn påverkas naturligtvis av miljöbyte. Särskild hänsyn är nödvändig för barn i behov av
särskilt stöd. Då arbetslaget består av tre pedagoger som känner barnen och deras behov
mycket väl, bedömer förskolechefen att förutsättningarna för miljöbyte ändå är gynnsamma.
Det är relationerna som är de viktigaste och i detta fall har verksamheten möjlighet att
erbjuda ett alternativ där relationerna bevaras.
Personalgrupp och förskolechef har att noga gå igenom processen för lokalbyte samt
reflektera över gemensamt förhållningssätt i processen och i verksamheten fortsättningsvis.
Hänsyn måste också tas till föräldrars behov av information och trygghet vid placering av sitt
barn i ny miljö. Detta menar vi i sin tur hjälper barnen till trygghet och bra möjligheter att
knyta an till förskolans vuxna.
3. Har barnens egna åsikter tagits tillvara inför detta beslut?
Ja □ Nej x
om ja, på vilket sätt?
om nej, motivera varför?
Förskolechefens bedömning är att frågan är för komplex för ett förskolebarn att ta ställning
till. Det kan väcka mer oro än nödvändigt. I förskolan är barnen i de aktuella grupperna för
små för att kunna ha någon eller kunna uttrycka en egen åsikt i frågan. Vuxna får agera
företrädare.
4 Hur återkopplas beslutet till barn/barngruppen?
Information om beslutet kommer att ges till barnens företrädare, dvs föräldrar samt till
berörd personal som även medverkar vid planeringen av de process som blir följden av
beslutet.
Barnens föräldrar inbjuds till föräldramöte då verksamheten och lokalerna presenteras och
då tillfälle ges att föra fram både förväntningar och farhågor.
Tillsammans med pedagogerna kommer därefter de berörda barnen att få möjlighet att
besöka Kvicksunds förskola, vara där och leka, äta och sova.
Barnkonsekvensanalysen är genomförd av
Jennie Fredriksson
Förskolechef Ekeby förskola
Västerås 2015-09-27