ëÊ¡i¡ ë>Îì>º /

ëÊ¡i¡/ë>Îì>º
\´¶å &r¡ A¡àƵã¹, c¡¹Jr¡Kã ³ãJº
">ãÇ¡¤à t¡àS¡[B¡ ë>à[i¡[ó¡ìA¡Î>Îå R¡¹à} ë=àA¡ìJø
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à W¡[Ò 2010 ƒà ë=ï¤àºƒKã ÚàÒü[¹ìšàA¡
ó¡à*¤Kã º´¬ã šàA¡ì=àA—¡¤à ÒàÚƒå>à ë=ï¤àº ëÛ¡[y íºA¡àÚKã º³ A¡A¡Jø¤à
³tå¡} W¡[Ò ³[¹ ³šå} ó¡à¹ó¡à*¤ƒà šãó¡³ ë=àA¡šà º³Kã A¡ì´šìXÎ[–ƒ ¹à[e¡/Åøã>K¹, >줴¬¹ 7
[š[¤ì‰ ÒàÚ[¹¡ú
A¡ì´šìXÎ> [l¡³à–ƒ A¡[´¶[i¡ ë=ï¤àº ëÛ¡[y íºA¡àÚ>à ë=à¹A¡šà ëW¡ì¹àº
"³ƒà W¡[Ò ³[¹ Ç¡¹ó¡à*¤ƒà šãó¡³ ë=àA¡šà ëÛ¡[yšå¹> [šƒ¤>à ³¹³
*Òü¹Kà º[´¬ šàA¡ì=àA—¡¤à A¡A¡šƒà Úàl¡üJ¤ø à º³Kã ³šå[Å} "¯à¤à A¡Úà
³ìÚàA—¡ì¹¡ú ³ãÚà³Kã "¯à¤à "[Î l¡ü[¤ƒå>à ³[¹ íº>¤[Å}>à "=å¤à ³t¡³ƒà
šãó¡³ ë=àA¡šà º³Kã ëÛ¡[yšå¹> [šì=àA¡[š>¤à ÒàÚ[¹¡ú ³[΃à >v¡>à º[´¬Kã
>àA¡–ƒà íº¤à >àºà[Å}Îå [>}[=>à ëÅ´¬à ëºÒü-[ÅÀ³ƒ¤>à ³¹³ *Òü¹Kà #[Å}
"³t¡à ëW¡>¤à R¡³ì‰, tå¡}ƒå>à íºì¹¡ú ë>à} [Jv¡} W塤Kà >àºàƒKã #[Å} šàA¡ì=à¹v¡û¡å >à Úå´Aà ¡ "³[ƒ ë=àUàº[Å} =å³[\–ƒå>à ³ãÚೃà "¯à¤à A¡Úà ³ìÚàA—
¡ÒìÀÎå ÒàÚ[¹¡ú
[Ò¹³ "[ÎKã ³t¡à}ƒà ³[¹ íº>¤[Å}>à "ìÒ>¤à ³ã;ìÚ} W¡}[¤>¤à
A¡[´¶[i¡ "[Î>à "[šº ët¡ï¹A¡šKà ëºàÚ>>à ëÅ´¬à ëºàÚ[Å–ƒ>à íº[¹¤à
>àºà[Å} "=å¤à ³t¡³ƒà ëÅ´¬à ëºàÚ[ÅĤÎå ÒàÚ[¹¡ú
ë¹[Îìl¡[XìÚº ëA¡´š ëÒïìƒàA¡ìJø
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, >줴¬¹ 7 @ t¡ìJÀ´¬ íºA¡àÚ Úåk¡ Aá¤, ëÎKà ë¹àl¡>à Åã–ƒå>à ëi¡öÒü[>}
*ó¡ Úåk¡ [ºl¡¹[Κ &–ƒ A¡´¶å¸[>[i¡ ël¡¤ºšì³–i¡ ÒàÚ[¹¤[΃à >å[³; ×[³—
W¡xKƒ¤à ë¹[Îìl¡[XìÚº ëA¡´š "³à íA¡Åà´šà; ëÎKà ë¹àl¡ t¡ìJÀ´¬³
íºA¡àÚ Úåk¡ Aá¤t¡à ëÒïìƒàA¡ìJø¡ú ëi¡öÒü[>} "[Î ë>Ò¹ç¡ Úå¤à ëA¡–ƒø Òü´£¡àº ÒüÊ¡A¡ã
ëÑšàX¹[ΚA¡ã ³Jàƒà šàR¡ì=àA¡š[>¡ú ³[Îƒà šåÄà šà[i¢¡[Îìš–i¡¡ 40>à
Źç¡A¡ Úà[¹¡ú
ë=ï¹³ "ƒåƒà [¹i¡àÚl¢¡ l¡àÒüì¹C¡¹ ëó¡[³[º 믺[ó¡Ú¹ K¤>¢ì³–i¡ *ó¡
³[ošå¹, l¡àC¡¹ &º Îå¹W¡–ƒø, [¹i¡àÚl¢¡ [šø[Xšàº &³[¤[Ρú šø[Îìl¡–i¡ [i¡¯àÒü[Î
ëÎà¹à³ Î>àìt¡à> "³Îå} Τ ë¹[\Ê¡ö๠Òü´£¡àº ë¯Ê¡ [i¡ óå¡ìº> í³ît¡>à W¡ãó¡
ëKÊ¡, šø[Îìl¡–i¡ "³Îå} ëKÊ¡ *ó¡ *>¹ *Òü>à Źç¡A Úà[J ú
*ºà>à ët¡}¤à}Kã ëšà;º³ šãìJø
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] =à[ÎKã "׳ >å[³ƒà} šå} 10 ë¹à³ t¡à¹A¡šƒà ¯à}îJ
ët¡àA¡š³ íºA¡àÚƒà íº¤à J«àÒü¹àA¡š³ ë³àW¡à "ìšàA¡šà íº[J‰¤à
J«àÒü¹àA¡š³ [¤\ÚKã Úå³ ºàÒü¤A¡ [=¤à ë=ïìƒàA¡ "³ƒà í³>à t塳—à W¡àv¡ûå¡>à
"³à} "t¡à A¡Úà ë=àA¡Ò>Jø¤à ³tå¡} Òü³å} "ƒåKã "¯à¤ƒà ³ìt¡} šà}¤à *Òü>à
*[¹&ì–i¡º ëºì¤À¹ &ìÎà[ÎìÚÎ>, *ºà>à ëW¡R¡, Ò¯àÒü, =àl¡ü "³[ƒ ¤ÃàìS¡i¡
[šìJø ÒàÚ[¹¡ú
=àK;šà ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] [l¡&³ A¡ìº\ *ó¡ ÎàÒüX [l¡šài¢¡ì³–i¡ *ó¡ [ó¡[\Gt¡à
&ìÎà[ÎìÚi¡ ëšøàìó¡Î๠*Òü>à =¤A¡ ët¡ï[¹¤à l¡àC¡¹ ¹îÒ\å[l¡> íÅJ (Åà³å)
>à ³[ošå¹ š[¤ÃA¡ Î[¤¢Î A¡[´¶ÎÄà ëºï¤à K¤o¢ì³–i¡ A¡ìº\A¡ã [¹P¡ºà¹
[šø[Xšàº ëºï¤Kã &K\à³ƒà ³àÚ šàAáA¡[J¤¤å *º ³[ošå¹ ×\à\ (Òà[\)
믺[ó¡Ú๠&ìÎà[ÎìÚÎ> ³[ošå¹>à ëW¡ì¹àº "³ƒà =àK;šà ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
fu]bfj
/ English and History Tutor at Your Home
Individual or group (Classes IX - XII)
# Literature, Easy Grammar, Conservational skills,
# Tutor (M.A. English, M.A. History,
TSE/23449–5 to 8
Senior Research Scholar)
# 9862155942 (Ten years teaching experience)
mPtf]
&ìγ¤Ãã ³ãJº šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à \´¶å &r¡ A¡àƵ㹠"³Îå} c¡¹Jr¡
šèÄà t¡àS¡A¡ ³R¡à¹A¡ ë=àA—¡à
šàR¡ì=àB¡ƒ¤à \´¶å &r¡ A¡àƵã¹
"³Îå} c¡¹Jr¡Kã &ìγ¤Ãã ³ãJºKã
">ãÇ¡¤à t¡àS¡[B¡ ë>à[i¡[ó¡ìA¡Î>
R¡[Î ÒüìºG> A¡[´¶ÎÄà ë=àA¡ìJø¡ú
ëÊ¡i¡ ">ã³[B¡ *Òü>à ">ãÇ¡¤à
t¡àS¡[B¡ ³ãJº "[Î ºà[Aá¤à [l¡ìδ¬¹
">ãƒà šàR¡ì=àB¡ƒ¤[>¡ú
">ãÇ¡¤à t¡àS¡[B¡ ³ãJº[΃à
\´¶å &r¡ A¡àÆµã¹ƒà šèÄà &ìγ¤Ãã
A¡X[i¡iå¡ìÚ[X 18 ƒà 뮡ài¡ =àƒ>¤Kà
ëºàÚ>>à c¡¹Jr¡ƒ>à &ìγ¤Ãã
A¡X[i¡iå¡ìÚ[X 20 ƒà 뮡ài¡
=àƒ>K[>¡ú
ë>à[i¡[ó¡ìA¡Î> ë=àA¡[J¤Kà
ëºàÚ>>à ">ãÇ¡¤à t¡àS¡[B¡ ³ãJº
"[ÎKンv¡û¡Îå R¡[΃Kã ³ã칚[Å}>à ³ìJàÚKã ³ã칚-ëW¡ šã[Å>¤à Ú๤Îå ëÊ¡i¡ ">ã³v¡û¡à
³ã칚-ëW¡ Òüšã-šã[ÅÄ[J샡ú
">ãÇ¡¤à t¡àS¡v¡û¡à 뮡ài¡ =àƒ>Kìƒï[¹¤à c¡¹Jr¡Kã &ìγ¤Ãã
[Îi¡[Å} "ƒå[ƒ ¤Òà¹ìKà¹à, Qài¡[κà
(&Î[i¡), ëšài¡A¡à (&Î[i¡), \åK-
[qkq WPDrPdw
NOTICE
Dated, Imphal the 7th November, 2014.
Nos.6/22/2014-MSRRDA/E-Tender/Ph-lX/2nd RT and 6/23/2014MSRRDA/E-Tender/PH-VIII-II/2nd(RT)/1680: lt is hereby informed to
all the concerned Special Class Contractors of PWD, Manipur and 1st
Class Contractors of CPWD, MES, RAILWAYS, NHAI who have
participated in the 2nd re-tender of NIT Nos. 6/22/2014-MSRRDA/ETender/Ph-IX/2nd RT and 6/23/2014-MSRRDA/E-Tender/PH-VIII-ll/
2nd(RT) dated 7th Oct., 2014 for attending the Financial Bid Opening at
Conference Hall of MSRRDA, Old High Court Complex, North AOC,
Imphal, Manipur on 12-11-2014 at 11 A.M. sharp onwards in connection
with the 2nd re-tender of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
Phase-Vlll(Il) & IX in Manipur State.
[lrzkjfkTtalef]
TSE/23585–8
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION (I), 2015
[INCLUDING SSC WOMEN (NON-TECHNICAL) COURSE]
The Union Public Service Commission will hold the
Combined Defence Services Examination (I), 2015 on
15th February, 2015 for admission to Indian Military
Academy, Indian Naval Academy and Air Force Academy
for the Courses commencing in January 2016 and
Officers Training Academy, Chennai for the Courses
(Men and Women) commencing in April, 2016.
Candidates are required to apply through online
mode only. No other mode of submission of
application is allowed. For details regarding the
Eligibility Conditions, Syllabus and Scheme of the
examination, Centers of examination, Guidelines for
filling up application form etc. aspirants must refer
to the Detailed Notice of the examination published
in the Employment News/Rozgar Samachar dated 8th
November, 2014 or the UPSC website
www.upsc.gov.in
“Government strives to have a workforce which
reflects gender balance and women candidates
are encouraged to apply”
davp 55101/14/0027/1415
SI.No. Name of A/C
1
1Khundrakpam
2
2 - Heingang
/ ADVERTISEMENT
3
3 -Khurai
4
8 - Lamlai
Tse/bill-8
Thoubal, the 5 November, 2014.
No.4/B.VOC/TC-2014/ Applications with full bio-data are invited from the intending candidates
for the following posts to be appointed purely on contract basis for a period of three years on
U.G.C. scale of pay under the scheme of B.VOC programme of the U.G.C.
Sl. Name of post
No.
Assistant Professor
in Tourism &
Hospitality
Management
No. of
post
Date &Time
13/11/2014
10.30 a.m.- 3.30 p.m.
13/11/2014
10.30 a.m.- 3.30 p.m.
14/11/2014
10.30 a.m.- 3.30 p.m.
14/11/2014
10.30 a.m.- 3.30p.m.
Presiding Officer
SDC/AERO,
1 - Khundrakpam
SDC/AERO,
2 - Heingang
SDC/AERO,
3 - Khurai
SDC/AERO,
8 - Lamlai
Place of Hearing
ERO/SDO Office,
DC/IE office complex.
-do-do-do-
Yours faithfully,
Sd/- Bidyarani Ayekpam
Electoral Registration Officer/SDO,
Sawombung
2
i)
a)
b)
2
Assistant Professor
in Food Processing
and Engineering
2
i)
a)
ii)
3
Associate Professor
in Tourism &
Hospitality
Management
1
i)
a)
b)
ii)
a)
b)
4
Associate Professor
in Food Processing
and Engineering
1
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD, NEW DELHI-110069
Qualification
ii)
a)
"¯à¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹
Åøãt¡ìJÀ´¬ ò¤à¤å‹> [Î}Ò ³¹ç¡š "[ÎKã ‘šø[Îìl¡–
i¡’ "³Îå} ó¡àl¡ü–ƒ¹ ë³´¬¹ *Òü[¤¹´¬>à t¡à} 3-112014 Òü}ƒà íº[Jƒ¤ƒà ³ÒàB¡ã "àuà Åà[”zKンA¡
Åøã[=Úà³ Òüì¤à³W¡à [Î}ÒKã Ú峃à R¡[Î t¡à} 7-112014 ÒüÒ "ÚåA¡ šå} 8 t¡à¤à ³t¡³ƒà Åøã"àW¡à™¢¸³Úå³
¤å‹W¡–ƒø Å´¶¢à &[C¡} šø[Îìl¡–i¡>à ºå[W¡}ƒå>à [³[>i¡
2(">ã) tå¡[³Äà 뜡æ>à ³¹ç¡šA¡ã &A¡[\A塸[i¡¤ ë³´¬¹
Jå[ƒ}³A—¡à "¯à¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J "³Îå} Òü³å}-³>å}Kã
"¯à¤ƒÎå Źç¡A¡ Úà\[¹¡ú
ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹¤à - Ph. Bijen Singh,
ëÎìyû¡i¡[¹, ³R¡à ³¹ç¡š, ººà´¬å} ³ìJà}, Òü´£¡àº
Sawombung, the 7th November, 2014
No.1/SSR/Elec/ERO/SWG/2014: In partial modification of the memorandum dated 17th October,
2014, hearing of the claims and objections of the Electoral Rolls in respect of the following
Assembly Constituencies: No. 1 - Khundrakpam, 2- Heingang, 3 - Khurai and 8- Lamlai of Imphal
East District w.r.t. 01/01/2015 as the qualifying date, will be done on the date and time indicated
against each of them:-
th
³R¡à ³¹ç¡š
/
SAWOMBUNG.
MEMORANDUM
GOVERNMENT OF MANIPUR
OFFICE OF THE PRINCIPAL
THOUBAL COLLEGE, THOUBAL.
ëÒï[J¤à t¡à} 4-11-14 íº¤àA¡ìšàA¡šà >å[³v¡à
[ykq WPDrPdWvjg
GOVERNMENT OF MANIPUR
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER/ERO,
Sd/- N Bapuchand Singh
Chief Engineer, EO, MSRRDA
Tse/bill-8
12 Brother’s Kã ë³´¬ ¹ *Òü ¤ ã¹´¬ à Shree
Loitongbam Boby Singh >à ³>å} ³t¡³ W¡àƒ>à
íº[Jƒ¤ƒà 12 Brother’s Kã ³àÒüîA¡ƒKã [³[>; 2
ººà´¬å} ³ìJà}, Òü´£¡àº
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] A¡´¶å¸[>Ê¡ šà[i¢¡ *ó¡ Òü[r¡Úà (³à[G¢Ê¡)[A¡ W¡Òã
50Ç¡¤Kà ³¹ã íº>>à ëºï³ã [Å–µã[Å}KンA¡ W¡Òã "³à Wå¡š—à ³å¤ì³–i¡
W¡x¹K[> ÒàÚ[¹¡ú
R¡[Î ³[ošå¹ ëšøÎ Aá¤t¡à šàR¡ì=àA¡[J¤à šàl¡ü³ã[Å}Kà l¡ü>¤à "³ƒà
A¡´¶å¸[>Ê¡ šà[i¢¡ *ó¡ Òü[r¡Úà[K ëÎìyû¡i¡[¹ ιt¡ κà³>à ÒàÚ, [Î[š"àÒü
(&³)Kã W¡Òã 50Ç¡¤à &[Ä®¡Î¢[¹ "[ÎKà ³¹ã íº>>à R¡[΃Kã ëÒï¹Kà
ëºï³ã-[Å–µã, ¯à[A¢¡} AáàÎt¡à íº[¹¤[Å}¤å ëÅïK;šà *Òü>à W¡Òã "³à Wè¡š—à
³å¤ì³–i¡ W¡x¤à ëÒï¹K[>, ³[ÎKンA¡ R¡[Î ëóáK ëÒàÒü[Ê¡} ëÎì¹ì³à[>
"³à šàR¡ì=àA¡š[>¡ú
ëºï³ã-[Å–µãKã ÒB¡ã ³t¡à}Kà ëºàÚ>>à ³[ošå¹ƒà "ó¡ÑšàKã ³t¡à},
Òü[r¡ÚKã ëšà[º[i¡ìA¡ºKã "ìÅàÚ¤[Å}Kã ³t¡à} Úà*>à JÄ-í>>¤à
ëÎ[³>à¹, [Îì´šà[\Ú³, ¯àA¢¡ìÅàš—[W¡}¤à šàR¡ì=àB¡[> ÒàÚ[¹¡ú
SECRETARIAT NORTH BLOCK: IMPHAL, MANIPUR.
"¯à¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡šà
tå¡[³Äà íºƒå>à "¯à¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹¡ú ëºàÚ>>à
íº[Jƒ¤Kã "àuà>à #}>à [W¡A—¡à íº[J>¤Kンv¡û¡à
šø=>¢ à ët¡ï¤Kà ëºàÚ>>à Òü³}å -³>å}Kã "¯à¤ƒÎå Źç¡A¡
Úà\[¹¡ú
TSE/23624–8,9
W¡Òã "³à Wè¡š—à ³å¤ì³–i¡ W¡x¹K[>
OFFICE OF THE
1
/
ÑIæ¡[i¡[> ët¡ïK[> "³[ƒ >줴¬¹
17 ó¡à*¤>à ³ã칚[Å}>à ³ìJàÚKã
³ã칚-ëW¡ ëºïì=àA¡šà ÚàK[> ÒàÚ>à
*[ó¡[ÎìÚº[Å}ƒå>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
ëÊ¡i¡ ">ã³[B¡ *Òü>à >줴¬¹ 25
ƒà šàR¡ì=àB¡ƒ¤à "Òà>¤à t¡àS¡[B¡
³ãJºKã *Òü>[ƒ ÒàÄ>à ³ã칚-ëW¡
šã[ÅĤà ëºàÒüJø¤[>¡ú
*[ó¡[ÎìÚº[Å}ƒå>à ÒàÚ[J,
>줴¬¹ 25 "³Îå} [l¡ìδ¬¹ ">ãƒà
"Òà>¤à "³Îå} ">ãÇ¡¤à t¡àS¡[B¡
³ãJº šàR¡ì=àAá¤à ³tå¡} ëÊ¡i¡ ">ã³[B¡
*Òü>à "׳ǡ¤à, ³[¹Ç¡¤à "³Îå}
"ì¹àÒü¤à t¡àS¡[B¡ ³ãJº>à ³=}[Å;>à ºà[Aá¤à ³àš>, [l¡ìδ¬¹ 14
"³Îå} [l¡ìδ¬¹ 20 ƒà šàR¡ì=àB¡[>¡ú
ëÊ¡i¡ ">ã³[B¡ *Òü>à t¡àS¡A¡
³R¡à³[B¡ 뮡ài¡ ³[Å} [l¡ìδ¬¹ 23 ƒà
=ãK[> ÒàÚ>Îå *[ó¡[ÎìÚº[Å}ƒå>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
š>¤à Úà¤[ƒ ëÒï[\A¡ íº[¹¤à
\´¶å &r¡ A¡àƵã¹Kã W¡Òã t¡¹ç¡[B¡
³t¡³ ³=} W¡ÒãKã \à>å¯à¹ã 16 t¡à
ëºàÒü¹Kƒ¤[>¡ú
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] &ìl¡l¡ ÑHæºKã *\à[Å}ƒà t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëš šãÚå "³Îå}
"ÒàR¡¤à ó¡³Kã [l¡[š[Î "=夃à ëºàÒü[ÅÀå ÒàÚ¤à [l¡³àr¡Kà ëºàÚ>>à
*º ³[ošå¹ K¤>¢ì³–i¡ &ìl¡l¡ ÑHæº Òü³ìšÃà[Ú\ ëA¡à[l¢¡ì>[i¡} A¡[´¶[i¡>à Åã–
ƒå>à &ìl¡l¡ *\à[Å}>à R¡[Î íA¡Åà´šà; íº³\³ íºA¡àÒü A¡´¶å¸[>[i¡
ëÒ຃à [Îi¡-Òü>-ëšøàìi¡Ê¡ W¡x¤à ëÒïìJø¡ú
[Îi¡ Òü> ëšøàìi¡Ê¡ "ƒåƒà Źç¡A¡ Úà[J¤à *º ³[ošå¹ K¤>¢ì³–i¡ &ìl¡l¡
ÑHæº ëA¡à[l¢¡ì>[i¡} A¡[´¶[i¡Kã š[¤Ã[Î[i¡ ëÎìyû¡i¡[¹ &³ [ƒ>>à ÒàÚ, ëšøàìi¡Ê¡
"[Î >å[³; ³R¡à[> Wè¡š—à W¡xK[>¡ú ³[ÎKã ³>å}ƒà K¤>¢ì³–i¡>à A¡[¹P¡´¬à
ëšà[\[i¡¤ ë¹ìÑšàX "³v¡à šã¹v¡ûö¡¤[ƒ ë¹[À, ÒU¹ Ê¡öàÒüA¡ Úà*>à
³Jº-³Jà A¡ÚàKã "A¡>¤à ëJàR¡\} A¡Úà W¡R¡[ÅÀK[>¡ú
"ƒå>à ëÒï[\A¡ ³[ošå¹ƒà íº[¹¤[Î &ìl¡l¡ ÑHæº 604Kã šèÄà *\à
1749ƒà [ÎG ëš šã[¤Úå ÒàÚ¤à ¯àó¡³ =´Ã[Aá¡ú
MANIPUR STATE RURAL ROADS DEVELOPMENT AGENCY
(MSRRDA)
/ DOCUMENTS LOST
I have lost my Certificate and Marksheet of TDC (Sc) 3rd year
passed in 1999 bearing Roll No. 701068 issued by Manipur
University as well as Registration Certificate bearing number
3551 of 1996 (MU) on 6th day of November, 2014 in between
home to Manipur Secretariate. Finders are requested to
handover the same to the undersigned.
Sd/- Kh. Inaoba Meitei
S/o. Kh. Gambhir Meitei
TSE/2367–8
Kyamgei Heibong Makhong, #: 8119080016
Î>àÒü (&Î[Î), \³ìŃšå¹ ÒüÊ¡,
\³ìŃšå¹ ë¯Ê¡, ëιàÒüìA¡ºà
(&Î[i¡), W¡àÒü¤àÎà (&Î[i¡), ³c¡Kà* (&Î[i¡), \K>>à=šå¹ (&Î[i¡), ³ì>àÒ¹šå¹ (&Î[i¡), W¡yû¡‹à¹šå¹ (&Î[i¡), J¹Î¯à> (&Î[i¡), Jå[–i¡ (&Î[i¡), ³–ƒà¹ (&Î[i¡),
[ÎÎàÒü (&Î[i¡), [γìƒKà (&Î[i¡)
"³Îå} ëA¡àìº[¤¹à (&Î[i¡), [>¡ú
\´¶å &r¡ A¡àƵ㹃>à ">ãÇ¡¤à
t¡àS¡A¡[΃à l¡ü‹³šå¹ [l¡[Ê¡öC¡[A¡
A¡X[i¡iå¡ìÚ[X t¡¹ç¡A¡, ¤¹à³åÀà
[l¡[Ê¡öC¡[A¡ A¡X[i¡iå¡ìÚ[X ³R¡à, "à>–i¡>àK [l¡[Ê¡öC¡[A¡ A¡X[i¡iå¡ìÚ[X ³[¹
"³Îå} \´¶å [l¡[Ê¡öC¡[A¡ A¡X[i¡iå¡ìÚ[X
"׳ƒà 뮡ài¡ =àƒ>K[>¡ú
Åøã>K¹ "³Îå} ¹à[e¡ƒà ÒüìºG>
*[ó¡[ÎìÚº[Å}>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤à
³tå¡} ÒüÄà [l¡ìδ¬¹ ">ãƒà šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à ">ãÇ¡¤à t¡àS¡[B¡
³ãJº "[ÎKã ³ã칚-ëW¡ šã[Å>¤à
Úà¤Kã "ì¹àÒü¤à ³t¡³ ºà[Aá¤à
>줴¬¹ 14 [>¡ú
>줴¬¹ 15 ƒà ³ã칚-ëW¡[Å}
&ìl¡l¡ ÑHæº *\à[Å}Kã ëšøàìi¡Ê¡ ëÒïìJø
.....................................................
ÚàÒüó¡à ë=ï[> šàR¡ì=àA¡ìJø
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] >Òàì¹àº ëJàR¡=à} "[i¢¡Ê¡ &ìÎà[ÎìÚÎ>, W¡àA¡ì=A¡šã
šà[i¢¡Kã ë>ï>à šåì=àB¡ƒ¤à ³ã;ìÚ}Kã ¯à}³ƒà ÒàÚ>à ³ã}ì=à>¤à Ç¡³à} ºãºà
"[ÎKã ÚàÒüó¡ ë=ï[>¤Kã ë=ï¹³ "³à =à[ÎKã t¡¹ç¡v¡û¡à šàR¡ì=àA¡ìJø¡ú
ºàÒüó¡³ JåìÄï ëA¡à}¤øàÒüºàt¡š³ ³à–ƒ¤t¡à šàR¡ì=àA¡šà ÚàÒüó¡ ë=ï[>Kã
ë=ï¹³ "ƒåƒà *º ³[ošå¹ ¯à[A¢¡} \ì>¢[ºÊ¡ Úå[>Ú>Kã šø[Îìl¡–i¡ ¯à}ìJ³W¡à
Ÿà³\àÒü, Ç¡³à} ºãºà A¡àl¡ü[XºKã šø[Òüìl¡–i¡ [š'W¡ P¡>W¡–ƒø Å´¶¢à "³[ƒ
Ç¡³à} ºãºà A¡àl¡ü[XºKã ëÎìyû¡i¡[¹ &Î'W¡ ëÒ³”z>à ³=}[Å;>à W¡ãó¡ ëKÊ¡,
šø[Îìl¡–i¡ "³[ƒ ëKÊ¡ *ó¡ *>¹ *Òü>à Źç¡A¡ Úà[J¡ú
&ìÎà[ÎìÚÎ> "[΃à ë>ï>à Úàl¡ü¹Aá¤à Ç¡³à} ºãºàKã ëÎ[>Ú๠"[i¢¡Ê¡
ºàÒüÅø³ ët¡à´¬à, [i¡'W¡ ιt¡ "³[ƒ [ÑI¡Ÿi¡ ¹àÒüi¡¹ ³[> Úå³—à³Îå ë=ï¹³ƒåƒà
Źç¡A¡ Úà[J¡ú
"³ì¹à³ƒà ëÒï[\A¡ íº[¹¤à
c¡¹Jr¡ &ìγ¤ÃãKã W¡Òã ³R¡àKã
³t¡³—à ³=} W¡ÒãKã \à>å¯à¹ã 19 ƒà
ëºàÒüKƒ¤[>¡ú
\´¶å &r¡ A¡àƵã¹Kã "šè>¤à
&ìγ¤Ãã [Îi¡ ³[Å}>à 87 [> "³Îå}
c¡¹Jr¡Kã [Îi¡ ³[Å}>à 81 [>¡ú
ëÒï[J¤à ÅA¡ 2008 ƒà
šàR¡ì=àA¡[J¤à \´¶å &r¡ A¡àƵã¹
&ìγ¤ÃãKã ³³àR¡Kã ³ãJºƒà
ë>Îì>º A¡>ó¡ì¹X>à [Îi¡ 28,
šãšºÎ ël¡ì³àìyû¡[i¡A¡ šà[i¢¡>à 21,
A¡}ìNøÎ>à 17, [¤ì\[š>à 11
"³Îå} "ît¡[Å}>à t¡¹à ó¡}[J¡ú
ÅA¡ 2009 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à
ë³´¬¹ 81 (ë>à[³ì>ìi¡ƒ ë³´¬¹ "³à
Úà*¹Kà 82) íº¤à c¡¹Jr¡Kã
³³àR¡Kã &ìγ¤Ãã ³ãJºƒ>à c¡¹Jr¡
³å[v¡û¡ ë³àW¢¡ "³Îå} [¤ì\[š>à [Îi¡
18-18, A¡}ìNøÎ>à 13 "³Îå}
"ît¡[Å}>à 32 ó¡}[J¡ú
c¡¹Jr¡Kã *Òü>à Ò–ƒA¡ &ìγ¤Ãã
³ãJº šàR¡ì=àA¡šà "×-´ÃA¡Ç¡¤à
*ÒüKìƒï[¹¤[>¡ú ëÊ¡i¡ "[Î ÅA¡
2000 Kã >줴¬¹ 15 ƒà [¤ÒใKã
JàÒüìƒàAáKà ëų[J¤[>¡ú -[š[i¡"àÒü
.....................................................................................................................
º³ A¡A¡Jø¤Îå A¡ì´šìXÎ[–ƒ šã[¤ì‰
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IMPHAL, SATURDAY 8 NOVEMBER, 2014
i)
a)
b)
ii)
Essential :
Good academic record with at list 55% marks (or an equivalent
grade in a point scale wherever grading system is followed) at the
Master’s degree level in Tourism / Hospitality / Travel / Business
Administration / Management.
Desirable :
Ph.D. / NET / JRF / SLET or similar tests accredited by the U.G.C.
in the relevant subject,
Teaching, Research, Industrial and / or Professional experience
in a reputed organisation / Institution.
Essential :
Good academic record with at list 55% marks (or an equivalent grade
in a point scale wherever grading system is followed) at the Master’s
degree level in M-Sc. / M. Tech. in Food Technology / Biotechnology
/ Microbiology.
Desirable :
Same as Asst. Prof, of sl. No. 1
Essential :
Same as Asst. Prof, of sl. No. 1
Ph.D. / NET / JRF / SLET or similar tests accredited by the U.G.C.
in the relevant subject.
Desirable :
Teaching, Research, Industrial and / or Professional experience
in a reputed organisation / Institution with 8 (eight) years.
Publication of papers in refereed journals and presentation of
papers in seminars and conferences.
Essential :
Same as Asst. Prof, of sl. No. 2
Same as Asso. Prof, of sl. No. 3
Desirable :
Same as Asso. Prof, of sl. No. 3
The applications should reach to the office of the Principal, Thoubal College, Thoubal on or
before 14th November, 2014, upto 2p.m. The candidates should appear before a Selection
Committee with original documents to be held in the office chamber of the Principal, Thoubal
College, Thoubal on 21st November, 2014 at 11 a.m.
Sd/- (O. Chaoba Devi)
TSE/23614–8
Principal, Thoubal College, Thoubal.
INDICATIVE ADVERTISEMENT NO. 18/2014
Online Recruitment Applications (ORA) are invited for direct recruitment by selection through
website http://www.upsconline.nic.in to the following posts by 27th November, 2014.
i)
02 Deputy Commissioners (Horticulture) in Department of Agriculture & Cooperation,
Ministry of Agriculture,
ii)
02 Assistant Directors in Central Poultry Development Organisation(CPDO), Department
of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture,
iii)
19 Assistant Directors of Airworthiness in Directorate General of Civil Aviation, Ministry
of Civil Aviation,
iv)
01 Assistant Professor (Chinese) in National Defence Academy, Khadakwasla, Pune,
Ministry of Defence,
v)
02 Assistant Professors (Computer Science) in National Defence Academy, Khadakwasla,
Pune, Ministry of Defence,
vi)
01 Assistant Professor (English) in National Defence Academy, Khadakwasla, Pune,
Ministry of Defence,
vii)
01 Principal Civil Hydrographic Officer in Integrated Headquarters, Directorate of
Civilian Personnel, Ministry of Defence(Navy).
viii)
01 Senior Scientific Officer, Grade-ll (Aeronautics) in Directorate General of Aeronautical
Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence,
ix)
01 Senior Scientific Officer Grade-ll (Chemical) in Directorate General of Aeronautical
Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence,
x)
02 Senior Scientific Officers Grade-ll (Computer Engg./Information Technology) in
Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence
Production, Ministry of Defence,
xi)
05 Senior Scientific Officers Grade-ll (Electrical) in Directorate General of Aeronautical
Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence.
xii)
01 Junior Scientific Officer (Aeronautical) in Directorate General of Aeronautical Quality
Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence,
xiii)
03 Junior Scientific Officers (Electronics) in Directorate General of Aeronautical Quality
Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence.
xiv)
02 Junior Scientific Officers (IT/Computer Engineering) in Directorate General of
Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence,
xv)
07 Junior Scientific Officers (Mechanical) in Directorate General of Aeronautical Quality
Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence.
xvi)
03 Civil Hydrographic Officers in Integrated Headquarters, Directorate of Civilian
Personnel/Ministry of Defence(Navy).
.
xvii)
01 Assistant Foreign Language Examiner (AFLE) (Chinese Language) in Intelligence
Bureau, Ministry of Home Affairs.
xviii)
01 Data Processing Assistant, Grade-B in Labour Bureau, Chandigarh, Department of
Labour, Ministry of Labour & Employment.
xix)
01 Director (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines,
xx)
03 Assistant Shipping Masters / Assistant Directors, Seamen’s Employment Office in
Directorate General of Shipping, Shipping/Seamen’s Employment Offices, Ministry of
Shipping,
xxi)
01 Deputy Director (Technical) in Office of the Textile Commissioner, Mumbai, Ministry
of Textiles.
xxii)
21 Statistical Officers(Planning/Statistics) in Planning Department, Gdvt. of NCT of
Delhi.
The candidates willing to apply for, the above posts are advised to visit Commission’s
Website http://www.upsc.gov.in for further details. The detailed advertisement has also been
published in the Employment News/ Rozgar Samachar on 08.11.2014 vide Recruitment
Advertisement No. 18/2014.
davp 55102/14/0016/1415