-ÚflO˝-ßÊ˛-Δ>-ªÍ-ßä˛ B®–ÈΔÊˇÖ, 9 Ø˲–ö˛Ö∫-ΔÊˇ$ 2014

-ÚflO˝-ßÊ˛-Δ>-ªÍ-ßä˛
–ö˛ΔÊˇÃå˝z gÍ{Vʸ-Ôú
1. ƒÒ˝*Á‹Ø˛Oså˝ fÀ¥ÎôË˛Ö GMʸPyÊ˛ EÖ®?
1) –˛∞kÃÍ
2) {ºsÓ˝ãŸ MˆÀÖºƒÊ˝*
3) ØÈΔÛˇ”
4) M>Õ∏˘«≤ƒÊ˝*
2. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ Á‹ΔˇOØ˲® M>∞-® H®?
1) {XØå˛ÃÍÖyä˛ & Eô˲¢ΔÊˇ AsÍœÖsÏ˝Mä¸
2) –˲$yÊ˛V>Á‹PΔäˇ & AsÍœÖsÏ˝Mä¸
3) Á‹$–˲${ôÈ & D‘ÈØ˲≈ Ìfl˝ÖßÊ˛* –˲$‡Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
4) ÁflZÖÁ‹$(f¥ÎØå˛) & Á≥Ì‹ÌúMä¸ –˲*‡Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
3. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ Á‹ΔˇO-Ø˲-® H®?
1) Á‹$–˲${ôÈ -& Á≥Ì‹ÌúMä¸ –˲$‡Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
2) —M¯t«ƒÊ˝* & AsÍœÖsÏ˝Mä¸ –˲$‡Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
3) ªÍÌúØå˛ & Eô˲¢ΔÊˇ AsÍœÖsÏ˝Mä¸
4) {VÛ¸så˝ {ºrØå˛ & B«PsÏ˝Mä¸ –˲$‡Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
4. M>Δˇμr$œ Eô˲μÜ¢ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛ÖÃZ {Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZ
{Á≥Ì‹®Æ ¥˜Ö®Ø˲ {¥ÎÖôË˛Ö H®˝?
1) CΔ>Øå˛ 2) A–˛$«M> 3) {ªÒ˝hÃå˝ 4) ^˛OØÈ
5. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ Á‹ΔˇOØ˲® H®?
1) –˛Ø˲≤&ΔÊˇ⁄Î≈
2) Ì‹Ãå˝P&CÖyÏ˛ƒÊ˝*
3) ΔÊˇ∫æΔÊˇ$&øÍΔÊˇôå˛ 4) sÓ˝&A–˛$«M>
6. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ "gÒ˝OΔäˇ' ßÛ˛∞ Eô˲μÜ¢Mϸ ı≥ΔÊˇ$
¥˜Ö®Ö®?
1) –˲{gÍÀ$ 2) Δ>W 3) M¯M¯ 4) ∫ÖV>ΔÊˇÖ
7. QÖyÊ˛^˲ÀØ˲ Ì‹ßÈÆÖôÈ∞≤ {Á≥ܥήÖ_Ö®
G–ö˛ΔÊˇ$?
1) Úfl˝^å˛.º. ªÙ˝MʸΔäˇ 2) BÖsZ∞ –˲*Ì‹ÖyÊ˛Δäˇ
3) BÃå˝{Úúyä˛ –˛fØ˲Δäˇ 4) ÁflZ–å˛$fi
8. –˲$ñô˲ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö, G{ΔÊˇÁ‹–˲$${ßÈÀ$ GMʸPyÊ˛
EßÊ˛¬—Ö^ÈΔˇ$$?
1) øÊ˝* A¿Ø˲ô˲ {¥ÎÖôÈÀ$
2) øÊ˝* AÁ≥ØË˛Ü {¥ÎÖôÈÀ$
3) –˲$$yÊ˛ô˲ Á≥ΔÊˇ”ô˲ {¥ÎÖôÈÀ$
4) —©ΔÊˇ~ßÊ˛« ÃÙ˝ßÈ Á≥Vʸ$À$ ÃZƒÊ˝$ {¥ÎÖôÈÀ$
9. –˲«∞ Á≥ÖyÏ˛Ö^Û˛ {Á≥´ßÈØ˲ ßÛ˛‘ÈÀ ı≥ΔÊˇ$œ H—$sÏ˝?
G. ^˛OØÈ º. CÖyÏ˛ƒÊ˝* Ì‹. A–˛$«M> yÏ˛. ΔÊˇ⁄Î≈
1) º,Ì‹,yÏ˛ 2) G,º,Ì‹ 3) G,º,yÏ˛ 4) G,º,Ì‹,yÏ˛
10. AW≤Á≥ΔÊˇ”ô˲ Ô≥uÊˇøÊ˝*—$Mϸ EßÈÁfl˝ΔÊˇ◊˝ H—$sÏ˝?
1) sÏ˝ªÒ˝så˝ Ô≥uÊˇøÊ˝*—$
2) AØ˲sZÕƒÊ˝* Ô≥uÊˇøÊ˝*—$
3) Ú‹OΩ«ƒÊ˝* Ô≥uÊˇøÊ˝*—$
4) Á≥’a–˲$ ßÊ˛MʸPØå˛ Ô≥uÊˇøÊ˝*—$
11. "{M>yÏ˛Ãå˝fi Bãú Ì‹—ÃÒ˝OgÙ˝ÁŸØå˛' A∞ –Û˛sÏ˝∞
Ì≥À$›Î¢ΔÊˇ$?
1) Á≥ΔÊˇ”ô˲ÃZƒÊ˝$ {¥ÎÖôÈÀ$ 2) Ô≥uÊˇøÊ˝*–˲$$À$
3) –˛$OßÈØÈÀ$
4) GyÈ« {¥ÎÖôÈÀ$
12. Á≥Ü¢Á≥Ör Eô˲μÜ¢ÃZ –˲$$Q≈–˛$OØ˲ ßÛ˛‘ÈÀ$ H—?
G. ^˛OØÈ º. CÖyÏ˛ƒÊ˝* Ì‹. A–˛$«M> yÏ˛. ΔÊˇ⁄Î≈
1) G,º,Ì‹,yÏ˛ 2) G,º,Ì‹ 3) º,Ì‹,yÏ˛ 4) G,º,yÏ˛
13. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ H ΔˇÖyÊ˛$ ßÛ˛‘ÈÀ$ fØ˲Á≥ØÈΔÊˇ
Eô˲μÜ¢ÃZ 95 ‘ÈôË˛Ö MʸÖsÙ˝ GMʸ$P–ö˛-V> ô˲ƒÊ˝*ΔÊˇ$
^Û˛Á‹$¢ØÈΔˇ$$?
1) fΔÊˇ√±, ΔÊˇ⁄Î≈
2) A–˛$«M>, ΔÊˇ⁄Î≈
3) CÖyÏ˛ƒÊ˝*, ∫ÖV>œßÛ˛‘å˝ 4) ¥ÎMϸ›Î¢Øå˛, Dhã≥t
14. "Úfl˝Öã≥' AØÛ˛ JMʸ ΔÊˇMʸÁ≥# ØÈΔÊˇ Eô˲μÜ¢ÃZ
–˲$$ÖßÊ˛ÖfÃZ EØ˲≤ ßÛ˛‘ÈÀ ı≥ΔÛˇœ-—$-sÏ˝?
1) A–˛$«M> 2) ΔÊˇ⁄Î≈ 3) Mˆ«ƒÊ˝* 4) ØÈΔÛˇ”
15. {Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZ ¥˜V>Mʸ$Ø˲$ Eô˲μÜ¢ ^Û˛ı‹ ßÛ˛‘È-ÃZœ
–ö˛$$ÖßÊ˛ÖfÃZ EØ˲≤ ßÛ˛‘ÈÀ ı≥ΔÊˇ$œ H—$sÏ˝?
G. ^˛OØÈ
º. CÖyÏ˛ƒÊ˝*
Ì‹. {ªÒ˝hÃå˝
yÏ˛. A–˛$«M>
1) G,º,yÏ˛ 2) º,Ì‹,yÏ˛ 3) G,º,Ì‹ 4) G,º,Ì‹,yÏ˛
16. –Û˛ΔÊˇ$‘Ë˝Ø˲Vʸ Eô˲μÜ¢ÃZ {Á≥£Ê˛–˲$ ›Î¶Ø˲ÖÃZ EØ˲≤
ßÛ˛‘Ë˝Ö ı≥ΔÛˇ-—$-sÏ˝?
1) CÖV>œÖyä˛
2) CÖyÏ˛ƒÊ˝*
3) A–˛$«M>
4) ΔÊˇ⁄Î≈
17. CØ˲$–˲$$ Eô˲μÜ¢ÃZ D Mϸ֮
–ÈsÏ˝ÃZ ı≥-ΔˆÖ-®Ö® H®?
1) MˆÀΔ>y¯ Ô≥uÊˇøÊ˝*—$
2) {Mϸ–ȃå˝$Δ>Vä¸ 3) MÓ¸”Øå˛fiÃÍÖyä˛
4) {ºsÓ˝ãŸ MˆÀÖºƒÊ˝*
18. {Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZ –˲*ÖVʸ±ã‹
Eô˲μÜ¢ÃZ {Á≥£Ê˛–˲$ ›Î¶Ø˲ÖÃZ EØ˲≤
ßÛ˛‘Ë˝Ö ı≥ΔÛˇ-—$-sÏ˝?
1) ^˛OØÈ 2) M¸Ø˲yÈ 3) {ªÒ˝hÃå˝
4) ßÊ˛Ñϸ◊Í{ÌúM>
19. rÖVä¸Á‹tØå˛ Eô˲μÜ¢ÃZ {Á≥£Ê˛–˲$
›Î¶Ø˲ÖÃZ EØ˲≤ ßÛ˛‘Ë˝Ö H—$sÏ˝?
1) ^˛OØÈ 2) ΔÊˇ⁄Î≈
3) A–˛$«M> 4) CÖyÏ˛ƒÊ˝*
20. D Mϸ֮ Eô˲μô˲$¢ÃZœ ßÛ˛∞Mϸ øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛-‘Ë˝Ö
{Á≥Á≥Ö^˲ {Á≥Ì‹®Æ?
1) Ô‹Á‹Ö 2) Δ>W 3) –˛$OM> 4) –˛ÖyÏ˛
21. "—så˝ –ÈrΔäˇ Δ>Öyä˛fi' AØÛ˛ {¥ÎÖôË˛Ö D Mϸ֮
–ÈsÏ˝ÃZ –Û˛sÏ˝Mϸ {Á≥Ì‹®Æ ^˛Ö®Ö®?
1) –˛ÖyÏ˛ 2) ∫ÖV>ΔÊˇÖ 3) ô˲VʸΔÊˇÖ 4) Δ>W
22. –˲*i ƒÊ˝$$V¯ı‹œ—ƒÊ˝*ÃZ∞ M>Δäˇtfi {¥ÎÖô˲ÖÃZ
HΔÊˇμyÏ˛Ø˲ –˛$OßÈØË˛Ö H ΔÊˇMʸ–˛$OÖ®?
1) JÖyÊ˛Õ –˛$OßÈØ˲Ö
2) –˲ΔÊˇßÊ˛ –˛$OßÈØ˲Ö
3) Á‹$Ø˲≤Á≥#Δ>Δˇ$$ –˛$OßÈØË˛Ö 4) y˛ÃÍt –˛$OßÈØ˲Ö
23. Á‹ΔÊˇÁ‹$fiÀ$ Á≥NyÏ˛¥˘–˲yÊ˛Öô¯ HΔÊˇμyÏ˛Ø˲
–˛$OßÈØÈÀØ˲$ H–˲$ÖsÍΔÊˇ$?
36. –˛$M>ÖVä¸ Ø˲® MʸÕı‹ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö ı≥ΔÊˇ$ H—$sÏ˝?
1) ôÈô˲Δäˇ Ì‹Ö´ßÊ˛$‘ÈQ
2) W± Á‹Ö´ßÊ˛*‘ÈQ
3) ßÊ˛Ñϸ◊˝ ^˛OØÈ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö 4) ªÙ˝«ÖVä¸ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
37. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝∞ fô˲Á≥ΔÊˇ^˲ÖyÏ˛?
Ø˲®
MʸÕı‹ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
G) GÃZœ Ø˲®
1) Kªå˝ Ø˲®
º) C«¢ã‹ Ø˲®˛
2) ∫$≈∏˘Δäˇt Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
Ì‹) –˛$MʸÖi
3) ªÙ˝«ÖVä¸ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
yÏ˛) ƒÊ˝$$M>-Øå˛
4) _Ìfl˝œ Ì‹Ö´ßÊ˛$-‘È-Q
1. G&2, º&4, Ì‹&1, yÏ˛&3 2. G&3, º&4, Ì‹&2, yÏ˛&1
3. G&1, º&4, Ì‹&2, yÏ˛&3 4. G&4, º&1, Ì‹&2, yÏ˛&3
38. CΔ>–˲yÏ˛ Ø˲® MʸÕ-ı‹ Á‹–˲$${ßÊ˛ÖÃZ ı≥ΔÛˇ—$-sÏ˝?
1) ∫ÖV>‚ÍRÍôË˛Ö 2) AΔÛˇºƒÊ˝* Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
3) AsÍœÖsÏ˝Mä¸ –˲$‡ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
4) ªÙ˝«ÖVä¸ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
39. Ìfl˝–˲$ΔÛˇQ AÖsÙ˝ H—$sÏ˝?
1) A—_eØ˲≤ÖV> ¥˘Vʸ$Á≥yÛ˛ –˲$Ö^˲$ QÖyÊ˛Ö
GVʸ$–˲ øÍVʸÖ
2) A—_eØ˲≤ÖV> ¥˘Vʸ$Á≥yÛ˛
–˲$Ö^˲$ QÖyÊ˛Ö ®Vʸ$–˲ øÍVʸÖ
3) –˲$Ö^˲$ô¯ HΔÊˇμyÏ˛Ø˲ JMʸ ΔÛˇQ
4) AÖsÍ«PsÏ˝M>, B«PsÏ˝Mä¸ {¥ÎÖôÈÃZœ∞
–˲$Ö^˲$ øÍVʸÖ
40. 'U' BM>ΔÊˇÁ≥# ÃZƒÊ˝$À$ H {¥ÎÖôÈÃZœ
HΔÊˇμyÊ˛ôÈΔˇ$$?
1) Ø˲© Á≥«-–È-Áfl˝Mʸ {¥ÎÖôÈÀ$
¥˘sÓ˝ Á≥»-ÑʸÀ {Á≥ôÛ˛≈-MʸÖ
1) Á‹Δ¯–˲»ƒÊ˝$ –˛$OßÈØÈÀ$ 2) JÖyÊ˛Õ –˛$OßÈØÈÀ$
3) Á‹$Ø˲≤Á≥#Δ>Δˇ$$ –˛$OßÈØÈÀ$ 4) y˛ÃÍt –˛$OßÈØÈÀ$
24. Á‹‡Δ>ÃZ∞ CÁ‹$Mʸ GyÈΔÊˇ$ÀØ˲$ H–˲$ÖsÍΔÊˇ$?
1) ΔˇVä¸À$ 2) Áfl˝–˲$yÈÀ$ 3) {yÊ˛–å˛$ÕØå˛À$ 4) GΔäˇYÀ$
25. ›Î´ßÈΔÊˇ◊˝ÖV> Ø˲ßÊ˛$ÀMʸ$ EÁ≥Ø˲ßÊ˛$À$ GMʸ$P–˲V>
H ®‘Ë˝ÃZ MʸÀ$Á‹$¢ÖsÍΔˇ$$?
1) ªÍÀ≈®‘Ë˝
2) ƒÊ˝$–˲”Ø˲®‘Ë˝
3) –˲ñßÊ˛Æ®‘Ë˝
4) A∞≤ ®‘Ë˝ÀÃZ
26. M¸Ø˲yÈÃZ∞ {ºsÓ˝ãŸ MˆÀÖºƒÊ˝*
ßÛ˛∞ Eô˲μÜ¢Mϸ ı≥ΔÊˇ$ V>Ö_Ö®?
1) rÖVä¸Á‹tØå˛ 2) –˛$OM> 3) Ô‹Á‹Ö 4) Δ>W
27. ΔÊˇ*Δäˇ–ÈŒ {¥ÎÖôË˛Ö (fΔÊˇ√±) ßÛ˛∞Mϸ {Á≥Ì‹®Æ?
1) Ú≥{sZÕƒÊ˝$Ö 2) ªüVʸ$Y 3) hÖMä¸ 4) CØ˲$–˲$$
28. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ ªüVʸ$Y Eô˲μÜ¢Á≥ΔÊˇÖV>
{Á≥£Ê˛–˲$ ›Î¶Ø˲ÖÃZ EØ˲≤ ßÛ˛‘Ë˝Ö ı≥ΔÛˇ-—$-sÏ˝?
1) ^˛OØÈ 2) CÖyÏ˛ƒÊ˝* 3) A–˛$«M> 4) fΔÊˇ√±
29. M>MʸÁ‹ã‹, M>Ì‹μƒÊ˝$Øå˛ øÊ˝*–˲$$À$ –Û˛sÏ˝ Eô˲μÜ¢Mϸ
ı≥ΔˆÖßÈΔˇ$$?
1) Á‹Áfl˝f –ÈΔˇ$$–˲#
2) ∞M¸Ãå˝
3) ∫ÖV>ΔÊˇÖ
4) CØ˲$–˲$$
30. CØ˲$–˲$$ EMʸ$P Á≥«{‘Ë˝–˲$ÃZ {Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZ∞ H
ßÛ˛‘ÈÀ$ ı≥ΔÊˇ$ ¥˜ÖßÈΔˇ$$?
G. ΔÊˇ⁄Î≈
º. A–˛$«M>
Ì‹. fΔÊˇ√±
yÏ˛. CÖV>œÖyä˛
1) G,º,Ì‹ 2) º,Ì‹,yÏ˛ 3) G,º,yÏ˛ 4) G,º,Ì‹,yÏ˛
31. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ f¥ÎØå˛ÃZ∞ –˲$$Q≈–˛$OØ˲
¥Î«{‘È—$Mʸ MÛ¸Ö{ßÈÀ$ H—?
G. Ø˲V¯ƒÊ˝* {¥ÎÖôË˛Ö º. Eô˲¢ΔÊˇ M¯≈ÁŸ$
Ì‹. M>”ÖsZ –˛$OßÈØË˛Ö yÏ˛. Mϸ«P –˛$OßÈØ˲Ö
1) G,º,Ì‹,yÏ˛ 2) G,º,Ì‹ 3) G,º,yÏ˛ 4) º,Ì‹,yÏ˛
32. A–˛$«M> Á‹ÖƒÊ˝$$Mʸ¢ Δ>⁄ÎâÃZœ∞ {Á≥Ì‹®Æ ^˛Ö®-Ø˲
"{V>Öyä˛ M>∞ƒÊ˝$Øå˛' AØÛ˛ V>Δäˇj H Ø˲®Ú≥O EÖ®?
1) —$Ì‹Ì‹Ì≥
2) —$›˘fi«
3) MˆÀΔ>y¯
4) ı‹≤Mä¸ «–˲Δäˇ
33. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ Á‹ΔˇOØË Á‹–ö˛*-´ßë-ØË˛Ö H—$sÏ˝?
1) Δ>W&AÖV¯ÃÍ
2) ∫ÖV>ΔÊˇÖ&–˲$ÀV>Ô‹
3) –˲{gÍÀ$&sÍÖgÍ∞ƒÊ˝* 4) –˛$OM>&Áú*ØÈ
34. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ Widow's tears fÀ¥Îô˲Ö
GMʸPyÊ˛ EÖ®?
1) ØÈΔÛˇ” 2) A–˛$«M> 3) ΔÊˇ⁄Î≈ 4) CÖyÏ˛ƒÊ˝*
35. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝∞ fô˲Á≥ΔÊˇ^˲ÖyÏ˛?
Ø˲®
MʸÕı‹ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
G)Ø˛OÀ$
1) AsÍœÖsÏ˝Mä¸ –ö˛$‡-Á‹-–ö˛$$-{ßÊ˛Ö
º) A–˛$gÍØå˛
2) –˛$MϸfiM¯ Ì‹Ö´ßÊ˛$‘ÈQ
Ì‹) —$Ì‹Ì‹Ì≥&—$›˘fi« 3) M>Ì‹μƒÊ˝$Øå˛ Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
yÏ˛) KÃÍY
4) –˲$´ßÊ˛≈´´ßÊ˛Δ> Á‹–˲$${ßÊ˛Ö
1. G&4, º&1, Ì‹&2, yÏ˛&3 2. G&3, º&1, Ì‹&2, yÏ˛&4
3. G&1, º&4, Ì‹&2, yÏ˛&3 4. G&2, º&1, Ì‹&4, yÏ˛&3
2) Gyë« {¥ÎÖôÈÀ$
3) Ìfl˝–ö˛*±-Ø˲® {¥ÎÖôÈÀ$
4) Á‹–ö˛$${ßÊ˛°ΔÊˇ {¥ÎÖôÈÀ$
41. 'V' BM>ΔÊˇÁ≥# ÃZƒÊ˝$À$ H {¥ÎÖôÈÃZœ
HΔÊˇμyÊ˛ôÈΔˇ$$?
1) Ø˲© Á≥«-–È-Áfl˝Mʸ {¥ÎÖôÈÀ$
2) Gyë« {¥ÎÖôÈÀ$ 3) Ìfl˝–ö˛*±-Ø˲® {¥ÎÖôÈÀ$
4) Á‹–ö˛$${ßÊ˛°ΔÊˇ {¥ÎÖôÈÀ$
42. {Á≥Á≥Ö-^˲Ö-ÃZ-ØÛ˛ ÃZô˛OØ˲ Ø˲© {¥ÎÖôË˛Ö H®?
1) –˛$«-ƒÊ˝*ØÈ {sÒ˝Ö^å˛ 2) ÌúÕ-Ú≥OμØå˛fi {sÒ˝Ö^å˛
3) sZÖV>&M¸Δ>√-y˛Mä¸ {sÒ˝Ö^å˛ 4) Mʸ$«-Ãå˝& M>–í˛$^˲rP
43. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ y˛ôå˛-–ÈŒ GMʸPyÊ˛ EÖ®?
1) Eô˲¢ΔÊˇ A–˛$«M>
2) Bı‹âÕƒÊ˝*
3) B{ÌúM>
4) ßÊ˛Ñϸ◊˝ A–˛$«-M>
44. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝∞ fô˲Á≥ΔÊˇaÖyÏ˛?
{Á≥ßÛ˛-‘Ë˝Ö
QÖyÊ˛Ö
G) –ö˛$ñô˲-Á‹-–ö˛$${ßÊ˛Ö
1) BÌ‹ƒÊ˝*
º) A›Îƒå˝$ ^˛ΔÊˇ$-–ö˛#
2) ƒÊ˝$*ΔÊˇ-ã≥
Ì‹) –Û˛Ãå˝zfi Ú≥∞-Øå˛
3) B{ÌúM>
yÏ˛) M>Ì‹μ-ƒÊ˝$Øå˛ Á‹–ö˛$$-{ßÊ˛Ö 4) ßÊ˛Ñϸ◊˝ A–˛$«M>
1. G&2, º&1, Ì‹&4, yÏ˛&3 2. G&1, º&3, Ì‹&4, yÏ˛&2
3. G&3, º&4, Ì‹&1, yÏ˛&2 4. G&4, º&1, Ì‹&3, yÏ˛&2
45. B{ÌúM> QÖyÊ˛-Ö-ÃZ∞ Gô˲¢Δˇ$$-Ø˲ {Á≥ßÛ˛‘Ë˝Ö H®?
1) AM>ÖM>V>” 2) –˛$Mʸ±œ 3) G{Àæã‹
4) MϸÕ-–ö˛$Ö-gÍ-Δ¯
46. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ Á‹ΔˇO-Ø˲® H®?
1) À$∏΢ØÈfi&fΔÊˇ√±
2) M¸GÃå˝G–í˛$&{∏ÎØå˛fi
3) BÕsÍ-ÕƒÊ˝*&CrŒ 4) M>”ÖsÍã‹&Bı‹âÕ-ƒÊ˝*
47. {ºrØå˛ JMʸ ....................?
1) ©”Á≥-Mʸ-ÀμÖ
2) ©”Á≥Ö
3) QÖyëÖ-ô˲-ΔÊˇYô˲ ßÛ˛‘Ë˝Ö
4) H© M>ßÊ˛$
48. –ö˛*ÖÁ‹Ö M¯Á‹Ö EÁ≥ƒÒ˝*-WÖ^Û˛ Á≥‘Ë˝ì-–ö˛#ÀØ˲$
Vʸ$«¢Ö-^˲Ö-yÏ˛?
G. AªÒ˝»zØå˛
º. AÖVʸã‹
Ì‹. ÚflO˝ÃÍ≈Öyä˛ yÏ˛. Áfl˝Δäˇ-∏˘-Δäˇz
1) G,º,Ì‹ 2) G,º,yÏ˛ 3) º,Ì‹,yÏ˛ 4) G,º,Ì‹,-yÏ˛
49. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝∞ fô˲-Á≥-ΔÊˇ-^˲Ö-yÏ˛?
gÍÜ
fÖô˲$-–ö˛#
G. ÃÍÖ{yë-Øå˛fi
1. B–ö˛#À$
º. ªÍœMä¸ ıúã‹
2. –Û˛$Mʸ-À$
Ì‹. gÒ˝»fi
3. Vˆ{Δˇ-À$
yÏ˛. AÖV¯Δ>
4. Á≥ÖßÊ˛$-À$
1. G&2, º&1, Ì‹&3, yÏ˛&4 2. G&4, º&3, Ì‹&1, yÏ˛&2
3. G&3, º&4, Ì‹&2, yÏ˛&1 4. G&1, º&4, Ì‹&2, yÏ˛&3
50. {Á≥Á≥Ö-^˲Ö-ÃZØÛ˛ –ö˛$ßÊ˛≈Ö Eô˲μÜ¢ÃZ {Á≥Ì‹®Æ
^˛Ö®Ø˲ ßÛ˛‘Ë˝Ö H®?
1) {∏ÎØå˛fi 2) CÖV>œÖyä˛ 3) A–˛$«M> 4) ΔÊˇ⁄Î≈
51. {Á≥Á≥Ö-^˲ÖÃZ ∞{ßë-◊˝ÖV> EØ˲≤ AW≤
B®–ÈΔÊˇÖ, 9 Ø˲–ö˛Ö∫-ΔÊˇ$ 2014
Á≥ΔÊˇ”-ôÈÃZœ Ú≥ßÊ˛™® H®?
1) _Œ 2) AΔˇjÖsÓ˝ØÈ 3) Ú‹μΔˇ$$-Øå˛ 4) Áú$ØÈ
52. 2011, –ö˛*«a 31 ØÈsÏ˝-Mϸ 16,078 –˛$V>-–È-rœ
Á≥–ö˛Ø˲ —ßÊ˛$≈ôå˛ ›Î–ö˛$-ΔÊˇ¶≈Ö-ô¯ øÍΔÊˇô˲-ßÛ˛-‘Ë˝Ö
{Á≥Á≥Ö-^˲ÖÃZ Gد≤ ›Î¶Ø˲ÖÃZ ∞Õ-_Ö-®?
1) –˛$$ßÊ˛sÏ˝ 2) ØÈÀ$V¯ 3) I߯ 4) BΔ¯
53. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝-ÃZ H ßÛ˛‘Ë˝Ö Ø˲$Ö_
{sÍØå˛fi&HÌ‹ƒÊ˝$Øå˛ ΔˇOÃÙ˝” Ø˛så˝-–ö˛ΔäˇP–˛‚Ê˝œ-ßÊ˛$?
1) CÖyÏ˛ƒÊ˝*
2) –ö˛$ƒÊ˝$-ØÈ√-Δäˇ
3) Mϸ«Y-h-›Î¶Øå˛
4) –ö˛$ÖV¯-Õ-ƒÊ˝*
54. {Á≥Á≥Ö^˲ Á≥Ö^˲-ßëΔÊˇ WØ˛≤(-ÁŸ$-VʸΔäˇ ªõÃå˝ Bãú ®
–ö˛ΔÊˇÃå˝z)V> Ì≥Õ^Û˛ ßÛ˛‘Ë˝Ö ı≥ΔÊˇ$ H—$sÏ˝?
1) {ªÒ˝h-Ãå˝ 2) øÍ-ΔÊˇô˲-ßÛ˛‘Ë˝Ö 3) Mʸ*≈ªÍ
4) A–˛$«M> Á‹ÖƒÊ˝$$Mʸ¢ Δ>⁄Îâ-À$
55. Á‹–ö˛ØÈ≤ {¥ÎÖô˲ÖÃZ Ú≥«VÛ¸ "M>ÖÁ≥ã‹' AØÛ˛ VʸyÏ˛z
øÊ˝*–ö˛$$À$ H ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ A´´®-MʸÖV> EØÈ≤Δˇ$$?
1) A–˛$«M> Á‹ÖƒÊ˝$$Mʸ¢ Δ>⁄ÎâÀ$ 2) ΔÊˇ⁄Î≈
3) {ªÒ˝hÃå˝
4) Bı‹âÕ-ƒÊ˝*
56. "¥ÎΔäˇP-ÃÍÖyä˛' VʸyÏ˛z øÊ˝*–ö˛$$À$ EØ˲≤ QÖyÊ˛Ö
ı≥ΔÊˇ$ H—$sÏ˝?
1) B{ÌúM> 2) BÌ‹ƒÊ˝* 3) ßÊ˛Ñϸ◊˝ A–˛$«M>
4) Eô˲¢ΔÊˇ A–˛$«-M>
57. –ö˛{gÍ-ÀMʸ$ {Á≥Ì‹®Æ ^˛Ö®Ø˲ Gyë« ı≥ΔÛˇ-—$-sÏ˝?
1) Bı‹â-Õ-ƒÊ˝$-Øå˛ Gyë« 2) Á‹‡Δ> Gyë«
3) MʸÀ-Áfl˝« Gyë«
4) ›˘ØÈ-ΔÊˇØå˛ Gyë«
58. ΔÊˇ$ô˲$-Á≥-–ö˛Ø˲ –ö˛$ÖyÊ˛-ÀÖ-ÃZ∞ {Á≥fÀ
–ö˛$$Q≈ –ö˛ñÜ¢?
1) –ö˛≈–ö˛-›ÎƒÊ˝$Ö
2) Á≥‘Ë˝ì--¥˘-ÁŸ◊˝
3) Q∞gÍØÛ˛”ÁŸ◊˝
4) ^Û˛Á≥À$ Á≥rt-yÊ˛Ö
59. "V¯Ãå˝z-M¯ã‹t' A∞ Ì≥Õ^Û˛ ßÛ˛‘Ë˝Ö H®?
1) Ø˛ßÊ˛-Δ>œÖyä˛fi 2) Áú*ØÈ 3) Á≥«¤ƒÊ˝*
4) ØÈ≈›Î-ÃÍÖ-yä˛
60. ^˛ΔÊˇ$Mʸ$ Á≥Ör GÖô˲M>ÀÖÃZ Á≥M>”-∞Mϸ
–ö˛Á‹$¢Ö-®?
1) 6 Ø˛ÀÀ$ 2) 9 Ø˛ÀÀ$ 3)4 Ø˛ÀÀ$ 4) 12Ø˛ÀÀ$
61. {Á≥Á≥Ö-^˲ÖÃZ ¥˜V>Mʸ$ Eô˲μÜ¢ÃZ {Á≥£Ê˛–ö˛$
›Î¶Ø˲ÖÃZ EØ˲≤ ßÛ˛‘Ë˝Ö H®?
1) A–˛$«M> 2) øÍΔÊˇôå˛ 3) ^˛OØÈ 4) ΔÊˇ⁄Î≈
62. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ ßÛ˛∞Mϸ Ø˲*≈h-ÃÍÖ-yä˛-ÃZ∞
–˛ÕœÖ-Vä¸-rØå˛ {Á≥Ì‹-®Æ-V>Ö-_Ö-®?
1) CÖf±-«Ö-Vä¸ 2) ¥ÎÀ-Á≥-«-{‘Ë˝–ö˛$ 3) ÌŸã≥ ºÕzÖVä¸
4) Ì‹–˛$Öså˝ Á≥«-{‘Ë˝-–ö˛$
63. "E∞≤ Á≥«-{‘Ë˝-–ö˛$Mʸ$' ı≥ΔˆÖ-®Ø˲ ßÛ˛‘Ë˝Ö H®?
1) ^˛OØÈ 2) A–˛$«M> 3) CÖyÏ˛ƒÊ˝* 4) f¥ÎØå˛
64. "∫Ör*' ô˛Vʸ-–ÈΔÊˇ$ ∞–ö˛-Ì‹-Ö^Û˛ {¥ÎÖô˲Ö?
1) rÖ{yëÀ$
2) –ö˛$´ßÊ˛≈, ßÊ˛Ñϸ-◊Í-{ÌúM>
3) AŒj«ƒÊ˝* 4) –˛$$Δ>-M¯
65. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ Á‹ΔˇO-Ø˲® H®?
1) MϸMϸƒÊ˝$$& M¸ØÈ≈
2) Á≥Á≥#-–ÈÀ$ & M>ÖV¯-Ø˲©
3) ôÈΔ>¢-ΔäˇÀ$ & Ø˲*≈W± 4) Ì≥X√À$ & Ú‹OΩ-«-ƒÊ˝*
66. ªZ«≤ƒÊ˝* ©”Á≥Ö H {¥ÎÖô˲ÖÃZ EÖ®?
1) _Œ
2) AΔˇjÖsÓ˝-ØÈ
3) Á≥’a-–ö˛$&-–ö˛$-´ßÊ˛≈ Á≥Ì‹-ÌúMä¸ 4) Bı‹âÕ-ƒÊ˝*
67. D Mϸ֮ –ÈsÏ˝ÃZ Á‹ΔˇOØ˲-® H®?
1) ÁflZÖÁŸ$ & AsÍœÖsÏ˝Mä¸
2) ªÍÌúØå˛ & B«PsÏ˝Mä¸ Á‹–ö˛$$-{ßÊ˛Ö
3) —M¯t-«ƒÊ˝* & D‘È-Ø˲≈ Ìfl˝ÖßÊ˛* –ö˛$‡ Á‹–ö˛$$-{ßÊ˛Ö
4) {XØå˛-ÃÍÖ-yä˛ & Eô˲¢ΔÊˇ AsÍœÖsÏ˝-Mä¸
68. —Ô‹¢-ΔÊˇ-~ÖÃZ AÜ Ú≥ßÊ˛™ ßÛ˛‘Ë˝Ö H®?
1) ΔÊˇ⁄Î≈ 2) A–˛$«M> 3) ^˛OØÈ 4) M¸Ø˲-yë
69. {Á≥Á≥Ö-^˲ÖÃZ fØ˲$–ö˛$$ A´®MʸÖV> Eô˲μÜ¢ ^Û˛ı‹
ßÛ˛‘Ë˝Ö H®?
1) ∫ÖV>œ-ßÛ˛‘å˝
2) øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛‘Ë˝Ö
3) –ö˛$ƒÊ˝$-ØÈ√-Δäˇ
4) ¥ÎMϸ-›Î¢-Øå˛
& —h-M¸
Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈ-À$
1) 4 2) 2 3) 3 4) 1 5) 3 6) 1 7) 3 8)
4 9) 4 10) 4 11) 3 12) 1 13) 3 14) 2
15) 4 16) 2 17) 2 18) 4 19) 1 20) 3
21) 2 22) 3 23) 1 24) 4 25) 2 26) 3
27) 2 28) 1 29) 1 30) 4 31) 1 32) 3
33) 3 34) 2 35) 1 36) 3 37) 4 38) 1
39) 2 40) 3 41) 1 42) 1 43) 1 44) 2
45) 4 46)2 47) 2 48) 4 49) 2 50) 1
51) 1 52) 3 53) 4 54) 3 55) 3 56) 1
57) 3 58) 1 59) 2 60) 2 61) 3 62) 2
63) 4 64) 2 65) 1 66) 3 67) 4 68) 1
69) 1
ÃÙ˝sÒ˝ã‹t GyÊ˛$≈MÛ¸-ÁŸ-Øå˛ Ø˲*-≈-ã‹, A-ã≥-yÛ˛så˝fi, Á‹tyÓ˛ –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$-Ãå˝fi M¯-Á‹Ö BÖ{´ßÊ˛gZ≈-Ü G-yÊ˛$≈-MÛ¸-ÁŸØå˛ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: education.abn-andhrajyothy.com ^˲*yÊ˛Ö-yÏ˛.
Úfl˝OßÊ˛Δ>ªÍßä˛
BANKING AWARENESS
1. The appointments of Banking Ombu
dsman will be carried out by which of
the following?
A. Finance Ministry
B. RBI
C. Govt. of India
D. SEBI
E. None of these
2. All the Venture Capital Funds must be
registered and should get a grant of certificate from which of the following?
A. SEBI
B. RBI
C. Industrial Finance Corporation of
India Limited (IFCI)
D. Industrial Investment Bank of India
Limited (IIBI) E. None of these
3. After the recommendations of which
of the following committee the
Regional Rural Banks were setup?
A. Sarayya Committee
B. Kapoor Committee
C. Narasimhan Committee
D. Rangarajan Committee
E. None of these
4. Self Help Group (SHG) Bank Linkage
program was first launched by
A. RRBs B. NABARD
C. SBI
D. RBI
E. None of these
5. As part of the Financial Inclusion the
following acts as an alternative to the
Branch Banking.
A. Online Banking B. Mobile banking
C. Issuing of ATM Cards D. Kiosks
E. None of these
6. The Know Your Customer (KYC) norms
of opening a bank account has been
relaxed for the accounts with minimum
balance of
A. Rs.1,00,000/B. Rs.25,000/C. Rs.50,000/D. Rs.75,000/E. None of these
7. The Bank for International Settlements (BIS) which provides the Banking supervision accords is located in
which country
A. England
B. USA C. France
D. Switzerland E. None of these
8. New ATM installed by RBI with
Braille keypad called?
A. listening ATM
B. Speaking ATM
C. Talking ATM
D. Advise ATMN
E. Direction ATM
9. The first stock exchange in India was
established in?
A. Calcutta
B. Delhi C. Bombay
D. Madras
E. None of these
10. An outside panel of experts to screen
applications for new bank licenses will
be headed by?
A. Subba Rao B. Kelkar C. Bimal jalan
D. Rangarajan E. None of these
11. An account holder draws a cheque on a?
A. Banker of the Payee
B. Banker of the Drawee
C. Banker of the Drawer
D. Banker of the Endorsee
E. None of the above
12. The Bank should comply and intimate the
compliance of Award to Ombudsman?
A. Within Two Months
B.Within 3 months C.Within one month
D. Within one year E. None
13. Capital adequacy is worked out based on?
A. Total demand and time liabilities
B. Net demand and time assets
C. Risk weighted assets
D. Risk weighted liabilities
E. None of the above
14.Statutory Liquidity Ratio
(SLR) can be maintained in
the follow ing ways?
A. Cash
B. Gold
C. Unencumbered approved
securities
D. All of these
E. None of the above
15.What was the deposits criteria of 14 Banks nationalized on 19th July 1969?
A. Rs.1000 Crore
B. Rs. 500 Crore
C. Rs. 100 Crore
D. Rs. 50 Crore
E. None of the above
16. What are the features of selective credit control?
A. They distinguish between essential
and non-essential uses of Bank credit
B. Only non-essential uses are brought
under the scope of Credit Bank controls
C. They affect not only the lenders but
also the borrowers
D. All the above
E. None of the above
17. Which of the following are the targets for
different categories of priority sector?
A. Overall target 40% of net Bank credit
B. Agriculture loans (direct and indirect)
18%
C. Priority sector target for foreign Banks is 32% D. All the above
E. None of the above
18. Benefits in core Banking is ?
B®–ÈΔÊˇÖ, 9 Ø˲–ö˛Ö-∫-ΔÊˇ$ 2014
D. Only A & B
E. All the above
25. Who is the Chairman of the Technical
Committee formed to make a study on
improvement in Mobile Banking:
A. Bimal Jalan
B. Rahuram Rajan
C. B Sambamurthy
D. Pulak Kumar Sinha
E. None of the above
26. A depositor wants to give nomination
in favor of a Needy Charitable Trust Is
it acceptable to the banker?
A. Yes, anyone can be a nominee
B. Not Only a blood relative should be a
nominee
C. As per the discretion of
the Branch Manager
D. No, as per
Nomination Guide lines only Individuals
can be nominated as Nominee and not
institutions E. None of the above
27. Index "Residex" is associated with?
A. Share Prices
B. Mutual Fund Prices
C. Prices Inflation Index
D. Land Prices
E. None of these
28. Which of the following is not an India
based credit rating agency?
A. CRISIL
B. CARE
C. Standard & Poor
D. ICRA
E. None of the above
29. Subsidiaries of RBI are?
A. NABARD (National Bank for Agri culture and Rural Deve lopment)
B. NHB (National Housing Bank)
C. DICGC (Deposit Insurance and Credit
Guarantee Corpo ration of IndiA.
BANK EXAMS
Study Material (PO / CLERKS)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
A. Reliable centralized data recovery
B. Data warehousing and data mining
technologies C. Integrated customer centric services D. None E. All the above
Cheque truncation can be done by?
A. Using MICR data
B. Sending cheque by speed post
C. Using image processing
D. A AND C
E. None of the above
Bank rate is decided by?
A. Indian bank association
B. Individual commercial bank
C. Finance ministry
D. Any one of the above can decide
E. None of the above
What is nomination?
A. A facility given to depositors by the
Government B. It confers a right to the
nominee to receive payment of a deposit
after death of depositors C. It is a pro cess of appointing legal heir by the depo
sitors D. It is a part of will on behalf of a
depositor
E. None of the above
BFS- Board for Financial Supervision
constituted in 1994 by RBI to undertake consolidated supervision of?
A. Commercial Banks
B. Financial Institutions
C. Non Banking Finance Companies
D. None of the above E. All the above
'One Family one Bank' is the tagline of
which Bank?
A. Bank of India
B. Indian Bank
C. Bank of Maharastra
D. Union Bank of India
E. None of the above
Research Institutions set up by
Reserve Bank of India are?
A. IDRBT (Institute for Development
and Research in Ban- king Technology),
Hyderabad
B. IGIDR(Indira Gandhi Institute of
Development Research), Mumbai
C. NIBM (National Institute of Bank
Management), Pune
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
D. BRBNMPL(Bharatiya Reserve Bank
Note Mudran Private LimiteD.
E. All the above
CRAR stands for?
A. Capital Restructure Asset Ratio
B. Credit Report on Agriculture Research
C. Capital to Risk-weighted Assets Ratio
D. Capital intensive Rural & Agriculture
Research
E. None of the above
Who amongst the following is the
Chairperson of the 14th Finance
Commission ?
A. Dr. C. Rangarajan
B. Dr. Bimal Jalan C. Dr. Rakesh Mohan
D. Dr. Vijay Kelkar
E. Y.V. reddy
Name the Premier Institution that is taking care of the financial
needs of
importers and exporters of our country
which was established in the year 1981?
A. EXPO BANK
B. Export-Import Bank(EXIM)
C. Merchant Bank
D. ECGC
E. None of the above
SMERA is an SME Rating Agency in
India meant for?
A. Rating on credit worthiness of MSME
B. Rating on Quality Management
C. Rating on Training System
D. Rating on Technology usage in the
organization
E. None of the above
Which of the following is not insured
by the DICGC?
A. All Indian commercial Banks
B. Foreign Banks branches functioning
in India.
C. Local Area Banks
D. Cooperative Banks
E. Primary cooperative societies
FIPB stands for?
A. Foreign Investment Permanent Board
B. Foreign Industrial Promotion Board
C. Foreign Investment Promotion Board
D.Financial Investment Promotion Board
E. None of the above
Which of the following is not a feature
of Recurring Deposit Account?
37.
38.
39.
40.
A. Rate of interest will be higher than
Savings Bank Account
B. Loan facility is available on Recurring
Deposit
C. No TDS on the interest
earned
D. Premature closure of
the Recurring Deposit Account is not
allowed
E. None of the above
Overdraft is normally allowed in which
of the following deposit accounts?
A. Recurring Deposit B. Fixed Deposit
C. Savings deposit D. Current Deposit
E. None of the above
What is the full form of PPP ?
A. Public per Capital Power
B. Per Capital Potential Purchases
C. Purchasing Power Parity
D. Present Purchasing Power E. None
CGTMSE stands for?
A. Central Government Fund Trust for
Medium and Small Enterprises
B. Credit Guarantee Fund for Medium
Size Enterprises C. Central Government
Transfer Fund for Multispecialty Micro
Enterprises D. Credit Guarantee Fund
Trust for Micro and Small Enterprises
E. None of the above
Person of Indian Origin means, a
Foreign citizen (other than Bangladesh
and Pakistan) who fulfils the following
criteria?
A. Held an Indian Passport at any time in
the past, B. He or either of his parents
or any of his Grandparents was a citizen
of India, C. The Spouse of an Indian
citizen or Person of Indian origin
D. None of the above E. All the above
ANSWERS
1) B 2) A 3) C 4) B 5) B 6) C 7) D
8) C 9) C 10) C 11) C 12) C 13) C
14) D 15) D 16) D 17) D 18) E 19) D
20) E 21) B 22) E 23) C 24) E 25) C
26) D 27) D 28) C 29) E 30) C 31) E
32) B 33) A 34) E 35) C 36) D 37) D
38) C 39) D 40) E
Prepared by
FAIR media
[email protected]
›ÎPÀΔäˇÌŸã≥fi
›Î”—$ —–Û˛-M>-Ø˲Ö-ßÊ˛
ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÏ˝ {V>Öså˝fi Mʸ—$-ÁŸ-Øå˛(-ƒÊ˝$$-hÌ‹)& "›Î”—$
—–Û˛-M>-Ø˲ÖßÊ˛ Ì‹ÖWÃå˝ VʸΔäˇœ b˛OÃå˝z ›ÎPÀ-Δäˇ-ÌŸ-ã≥ ÁúΔäˇ
»Ú‹Δäˇa CØå˛ ›˘ÁŸÃå˝ Ú‹OØ˛fi-ã‹'Mʸ$ {Á≥Mʸ-rØ˲ —yÊ˛$-ßÊ˛À
^Û˛Ì‹Ö®. Ì≥Úfl˝-^å˛-yÏ˛ (-›˘-ÁŸ-Ãå˝-Ú‹O-Ø˛fiã‹) ^Û˛Á‹$¢-Ø˲≤ —ßë≈«¶Ø˲$ÀMʸ$ ©∞∞ EßÛ˛™’Ö-^ÈΔÊˇ$. ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$-ÀMʸ$
JMʸPôÛ˛ Mʸ$–ö˛*Δˇ¢/Mʸ–ö˛-À-Ì≥-ÀœÀ$ AΔˇ$$Ø˲ –ö˛$Ìfl˝-‚Ê˝À$
Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 30ÃZÁ≥# BØå˛ÃÒ˝O-Øå˛ÃZ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$-M¯–ö˛^˲$a. GÖÌ≥M¸OØ˲ –È«Mϸ ØÈÀ$-VÛ¸-‚Ê˝œ-¥Îr$ AÖ®Ö^Û˛ D
›ÎPÀ-Δäˇ-ÌŸã≥ MϸÖßÊ˛ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝ìœ Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.8,000,
ô˲ΔÊˇ-–ÈÜ ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝ìœ Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.10,000 ^ˆÁ≥#μØ˲ C›Î¢ΔÊˇ$.
–˛ªå˝-Ú‹O-så˝:www.ugc.ac.in/svsgc
—ºB-ΔäˇI
ÚflO˝ßÊ˛Δ>ªÍßä˛-ÃZ∞ –˛r-ΔÊˇ≤» ∫ƒÒ˝*-–˛$-yÏ˛-MʸÃå˝ »Ú‹Δäˇa
CØå˛Ì‹t-r*≈så˝ (—ºB-ΔäˇI)& Hyë® –ö˛≈–ö˛-´®-VʸÀ l∞ƒÊ˝$Δäˇ »Ú‹Δäˇa ÚúÃZã‹Ø˲Mʸ$ Mϸ֮ _ΔÊˇ$-ØÈ-–ö˛*-ÃZ
DØ˛À 15Ø˲ –ÈMä¸ CØå˛ CÖrΔÊˇ*”≈ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘-¢Ö®.
yÏ˛{X(-–˛-r-ΔÊˇ≤» Ú‹OØå˛fi)/ G–˛$√Ô‹fi(-–˛O-Δ>--Ài/ C–ö˛$$≈ØÈÀi/ ∫ƒÒ˝*-sÒ˝-M>≤-À-i / -–˛$O-{M¯-∫-ƒÊ˝*-Ài) E°¢ΔÊˇ$~ÃÒ˝OØ˲ AøÊ˝≈ΔÊˇ$¶À$ AΔÊˇ$·À$. Ø˛så˝ ›˘PΔÊˇ$ô¯ GÖÌ≥M¸O-Ø˲-–È«Mϸ Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.16,000, ØÈØå˛ Ø˛så˝ AøÊ˝≈ΔÊˇ$¶-ÀM¸OôÛ˛
Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.12,000 ^ˆÁ≥#μØ˲ Á‹tΔˇ$$-Ú≥Öyä˛ C›Î¢ΔÊˇ$.
©∞-ô¯-¥Îr$ Úfl˝^å˛BΔäˇG Mʸ*yë C›Î¢ΔÊˇ$.
_ΔÊˇ$-ØÈ-–ö˛*: Office of the Joint Director,
Veterinary Biomedical Research Institute,
Santhinagar, Hyderabad.
ÃÙ˝sÒ˝ã‹t GyÊ˛$≈MÛ¸-ÁŸ-Øå˛ Ø˲*-≈-ã‹, A-ã≥-yÛ˛så˝fi, Á‹tyÓ˛ –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$-Ãå˝fi M¯-Á‹Ö BÖ{´ßÊ˛gZ≈-Ü G-yÊ˛$≈-MÛ¸-ÁŸØå˛ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: education.abn-andhrajyothy.com ^˲*yÊ˛Ö-yÏ˛.