Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse
2014/2015
UIBF:s 27:e ÅRSMÖTE
Datum:
lördagen den 13 juni 2015
Tid:
Kl. 13:00
Plats:
Scandic Uppsala Nord, Uppsala
Fullmakt: Tag med underskriven fullmakt till mötet.
Föredragningslista
1.
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
2.
Fastställande av föredragningslista för möte
3.
Fråga om mötets behöriga utlysande
4.
Val av ordförande för mötet
5.
Val av sekreterare för mötet
6.
Val av protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
7.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj 2014-30 april 2015
b) Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj 2014 -30 april 2015
c) Revisorernas berättelse för tiden 1 maj 2014 -30 april 2015
8.
Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
9.
Val av ordförande i UIBF, tillika ordförande distriktsstyrelsen för en tid av 1 arbetsår.
10.
Val av styrelseledamöter.
a) val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
b) val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
11.
Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år.
12.
Val av ordförande och två ledamöter i valberedning för en tid av 1 år.
13.
Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet, (kan delegeras till
distriktsstyrelsen)
14.
Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF mötet, (kan delegeras till
distriktsstyrelsen)
15.
Behandling av förslag till distriktets budget och verksamhetsplan samt
fastställande av årsavgift till UIBF
16.
Behandling av förslag (motioner) som inkommit samt av distriktsstyrelsens ev. förslag.
17.
Avslutning av årsmötet.
Röstlängd avser föreningar med erlagd medlemsavgift
för säsongen 2014/15
Förening
Almunge IK 1044
Alsike IF 1049
Alunda IBF 33283
Arlanda IBK 35791
Beijer IBK 45729
Björklinge BK 21312
Brunna IBK 45015
Bålsta FBC 41231
Bålsta IBF 44323
Bälinge IF 1359
Enköping City IF 45596
Enköpings IBK 24042
FBC Uppsala 39024
FBC Uppsala Ungd 27903
Fjärdhundra SK 22529
Frötuna IBF 24072
Funbo IF 9242
Fyrislunds BK 24000
Gottsunda IBF 37853
Gårdskärs IBK 39874
Hagunda IF 1919
Hagunda Legend I 44534
IBK Enhörningarna 45638
IBK Roslagen 37106
IBK Östhammar 35866
IBS Nabla 31571
IFK Dannemora/Ö 2241
IK Nordia 3126
IK Sirius IBK 29716
IS Saga 28028
Karlholms Gymnas 2492
Lamadjurets AIBC 27096
Livets Ord IF 32218
Loke IBK 25215
Lokomotiv Grillby IBK 50137
Marma SK 2979
Midas IBK 31297
Morgongåva SK 3024
Märsta IBS 43497
Rasbo IK 3338
Rimbo IBK 31990
Rosersbergs IK 3393
Salabacke FBC 43501
Sigtuna IF 3555
SK Vide 5171
Skutskärs IBK 35815
Stenhagens KK 31721
Stenhagens KK IBF 45140
Storvreta AIK 43496
Storvreta IBK 25588
Storvreta Ungdom I 40660
Södra Trögds IK 4011 Södra
Tierp IBK 32498
Tobo/Örbyhus FF 9273
Uppsala Teknologer 30264
Vaksala SK 3891
Wåhla IBK 50708
Väddö IF 4466
Västerlöfsta IBF 36413
Älvkarleby IK 4642
Älvkarleö IF 36845
Antal föreningar: 61
Storlek distrikt
Distrikt
Antal föreningar
Stockholm
153
Småland
83
Skåne
83
Uppland
61
Västerbotten
60
Göteborg
57
Värmland
48
Uppland
2014-2015
Antal licenser
2013-2014
7 704 st
2012-2013
8 042 st
2011-2012
7 822 st
2010-2011
7 633 st
2009-2010
7 633 st
2008-2009
7 394 st
Upplands Innebandyförbunds styrelse får härmed redovisa följande berättelse för verksamheten under
tiden 1 maj 2014 – 30 april 2015.
Sammansättning
Tävlingskommittén
Ordförande:
Lars-Olov Lundgren, Uppsala
Styrelsen
Ordförande:
Vice ordf.
Bengt Hellström, Sigtuna
Mats-Ola Hjelm, Uppsala
Kassör:
Christina Gullström, Uppsala
Ledamöter:
Lars-Olov Lundgren, Uppsala
Dan Back, Uppsala
Henrik Cyrén, Uppsala
Erik Lindeberg, Tierp
Suppleanter: Susanne Jansson, Öregrund
Ledamöter:
Roger Häggqvist, Uppsala
Mattias Hjelm, Uppsala
Anders Stålberg, Uppsala
Adj. personal:
Simon Andrén
Utbildningskommittén
Ordförande:
Erik Lindeberg, Tierp
Ledamöter:
Dan Back, Uppsala
Björn Olofsson, Rasbo
Ledamöter:
Håkan Ferngren, Uppsala
Kristina Jäderqvist Kruse, Norrtälje
Adj. personal:
Johnny Johansson
Adj. personal: Johnny Johansson, kanslichef
Verkställande utskottet
Ordförande: Bengt Hellström, Sigtuna
Vice ordf.
Mats-Ola Hjelm, Uppsala
Kassör:
Christina Gullström, Uppsala
Adj. personal: Johnny Johansson, kanslichef
Distriktslagskommittén
Ordförande:
Björn Olofsson, Rasbo
Adj. Personal:
Olle Isacsson
Utmärkelsekommittén
Ordförande:
Lars-Olov Lundgren, Uppsala
Bengt Johansson, Uppsala
Valberedningen
Sammankallande: Maria Forsgren, Uppsala
Mats-Ola Hjelm, Uppsala
Ledamöter:
Björn Olofsson, Rasbo
Erik Lindeberg, Tierp
Ingmar Lundqvist, Uppsala
Adj personal:
Revisorer
Vald av UIBF´s årsmöte
Lars Bergman, Uppsala
Anders Edward, Uppsala
Simon Andrén
Kansli
Kanslichef/Utbildning:
Konsulent/Tävling:
Konsulent/Domare/distriktslag: Olle Isacsson, Alunda
Administratör 50 %:
Domarkommittén
Ordförande:
Mats-Ola Hjelm, Uppsala
Ledamöter:
Ida Uddhammar, Uppsala
Tomas Baeckman, Uppsala
Kansliet har under säsongen fungerat som UIBF´s
serviceorgan och verkställande instans och har bland annat
sysslat
med
föreningsservice,
serieläggning,
serieadministration, domartillsättning, kursadministration
och distriktslag.
Per Kastenholm, Uppsala
Kansliet har genomfört följande arrangemang:
Olle Isacsson
Skolmästerskapen för mellanstadiet, högstadiet och
gymnasiet genomfördes i Allianshallen och totalt 78 lag
deltog.
Jenny Edlund, Storvreta
Edwin Simonian, Uppsala
Adj. personal:
Johnny Johansson, Uppsala
Simon Andrén, Uppsala
Ungdoms-DM (12-16 år), DM för damer, herrar och
herrjunior. Sunday League genomfördes även under
denna säsong.
Organisation
Styrelsen beslutade vid det första konstituerade
styrelsemötet att VU (verkställande utskottet) skall
förbereda punkterna för nästkommande styrelsemöte, samt
att följande kommittéer skall användas för det löpande
förbundsarbetet
under
säsongen
2014/2015:
Domarkommittén (DK), Tävlingskommittén (TK),
Utbildningskommittén (UBK), Distriktslagskommittén
(DLK) samt Utmärkelsekommittén (UMK).
Domarkommittén
Domarkommittén har i år bestått av fem ledamöter och en
adjungerad tjänsteman. Kommittén har haft fyra
protokollförda sammanträden.
Förutom kommittéer har styrelsen haft kansliet med dess
anställda personal som verkställande instans för tagna
beslut.
Uppland har denna säsong till stor del bemannat GUDHserierna med domare då våra samarbetsdistrikt inte har
tillräckligt med kvalificerade domare.
Styrelsen
Under året har distriktsstyrelsen varit samlade till 12 st
protokollförda sammanträden. Verksamhetsåret har detta
år präglats av arbetet med att utforma en ny förening
certifieringsmodell. Tillsammans med intresserade
föreningar har materialet sammanställts och presenterats
på vår ordförandekonferens och vi har beslutat att
genomföra de första certifieringarna under kommande
verksamhetsår.
Vi har även glädjen att berätta att vi genomfört en
rekryteringsprocess och inrättat en speciell tjänst som
”föreningsutvecklare” på förbundet, som skall vara en
resurs för våra medlemsföreningar i arbetet med
implementeringen
av
SIU-modellen
och
i
certifieringsarbetet mm, tjänsten finansieras inledningsvis
genom
sökta
projektanslag
från
Svenska
innebandyförbundet.
Vi har förutom det redan etablerade samarbetet inom
GUDH-distrikten även öppnat dialog med Stockholm,
Västmanland och Södermanlands förbund för att se hur vi
kan hitta gemensamma frågor att utveckla i framtiden.
Inför varje styrelsemöte träffas verkställande-utskottet för
att förbereda och göra våra styrelsemöten så effektiva
som möjligt. I samband med VU mötet så har vi även
möte med personalen.
Ekonomisk berättelse
Förbundet verksamhet 2014/2015 presenterar ett resultat
på 131 453 kronor före bokslutsdispositioner.
Styrelsen har avsatt 30 000 kronor till kansliflyttfonden
och 20 000 kronor till upprustning av kontors inventarier.
Årets resultat blev 81 453 kronor.
Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat 81 453 kronor
överförs i ny räkning.
I övrigt hänvisas till presenterad Balans- och
Resultaträkning.
Vi har under året genomfört 10 utbildningar och utbildat
ca. 200 domare, vi har ca. 175 aktiva domare som har
genomfört säsongen.
Samtidigt har ytterligare två av våra domarpar börjat
döma i Svenska Innebandyförbundets serier. Detta har
inneburit en stor påfrestning på kansliet när det gäller
domartillsättningar, då det totalt sett är lite för lite
domare som kan ta våra högre distriktsserier.
Olle Isacsson har gjort ett storartat arbete med att få ihop
domarschemat, vi har inte behövt ställa in någon match
pga. domarbrist.
Kommittén har tagit initiativ till att starta en
utvecklingsgrupp inom GUDH regionen för att på några
års sikt skapa en bättre domartillgång i övriga GUDH
distrikt.
Vi har även i år haft en uppländsk utvecklingsgrupp som
Arvid Englund varit ansvarig för. I år kunde vi utöka det
arbetet. Vi ansvarade för domare i Allianshallen under
alla tre omgångarna av Storvreta cupen. Vi kunde under
de dagarna både observera och coacha domare.
Stöttningen av våra nybörjardomare har också kommit
igång under året, det arbetet har uppskattas av
både domare och ledare.
Uppland har i år haft åtta domare som dömt regelbundet
på förbundsnivå, Peter Hagelin, Edwin Simonian, Mikael
Waldenvik, Daniel Wahlström, Andreas Svensson,
Martin Gustavsson, Jonas Nordqvist och Mikaela Pålsson
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har under säsongen haft 6
protokollförda möten. Fokus under säsongen har varit att
bevaka och utveckla den SIU-anpassning av
verksamheten som kommittén jobbat med under flera år.
Tävlingskommittén har dessutom under säsongen haft
flera träffar med närliggande distrikt kring att kunna
erbjuda våra föreningar bra juniorserier att spela i. Både
Uppland och våra närmaste granndistrikt har en vikande
trend från att spelarna blir 15-16 år och vi vill kunna
erbjuda bra möjligheter på juniornivå istället för att
spelarna ska tvingas upp i seniorserierna.
Kommittén har även haft flera ledarträffar med ledare
från våra lokala föreningar vilket varit mycket uppskattat.
Tävlingskommittén fortsätter också samarbetet med
Gästrikland, Dalarna och Hälsingland
Kommande säsong kommer tävlingskommitténs roll till
viss del att förändras då Svenska Innebandyförbundet tar
över hanteringen av bestraffningsärendena.
Utbildningskommittén
Kommittén har under säsongen genomfört 2
protokollförda sammanträden och ett antal telefonmöten.
Arbetet
med
SIU
-modellen
fortsätter
och
utbildningsverksamheten hos våra föreningar bara växer.
Vi har sedan starten 2012 grundutbildat ca 1200 ledare i
våra föreningar.
Det har under säsongen administrerats totalt 17
utbildningar, varav fyra utbildningar har ställts in pga. för
få deltagare. Under säsongen så har Glenn Wiman
tillsammans med Marcus Puskala varit förbundets
instruktörer på följande utbildningar Grundutbildningar 9
st, Färgutbildningar 4 st
Vi har under året tillsammans med flera föreningar tagit
fram ett arbetsunderlag för att ge föreningarna möjlighet
att bli certifierade innebandyföreningar. Certifierad
förening är lika med en organiserad, kontrollerad och
planerad förening. Med en certifieringsstämpel så ökar
kvaliteten och säkerheten för föreningens medlemmar i
föreningen. Vi har tillsammans med Svenska
innebandyförbundet skapat ekonomiska resurser för att
finansiera en heltids tjänst som skall arbeta tillsammans
med föreningarna på hemmaplan. Det praktiska arbetet
kommer att påbörjas under hösten 2015.
I mars 2015 så anmälde sig totalt 67 spelare till utvecklings
lägret där alla är en talang för pojkar och flickor i åldrarna
12-14 år. Lägret var under två dagar i Allianshallen som
var fyllda med både teori/praktik och tvåmålsspel.
Distriktslagskommittén
Under året har vi inte haft någon distriktslagskommitté
utan kommittén har ersatts av en distriktslagsansvarig
förtroendevald i styrelsen (Björn Olofsson). Verkställande
av
de
fortlöpande
uppgifterna
för
distriktslagsverksamheten har kansliet ansvarat för.
Utmärkelsekommittén
Utdelade utmärkelser under säsongen
Parallellt med detta, 32 år senare så har Leif som domare
dömt över 4 000 innebandymatcher. Tack! Leif Ericsson
Upplands Innebandyförbund standar
Arne Nordesjö tilldelas Upplands Innebandyförbunds
standar för sina insatser för Upplands Innebandyförbund.
Som förbundsordförande 1997 -2004 strukturerade han
upp förbundets verksamhet och skapade den plattform
som förbundet sedan dess har stått på. Arne har under 10
år varit drivande i valberedningen för upplands
Innebandyförbund och svenska innebandyförbundet och
genom sitt gedigna arbete säkerställt att rätt kompetens har
kommit in i förbundens verksamhet.
Arne är en person som alltid ställer upp, är lojal sina
uppdrag, och som alltid har ett ord över för sina vänner.
Tack! Arne Nordesjö
Årets förening
Denna förening har under säsongen visat upp en fin
ungdomsverksamhet, bra matcharrangemang och en vilja
att
utvecklas
i
samklang
med
Svenska
Innebandyförbundets SIU-modell. Föreningen har drygt
200 licensierade spelare där över 80 % av spelarna är
under 20 år. Årets förening 2014/2015 är Rasbo IK!
Årets
damspelare
Denna spelare har varit starkt bidragande till Stenhagen
KK:s serieseger i damtvåan. Hon har alltid varit en bra
passningsläggare men har under säsongen även utvecklat
sitt målskytte. Dessa båda delar ihop gav en välförtjänt
vinst i poängligan. Årets damspelare 2014/2015 är Elina
Hiort Af Ornäs!
Årets
herrspelare
Denna spelare avslutade säsongen mycket starkt. Med
några omgångar kvar av säsongen låg han en bit efter i
poängligan men 15 poäng på de tre sista matcherna förde
honom ända upp i toppen. Årets herrspelare 2014/2015 är
Tobias
Metzner
från
Bålsta
FBC.
Årets stjärnskott
En 17-åring som gör sin första säsong i Superligan med
FBC Uppsala. Hon har steg för steg tagit mer utrymme och
var direkt avgörande för att Upplands DJ17-distriktslag
tog sig till slutspel i distriktslags-SM. Har även under
säsongen debuterat i U19-landslaget. Årets stjärnskott
2014/2015
är
Klara
Molin!
Guldtecken
Leif Eriksson tilldelas förbundets Guldtecken för
förtjänstfulla insatser inom uppländsk innebandy. Han
bildade föreningen Gottsunda IF 1981 med friidrott och
innebandyverksamhet för ungdomar på programmet. Som
ordförande i föreningen under 15 år så startade Leif några
av de första ungdomsturneringarna i innebandy, Flöjten
Cup och Gottsunda cupen.
Årets domarpar
Detta är ett stabilt domarpar som alltid tar hem sina
matcher på ett bra sätt. Paret är inte rädda för att ta
obekväma beslut och har alltid roligt tillsammans vilket
ofta smittar av sig på ledare och lag. Domarparet vinner
detta pris för andra gången på tre år. Årets domarpar
2014/2015 är Tomas Hallenberg och Pontus Orebrand!
När upplands Innebandyförbund bildades 1997 så blev
Leif invald i den första förbundsstyrelsen och han var
sedan aktiv inom styrelse och ungdomskommittén t.o.m.
1991.
Årets domarkomet
Felicia
Hassan
Trots sin ungdom är denna domare redan en bra
matchledare. Hon är alltid korrekt i sitt bemötande av
spelare och är omtyckt av både ledare och lag. Helt enkelt
ett bra föredöme för unga domare. Årets domarkomet
2014/2015 är Felicia Hassan!
Årets ledare Mattias Tidare, Frötuna IBF
Denna ledare är verksam i de yngre åldrarna i Frötuna
IBF där han startat upp ett helt nytt koncept som heter
innebandylek. Detta är en verksamhet som bygger på att
föräldrarna är med på planen i aktiv form tillsammans
med sina barn. Verksamheter lockar hela tiden nya barn
och har uppmärksammats i såväl TV4 som i ett
forskningsprojekt. Årets ledare 2014/2015 är Mattias
Tidare från Frötuna IBF.
Årets profil Hans Forsell IK Sirius IBK
Tilldelas nomineringen Årets Innebandyprofil
2014/2015.Han har i över 25 år varit verksam inom
uppländsk innebandy, och allt börjande med föreningen
Teknikums IF. Föreningen som genom sammanslagning
med Johannesbäck IBS blev IBK JT97 och som nu heter
IK Sirius IBK. Under denna period var han både
spelare/ledare och framförallt den förtroendevalda som
ständigt jobbade i bakgrunden för att föreningen skulle
utvecklas och drivas framåt på bästa sätt. Utan eldsjälen
Hans Forsell, hade IK Sirius IBK inte varit där de är idag.
Slutord
Det tjugosjunde verksamhetsåret för Upplands Innebandy förbund kan vi nu lägga bakom oss och konstatera att:
Arbetet med den nya arenan pågår för fullt och anläggningen kommer tas i bruk under 2016 Förbundet har inte
något engagemang i arenaprojektet för närvarande, däremot i och med att beslutet har dragit ut på tiden har vi börjat
utreda alternativa lokaler för vårt kansli.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla våra kommittéledamöter. Ett viktigt arbete som inte alltid syns men som
alltid i ideell verksamhet är ett måste för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt de regler förbundet har att följa.
Dessutom vill förbundet framhålla att samarbetet med samtliga medlemsföreningar, Upplands idrottsförbund,
Uppsala innebandyallians, kommunernas fritidsnämnder och Svenska innebandyförbundet fungerar alldeles utmärkt
vilket i allra högsta grad gynnar innebandyutvecklingen i distriktet.
Styrelsen vill rikta att varmt tack till vår personal på kansliet.
Uppsala den 20 maj 2015.
Bengt Hellström
Mats-Ola Hjelm
Christina Gullström
Lars-Olov Lundgren
Henrik Cyrén
Erik Lindeberg
Susanne Jansson
Dan Back
Björn Olofsson
Kristina Jäderqvist Kruse
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga
fordringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna sociala avgifter
Upplupna skatter
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
2014-2015
2013-2014
8 786
2 204 167
55 409
1 498 674
55 855
2 268 808
249 088
1 803 171
2 268 808
1 803 171
0
18 990
54 671
41 144
856 841
971 646
0
69 610
52 885
37 168
455 241
614 904
1 215 709
81 453
1 297 162
1 057 957
130 310
1 188 267
2 268 808
1 803 171
UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND
RESULTATRÄKNING
2014-2015
2013-2014
INTÄKTER
Anmälningsavgifter
Föreningsavgifter
Anslag
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
1 875 000
102 000
215 649
1 252 339
3 444 988
1 896 250
100 000
216 610
1 643 433
3 856 293
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
Personalkostnader anställd personal
Personalkostnader, domare, kommittéer, styrelse m.fl.
Övriga rörelsekostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
939 940
1 694 411
319 708
364 969
0
3 319 028
1 192 176
1 605 187
358 487
447 461
0
3 603 311
125 960
252 982
0
0
125 960
252 982
5 493
5 493
12 328
12 328
131 453
265 310
50 000
135 000
81 453
130 310
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
AVSKRIVNINGAR
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Ränteintäkter
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Bokslutsdispositioner
ÅRETS RESULTAT
Revision Upplands innebandyförbund
Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2014-05-01 till 201504-30. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker,
Att resultaträkning och balansräkning fastställs, samt
Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Uppsala 2015-05-13
Revisor valda av Upplands Innebandyförbunds årsmöte.
Lars Bergman
Anders Edward
Distriktslags SM 2014/15
F15
Resultat i gruppen: Uppland-Värmland 1-5, DalarnaUppland 2-2, Västergötland-Uppland 4-1
P15
Resultat i gruppen: Uppland-Värmland 2-2, SmålandUppland 5-1, Göteborg-Uppland 2-9
Resultat i placeringsmatcher: Gästrikland-Uppland 6-0,
Uppland-Västerbotten 2-0
Resultat i placeringsmatcher: Gästrikland-Uppland 4-3,
Uppland-Halland 4-1
Ledare: David Söderström, Peter Bjervner, Sarah
Svensson, Kristian Adolfsson
Ledare: Niclas Kruse, Felix Widnersson, Lasse Jansson,
Jörgen Karlsson, Kristian Adolfsson
Spelare:
Alva Wanselow
Hagunda IF
Spelare:
Ebba Olsson
Alunda IBF
Jonna Pettersson
Stenhagens KK
Ebba Costow
IS Saga
Jenny Arpe
Stenhagens KK
Josefin Eriksson
Storvreta IBK
Matilda Brebäck
Alunda IBF
Alda Eriksson
Stenhagens KK
Moa Nordin Hagen
Rasbo IK
Annie Perås
Josefine Eriksson
Midas IBK
Hagunda IF
Anna Mattsson
Stenhagens KK
Isa Grängsjö
Stenhagens KK
Julia Baeckman
Elin Ekarv
Livets Ord IF
Stenhagens KK
Elvira Andersson
Livets Ord IF
Linnéa Lindberg
Enköpings IBK
Elinor Lind
Moa Lindén
Stenhagens KK
Rimbo IBK
Mathilda Engeroth
Stenhagens KK
Simon Olofsson
Rasbo IK
Adam Lowén
IK Sirius IBK
Michael Jansson
Rasbo IK
Viktor Johansson
Rasbo IK
Oskar Holmström
IK Sirius IBK
Johan Kruse
Rasbo IK
Linus Park
IK Sirius IBK
Jesper Karevaara
IK Sirius IBK
Johan Strandberg
IK Sirius IBK
Anton Östlund Wessberg
Rasbo IK
Alexander Rüdén
Rasbo IK
Philip Olofsson
Rasbo IK
Anton Falk
Pontus Lundqvist
Rasbo IK
Björklinge BK
Felix Pettersson
Rasbo IK
Philip Bohlin
Skutskär
Simon Åkerfeldt
Simon Aspnäs
IK Sirius IBK
IK Sirius IBK
Pontus Karlsson
IK Sirius IBK
Båda lagen hade haft långa förberedelser med både läger och ett antal träningmatcher. Lagen bestod av
talangfulla spelare som alla har ledande roller i respektive klubbar. Killarna hade blivit stora favoriter och
många förvånades när det inte gick vidare till slutspelet. Reflektioner är att man kanske inte riktigt hade full
respekt för motståndarna och att man blev lite ställd när det inte gick som man ville. Ledarna för de båda
lagen har varit helt otroliga med sitt engagemang och verkligen jobbat hårt under hela sensommaren och
hösten. Värt att nämna är att trots många förluster så fick uppland många matchenslirare både på flick- och
pojksidan. Nästa år spelas SDF-SM endast för 16-åringar, vilket betyder att många spelare kommer få
uppleva ännu en fartfyllda och roliga helg och utvecklas som innebandyspelare.
Distriktslags SM DJ/HJ 17
DJ17
Överraskar alla och tar sig vidare i sin grupp efter 3
vinster och 1 förlust. Gruppspelet avgjordes inte förrän i
sista gruppmatchen som spelades mot ett spelskickligt
Göteborg. Men efter en svettig match vinner Uppland
med 6-4. Uppland har SMs bästa lagmaskin med en
ledande Klara Molin i spetsen. Hela laget inkl. ledare har
en otrolig energi och vi på läktaren är verkligen
imponerade över vilken utveckling denna trupp har gjort
sen den första gemensamma träningen. Tyvärr så tar
äventyret slut redan i kvartsfinalen mot Värmland. Där
resultatet rättvist blir 4-2 till Värmland som slutar 3 i hela
SDF SM 2015.
Resultat: Uppland-Blekinge 5-1, Hälsingland-Uppland 49, Uppland-Västmanland 2-4, Göteborg-Uppland 6-4,
Värmland-Uppland 4-2
HJ17
Fick som föregående år en väldigt svår grupp med endast
4 lag. Man börjar SM med en tung förlust mot Skåne och
grabbarna är besvikna. Andra matchen spelas mot
Östergötland som aldrig lät Uppland vila, de låg hack i
häl under hela matchen och gör 5-5 målet med endast 26
sekunder kvar. Sista matchen spelas mot en otroligt
duktig Skåne som och Uppland verkar äntligen kunna
slappna av och spela ut och vinner med 4-2. Stor eloge
till grabbarna som spelar sista matchen med stort hjärta
trots att slutspelsdrömmen var borta. Killarna hade stor
press på sig och var tippade att klara sig bra, vilket kan ha
varit en bidragande faktor till att turneringen inte gick
som planerat.
Resultat: Skåne-Uppland 4-2, Uppland-Östergötland 5-5,
Göteborg-Uppland 1-4
Ledare: Tobias Andersson – Martin Dahlberg – Nikola
Marincic – Kristian Adolfsson
Ledare: Markus Puskala – Johan Holmin – Carl
Bergström – Kristian Adolfsson
Spelare:
Spelare:
Anna Dahlström
Hagunda IF
Jacob Pettersson
IK Sirius IBK
Deborah Mbenza
Elham Mohammed
Stenhagens KK
Enköpings IBK
Charlie Eklund
Henrik Wahlström
Hagunda IF
FBC Uppsala
Emmy Simpson
Stenhagens KK
Mattias Forsberg
IK Sirius IBK
Fanny Grape
Alunda IBF
Jonathan Pettersson
Storvreta IBK
Fanny Hedlund
Frida Eriksson
Hagunda IF
Hagunda IF
Oskar Ohlström
Mattias Jansson
IK Sirius IBK
IK Sirius IBK
Karin Pontoppidan
IS Saga
Andreas Lundell
IK Sirius IBK
Klara Molin
FBC Uppsala
Daniel Stenlund
IK Sirius IBK
Matilda Andersson
Matilda Parkilla
Storvreta IBK
Alunda IBF
Adam Hellström
Emil Aspnäs
Rosersberg IK
Hagunda IF
Michaela Ericsson
IFK D/Ö (KAIS Mora)
Alexander Jansson
Rosersberg IK
Moa Blom
IFK D/Ö
Emil Lundqvist
Hagunda IF
Nathalie Mattson
Sala Silverstaden
Daniel Stockfors
Rosersberg IK
Olivia Larsson
Alunda IBK
Simon Holmström
Rosersberg IK
Pernilla Hägg
Hagunda IF
Christoffer Gustafsson
IK Sirius IBK
Sofia Eriksson
IS Saga
Alexander Spinord
Hagunda IF
Wilma Persson
Storvreta IBK
Markus Magnusson
Björklinge IBK
Simon Gustafsson
IK Sirius IBK
Fredrik Hermodsson
Gottsunda IBF
Årets ledarstab både på dam- och herrsidan har bidragit med mycket positiv energi och kunskap. DJ17
imponerar stort då man hade ett väldigt få antal sökande och gör en otrolig bra genomförd turnering, där
Tobias Andersson motiverar och inspirerar sitt lag till att jobba tillsammans. HJ17 hade bättre
förutsättningar inför själva turneringen då man hade många spelare som spelar på hög nivå men med en
grupp med endast 4 lag måste man spela smart. Tyvärr tappar killarna fokus på matchen mot
Östergötland där sista målet görs genom en diagonal passning och hela laget står på hälarna. Killarna
rycker dock upp sig och gör en härlig insats mot Skåne så man kan åka hem med flaggan i behåll.
Sammanfattning av säsongen 2014/2015
Säsongen 2014/2015 spelade tre uppländska lag i
Superligan. FBC Uppsala gjorde sin andra säsong i
damernas Superliga och slutade på nionde plats, fyra
poäng från slutspel. Både Amanda Delgado-Johansson
och Elin Gabrielsson debuterade i A-landslaget vilket
innebar att Uppland för första gången på närmare 15 år
var representerade i damernas A-landslag.
IK Sirius IBK gjorde sin andra raka säsong i herrarnas
Superliga och efter en strålande avslutning på seriespelet
slutade laget på sjätte plats vilket innebar att Sirius för
första gången tog sig till slutspel. I slutspelet blev
regerande och blivande mästarna Falun för svåra och
Sirius förlorade med 1-4 i matcher.
Storvreta IBK gick in i säsongen med förhoppning om en
bra placering. Laget var otroligt nära guld 2013/2014
men säsongen 2014/2015 var det inte mycket som gick
Storvretas väg. Laget slutade på tionde plats i Superligan
och missade slutspel för första gången på 10 år. Några
spelare fick dock smaka på guld under säsongen. Henrik
Stenberg, Mattias Samuelsson, Alexander Rudd och
Rasmus Sundstedt var alla starkt bidragande till Sveriges
VM-guld som vanns i Göteborg i december 2014.
Sverige vann med 3-2 över Finland i finalen och både
Mattias Samuelsson och Henrik Stenberg gjorde mål.
Stenbergs mål var direkt avgörande då han satte 3-2 med
13 minuter kvar att spela.
I damernas division 1 gjorde Storvreta IBK sin andra
säsong. Siktet var inställt på kval till Superligan men i
den ytterst jämna tabellen slutade Storvreta till slut fyra,
en poäng från kvalplats.
I herrarnas div 1 deltog fem uppländska lag i samma
serie. Hagunda IF slutade femma efter att ha förlorat en
direkt avgörande match i den sista omgången. Hagunda
missade därmed kval till Allsvenskan med två poäng.
Övriga fyra uppländska lag slutade på de fem sista
platserna i serien. Rasbo IK och Alunda IBF hänger kvar
medan Gottsunda IBF och Stenhagens KK får ta nya tag i
H2 GUDH-serien.
I damernas division 2 GUDH deltog fem uppländska lag.
Stenhagens KK gjorde en närmast prickfri säsong och
vann serien i stor stil. 61 av 66 möjliga poäng och 121
plusmål imponerar. Det ska bli intressant att följa det
unga laget i div 1 kommande säsong. Även Alunda IBF
gjorde en bra insats och slutade trea i tabellen vilket
innebar kval till div 1. Kvalet mot Falun Ungdom blev
oerhört rafflande och ställningen efter 120 minuters
innebandy var 12-12 vilket ledde till sudden där Falun
Ungdom avgjorde. Enköpings IBK och Hagunda IF
hängde kvar i serien medan Bålsta FBC tar klivet ner till
div 3.
I herrarnas division 2 GUDH deltog tre uppländska lag i
form av Björklinge BK, IBK Roslagen och FBC Uppsala.
Inget av lagen utmärkte sig men alla tre hängde kvar i
serien och får nästa säsong sällskap av ytterligare tre
uppländska lag.
I damernas div 3 vann Storvreta Ungdom IBK serien i
stor stil. De tar klivet upp till D2 GUDH-serien
tillsammans med Frötuna IBF. Tillsammans gjorde dessa
båda lag närmare 300 mål och det blir spännande att se
om målproduktionen fortsätter även en nivå upp i
seriesystemet.
I herrarnas division 3 var SK Vide förhandsfavoriterna
som höll. Endast en förlust på 22 matcher är starkt och
laget får nu kommande säsong mäta sig i herrtvåan.
Enköpings IBK, Bålsta FBC och Livets Ord IF slogs
länge om andraplatsen. Det blev Enköpings IBK som tog
hem kampen och de fick därmed kvala till division 2. I
kvalet väntade KAIS Mora UIF och lagen var oerhört
jämna. Enköping vann hemma med 5-4. Precis samma
siffror såg KAIS Mora UIF ut att vinna med i returen
men med 32 sekunder kvar att spela gjorde de också 6-4
och tog därmed platsen i division 2.
I damernas division 4 var det för första gången på länge
två serier. I D4V vann rutinerade Storvreta Ungdom IBK
U serien före nystartade Lokomotiv Grillby IBK. Båda
dessa lag klara för division 3. I D4Ö var Rasbo IK och
Rimbo IBK närmast oskiljbara. Båda lagen tog 33 poäng
men Rasbo IK hade något bättre målskillnad och tog
därmed hem seriesegern. Både Rasbo och Rimbo klara
för division 3.
Herrarnas division 4 blev den jämnaste serien vi kanske
skådat i Upplands Innebandyförbunds 28 år långa
historia. Fem lag följdes åt i toppen av tabellen i stort sätt
hela säsongen och även i botten av tabellen var det
oerhört små marginaler. Till slut stod Västerlöfsta IBF
som seriesegrare med endast två plusmål tillgodo. De tar
med sig Almunge IK och Midas IBK till H3.
I herrarnas division 5 vann IBK Enhörningarna serien i
stor stil. Laget har gjort en fin resa med serieseger tre år i
rad. Noterbart är att Douglas Björkman gjorde 101 poäng
och därmed blir förste seniorspelare någonsin att spränga
100-gränsen i Uppland. Även Björklinge BK och Bälinge
IF följer med upp till division 4.
I herrarnas division 6 vann FBC Uppsala U serien före
Lokomotiv Grillby IBK. Även IK Nordia följer med upp
till division 5 efter en rafflande sista serieomgång där
Storvreta AIK passerades.
Herrarnas division 7 vanns av Almunge IK U som i den
sista omgången passerade Uppsala Teknologer U. Båda
dessa lag samt nystartade Wåhla IBK från Östervåla går
upp till division 6.
Resultat/Tabeller 2014/2015
DM-finaler:
Damer:
Herrar:
Storvreta Ungdom IBK (D3) – Storvreta IBK (D1)
Hagunda IF (H1) – Gottsunda IBF (H1)
5-8
9-2
DJ19:
F15:
F14:
F13:
F12:
Stenhagens KK – Rasbo IK
Rasbo IK – IFK Dannemora/Österby
Storvreta IBK – IS Saga
Vaksala SK – IS Saga
IS Saga – Björklinge BK
1-2
2-3
4-3 (straffar)
5-2
8-1
HJ19:
HJ17:
P15:
P14:
P13:
P12:
Björklinge BK – IK Sirius IBK
Arlanda IBK – IK Sirius IBK
Skutskärs IBK – Rasbo IK 1
Storvreta IBK – FBC Uppsala Ungdom 2
Storvreta IBK – Stenhagens KK
Stenhagens KK – Storvreta IBK
4-5
6-7
2-1
4-3
0-5
2-6
D2 GUDH:
D3:
D4V:
D4Ö:
F14/15:
F13/14:
F12/13:
H2 GUDH:
H3:
H4:
H5:
H6:
H7:
SUNDAY LEAGUE HT-2014:
SUNDAY LEAGUE VT-2015:
HJ19:
HJ17:
HJ17 REGION:
P15A:
P15B:
P15 REGION:
P14A:
P14B:
P13B:
P12A:
P12BV:
P12BÖ: