52 Cykelexpressrutt - Trelleborgs kommun

TRELLEBORGS KOMMUN
Kommunstyrelsen
1 (3)
Datum
Diarienummer
2015-01-07
KS 2014/369
Utredare
Mats Åstrand
0410 - 733618, 0734 422949
[email protected]
Cykelexpressrutten Övrefarten
En viktig förutsättning för att fler ska välja att cykla till och från Trelleborg C och
centrum är att förutsättningarna för detta förbättras med snabbare och
bekvämare cykelbanor.
Cykelexpressrutten (Trafikverkets definition) som går under arbetsnamnet
”Övrefarten” förbättrar främst för boende i nordöstra, norra och nordvästra
delarna av Trelleborgs stad vid resor med cykel till och från Trelleborg C och
centrum.
Cykelexpressrutten ska vara det huvudsakliga stråket för resor till och från
Trelleborg C. Därmed avlastas andra möjliga cykelvägar till Trelleborg C och kan
användas av cyklister med andra målpunkter än Trelleborg C samt gående.
Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16
Cykelexpressrutten blir ett symbolvärde för att Trelleborgs kommun satsar på
hållbart resande och ökar statusen för att cykla.
Illustration av cykelexpressrutten vid korsning med Norregatan
Trelleborgs kommun
www.trelleborg.se
Telefonväxel: 0410-73 30 00
Postadress: 231 83 Trelleborg
E-post: [email protected]
Org.nr: 212000-1199
2 (3)
Sträckningen
Den föreslagna sträckningen går från Ståstorpsgatans anslutning till Hedvägen
längs Ståstorpsgatan, under Bryggaregatan, längs Allén, förbi Övre, längs
Spårvägen och Hyredammsgatan, över Nygatan och Östergatan och
Hantverkaregatan till östra stationsläget för Trelleborg C. Cykelbanan finns idag
men är en kombinerad gång- och cykelväg. Förslaget är att det blir en cykelväg
som uppfyller normen för cykelexpressrutt enligt Trafikverkets definition.
Se bifogad karta för sträckningen.
Utformning
Cykelexpressrutten ska vara avskild från gångbanan. Den ska ha en bredd på
2,8-3,0 meter med markerade körfält i form av sido- och mittmarkering,
riktningspilar och cykelmarkering. Beläggningen föreslås få röd infärgad asfalt.
Cykelstråket ska vara väl skyltat mot Trelleborg C och mot centrum.
Realtidsskyltar som visar kommande avgångar från Trelleborg C bör finnas på
ett par platser.
Vid korsningar med motortrafik föreslås att cykelöverfarter anläggs vilket ger
företräde för cyklister.
Sektion av cykelexpressrutt längs Allén
Positiva effekter
Cykelexpressrutten, liksom andra förbättringar för hållbara trafikslag, är ett
medel för att förändra beteenden och attityder. Det ska förenkla, förbättra och
snabba upp resorna för att hållbara trafikslag ska kunna konkurrera med bilresor
och bli ett attraktivare val.
Cykelexpressrutten innebär positiva effekter i form av:
3 (3)
-
-
-
Statushöjning och symbolvärde. Att cykla på en bred, bekväm, snabb,
prioriterad och väl skyltad cykelbana ger en positiv upplevelse av att
cykel är ett färdmedel som är viktigt i stadens infrastruktur. Det ger en
signal om att kommunen menar allvar med att utveckla staden och att
fler cykelexpressrutter kan komma att byggas om denna satsning visar
sig lyckad.
Bekvämlighet. Man cyklar i sitt körfält, kör om när det inte finns
mötande cyklister och man behöver inte väja för fotgängare. Man har
förkörsrätt i korsningar och sträckningen är kortaste vägen och har inga
onödiga tvära böjar.
Snabbhet. Det går att hålla högre hastighet och därmed sjunker restiden.
Ökad konkurrenskraft gentemot bilen. När förutsättningarna förbättras
blir resor med cykel ett attraktivare alternativ till bilresor.
Färre olyckor då separerade gång- och cykelvägar ger färre olyckor än
gemensamma gång- och cykelvägar.
Om fler cyklar och färre åker bil erhålls även minskning av föroreningar,
buller och trängsel, ökad hälsa och minskat behov av parkeringsplatser.
Ekonomi
I separat beräkning av investeringskostnad och samhällsekonomisk nytta av
cykelexpressrutt framgår att investeringen är lönsam på några års sikt, under
2019 beräknas nyttor och besparingar överstiga investeringen.
Kostnaden för den föreslagna cykelexpressrutten beräknas till strax under fyra
miljoner kronor vilket ger en årlig kostnad på strax över 600 000 kronor under
första året, strax under 500 000 kronor under andra året och därefter fallande
årskostnad under den tjugoåriga avskrivningstiden.
Den totala samhällsekonomiska nyttan och besparingen uppgår år 1 till 370 000
kronor med en ökad effekt som år 5 beräknas till 780 000 kronor.
Förverkligande
Den föreslagna cykelexpressrutten beräknas kunna vara färdigställd till den 1
april 2016. Detta förutsätter att beslut kan fattas senast i april 2015.