Att nå energi- och klimatmål till 2020 och bortom – Vägar framåt för

Att nå energi- och klimatmål till 2020 och
bortom – Vägar framåt för Skåne
KARIN ERICSSON
MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LTH
Skånes klimat- och energimål för 2020
• 30% minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990
för den icke-handlande sektorn 
• 6 TWh ökad produktion av förnybar el jämfört med 2002 
• 3 TWh produktion av biogas 
Sveriges klimatmål 2050
• Ingen nettoutsläpp av växthusgaser
Vägar framåt
• Energieffektivisering
• Förnybar energi
• Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)
• (Kärnkraft, men ej i Skåne)
Energieffektivisering
• Hushålla med förnybara och ändliga resurser
• Byggnader
– Byggnormer vid nybyggnation
– Utnyttja renoveringscykler för befintlig bebyggelse
• Industri
• Transportsektorn
Vindkraft i Skåne
• 1,18 TWh 2011
• Potential om 2 TWh på
land och 12 TWh till havs
• Utmaningarna
– Acceptans (landbaserad)
– Ekonomi (havsbaserad)
Lillgrund
Fossilfri värme- och kraftvärmeproduktion
• Enskild uppvärmning av bostäder och lokaler
– Utfasningen av fossila bränslen rullar på i god i takt
– Fjärrvärme, geoenergi (tex bergvärmepump) och andra vp
• Fjärrvärmesystemen
– Idag 17% fossilt (1,1 TWh); därutöver framför allt
biobränslen och avfall
– Biobränslen, industriell spillvärme, geoenergi, solvärme
– Möjlighet att balansera kraftsystemet (om stor andel
variabel elproduktion)
– EU ETS är det primära klimatstyrmedlet, men elcertifikatsystemet och lokala/regionala avsiktsförklaringar inverkar
också
Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)
• I dag endast kommersialiserad vid olje- och gasutvinning
• Stora punktkällor (ca 1 miljon ton CO2/år)
– Öresundsverket KVV, Malmö
– Nymölla massa- och pappersbruk (biogen koldioxid)
Goda lagringsmöjligheter av koldioxid i
Skåne och dess närområde
Sveriges geologiska undersökningar (SGU)
• CCS tveksamt för Skåne de närmaste 10-20 åren
• Kanske framåt 2050 om infrastruktur för lagring och
transport har byggts upp i närområdet.
Småskalig sol(el)energi
• Försumbart i dag, men
tilltagande intresse
• Kraftigt fallande priser på
solceller
• Om vi antar Tysklands
utveckling med 5% av
elanvändningen från solceller
=> 600 GWh/år i Skåne
• Avtalsmodeller gentemot elbolag
Fossilfri transportsektor
• Transportsnålt samhälle
– Tex stadsplanering för att minska behovet av
transporter och för att göra kollektivtrafik och cykel
mer attraktivt
• Energieffektivare fordon
– Lägre vikt, hybridisering m.m
– Elektrifiering (batteribilar, laddhybrider)
» Personbilar, stadsbussar
» Höga inköpspriser, räckvidd
• Förnybara flytande eller gasformiga drivmedel
Förnybara flytande eller gasformiga
drivmedel
• Används idag och behövs på längre sikt
• Skåne har en ambition att vara ledande på
biogasområdet
• 299 GWh biogas (via rötning) i Skåne 2011
• Potential 2,9 TWh baserat på avfall och restprodukter
(28% av Skånes bensin- och dieselförbrukning)
• Framtid…
– Biodrivmedel från cellulosabaserad biomassa
– Elektrobränslen, flytande eller gasformiga kolväten
som produceras från el och koldioxid
Slutsatser
• Skåne har goda förutsättningar att fasa ut betydande
mängder fossila bränslen under de kommande 10-20 åren
och att nå nollutsläpp från energi- och transportsektorn
2050.
• Potential för energieffektivisering av transporter och
byggnader
• God tillgång på förnybar energi (vind/geo/sol/bio) som kan
möta olika slags energibehov.