Regeringsuppdraget till ESV

_;
ö.
__
Regeringsbeslut
1112
REGERINGEN
2015-04-09
N2015/321 0/EF
Näringsdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
l 04 30 Stockholm
Uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att i enlighet med
vad som anges nedan under rubriken Närmare om uppdraget ge stöd till
regeringen och Regeringskansliet i samband med en satsning på eförvaltningsområdet. Vidare ska ESV inom ramen för satsningen ge stöd
till de statliga myndigheterna för deras insatser.
Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)senast den15mars 2016, den15mars 2017 och
den15mars 2018. Temat för delredovisningarna ska fastställas i dialog
med Regeringskansliet (N äringsdepartementet). Uppdraget ska
slutrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15
mars 2019.
ESV får för uppdraget rekvirera högst 4 000 000 kronor för 2015.
Kostnaderna ska belasta anslaget 2:6 Gemensammae-förvaltningsprojekt
av strategisk betydelse, anslagsposten l Gem. e-förv.proj - e-förvaltning,
under utgiftsområde 22 Kommunikationer. Medlen utbetalas engångsvis
efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 15 december
2015. Medel som inte utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet på
bankgiro 5052-5781 senast den31mars 2016. Vid samma tidpunkt ska
ESV lämna en ekonomisk redovisning över använda medel till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Rekvisition, eventuell
återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som
detta beslut har.
Bakgrund
Myndigheternas fristående ställning och långtgående befogenheter att
besluta om hur de egna uppgifterna ska lösas är en viktig komponent i
Postadress
103 33 Slackholm
Telefonväxel
08-405 10 00
Bes~ksadress
Telefax
08-411 36 16
Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n. [email protected] ngskansl iet.se
2
den svenska förvaltningen som medför många fördelar. Den lägger också
grunden till att myndigheterna på ett självständigt sätt ska kunna sköta
sin dagliga verksamhet effektivt och rättssäkert. Den svenska
förvaltningsmodellen är en förutsättning för en effektiv och
utvecklingsinriktad statsförvaltning. Lika viktigt är dock att varje
myndighet, samtidigt som den har långtgående befogenheter att
bestämma hur den organiserar sitt arbete, är en del av staten som helhet.
Det är därför viktigt med en väl fungerande samordning och samverkan
mellan myndigheter. Av myndighetsförordningen (2007:515) framgår
bland annat att myndigheten fortlöpande ska utveckla verksamheten.
Myndigheten ska verka för att genom samarbete med myndigheter och
andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten
som helhet.
Regeringens strategi för en samverkande statsförvaltning- Med
medborgaren i centrum, beslutades i december 2012. Strategin beskriver
regeringens målsättningar för digitala tjänster som är gemensamma för
hela statsförvaltningen och syftar till att tydligt sätta den enskilde
medborgarens och den enskilde företagarens behov i centrum för
utvecklingen av framtidens digitala samhällsservice.
E-delegationen har sedan 2009 haft i uppdrag från regeringen att stärka
utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för
myndighetsövergripande samordning för e-förvaltning. Den 30 juni 2015
avslutas delegationens uppdrag. I budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1, utg. omr. 22) aviserade regeringen en satsning för behovet av
att förbättra de statliga myndigheternas möjligheter att genomföra
effektiviseringar utifrån en helhetsanalys, det vill säga att initiera,
utveckla, införa och förvalta gemensammae-förvaltningslösningar samt
förbättra regeringens förmåga att styra, samordna och följa upp de
statliga myndigheternas arbete med att digitalisera förvaltningen under
2015-2018. Regeringen aviserade också en ny organisation för att styra,
leda och samordna en digitalt samverkande statsförvaltning.
Statskontoret gör i sin uppföljning av E-delegationen bland annat
bedömningen att samverkan mellan statlig, kommunal och
landstingskommunal nivå i e-förvaltningsfrågor i stora delar är
outnyttjade. statskontorets utvärdering pekar på att studier lyfter fram
att svensk offentlig förvaltning tappar i sammanhållning av vissa frågor
ur till exempel ett livshändelseperspektiv.
Skälen för regeringens beslut
Ökad samordning är en utvecklingspotential i den offentliga
förvaltningen, därför förstärker regeringen styrningen och samordningen
3
av den övergripande it-användningen i statsförvaltningen. Det ska
förbättra de statliga myndigheternas möjligheter att genomföra
effektiviseringar och därmed bland annat realisera besparingar.
Regeringens satsning på e-förvaltning ska bidra till att nå målen i "Med
medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande
statsförvaltning" (dnr N2012/6402/ITP).
ESV har enligt sin instruktion till uppgift att utveckla och förvalta den
ekonomiska styrningen av statlig verksamhet. ESV ska bl.a. bistå
regeringen med det underlag regeringen behöver för att säkerställa att
statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och
kontrollen är betryggande, utveckla och förvalta principer och regelverk
och metoder för en effektiv ekonomisk styrning i staten samt att inom
sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter. I
budgetpropositionen för 2015 skriver regeringen bland annat att ESV:s
arbete avseende effektivisering av statsförvaltningen behöver förstärkas.
ESV bör ges en roll att bidra till en förbättrad styrning och samordning
av den övergripande it-användningen i statsförvaltningen.
Närmare om uppdraget
Uppdraget
ESV ska ge stöd till regeringen och Regeringskansliet i genomförandet av
satsningen genom att bistå Regeringskansliet i strategiska eförvaltningsfrågor. ESV ska också sammanställa förslag på och behov av
nya gemensammae-förvaltningsinitiativ från statliga myndigheter,
Sveriges Kommuner och Landsting och andra parter med särskilt fokus
på samverkan mellan olika sektorer. Denna del ska göras i samverkan
med relevanta myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting.
Vidare ska ESV analysera om de insatser som genomförs leder till
regeringens mål i form av kvalitativa och ekonomiska nyttor, till exempel
minskade administrativa utgifter inom statsförvaltningen. I övrigt ska
ESV analysera om insatserna är i linje med regeringens prioriteringar,
samt vid behov föreslå åtgärder, t.ex. styrning eller förändrade regelverk
ESV ska ge aktuella myndigheter stöd under de olika faserna i
utvecklingsprocessen och i genomförandet av den gemensamma eförvaltningen. I denna del ska ESV utveckla och tillhandahålla ett
operativt stöd för nyttokalkylering och projektplanering för
gemensamma initiativ. ESV ska säkerställa att det finns kompetensstöd,
handledningar för myndigheterna, samla och dela kunskap om, samt
vidareutveckla och tillhandahålla övrigt metodstöd för nyttorealisering.
ESV ska också bidra till att gemensammae-förvaltningsinitiativ kan
4
följas upp och bistå myndigheterna i uppföljning av nyttarealisering av
it-projekt och verka för samordning, bland annat genom att det ska bli
lättare att få information om strategiska initiativ och gemensamma eförvaltningsinitiativ inom offentlig sektor.
ESV ska även följa upp statsförvaltningens digitalisering. I denna del av
uppdraget ska ESV inhämta status och ge en samlad bild för
gemensamma e-förvaltningsinitiativ utifrån regeringens mål i strategin
för en digitalt samverkande statsförvaltning. ESV:s uppföljning ska
baseras på uppgifter från de myndigheter som är ansvarig för respektive
lösning framför allt avseende realisering av nyttar och eventuella
problem för att realisera nyttar. För att kunna rapportera en samlad bild
av statsförvaltningens digitalisering bör ESV även sammanställa eller väga
in analyser och slutsatser från andra regeringsuppdrag som ESV har inom
e-förvaltningsområdet. ESV ska särskilt ta utgångspunkt i det som
framkommer i uppdraget att fördjupa arbetet med jämförelser av itkostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk (dnr N2015/738/EF)
kring mätning och rapportering av de statliga myndigheternas itanvändning. ESV ska löpande samla in information om andra planerade
och pågående e-förvalmingsinitiativ som är av strategisk natur, t.ex.
projekt som kan påverka förvaltningens samlade utvecklingsinriktning,
ESV ska också bedöma vilka, för detta uppdrag, relevanta delar av Edelegationens arbete, såsom vägledningar med mera, som bör tas vidare
och vidareutvecklas.
Under 2015 ska ESV bygga upp verksamheten och bör då prioritera
arbetet med att ge stöd till regeringen och Regeringskansliet i
genomförandet av satsningen och att ge aktuella myndigheter stöd under
de olika faserna i utvecklingsprocessen och i genomförandet av den
gemensamma e-förvaltningen.
Rapportering
ESV ska årligen lämna en rapport till regeringen som innehåller en
redovisning av verksamhetens resultat i för hållande till de uppgifter som
framgår av vad regeringen angett i regleringsbrev eller i något annat
beslut för gemensammae-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse.
Rapporten ska även innehålla förslag till finansiering av verksamheten de
tre närmast följande budgetåren. Förslaget ska rymmas inom ramen för
regeringens beslut om verksamheten, det vill säga de ekonomiska ramar
regeringen beräknat i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1,
utg.omr. 22).
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska, i
valda delar, vara utgångspunkt för ESV:s rapportering som ett underlag
5
till regeringens ordinarie budgetprocess och myndigheternas
verksamhetsplanering.
Utgångspunkter för uppdraget
Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet
(Närings departementet).
ESV ska samverka med de statliga myndigheter som får uppdrag eller
genomför insatser inom ramen för regeringens satsning på e-förvaltning,
Sveriges Kommuner och Landsting och andra parter som genomför
insatser med relevans för denna satsning på e-förvaltningsområdet.
På regeringens vägnar
Mehmet Kaplan
Kopia till
Statsråds beredningen/SAM
Finansdepartementet/BA, K, E2, SFÖ och SKA,
Arbetsmarknadsdepartementet/ A
Justitiedepartementet/PO, SI, SIM och SSK
Kul turdepartementet/KA
Miljö- och energidepartementet/R och S
Näringsdepartementet/DL, FF, PUB, SUBT och SUN,
Socialdepartementet/FS och SF
U tbildningsdepartementet/SF
Arbetsförmedlingen
6
Bolagsverket
Centrala studiestödsnämnden
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Lantmäteriet
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Riksarkivet
skatteverket
Statens jordbruksverk
Sveriges Kommuner och Landsting
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Tullverket