1. Kursprogram

Betesdrift –miljö, ekonomi, djurhälsa
Välkomna på beteskurs!
Program för dagen
Förmiddag
09:30 – 10:00 Kaffe och introduktion
10:00 – 10:30 Vad tjänar vi på att ha kor på bete ur ett djurhälsoperspektiv? Jonas
Carlsson, Växa Sverige
10:30 – 11:20 Hur planerar vi betesdriften på rätt sätt? -Arealbehov, fållindelning,
beläggningsgrad och drivgångar. Torbjörn Lundborg, Växa Sverige
11:20 – 12:00 Vad ska man tänka på när man vill anlägga en hållbar
produktionsbetesvall? Sorter, skötsel, näringstillförsel, omläggning
m.m. Linda af Geijerstam, Hushållningssällskapet
12:00 – 13:00 Lunch
Eftermiddag
13:00 – 13:30 Bete och robot - hur löser vi det? Torbjörn Lundborg, Växa Sverige
13:30 – 14:40 Våga lita på betet och se möjligheter med produktionsbete
Workshop med genomgång av betets potential samt räkneövningar,
Niels Andresen, Jordbruksverket och Anna Carlsson,
Vallföreningen
14:40 – 15:00 Kaffe
15:00 – 15:20 Genomgång av nya beteslagstiftningen, Annika Hultgren,
Jordbruksverket
15:20 – 16:00 Modulinnehåll och praktiskt tillvägagångssätt
Jobba med Greppas betesstrategimodul! Margareta Dahlberg,
Hushållningssällskapet
16:00 – 16:20 Möjligheter med bete i Sverige – Avslutningsdiskussion under
ledning av Jonas Carlsson, Växa Sverige
Material om bete:
Svensk Mjölk www.svenskmjolk.se
På greppas röda sidor www.greppa.nu/adm
Jordbruksverkets skrifter www.jordbruksverket.se
Beställ gärna: Har du räknat? – mjölkgården
Kolla gärna även på: www.sikfoder.se