nyhetsbrev ip/tmt 2015:2 24 september 2015

Nyhetsbrev IP/TMT 2015:2
24 september 2015
What’s
new?
•
Svensk varumärkesrätt anpassas till den nya varumärkesregleringen inom EU
•
Europaparlamentet har yttrat sig över kommissionens förslag till ett nytt direktiv om företagshemligheter
•
Import av mobiltelefoner och annan liknande utrustning
aktualiserar ersättningsskyldighet för privatkopiering
VARUMÄRKEN
ökad förutsebarhet och rättssäkerhet.
Mot bakgrund av att varumärken har fått
en allt viktigare roll på dagens konkurrensutsatta marknad pågår slutförhandlingar inom EU om att reformera och
modernisera varumärkesregleringen. Regeringen har därför beslutat att tillsätta
en utredning som ska ta ställning till vilka
ändringar som behövs för att anpassa
svensk rätt till de nya EU-reglerna som
sannolikt kommer att antas inom kort.
Den nya varumärkesförordningen
I mars 2013 lade EU-kommissionen fram
ett förslag på en reform av varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och varumärkesförordningen (EG 40/94). Syftet med
reformen är att främja innovation och ekonomisk tillväxt genom att göra regleringen
mer tillgänglig och ändamålsenlig. Ändringarna ska bl.a. leda till lägre kostnader,
förenklingar, snabbare förfaranden samt
Rätten till gemenskapsvarumärken som
omfattar alla EU-länder regleras i varumärkesförordningen. De föreslagna ändringarna syftar väsentligen till att effektivisera
förfarandet för registrering av varumärken
på EU-nivå och underlätta samarbetet
mellan medlemsstaternas varumärkesmyndigheter och OHIM. Dessutom kommer
varumärken på EU-nivå att byta namn från
gemenskapsvarumärken till Europeiska
unionens varumärken.
Det nya varumärkesdirektivet
Tanken med varumärkesdirektivet är att
harmonisera medlemsstaternas regleringar
avseende vad som krävs för att få och behålla ett nationellt varumärke. I direktivet
regleras däremot inte själva de adminis-
nyhetsbrev ip/tmt 2015:2
trativa förfarandena. Syftet med det nya
förslaget är att genom ytterligare harmonisering anpassa den nationella varumärkesrätten till vad som kommer att gälla för
gemenskapsvarumärken.
Detta sker delvis genom att vissa förfaranderegler införs för registrering och hävning. Vidare kommer vissa bestämmelser
som tidigare varit frivilliga – såsom det
utökade skyddet för välkända varumärken och bestämmelser om kollektivmärken – att bli obligatoriska. Dessa nyheter
kommer dock inte att påverka svensk
rätt i någon större utsträckning eftersom
dessa regler redan finns i varumärkeslagen
(2010:1877).
Ändringar i Svensk rätt
Den första stora nyhet som kommer att
föranleda en förändring av svensk lagstiftning är att grafisk återgivning som krav för
att kunna registrera ett varumärke tas bort.
Syfte med denna ändring är att underlätta
registrering av okonventionella varumärken såsom t.ex. ljud, färg eller form.
Den andra nyheten som är värd att notera är att en innehavare ska ha rätt att
förhindra att varor med identiska eller förväxlingsbara kännetecken förs in i
medlemsstaten där varumärket är registrerat. Tanken bakom det är att bekämpa
varumärkesförfalskning avseende varor i
transit.
Förhandlingarna inom EU befinner sig i
slutskedet och förslagen förväntas träda
i kraft under 2016. Den svenska utredaren
förväntas redovisa sina förslag i november
2016. Även om många av de regler som
blir obligatoriska redan har införlivats i
svensk rätt, kommer det att bli intressant
att se hur utredningen ställer sig till att
kravet på grafisk återgivning tas bort. Om
samma ändring genomförs i Sverige kommer det att möjliggöra registrering av nya
okonventionella varumärken.
Vill ni veta mer, kontakta gärna Bojana Saletic ([email protected])
Företagshemligheter
För ca ett år sedan skrev vi om Europeiska kommissionens förslag till direktiv
om skydd för företagshemligheter. Europaparlamentet har nyligen kommit med
ändringsförslag till direktivet. De huvudsakliga förändringarna hänför sig till räckvidden av direktivets tillämplighet och vilka krav som ska ställas för att påvisa brott
mot skyddet för företagshemligheter.
Företagshemligheter spelar enligt de flesta
marknadsaktörer en betydelsefull roll för
företagens tillväxt, konkurrenskraft och
innovationsförmåga. Reglerna gällande
företagshemligheter är i dagsläget inte
harmoniserade på EU-nivå vilket innebär
att vissa medlemsstater har ett skydd
mot otillbörligt användande av företags­
hemligheter, medan sådan lagstiftning
saknas i andra medlemsländer.
Definition av begreppet företags­
hemligheter
Kommissionens förslag till direktiv om
skydd för företagshemligheter har flitigt
diskuterats i parlamentet. Den huvudsakliga kritiken mot förslaget har inriktat sig
på att det skulle medföra ett för vittgående
skydd för företagshemligheter till följd av
en otydlig reglering med en vid definition
av begreppet företagshemlighet. Gällande
själva definitionen av företagshemligheter
ansluter sig parlamentet i stort till kommissionens förslag. Däremot begränsas själva
direktivets räckvidd för att därigenom försöka åstadkomma ett tydligare regelverk.
Direktivets räckvidd
Direktivets tillämplighet ska enligt parlamentets ändringsförslag bl. a. begränsas
till att inte omfatta sådan information,
kunskap, erfarenhet eller yrkesskicklighet
nyhetsbrev ip/tmt 2015:2
som en arbetstagare förvärvat hederligt
vid normal yrkesutövning. Sådan information ska därmed falla utanför direktivets
tillämpningsområde. På detta sätt söker
parlamentet stärka arbetstagarnas ställning eftersom det skulle begränsa arbetstagarnas fria rörlighet om sådan information klassades som företagshemlighet.
Dessutom föreslår parlamentet att direktivet inte ska påverka mediernas frihet och
mångfald. Parlamentet anser vidare att
direktivet inte heller ska inverka på til�lämpningen av sådana regler som innebär
att innehavare av företagshemligheter
med hänsyn till allmänintresset är skyldig
att röja information (s.k. whistleblowing).
Detta utgör ett avsteg från kommissionens
förslag som erbjuder en vidare rättslig
grund att starta en process mot journalister som använder sig av företags anställda
som källa. Processmöjligheten kvarstår
dock även enligt parlamentets ändringsförslag eftersom endast sådan informationsspridning som har skett i allmänhe­t­
ens intresse är undantagen från skyddet
för företagshemligheter. Bedömningen om
informationsgivningen har skett i allmänhetens intresse kommer enligt förslaget
vara upp till domstolar att avgöra.
Sanktioner, laglig och olaglig användning
av företagshemligheter
Även vad gäller sanktionsmöjligheter ansluter sig parlamentet i stort till
­kommissionens förslag. Parlamentet föreslår dock en väsentlig ändring vad gäller
när användning av viss information ska
anses utgöra brott mot skydd för företagshemligheter. Enligt kommissionens förslag
ska ett företag vara tvunget att visa uppsåt eller grov oaktsamhet. Eftersom det
kan vara svårt att bevisa riskerar det kravet
att medföra en tandlös reglering. För att
undvika det föreslår parlamentet en uppdelning mellan laglig och olaglig användning av företagshemligheter. Anskaffande,
utnyttjande och röjande av företags­
hemligheter ska enlig parlamentets förslag som huvudregel vara olagliga. Laglig
användning ska föreligga om företagshemligheten anskaffats genom bl.a. oberoende
upptäckt eller skapande, undersökning,
demontering eller test av en produkt eller
ett föremål (s.k. reversed engeneering),
om arbetstagare eller arbetstagarföreträdare utövar sin till rätt till information och
samråd i enlighet med lagstiftning och/
eller praxis samt annan anskaffningsmetod
som överensstämmer med god affärssed.
Vad händer framöver?
Efter att parlamentet redovisat sina kommentarer till kommissionens förslag på
direktivtext kommer trepartsmöten att ske
mellan kommissionen, rådet och parlamentet för att försöka enas om en författningstext som ska röstas igenom i det juridiska
utskottet innan förslaget kommer upp till
röstning på plenarsammanträdet som är
satt till slutet av november 2015. Om direktivförslaget antas har medlemsstaterna
två år på sig att implementera direktivet.
Direktivförslaget motsvarar i stora drag
den svenska skyddsnivån varför direktivet
inte förväntas medföra några större förändringar.
Enligt parlamentets förslag till direktivtext
står det medlemsländerna fritt att själva
bestämma om straffrättsliga sanktioner
som ett utökat skydd mot spridning av företagshemligheter. Regeringen har tillsatt
en nationell utredning ”Ett bättre skydd för
företagshemligheter” om att införa straffrättsliga bestämmelser vid spridning av
företagshemligheter. Det finns en lagrådsremiss i ärendet, men ingen proposition
har ännu kommit ut.
Vill ni veta mer, kontakta gärna Alexandra
Leppälä ([email protected])
nyhetsbrev ip/tmt 2015:2
UPPHOVSRÄTT
Nyligen har två olika hovrätter prövat
anspråk avseende privatkopieringsersättning vid import av mobiltelefoner. Båda
hovrätterna fastslog att mobiltelefoner
ska anses vara särskilt ägnade för privatkopiering eftersom de relativt enkelt kan
användas till detta och lagringskapaciteten möjliggör privatkopiering i mer än
obetydlig omfattning. Det ställs inga krav
på att mobiltelefonen i hög grad används
för privatkopiering och för att undvika
ersättningsskyldighet måste tillverkaren
eller importören visa att funktionen nästan aldrig används.
Utgångspunkten inom upphovsrätten är
att upphovsmän har ensamrätt att til�låta kopiering av sina skyddade verk.
Genom upphovsrättslagen (1960:729) 12
§ inskränks dock denna ensamrätt när det
gäller privatkopiering, det vill säga rätten
att för privat bruk framställa ett eller några
få exemplar av offentliggjorda verk. För
att i viss mån kompensera upphovsrättsinnehavarna för detta har de rätt till ersättning från näringsidkare som tillverkar eller
importerar anordningar som är särskilt
ägnade att användas för privatkopiering.
Mobiler ”särskild ägnade” för privatkopiering
Det har länge varit oklart om till exempel
mobiltelefoner, surfplattor och datorer
anses vara särskilt ägnade för privatkopiering i lagens mening eftersom de inte
bara kan användas för privatkopiering av
offentliggjorda verk. Upphovsrättsorganisationen Copyswede stämde därför Telia
Sonera (Svea hovrätt T 6515-14) respektive
Sony (Hovrätten över Skåne och Blekinge
T 1383-14) eftersom de importerat mobiltelefoner utan att betala privatkopieringsersättning till Copyswede.
Hovrätterna prövade om begreppet ”särskilt ägnade” omfattar de aktuella mobiltelefonerna och konstaterade att varken lagens ordalydelse eller dess förarbeten ger
någon klar ledning om vilka anordningar
som ska anses vara särskilt ägnade för
privatkopiering. Hovrätterna menade att
det därför finns ett stort utrymme att tolka
begreppet ”särskilt ägnade” i ljuset av den
motsvarande bestämmelsen i EU:s Infosocdirektiv, som ställer upp ett krav på rimlig
ersättning till upphovsrättsinnehavarna.
Av EU-domstolens praxis framgår att det
räcker med att anordningen har kapacitet att framställa kopior för att motivera
en tillämpning av reglerna. Det presumeras således att de berörda enheterna ska
användas till privatkopiering. Det är därför
inte nödvändigt att det rent faktiskt görs
privatkopior med de aktuella enheterna.
Om det däremot visar sig att funktionen
i praktiken nästan aldrig används uppstår
ingen ersättningsskyldighet.
Hovätterna menade att begreppet ”särskilt
ägnade” innebär att det inte är tillräckligt
att det är möjligt att använda anordningarna för privatkopiering utan att deras
egenskaper även gör dem mer lämpliga än
vissa andra anordningar för privatkopiering. Exempel på sådana egenskaper är att
anordningen är lämplig och relativt enkel
att använda för lagring av privatkopierat
material och att kapaciteten möjliggör
privatkopiering av en viss omfattning. Det
räcker med andra ord att lagringskapaciteten exempelvis möjliggör privatkopiering
av några få låtar. Anordningen behöver
inte heller huvudsakligen, eller ens i hög
grad, användas för privatkopiering för att
omfattas av bestämmelsen eftersom en
sådan tolkning skulle urholka bestämmelsens högt ställda skyddsnivå.
Trots att mobiltelefoner huvudsakligen används för annat än privatkopiering konstaterade båda hovrätter att mobiltelefonerna
uppfyller de krav som begreppet ”särskilt
ägnade” ställer då de är lämpliga och relativt lätta att använda för privatkopiering
samt att minneskapaciteten medger lagring i relativt stor omfattning.
nyhetsbrev ip/tmt 2015:2
Ersättningsnivån
Svea hovrätt fann att TeliaSonera är skyldig att utge ersättning till Copyswede men
prövade inte själva ersättningsnivån. Även
Sony befanns skyldig att utge privatkopieringsersättning; i detta mål bestämde
Hovrätten över Skåne och Blekinge ersättningsnivån till tre kronor per GB med
motiveringen att det rörde sig om en
mobiltelefon som har fler funktioner än en
mp3-spelare, som ersätts med fyra kronor
per GB, och att dess lagringskapacitet används även för annat än privatkopiering.
Mot bakgrund av detta, och med tanke på
att ersättningsskyldighet inträder redan
vid en begränsad lagringskapacitet, finns
det anledning att uppmärksamma risken
för eventuell ersättningsskyldighet vid
import eller tillverkning av inte bara mobiltelefoner utan även annan liknande utrustning som kan användas för kopiering och
lagring.
Vill ni veta mer, kontakta gärna Bojana Saletic ([email protected])
För att undvika ersättningsskyldighet
måste tillverkaren eller importören visa att
kopierings- och lagringsfunktionen inte
används i praktiken, något som kan vara
väldigt svårt, om inte omöjligt, att bevisa.
Advokatfirman Hammarskiöld & Co
Besöksadress: Skeppsbron 42
Box 2278
103 17 Stockholm Kontaktpersoner IP/TMT
Telefon: +46(0)8 578 450 00
Fax: +46(0)8 578 450 99
www.hammarskiold.se
Thomas Lindqvist (delägare)
[email protected]
Claes Langenius (delägare)
[email protected]
Peter Ahlström
[email protected]
Bojana Saletic [email protected]
Nina Sna Ahmad [email protected]
Alexandra Leppälä
[email protected]
Denna publikation från Hammarskiöld & Co förmedlar information och kommentarer på den juridiska
utvecklingen av intresse för våra klienter. Nyhetsbrevet är inte en heltäckande sammanställning av de
behandlade frågorna och är inte avsett att utgöra juridisk rådgivning. Läsare skall därför alltid söka
specifik juridisk rådgivning innan de vidtar några åtgärder med anledning av de frågor som behandlas i
nyhetsbrevet.
nyhetsbrev ip/tmt 2015:2