MÄNNISKAN I CENTRUM Plattformsmöte 1

PLATTFORM FÖR
HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Regeringen har gett Boverket,
Energimyndigheten, Natur‑
vårdsverket, Tillväxtverket
och Trafikverket uppdraget
att skapa en plattform
för hållbar stadsutveckling.
Plattformen ska möta
städernas, tätorternas
och stadsregionernas
olika förutsättningar och
behov för att driva på hållbar
utveckling.
Under 2015 arrangerar
myndigheterna gemensamt
fyra plattformsmöten och ett
konvent för att bidra till sam‑
verkan, samordning, kunskaps‑
utveckling, kunskapsspridning
och erfarenhetsutbyte på lokal,
regional och nationell nivå.
På mötet deltar kontaktperso‑
ner från myndigheterna för att
diskutera och besvara frågor
om t ex strukturfondsprogram.
MÄNNISKAN I CENTRUM
Plattformsmöte 1
Delta under en hel dag fylld med inspiration och workshop om
hur samhällsplaneringen kan utvecklas till att utgå från människan
i centrum.
Datum 23 april 2015
Tid
kl 09.30‑16.15
Plats Gothia Towers i Göteborg
Innehåll
Vi kommer att lyssna på inspirerande talare som ger aktuella perspektiv på livs‑
kvalitet, människans behov och förutsättningar i staden. Tillsammans kommer vi
i rundabordssamtal samverka och arbeta med fall från verkligheten. Hur ser våra
hinder ut, våra behov av insatser, hur kan vi gemensamt påverka utvecklingen i
önskad riktning?
Vi hoppas att du har möjlighet att delta och vara med och hitta morgondagens
svar med utgångspunkt i konkreta exempel från några svenska städer!
Preliminärt program
09.00‑09.30Kaffe
09.30‑09.45Inledning, Stefan Engdahl, Trafikverket
09.45‑10.15Staden: idag och imorgon, Mia Wahlström, KTH
10.15‑10.45Människan: hur fungerar vi? Mikael Stigendal, Malmö högskola
11.00‑11.45Den bebyggda miljön – Städer för människor,
Solvejg Reigstad, Gehl Architects
11.45‑12.45Lunch
12.45‑13.15Återblick från konventet och introduktion till Workshop
13.15‑15.45 Workshop, Respektive pass utgår från ett verkligt case.
15.45‑16.15Avslutning och summering
Välkommen!
Mer information
Frågor besvaras av
Magnus Bengtsson, Trafikverket
E-post [email protected]
Telefon Direkt: 010-123 12 37
Mobil: 070-724 54 71
Läs mer om regeringsuppdraget