VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Datum
2015-02-27
Örestads Ryttaresällskap
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Styrelsen för Örestads Ryttaresällskap (ÖRS) får härmed avge följande berättelse över
verksamheten år 2014.
Medlemmar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Seniorer
341
347
326
320
336
342
348
Juniorer
436
398
364
358
353
349
378
Summa
777
745
690
678
689
691
726
Härav 4-25 år
513
477
448
440
437
423
453
Åldersgruppen 4 – 25 år berättigar till aktivitetsstöd.
Den övervägande delen av medlemmarna är kvinnor 655 och 71 män.
Styrelse och representation i övrigt
Ordinarie ledamöter
Vald tom
Ordförande
Monica Månsson
2014
Vice ordförande
Lena Wemar
2014
Kassör
Pia Fristedt (suppleant)
Seketerare
Carina Rosdahl
2015
Pernilla Svensson
2014
Ingrid Karlström
2014
Thomas Reinbach
2015
Ebba Printzlow
2015
Hanna Rosdahl (ÖRU)
2014
Adam Printzlow
2015
Susanne Jönsson
2014
Pia Fristedt
2014
Christina Forsnor Hattenhauer
2014
Jenny Blomquist
2014
Ungdomssektionens ordförare
Hanna Rosdahl
2014
Ungdomssektionens vice ordförande
Isabelle Torres
Revisorer (ordinarie)
Agneta Schyllert
2014
Susanne Björkman
2014
Reviosorssuppleant
Mikael Blihagen
2014
Ungdomskonsulent
Kerstin Berggren
Adjungerad
Utbildningsledare
Ebba Printzlow
Suppleanter
Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden under året.
2
Representanter:
MRCO (Malmö ridsportföreningars centralorganisation)
Ordinarie: Monica Månsson och Jenny Blomquist
Ersättare: Tomas Reinbach
Svenska Ridsportförbundet
Ordinarie: Gun Kristoffersson
Ersättare: Pernilla Svensson
Skånes Ridsportförbund
Ordinarie: Ebba Printzlow
Ersättare: Kerstin Berggren
Personal:
Förste ridinstruktör
Louise Printzlow
Ungdomskonsulenter
Kerstin Berggren (ÖRS),
Eva Jandermark
Ridinstruktör, hästskötare, kontor
Anette Liljegren
Ridinstruktör och hästskötare
Eva Jandermark
Ridinstruktör och kontor
Pia Nilsson
Hästskötare med viss instruktion
Anna Cederqvist
Stallchef
Åsa Fristedt Föräldraledig från april, Anna Cederqvist vikarie.
Timanställd ridinstruktör
Ebba Printzlow (ÖRS)
Hästskötare
Madeleine Löfstedt ( ÖRS)
Nathalie Andreasson-Sjören (ÖRS Lönebidrag)
Sandra Arvidsson april-juni
Rebecka Hautaniemi, vikariat
Nathalie Bromé, vikariat
Lokalvård
Madeleine Löfstedt
Fastighetsunderhåll
Thomas Johansson, (ÖRS, lönebidrag)
Zuber Asani, (ÖRS, lönebidrag)
Daniel Persson (ÖRS, lönebidrag anställd t o m 1410)
Café Vardag
Susanna Andersen, (ÖRS, lönebidrag)
Örestadsryttarna AB
Örestadsryttarna AB är ett bolag som till 100 % ägs av Örestads Ryttaresällskap. Styrelsen under
2014 har bestått av följande ledmöter Ewa Sjöberg (ordförande), Gun Kristoffersson, Kerstin
Berggren, Louise Printzlow, Pernilla Svensson (tillträdde hösten 2014) och Malin Berggren.
Revisor är Lars-Erik Kroon; auktoriserad och godkänd revisor.
ÖRAB har i uppdrag av ÖRS att bedriva ridskoleverksamhet på det sätt som ÖRS önskar. ÖRAB
ansvarar även för den dagliga driften av verksamheten. Det utgår inget arvode till ÖRABs styrelse,
ÖRS styrelse får kontinuerlig information kring verksamheten.
3
Ridskole- och klubbverksamheten
Antalet sammankomster som berättigar till kommunalt aktivitetsstöd uppgick till 2 120 (2 342).
Underlaget för statligt bidrag (som beräknas annorlunda) uppgick till 2 268 (2 285)
sammankomster med 17 867 (17055) deltagartimmar. Dessa tal är dubbelt så viktiga eftersom de
styr olika bidrag. Vi har även idrottslyftet och Realgymnasiet som inte är inräknade i dessa siffror.
Vi har haft 18,5 lektioner på stora hästar och 18 ponnylektioner per vecka.
Vi har 6 lektioner i veckan med voltigeträning.
Våra ridgrupper har en teorilektion per termin, temat för dessa var under vårterminen ryttarens sits
och inverkan under hösten en clinic med unghästtema med Karin Engström.
Under de stora loven har vi haft ”Kul med häst” d.v.s kurs för barn mellan 7-15 år. På
februarilovet, första sommarlovsveckan och på höstlovet har vi dessa kurser i samarbete med
Fritidsförvaltningen.
”Kul med häst” innehåller många olika aktiviteter som ridning, häst- och stallskötsel, pyssel,
körning och voltige. Ledare för ”Kul med häst” är våra duktiga ungdomsledare.
Våra ungdomsledare har också hand om teorilektioner för nybörjare. Våra nybörjargrupper har
obligatorisk teorilektion antingen före eller efter ridningen. Från hösten 2014 har vi haft en
stallvärdinna ca 8 timmar per vecka som har varit både teoriledare och behjälplig i stallet
Utöver den vanliga ridningen har vi haft en långritt till Käglinge, dagridläger för både barn,
vuxna och funktionshindrade, dressyr och hoppkurser. Ca en gång per månad har vi antingen
dressyr- eller hopptävling. Vid ett tillfälle har vi haft en kurs i working equitation.
Vårsäsongen avslutades som vanligt med att hästarna reds till Genarp, en ritt på ca 6 tim.
Ridskolan har ca 30 ryttare med funktionshinder som rider individuellt (Ridterapi genom
Vuxenhabiliteringen Sydväst i Region Skåne) eller i någon av våra 6 grupper. Ett par av våra
ryttare med funktionshinder rider integrerade lektionsverksamheten.Utöver detta har vi några
skolklasser som kommer och rider några gånger per termin.
Hela året har vi haft projekt i Idrottslyftet, samverkan med skolan, Lindängeskolan då är projektet
på skoltid och här får ungdomar med funktionshinder en grundläggande utbildning i ridning, hästoch stallskötsel.
Genom Idrottslyftet har vi haft en gröntkort utbildning med ca 9 deltagare, Anna Cederqvist var
ledare.
Vi har fortsatt vårt samarbete med Realgymnasiet, eleverna har sin undervisning både praktisk
och teoretisk här hos oss fyra dagar/vecka, Instruktörer för dessa har varit Sofia Lundbäck, Anette
Liljegren och Louise Printzlow (alla anställda av Realgymnasiet). Från hösten 2014 har Sofia
Lundbäck varit tjänstledig och Camilla Nilsson har vikarierat. Realgymnasiet har haft en gala med
bandet State of Drama och clinics med Elisabeth Lundholm på våren och Ann-Sofie Oscarsson på
hösten.
Ridskolans Café Vardag, har varit välbesökt hela året, caféet drivs delvis med anställd personal
men också med ovärderliga frivilliga insatser. Under 2014 köpte Cafè Vardag in nya koner och
hinderstöd.
Under EM på Ribban så delade vi informationstält med de andra klubbarna i Malmö och
informerade om ÖRS.
Vi har även i år deltagit med ponnyridning på Lilla torg, vid två söndagar under december.
Privatryttarna har regelbundet tränat varje vecka för Louise Printzlow. Några ur personalen och
privatryttarna tränar regelbundet dressyr för Karin Totet.
Under året som gått har föreningen fyllt 50 år och det firades med en stor baluns den 6:e
september.
Anläggningen
Extra grus i hagarna.
Ny dränering till hagarna.
Båda ridhusbottnarna utjämnade och delvis nytt underlag.
Sargkanten på ena långsidan i stora ridhuset är bytt.
Nya speglar i stora ridhuset.
Nya stuprör vid halmskjulet.
4
Dräneringingen vid halmskjulet och utanför porten till stora ridhuset är renoverad, underlaget har
också hårdgjorts.
Cykelskjul med förråd är rivet.
Safe Solutions kameraövervakning är installerad och igång.
Renoverat badrum 2:a våningen.
Källaren renoverad.
Asfalten delvis lagad, så kallat potthål.
Sponsoravtal med Sparbanken Syd har inneburit ett kontant sponsorstöd om 15 000kr/år.
Utbildning 2014
Vidareutbildning
C-Tränarutbildning
Konsulentkonferens
Linförarkurs
Working Equitation
Ridskolekonvent
Louise Printzlow, Anette Liljegren, Eva Jandermark, Pia Nilsson,
Anna Cederqvist och Kerstin Berggren
Louise Printzlow
Kerstin Berggren,
Jenny Hansen och Linda Rosenberg
Anette Liljegren
Kerstin Berggren och Louise Printzlow
Hoppsektionen
Nya stolar är på plats i dommarboden.
Utehoppbanan är gödslad.
Några av medlemmarna i sektionen har varit på tävlingskonvent.
Vi har aktivt lagt ut information samt länkar till TDB på ÖRS hemsida. Jana Södergren har fått
förtroendet att ordna för hoppsektionens del.
Fortsatt löpande arbete i sektionen med att leta sponsorer.
Poängsystemet för våra duktiga funktionärer fortsätter som tidigare.
Vi jobbar aktivt med säkerhet under tävling.
Vi håller hög säkerhet på tävlingarna enligt överdomare.
Sektionen har träffats åtta gånger för att stämma av tävlingar och resultat.
Uppdelningen av ansvarsområden på alla medlemmar i sektionen har fungerat mycket bra.
Tävlingar under året:
11 maj (lokal,regional)
16 november (lokal, allsvenskan division 2 finalen)
Genomförda tävlingar fungerade bra och fick bra omdöme av tävlande och besökande.
Hästskötarsektionen
Under året har vi haft tre skötarkurser som har gjort att vi fått många nya skötare till våra hästar.
Två styck skötarmöten har vi hunnit med under året där vi fått chansen att träffa alla skötare.
Under augustimånad efter hästarnas bete hade vi vid två tillfällen skötarridning.
Det blev väldigt uppskattat och det var härligt uteridningsväder på pigga och utvilade hästar.
Början på december var det dags för den årliga julpyntningen av stallen.
I december började renovering nere i källaren.
Ser fram emot en fräsch källare med nya skötarskåp.
Trivselsektionen
Vi har haft hand om kafeterian på våra interna hopp-och dressyrtävlingar under VT och HT. Vi har
även haft hand om kafeterian vid MRCO-tävlingen på Ribban.
Vi har anordnat två bussturer till Ullared, en i april och en i oktober.
I juni anordnade vi ett stilpris på avslutningshopptävlingen där det gällde att ha putsat på sin
häst/ponny och sig själva. Första pris var ett klippkort för ponny respektive stor häst.
I september hade vi en familjedag tillsammans med ÖRU, voltigen och hoppsektionen.
I december hade vi hand om kafeterian på julshowen som ÖRU anordnade. Vi hade också lotterier
med fina priser.
Vi har planterat blommor i krukorna på ridskolan, allt efter årstid.
5
Ungdomssektionen
ÖRU har under året anordnat fem övernattningar, varav tre har varit på vårterminen och två på
höstterminen. En med påsktema och en med halloweentema. Vi har också haft hand om kafeterian
både på några av våra interna hopptävlingar samt en hopptävling på Ribban. Vi anordnade en
sommarfest med 60-tals tema som blev väldigt uppskattad.
På familjedagen hade ÖRU hand om tipsrunda, fiskedamm, ponnyridning och körning. Sist men
inte minst arrangerade vi vår årliga Luciashow som fick väldigt mycket positiv respons!
Voltigesektionen
Lag 3
Första tävlingen för året gick på Caprifolens skrittävlingar där vann laget lätt klass skritt. Sedan
blev det våra egna tävlingar, då vann det i samma kategori. På Sveas tävlingar blev det lite tuffare
och då blev laget tvåa. Nu var det dags att höja svårighetsgraden och det startade i Svår klass
skritt på Caprifolen där blev vi 5:a, men i Hässleholm tog vi revansch och vann klassen. Sista
tävlingen för året startade de i Mixad klass (galopp i grunden och skritt i küren) hemma och blev
5:a.
Lag 4
Laget startade på alla tävlingar i lätt klass skritt. På Örestads vårtävling blev de trea och sedan på
Sveas arena i Bökeberg slutade de 5:a, men sedan gick det bättre. På Skrittchampionatet blev de
tvåa och i Hässleholm vann de klassen. Sista tävlingen på hösten var hemma och där blev vi tvåa.
Lag 2
Så småningom kanske vi får ett lag i mellanklassen eller ett juniorlag Men det får bli någon gång i
framtiden.
Lag 1
Vilket fantastiskt första lag vi fått. Det är ett nöje att se flickorna i aktion. Det har gått bra på
tävlingarna, men vi tycks bli den eviga tvåan. När vi tävlade som seniorlag låg alltid SVEA före oss
och nu när vi tävlar juniorlag, så är det Laholm. På SM och NM blev vi ju silvermedaljörer blott en
halv poäng från guldet. När vi tävlade i Allsvenskan på Bökeberg blev vi trea men då hade vi två
nya i laget. Luciashowen gick alldeles utmärkt och det var roligt att Örestads medlemmar såg hur
bra vi är.
Våra individuella voltigörer som tävlar på Lu har haft framgångar i år De har placerat sig på alla
tävlingar. Sandra Anderberg blev återigen både svensk, nordisk och skånsk mästare. Hon har
också varit ute på kontinenten och tävlat på de stora arenorna. Tävlingsplatserna har varit Ermelo,
Krumke, Moorsele och Aachen. I Caen tävlade hon i världsmästerskapen. Annica Andersson och
Sara Pettersson var också med till Moorsele, Belgien och de var nöjda över sina insatser. Tyvärr
blev Annica skadad på träning och kunde inte vara med på SM och de sista tävlingarna. Sara
Pettersson blev 5:a i SM och 7:a i NM. Mirella Fredin tränar också på Lu och det har gått fort
framåt för henne. Hon tävlade nationellt i Hamre och blev etta och på Allsvenskan blev hon tvåa i
juniorklassen.
Malmö i februari 2015
Enligt styrelsens uppdrag
Monica Månsson
Lena Wemar
Carina Rosdahl