Öppna dokumentet - Örebro universitet

Nº 1 2015
ÖREBRO
UNIVERSITET
magasin
I NYTT LJUS
Studenter möter
Nobelpristagare
FRÅN NÅS TILL JERUSALEM
3D LYFT för
INDUSTRIN
FÖRÄLDRASTÖD FÅR PLUS
Satsning på nya
FORSKNINGSLEDARE
Fler ska bli lärare
”Häftigt att se människor växa”
Inledare
D
en stora frågan för landets alla
universitet och högskolor är vad
som kommer att ske i vår sektor under
de närmaste åren. Vi har en ny regering som ändå inte sitter fullt ut
på makten och pengarna. Efter den
nya regeringens signaler om utbyggnad av utbildning på alla lärosäten
och ökning av basanslagen för forskning, såg vi med spänning fram emot
vårt regleringsbrev i december. När
det väl kom var det inte präglat av
den nya regeringens intentioner utan
av alliansens tidigare politik. Ingen
ökad basfinansiering och de utbildningsplatser som kom var i princip
alla satsningar på fler platser i lärarutbildning. Vi ser därför nu med
förväntan fram emot den kommande
vårpropositionen, höstbudgeten och
dess innehåll. Örebro universitet har,
som alla lärosäten, fått ett minskat
utbildningsuppdrag även om vi klarat
oss bra och fått väldigt små minskningar. Ändå har det märkts. Samtidigt har den föregående regeringen
satsat oerhört mycket nya forskningsmedel på de äldre lärosätena. Där har
vi nu stora förhoppningar på en mer
strukturerad och nyanserad diskussion med den nya regeringen.
M
ycket händer på vårt universitet.
Det illustreras i detta nummer
av vårt magasin. I skrivande stund
har vi just idag utvärdering av vår ansökan om civilingenjörsutbildning.
Vi är väl förberedda, ansökan är bra
och entusiasmen stor. Finansiering
finns och en plan för rekrytering och
ändamålsenliga lokaler finns också,
men – det var enklare förr! Då kunde
man bara starta utbildningen. Samtidigt är det bra med den kvalitetskontroll som Universitetskanslerämbetet
gör.
E
tt universitet är en smältdegel av
många händelser – Nobelpristagarna i kemi intervjuas, våra litteraturvetare har skrivit flera uppmärksammade böcker och ”varför satsa
på läraryrket” är några saker i detta
nummer som illustrerar detta. Vi har
en mångfacetterad och härlig plats
att arbeta på. Läs detta nummer och
jag hoppas att ni hittar många saker
som fångar ert intresse.
Jens Schollin
Rektor
Professor i pediatrik
Örebro universitet magasin riktar
sig till dem som intresserar sig för
verksamheten vid Örebro universitet;
näringsliv, politiker högskolesektorn,
alumner med flera.
www.oru.se
Adress:
Kommunikationsavdelningen
Örebro universitet
701 82 Örebro
Redaktör Johan Stenegård
Ansvarig utgivare Sara Arvidson
Grafisk form Jesper Johanson
Layout notiser Maria Alsbjer
Victoria Sohlén
Johan Stenegård
Skribenter i detta nummer:
Charlotta Hambre-Knight
Linda Harradine
Martin Larsson
Louise Pålsson
Upplaga:
8 000 ex.
Tryck:
Ineko
Foto framsida:
Kicki Nilsson/Icon Photography
Innehåll
5 Oron för dålig sömn
ger sömnproblem
För den som sover dåligt kan själva oron öka risken för
sömnproblem.
6 Ny kunskap bereder väg för
6
industriell 3d-teknik
Vid Örebro universitet bygger professor Lars Pejryd
upp en ny forskningsmiljö med industriell 3d-teknik
som specialområde.
11 Berättelser som skapar
ordning
11
22
Vad är fakta och vad är fiktion? Vilket ansvar har
författare gentemot sina läsare? Frågorna är många när
forskare inom litteraturvetenskap och historia samlas
kring berättelsen.
14 Häftigt att se människor växa
Jennie Karlsson är en av de lärare som utbildat sig vid
Örebro universitet.
16 Växande lärarutbildning i
18
ständig utveckling
Lärarutbildningen byggs ut. I Örebro med 167 platser.
– Lika utmanande som det är spännande, säger
Krister Persson vid Örebro universitet.
18 Det är inte stjärnor
– det är en molekyl
Studenterna Sofie Björklund och David Wigren träffade
Nobelpristagarna i kemi.
22 Strategisk satsning lockade
600 forskare
5
14
Rebecca Wall och Jan Mewes är två av de forskare
som ingår i Örebro universitets satsning på framtida
forskningsledare. Sammanlagt sökte 600 till de
15 platserna.
26 Krönikören
Örebro universitets nya universitetsdirektör,
Louise Pålsson, om framtiden och sin nya arbetsplats.
NOTISER
Örebro universitet
STÖDPROGRAM GER
GLADARE FAMILJER
TOPPBETYG FÖR AVANCERADE PROGRAM
INOM IDROTTSVETENSKAP
Två av Örebro universitets idrottsvetenskapliga
program med inriktning fysiologi och medicin får
högsta omdömet ”mycket hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering. Örebroutbildningarna är de enda av 13 utvärderade
idrottsvetenskapliga utbildningar i hela landet
som får toppbetyg.
– Vi har som utgångspunkt att knyta forskning
och utbildning till varandra vilket ger bra resultat
och kvalitetsmässigt bra utbildningar. Studenternas
examensarbeten genomförs i nära koppling till våra
forskningsprojekt. Våra studenter på avancerad
nivå får också vara med i skarpt läge och delta i
olika forskningsprojekt, säger professor Fawzi Kadi.
3 miljoner har Örebroforskare
fått för att undersöka vilken
inverkan plast har på det
marina ekosystemet.
– Plast är ett hållbart material och finns kvar i miljön i
århundraden. Under hela den
tiden påverkar den ekosystemet, säger forskare Anna Kärrman. Plasten i sig är inte farlig
men den kan innehålla ämnen
som är hormonstörande eller
cancerframkallande.
Föräldrastödprogram kan effektivt minska barn och
ungdomars beteendeproblem. Det visar en ny studie
av Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro
universitet. Föräldrarna som deltog blev mindre
stressade, fick färre aggressiva utbrott, ett mindre
bestraffande beteende och de upplevde en kraftig
ökning i föräldrakompetens.
Idag används program för föräldrastöd i många
svenska kommuner. Föräldrar som har problem på
hemmafronten uppmuntras att delta i föräldragrupper där de under tre till fyra månader får rådgivning
och pröva nya sätt att vara föräldrar. Programmen är
strukturerade och involverar ofta rollspel och video.
Nu har programmen utvärderats.
– Vår studie visar att barnens beteendeproblem
minskade ordentligt och föräldrarna kände ny
glädje i sitt föräldraskap, säger Håkan Stattin.
Den nationella jämförelsestudien av föräldrastöd
är en av de mest omfattande utvärderingar som hittills gjorts. Det är effekterna av de fyra programmen
Cope, Komet, Connect och De otroliga åren samt
en självhjälpsbok som studerats. Föräldrar på väntelista fungerar som kontrollgrupp och sammanlagt
deltog cirka 1 100 föräldrar till barn med beteendeproblem, där problemen i familjen var omfattande.
Barnens ålder varierade mellan 3 och 12 år. Studien
genomfördes i 30 svenska kommuner.
DUBBELT PRISAD BOK I SENSORISK
MARKNADSFÖRING
Örebro universitet
Boken Sensorik och marknadsföring har blivit dubbelt prisad.
Först som Årets marknadsföringsbok av Sveriges marknadsförbund och sedan som bästa undervisningsbok inom svensk
måltidslitteratur.
– Vi vill att marknadsföraren med hjälp av sensorik ska få en
djupare kunskap om hur konsumenternas sinnen påverkas vid köp
och konsumtion av olika produkter, säger Åsa Öström, professor i
måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.
4 ÖU magasin  1 2015
Hans Lundholm
NOTISER
GRYTHYTTAN-PROFILER PÅ TV
ör den som sover dåligt kan själva
oron öka risken för sömnproblem.
Det visar en ny doktorsavhandling
vid Örebro universitet. Oron leder
till upprördhet, ångest och förstärkt
uppmärksamhet på sömnen. Det ger
i sin tur en snedvriden bild av sömnunderskottet, som sedan förstärker
de negativa tankarna.
– Tidigare forskning har ofta sett
negativa tankar och oro kring sömnproblem som ett symptom och sökt
förklara orsakerna till sömnproblemen med beteendemässiga faktorer
som kaffedrickande, att sovrummet
används till arbete, gräl eller sent tvtittande. Jag har vänt på det och studerat dessa kognitiva, tankemässiga,
faktorer kring sömnproblemen som
orsak, säger Annika Norell Clarke.
Avhandlingen – Cogito ergo insomnis; I think, therefore I am sleepless –
omfattar tre studier av sömnlöshet,
eller insomni, som är den psykologiska
termen. En av studierna handlar om
sömnproblem bland unga.
– Nyligen presenterades forskning
som visar att 30 procent av svenska
ungdomar sover dåligt och de visar
också sämre resultat i skolan. Behandlingen av ungas sömnproblem är
ett väldigt lite utforskat område. Mer
forskning skulle kunna utveckla den
hjälp vår studie visar fungerar.
Tankarnas betydelse för att sova
dåligt visar sig också
hos äldre. Avhandlingens andra studie
visar att personer
som är starkt oroliga för sin dåliga
sömn och ägnar
oron överdriven
uppmärksamhet
löper större risk
för fortsatta problem. Att ägna
sin insomni mindre uppmärksamhet ökar möjligheterna att återfå
god sömn.
Annika Norell
Clarke, filosofie
doktor i psykologi
Hans Lundholm
F
Markus Shiött
Oron för dålig sömn
ger sömnproblem
Alexander von Sydow
Under hösten och våren har vi fått följa tre profiler i svensk tv, alla hemmahörande på Örebro
universitets Restaurang- och hotellhögskola i
Grythyttan.
Läs mer på
www.
oru.se
Mischa Billing har under
våren tillsammans med
Markus Aujalay och Leif
Mannerström bedömt
svenska amatörkockar i
TV4:s Sveriges mästerkock.
– Det är naturligtvis jättekul att få vara med
i det här sammanhanget. Fantastiskt roligt att
få träffa deltagarna och att få vara med om den
passion och det mod som de uppvisar, säger
Mischa Billing, som är lektor i måltidskunskap.
Richard Tellström, måltidsforskare och docent, har under hösten figurerat i SVT:s
populära Historieätarna.
Programserien handlar om
mat från olika tidsepoker.
Richard Tellström har stått för bakgrundsresearchen och medverkat som expert.
– Genom matlagning och ätandet av historisk
mat kan vi återupprätta glömda relationer till
historiens människor. Jag hoppas det gör oss mer
ödmjuka inför att vi också själva är en länk i en
lång historisk kedja.
Marie-Louise DanielssonTham, professor emeritus
i livsmedelshygien, har vi
kunnat se i programserien
Städmästarna. I programmet åker Marie-Louise och
Marléne Eriksson till sju
olika städer i Sverige för att låta städentusiaster
tävla om att utses till Sveriges städmästare.
– Jag vill att människor ska lära sig genom att
ha roligt. Man mår bättre och har dessutom trevligare om man har en bra miljö runtomkring sig.
ÖU magasin  1 2015 5
FORSKNING
Professor Lars Pejryd visar upp ett
bränslespridarmunstycke till en
gasturbin. Munstycket är tillverkat
i ett enda stycke med 3d-teknik.
6 ÖU magasin  1 2015
Ny kunskap bereder väg för industriell 3d-teknik
FORSKNING
Ny kunskap
bereder väg
för industriell
3d-teknik
Lättare flygplan, individuellt anpassade implantat, effektivare
kylning av verktyg, bränslesnålare motorer. Det är bara några exempel
på vad industriell 3d-printing kan bidra till i framtiden. Men för att nå
dit behövs mer kunskap. Vid Örebro universitet bygger professor
Lars Pejryd upp en ny forskningsmiljö med denna 3d-teknik som
specialområde.
ÖU magasin  1 2015 7
FORSKNING
Ny kunskap bereder väg för industriell 3d-teknik
D
et kallas för additiv tillverkning eller industriell 3d-printing och är på frammarsch
inom industrin. Till skillnad från traditionella tillverkningsmetoder som till exempel gjuter,
fräser, borrar eller svarvar fram produkter, så skrivs
föremål fram. I en 3d-skrivare byggs detaljerna upp
lager för lager med laser eller elektronstråle som ritar
ett mönster på en bädd av metallpulver.
Tekniken har länge använts inom industrin för
att göra prototyper eller modeller i plast eller papper, men nu har utvecklingen nått så långt att det
går att framställa skarpa produkter och i en mängd
olika material, inte minst metall.
– Det här gör det möjligt att tillverka former som
är svåra, eller till och med omöjliga att framställa
med traditionella metoder. Endast fantasin sätter
gränser, säger Lars Pejryd, professor i maskinteknik vid Örebro universitet.
Flera fördelar
I dag är 3d-printing fortfarande för dyr för att använda för masstillverkning. Möjligheten att det nu
går att producera hållbara och funktionella produkter i metall gör däremot tekniken till ett allt
mer konkurrenskraftigt alternativ. Lars Pejryd
framhåller några fördelar:
– Det går mycket snabbare från ritning till färdig produkt och ger större frihet att designa andra
och nya former. För enstaka detaljer och i små produktionsserier kan det dessutom vara billigare att
8 ÖU magasin  1 2015
använda 3d-printing hellre än att ta fram ofta dyra
gjutverktyg. Tekniken kan också vara mycket användbar i reparationssammanhang.
Mycket att utforska
Framtiden för 3d-printing har förutspåtts bli den
tredje industriella revolutionen, men samtidigt
finns det många frågetecken kring dess möjligheter
och begränsningar.
– I länder som Tyskland och USA har flera initiativ tagits för att främja additiv tillverkning. Där
har erfarenheten visat att mer kunskap är nyckeln
för att utforska teknikens potential. Här ser vi att
Örebro universitet kan göra en betydande insats.
Örebro universitet bygger nu upp en ny och unik
forskningsmiljö inom maskinteknik där 3d-printing står i centrum. Men det är inte 3d-printingen
i sig som gör Örebroforskningen på området speciell – det är kombinationen av den och ny analysteknik som kallas industriell datortomografi eller
3d-röntgen.
– De två teknikerna tillsammans ger oss en stark
forskningsmiljö i nära samarbete med privat industri. Målet är ökad kunskap om processerna kring
konstruktion, produktion och kvalitet, främst
inom metalliska material, men också i plast.
Oförstörande kontrollteknik
Vad är då 3d-röntgen? Det är en vidareutveckling
av den vanliga röntgenapparaten. Inom medicinsk
3d-printing gör det möjligt
att bygga produkter med
former som inte är möjliga
med traditionella produktionsmetoder. Bland
annat går det att göra inre
hålrum och hålrum med
ovala former.
Ny kunskap bereder väg för industriell 3d-teknik
FORSKNING
Additiv tillverkning, eller industriell 3d-printing, är
en teknik där råmaterialet är i pulverform. Med hjälp
av en ”skrivar”-funktion, som utgår från en CAD-ritning, smälts pulvret fast – lager för lager – och bygger
på så vis stegvis upp detaljen. Den här tekniken finns
på Lasertech LSH i Karlskoga.
”Då 3d-printingen gör det möjligt att
tillverka produkter som inte kan framställas
på annat sätt, gör 3d-röntgen det möjligt att
kontrollera, verifiera och mäta det som
tillverkats.”
diagnostik används datortomografin för att avbilda
patienten och organ i tre dimensioner. Inom industrin kan den användas på samma sätt för att skapa
inte bara ”platta” bilder utan även tredimensionella modeller av produkter. På så vis är den mycket
användbar vid exempelvis provning, felsökning,
tester och utveckling av produkter eftersom man
inte behöver plocka isär dem och därmed förstöra
föremålen för att kunna se hur de ser ut inuti.
– De två teknikerna hänger ihop. Då 3d-printingen gör det möjligt att tillverka produkter som inte
kan framställas på annat sätt, gör 3d-röntgen det
möjligt att kontrollera, verifiera och mäta det som
tillverkats. Det är en av få tekniker som gör detta
möjligt.
Tillverkningstekniskt Centrum
Nu är området högintressant för forskning och industri.
– Industriföretag visar stort intresse vilket har
gjort det möjligt att skapa en gemensam grund för
samarbete i regionen. Samarbete är lika nödvändigt finansiellt som kunskapsmässigt då vi kompletterar varandra och kan utbyta erfarenheter.
I Karlskoga har samarbete mellan universitetet,
Örebroregionen Science Park, Saab Dynamics AB,
Lasertech LSH AB och Bofors Testcenter AB, möjliggjort starten av Tillverkningstekniskt Centrum.
TTC, som det också kallas, är nationellt unikt genom kombinationen av de två högaktuella forsknings- och teknikområdena. Den kompetens och
utrustning som finns där är tillgängliga för industri såväl som akademi. Hittills ingår två 3dskrivare (en för plast och en för metall) och en
3d-röntgen i TTC-samarbetet. Ytterligare utrustningar planeras.
Nytt inom utbildning
För Örebro universitets studenter ger utvecklingen
av det nya forskningsområdet fördelar.
– Vi har redan börjat föra in industriell 3d-teknik och datortomografi i våra kurser i maskinteknik. Ett antal examensarbeten som startar i vår
kommer att ha den här inriktningen, några är också nära knutna till våra forskningsprojekt på området. Målet är att vi framöver ska få till utbildningsprogram som fördjupar sig ytterligare i teknikernas
förutsättningar och möjligheter.
ÖU magasin  1 2015 9
FORSKNING
Ny kunskap bereder väg för industriell 3d-teknik
Forskningen kommer universitetets studenter till godo. Till exempel förs industriell 3d-teknik och datortomografi
in i kurserna.
Fyra forskningsprojekt
3. NYA TEKNIKER FÖR KVALITETSKONTROLL
Vid Örebro universitet finns idag fyra forskningsprojekt igång för att öka kunskaperna kring 3dprinting och 3d-röntgen, samt hur dessa tekniker
kan komplettera varandra.
Projektnamn: 3Dfect (3d-defekter)
Mål: Användning av 3d-röntgen för att förstå hur önskade eller
oönskade håligheter påverkar hållfastheten i material.
Beskrivning: Projektet ska ge kunskaper om hur man kan använda
3d-röntgen för att upptäcka defekter i olika material och konstruktioner. Man ska också utveckla metodik för att koppla samman
industriell 3d-teknik med modelleringsteknologi för hållfasthetsberäkningar och hur denna metodik kan användas för att optimera
tillverkningsprocessen.
Samarbetspartners: Projektet finansieras av Örebro universitet och
sker i första hand i samarbete med parterna inom Tillverkningstekniskt Centrum.
1. METOD FÖR KONSTRUKTION I 3D-PRINTING
Projektnamn: Optipam (Optimerad produktionsprocess för additiv
tillverkning)
Mål: Utveckla en arbetsmetod för 3d-konstruktionsprocessen
Beskrivning: Idag finns stora kunskapsluckor kring additiv
tillverkning/3d-printing. Projektet behandlar kunskapsprocedurer
för så kallad ”Design för additiv tillverkning”, och utveckling av
oförstörande provningsmetoder, som till exempel 3d-röntgen.
Samarbetspartners: Projektet koordineras av SP Sveriges
tekniska forskningsinstitut. Övriga parter är Saab Dynamics AB,
Saab AB, Lasertech LSH, Siemens Industrial Turbomachinery,
Arcam, Mittuniversitetet och Örebroregionen Science Park.
Projektet drivs inom det strategiska innovationsprogrammet
Produktion 2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och
Energimyndigheten.
2. ÖKAD KUNSKAP OM MATERIAL
Projektnamn: ATOAM (Avancerade verktyg genom additiv tillverkning)
Mål: En tydligare bild av pulverråvarans inverkan i 3d-printingprocessen och begränsningar i hur kylkanaler kan tillverkas.
Beskrivning: Vad händer egentligen med materialet när olika strukturer skapas? Forskarna undersöker materialets möjligheter och
begränsningar.
Samarbetspartners: Saab Bofors Testcenter, Lasertech LSH, Uddeholm. Projektet finansieras bland annat med hjälp av KK-stiftelsen.
10 ÖU magasin  1 2015
4. ÖKAD KUNSKAP OM 3D-RÖNTGENANALYS
Projektnamn: MultiMatCT (tomografering av multimaterial)
Mål: 3d-röntgenmetoder för analys av komplexa material
Beskrivning: Projektet inriktas främst på att utveckla metoder för
att studera sammansatta materialsystem för lättviktsapplikationer
och ytbeläggningssystem. Material som är av intresse är kompositer, fogar mellan metall och polymerkompositer, med mera. Förutom röntgentomografi involverar projektet tekniker som mekanisk
provning och modellering.
Samarbetspartners: Projektet finansieras av Örebro universitet
och sker i samarbete med parterna inom Tillverkningstekniskt
Centrum.
TEXT: Johan
Stenegård FOTO: Kicki Nilsson,
Mathias Simonsson, Katarina Gustafsson
FORSKNING
”Romanen kan inte användas som
historiebok men den kan lära oss
mycket om en viss tid och om
människor som levde då.”
”Att säga att fakta är sant och
fiktion är påhittat är alltså
en för enkel tolkning.”
Greger Andersson
Christina Carlsson Wetterberg
Berättelser som skapar ordning
Vad är fakta och vad är fiktion? Vilket ansvar har en författare gent­
emot sina läsare? Kan skönlitteratur hjälpa oss att förstå historien
eller förorenar fiktionen den historiska tolkningen? Frågorna är många
när forskare inom litteraturvetenskap och historia samlas kring
berättelsen.
ÖU magasin  1 2015 11
FORSKNING
Berättelser som skapar ordning
M
änniskan både söker och skapar mening
i tillvaron genom berättelser. Berättelser
hjälper oss att skapa mönster av erfarenheter, fylla i tomrum och få ordning och sammanhang i livet.
– Vi vill fånga upp de stora, existentiella frågorna
och tar därför vårt avstamp i berättelsen, säger Greger Andersson, professor i litteraturvetenskap och
en av forskarna inom miljön Berättande – Liv – Mening, om samarbetet med kollegorna inom historia.
Hur berättelser är uppbyggda och fungerar har
av tradition studerats av litteraturvetare. Men hur
vi bygger upp berättelser, väljer ord och uttrycker
oss berättar mycket om oss själva och vår värld.
– Romanen kan inte användas som historiebok
men den kan lära oss mycket om en viss tid och om
människor som levde då, säger Christina Carlsson
Wetterberg, professor i historia.
Greger Andersson tar Selma Lagerlöfs Jerusalemböcker som exempel. Selma Lagerlöf fascinerades
av vad som har kallats Sveriges minsta utvandring.
37 bönder från Nås i Dalarna emigrerade till Jeru-
”De historiska skildringarna kan
låna skönlitteraturens knep och
fiktionens dikt kan bygga på fakta.
Men alla författare måste vara ärliga
med sitt syfte för sina läsare.”
12 ÖU magasin  1 2015
salem 1896. Hon reste såväl till Nås som till Jerusalem för att göra efterforskningar och samla fakta.
– Men hon ville inte skriva en dokumentärskildring utan ett episkt verk om uppbrott, kärlek, offer
och längtan efter ett rättfärdigt liv. Hon ville göra
fakta till fiktion och konst utan att behöva hålla
sig till sanningen. Ändå förmedlar hon en bild av
de spänningar religiösa väckelserörelser skapat och
skapar, berättar Greger Andersson.
Ingår ett kontrakt med läsaren
Att säga att fakta är sant och fiktion är påhittat är
alltså en för enkel tolkning. Ett enkelt exempel som
visar detta är att man inte flyttar historiska böcker
som visat sig felaktiga till hyllorna för fiktion i våra
bibliotek.
– Fakta och fiktion måste istället relateras till författarens anspråk och syfte med texten. Och det är
viktigt att läsaren vet vad författaren har för syfte.
Om det är fiktion eller fakta. Flera debatter, till exempel den om Liza Marklunds Gömda, handlar
om just detta. Att läsaren känner sig lurad, påpekar Greger Andersson.
– I mitt fall var det inte möjligt att hitta på eller
lägga till. Jag ingår ett kontrakt med läsaren att jag
håller mig till sanningen även om jag kan använda
stilmedel lånade från skönlitteraturen, säger Christina Carlsson Wetterberg, om sitt arbete med biografin om den svenska författaren och feministen
Frida Stéenhoff.
Hjältinna eller offer
Christina Carlsson Wetterberg ser biografin som
ett medel för att utmana enkla och stereotypa be-
Berättelser som skapar ordning
rättelser om manligt och kvinnligt. Men att adressera kön utan att förstärka könsstereotyper var och
är en svår uppgift.
– När det handlar om kvinnor förväntar man
sig ofta en berättelse om en hjältinna eller ett offer.
Men stereotyper är just stereotyper som vi sällan
stöter på i verkliga livet, säger Christina Carlsson
Wetterberg.
För att undvika den fällan arbetade hon kronologiskt och mycket nära källorna. Samtidigt beskriver hon hur hon som historiker till en början
drog sig för att närma sig Frida Stéenhoffs skönlitterära arbeten, men att det efterhand blev alltmer
uppen­bart att det var författarskapet som låg Frida
Stéenhoff närmast hjärtat. Så bokskrivande men
även samarbetet med litteraturvetarna gav Christina Carlsson Wetterberg tillfälle att fundera kring
fiktionen som historikerns vän istället för fiende.
–  Snart satt jag och läste hennes skönlitterära alster
och mängder av recensioner och försökte via forskningen få en bild av tidens litterära klimat. Jag fick
nya utgångspunkter under arbetets gång och andra
sammanhang och berättelser kunde träda fram, berättar Christina Carlsson Wetterberg.
Historiker kan hämta inspiration från skönlitteratur och låna retorisk kraft, dramatiseringar, skildringar av händelseförlopp, vändpunkter och metaforer för att göra historiska skildringar levande.
– De historiska skildringarna kan låna skönlitteraturens knep och fiktionens dikt kan bygga på
fakta. Men alla författare måste vara ärliga med sitt
syfte för sina läsare, avslutar Greger Andersson. 
TEXT: Linda
Harradine FOTO: Kicki Nilsson
FORSKNING
Selma Lagerlöfs Jerusalemböcker
är fiktion som bygger på den sanna
historien om 37 bönder från Nås som
emigrerade till Jerusalem.
BERÄTTANDE – LIV – MENING
Forskningsmiljön Berättande – Liv – Mening
startade med stöd av Riksbankens jubileumsfond
2009. Workshops, doktorander som disputerat
och en internationell konferens har vidgat nätverket och utvecklat miljön. Forskarna har skrivit
ett flertal böcker.
Berättande – Liv – Mening är en ny bok som
speglar forskningen i forskningsmiljön. Den är
indelad i tre delar: biografier, narrativ metod och
förhållandet mellan fakta och fiktion.
Gunnela Björk, forskare i historia, har skrivit den
första biografin på svenska om Margaret Thatcher. På ett engagerat och initierat sätt summeras hennes liv och gärning, från barndomen
på den engelska landsbygden till ålderdomen
präglad av svår demens.
I biografin ”… bara ett öfverskott af lif” om Frida
Stéenhoff är det Christina Carlsson Wetterbergs
ambition att dels förstå Frida Stéenhoff som
person, hennes livsval, författarskap och engagemang, dels att sätta in henne i ett litterärt och
politiskt sammanhang.
ÖU magasin  1 2015 13
ALUMN
Häftigt att se
människor växa
Jennie Karlsson är en av de lärarstudenter som har
utbildat sig vid Örebro universitet. Efter 15 år i hotelloch restaurangbranschen tyckte hon att det var dags för
nya utmaningar.
F
ör mig var läraryrket inget självklart val
från början, utan något som växte fram
med tiden. Jag såg också klara kopplingar
mellan mitt tidigare yrkesval och läraryrket. Om
man förenklar det hela så handlar det i slutänden
om att möta människor, kommunicera och skapa
bra förutsättningar för att alla ska bli nöjda.
PORTRÄTTET
Namn: Jennie Karlsson
Yrke: Grundskollärare, Hagaskolan i Kumla
Examen: Lärarexamen, riktad
mot grundskolans tidigare år,
F-6, i ämnena samhällskunskap, matematik och naturkunskap
Examensår: 2013
14 ÖU magasin  1 2015
Är det så enkelt?
– Nej. Gränsen mellan att vara lärare och inte lärare är mycket svår att dra och man brottas ofta
med tiden och den där känslan av att inte räcka till.
Men bortsett från det får man vara aktiv och kreativ inom ganska fria ramar. Mötet med barnen, föräldrarna och kollegorna gör att det helt enkelt är
väldigt roligt att vara lärare.
Vad är det bästa med att vara lärare?
– Det häftigaste i det här jobbet är att få dela den
där stunden när man ser att det verkligen händer
någonting med lärprocessen. Den där aha-upplevelsen där eleven märker att hen faktiskt har lärt
sig någonting. Det är kul att vara med på den resan,
när man ser att människor växer trots alla olika
förutsättningar och olikheter som finns på en skola
i dag. Att diskutera och prova på olika pedagogiska
frågor med kollegorna är också en väldigt givande
del av yrket.
Hur ser du på lärarutbildningen?
– Vid universitetet inhämtar man mycket välbehövlig teori och man har ständigt tillgång till den allra
senaste forskningen. Det jag saknar mest är de där
diskussionerna i seminariegrupper utifrån ett givet
teoretiskt underlag. Det är en härlig tid att vara student och väldigt utvecklande. Det är möjligt att den
känslan blev ännu tydligare för mig som hade haft
en yrkesbana innan jag blev lärare. De där åren vid
universitetet framstår som en förmån.
Läraryrket och lärarutbildningen står ständigt på
agendan i den offentliga debatten. Påverkar det dig?
– Det skulle bli ganska jobbigt om man tar allt som
sägs i media på för stort allvar. Det får inte påverka
ens vardag. Vi måste jobba långsiktigt och professionellt oavsett det som sägs och skrivs. Alla verkar
i alla fall någonstans vara överens om att läraryrket är mycket viktigt, så det är väl egentligen en
bra sak.
Vad säger du till unga människor som funderar på
att bli lärare?
– Vill du arbeta med människor i en kreativ och
omväxlande miljö – tveka inte! Läraryrket är större
än bara själva lärprocessen. Mycket större. Man får
faktiskt daglig kontakt med en mängd olika livs­
öden. Det gör jobbet minst sagt stimulerande. 
Porträttet
ALUMN
ÖU magasin  1 2015 15
ALUMN
Porträttet
Växande lärarutbildning
i ständig utveckling
Lärarutbildningarna byggs ut. I Örebro
med 167 platser.
– Det är lika utmanande som det är
spännande, säger Krister Persson vid
Örebro universitet.
Som ordförande i Lärarutbildningsnämnden är
Krister Persson en av de drivande krafterna bakom
universitetets lärarutbildning – en utbildning som
ofta står i offentligt fokus, samtidigt som den ständigt utvecklas och byggs ut.
Örebro universitet har under
många år satsat på en kvalitativ
lärarutbildning som tillgodoser de
krav som det moderna samhället
ställer. Exempel på detta är nyrekrytering av spetskompetens, att fler
lärarstudenter tar chansen till internationellt utbyte, större kunskap
om praktisk-estetiska lärprocesser
och övningsskolorna med utökad
och mer koncentrerad praktik.
– Vi ser många positiva effekter av försöksverksamheten med utökad verksamhetsförlagd utbildningen genom övningsskolorna, en satsning som
inleddes hösten 2014. Avståndet mellan lärarutbildningen och verksamheten ute i skolorna blir
allt kortare och den första utvärderingen är mycket
positiv, berättar Krister Persson.
16 ÖU magasin  1 2015
Utbildningen byggs ut
Örebro universitets lärarutbildning byggs just nu ut
med ytterligare 167 platser, efter beslut av regering
och riksdag. Inom lärarutbildningens samtliga inriktningar går totalt sett upp emot 2000 studenter.
– En del av dessa nya platser använder vi redan
nu, vissa lägger vi till under 2016 och ytterligare
förskollärarplatser kommer under 2017. Vi planerar även att ansöka om examenstillstånd för biologi inom vår ämneslärarexamen.
Från och med hösten 2015 införs en kompletterande pedagogisk utbildning för de som redan sitter på ämneskompetensen men som inte har den
pedagogiska delen. Samhället är i stort behov av
lärare inom det naturvetenskapliga området, så det
är framför allt där man fokuserar.
Om du vill arbeta med
människor i en kreativ och
omväxlande miljö, tveka
inte att välja läraryrket.
Det menar Jennie Karlsson
som tog sin lärarexamen
vid Örebro universitet
2013.
Allt måste beaktas
Inom lärarutbildningen måste alla aspekter av läraryrket och samhället hanteras. I dag är samhället
komplext, mångfalden är stor och informationen är
lättillgänglig.
– Vi har gått från en kollektiv statlig lösning till
en komplex och konkurrensutsatt skolmarknad.
Allt detta måste vi beakta och hantera, samtidigt
som det fortfarande måste finnas en gemensam
grund. Att arbeta med lärarutbildningen innebär
ibland att man tar ett steg bak och sedan tre steg
fram. Det är lika utmanande som det är spännande,
menar Krister Persson. 
TEXT: Martin
FOTO: Kicki
Larsson Nilsson
Fotograf
NOTISER
LÄTTSTRESSADE UNGDOMAR
RISKERAR HJÄRTSJUKDOM
23
miljoner kronor, eller 2,5 miljoner euro, får forskare vid
Örebro universitet från EUkommissionen för att under­
söka hur unga medborgare
utvecklar sina identiteter som
EU-medborgare. Universitetet
samarbetar med forskare från
åtta länder och universitet som
London School of Economics
and Political Science, och
Bologna universitet.
Ungdomar som har svårt att hantera stress riskerar
att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som vuxna. En
låg stresstolerans slår dessutom ut det skydd som
en god kondition kan ge, det vill säga det hjälper
inte om ungdomarna tränar de behöver också lära
sig att hantera stress. Det visar en ny studie vid
Örebro universitet publicerad i tidskriften Heart.
– Vi kan se att en god kondition hjälpte dem som
hade en bra förmåga att hantera psykosocial stress.
Men för unga som hade svårt att hantera stress
minskade eller till och med försvann det skydd som
träningen kunde ge, säger Cecilia Bergh, forskare
i medicin.
Studien baseras på närmare 240 000 svenska
män födda mellan 1952 och 1956, som deltog i
obligatoriska värnpliktsundersökningar.
– Eftersom vår studie är kopplad till värnpliktsregistret så ingår inga kvinnor i vår studie. Men
vi ser inget som tyder på att detta inte skulle gälla
även för kvinnor.
Fanny Almén
FESTIVAL LOCKADE FLÖJTMUSIKER
I mars samlades flöjtmusiker från hela landet i
Örebro under en helg. Det var Musikhögskolan
vid Örebro universitet som tillsammans med
organisationen Svensk Flöjt anordnade sin årligt återkommande festival med tvärflöjten i
centrum.
– Tvärflöjten är ett instrument med stark tradition och intresset för den här festivalen är stort,
berättar projektledare Torleif Ander.
STORA SKOGSBRANDEN STUDERAS
Forskare vid Örebro universitet har fått 2,8
miljoner kronor från forskningsrådet Formas för
att studera hur olika myndigheter, skogsägare
och andra berörda hanterade den stora skogsbranden i Västmanland. Studierna syftar till att
förbättra beredskapen hos involverade organisationer och hur sådana här extrema händelser
påverkar skogsbruket.
Det är professor Rolf Lidskog vid miljösociologiska sektionen på Örebro universitet, som leder
projektet, som framförallt siktar in sig på vad
som händer efter branden.
– Ibland får efterarbetet och hur det organiseras och vilka beslut som fattas då större konsekvenser än effekterna av själva katastrofen,
säger han. Vi fokuserar främst på händelserna
och utvecklingen efter branden, hur olika organisationer bedömer situationen och organiserar
efterarbetet.
I samband med festivalen presenterades också
aktuell forskning i ämnet samt att musikhögskolans studenter fick ta del av medverkande lärare
och musiker.
Musikhögskolan vid Örebro universitet ingår ett
europeiskt nätverk som arbetar för att bevara,
inspirera och främja samarbete i de europeiska
flöjtkulturerna.
ÖU magasin  1 2015 17
REPORTAGE
18 ÖU magasin  1 2015
WILLIAM E. MOERNER
ERIC BETZIG
Stanford University, Stanford, CA, USA.
Nobelpriset i kemi 2014, för utveckling av
superupplöst fluorescensmikroskopi.
Därför ska unga välja att studera kemi:
Spänningen. Det är fantastiskt att kunna titta i
ett mikroskop och med egna ögon kunna se en
enskild molekyl.
Janelia Research Campus, Howard Hughes
Medical Institute, Ashburn, VA, USA.
Nobelpriset i kemi 2014, för utveckling av
superupplöst fluorescensmikroskopi.
Därför ska unga välja att studera kemi:
Nyfikenheten. Man får följa sin nyfikenhet och
utforska de saker som intresserar en.
Det är inte stjärnor – det är en molekyl
REPORTAGE
Kemistudenterna Sofie Björklund och David Wigren vid Örebro universitet
mötte Nobelpristagarna bakom nanoskopitekniken. Det blev ett samtal om
forskning, framtid och varför unga ska välja att studera kemi.
DAVID WIGREN
SOFIE BJÖRKLUND
Från: Örebro
Ålder: 29
Studerar: Biologi och kemi vid Örebro universitet.
Därför ska unga välja att studera kemi:
Fascinationen. Det är ett ämne som ger fantastiska insikter och nya perspektiv på tillvaron och
den värld vi lever i.
Från: Tumba, Botkyrka kommun
Ålder: 22
Studerar: Analysvetenskapligt program i kemi
med inriktning forensik vid Örebro universitet.
Därför ska unga välja att studera kemi:
Möjligheterna. Har du läst kemi finns massor av
spännande jobb att välja mellan.
ÖU magasin  1 2015 19
REPORTAGE
Det är inte stjärnor – det är en molekyl
Det är inte stjärnor
– det är en molekyl
Det är som att se stjärnorna på himlen en klar natt. Men
det är inte stjärnor du ser, det är ljus som kommer från en
enskild molekyl. Och du kan se den med blotta ögat.
U
nder lång tid trodde man att gränsen för
vad man kan se i mikroskop var nådd. Det
är något som de senaste Nobelpristagarna
i kemi har ändrat på. Med hjälp av fluorescerande
molekyler har William E. Moerner, Eric Betzig och
Stefan Hell tagit ljusmikroskopin till nanodimensioner. Tekniken kallas nanoskopi och har vänt
upp och ner på forskarvärlden.
Kemistudenterna Sofie Björklund och David Wigren fick möjlighet att träffa två av kemipristag­
arna när de besökte Örebro universitet. Det blev
ett samtal om vetenskap, hur man ska väcka kemi­
intresset hos unga och varför regnbågen är mer
uppskattad av en forskare.
Varför ska en ung människa välja att läsa kemi,
vad vill ni säga för att inspirera dem?
Moerner – Det är en mycket bra fråga, hur vi får
ungdomar att tycka det är spännande med den här
grenen av naturvetenskap. Och jag vet inte riktigt
vad jag ska säga förutom att det är kul. Det är fantastiskt att kunna titta i ett mikroskop och med
sina egna ögon faktiskt kunna urskilja en enskild
molekyl. Att faktiskt kunna se det ljus som avges
från just den molekylen. Det är som att se stjärnorna på himlen en klar natt, fast det man ser är det
ljus som kommer från en cell.
Betzig – För mig är det bästa med naturvetenskap
att man får känna sig som ett barn. Man får följa sin
nyfikenhet, man har frihet att utforska de saker som
20 ÖU magasin  1 2015
intresserar en. I många andra yrken blir man liksom
indelad i olika fack och man fokuserar kanske på en
och samma sak. Det suger liksom nöjet ur det hela.
Professor Moerner, i början av ditt arbete fick du
kritik från dem som menade att arbetet med det
som sedan blev nanoskopin var en omöjlighet.
Hur lyckades du motivera dig själv till att arbeta
vidare med något som gick tvärtemot det vetenskapssamhället sa var möjligt?
Moerner – För att nå framgång, även när andra säger att det man gör är omöjligt, måste man först
övertyga sig själv om att det faktiskt är möjligt.
Om man tror sig ha hjälp av den tekniska utrustning man har till sitt förfogande och om det man
vill uppnå inte ligger alltför långt utan för ramarna
utan är inom räckhåll, då är det ju värt ett försök.
Nanoskopitekniken är fortfarande en relativt ny
teknik och det finns fortfarande många nyttoaspekter att utforska. Vad tror du är de främsta framtida
användningsområdena?
Betzig – Jag försöker alltid undvika att sia om
framtiden. Endast tiden kan utvisa vilket genomslag tekniken kommer att få. Men rent allmänt är
nanoskopitekniken ett redskap jämte många andra.
Superupplösta mikroskop kan svara på en viss uppsättning frågor inom biologin, andra mikroskoptekniker kan ge svar på andra frågor. Alla fyller de
sin funktion.
Det är inte stjärnor – det är en molekyl
REPORTAGE
Två av 2014 års Nobelpristagare i kemi,
William E. Moerner och Eric Betzig,
besökte Örebro universitet i samband
med Nobelhögtiden. Under besöket fick
de möta universitetets forskare och
studenter.
Har ni något inspirerande att säga till oss studenter,
som kanske befinner sig i början av en akademisk
karriär?
Moerner – Jag vill definitivt uppmuntra er till att
fundera på vad naturvetenskapen kan ge er. Den
låter er förstå hur världen fungerar, och i detalj få
insikt om hur saker och ting förhåller sig. I början,
när man håller på att studera grundläggande förhållanden kanske man inte kan se detta, men allteftersom man lär sig är det fantastiskt roligt att kunna
säga ”jag förstår faktiskt hur det här funkar!”. Det
blir så mycket roligare att närma sig livet och värl-
den om man är frågvis och söker svar på hur saker
och ting fungerar.
Betzig – Jag tror att människor med öppna sinnen
aldrig slutar känna det där instinktiva behovet av
att ställa frågor. Om jag vet varför regnbågen ser
ut som den gör eller varför vågorna har ett visst
periodiskt mönster när det blåser så förtar inte det
upplevelsen, utan snarare ökar skönheten i det jag
ser. Vi uppskattar alla regnbågens skönhet men för
oss forskare är den så mycket vackrare eftersom vi
kan se alla dess beståndsdelar och vet vad den är
gjord av. 
TEXT: Charlotta HambreKnight, Johan Stenegård FOTO: Kicki Nilsson
ÖU magasin  1 2015 21
FORSKNING
Strategisk satsning
lockade 600 forskare
600 sökte. 15 fick chansen. Två av dem är Jan Mewes
och Rebecca Wall som flyttade till Sverige och Örebro
med siktet inställt på att bli framtida forskningsledare.
J
ag har friheten att forska om det som verkligen intresserar mig – det är långt ifrån en
självklarhet. Det säger Jan Mewes om forskar­
assistenttjänsten, som han fick i hård konkurrens –
de 15 platserna söktes av över 600 forskare.
Han och Rebecca Wall är en del av Örebro universitets strategiska satsning på forskning. De genomgår ett brett utvecklingsprogram, som bland annat
innehåller utbildning inom ledarskap, kommunikation, finansiering och pedagogisk meritering.
Förhoppningen är att forskarassistenterna ska
bli framtida forskningsledare inom sina vetenskapsområden. Trots de höga förväntningarna är
Jan Mewes och Rebecca Wall inte oroade.
– Jag ser det bara som en enorm möjlighet, säger
Jan Mewes.
”Jag hoppas på en framtid i Örebro,
en möjlighet att etablera mig som
forskare och en framtida chans att
leda en forskningsgrupp.”
22 ÖU magasin  1 2015
– Som forskare är det spännande att inte veta
vart experimenten ska ta dig och det är likadant
med det här programmet, säger Rebecca Wall.
Hon är uppvuxen i Sverige men har tillbringat de
senaste tio åren på Irland. Hon studerade i Kalmar
men åkte på utbyte till Cork och fick ett erbjudande
att stanna kvar och forska.
– Irish Times sammanfattade våra resultat under rubriken Secret of better brain function discovered – in baby’s nappy, säger Rebecca Wall med
ett skratt.
Artikeln syftade på det samspel mellan tarmen
och hjärnan som har stor betydelse för hur vi mår.
De senaste åren har forskarna sett att bakteriesammansättningen i tarmen har en betydande roll för
sjukdomar som är kopplade till både tarmen och
hjärnan. De har till exempel hittat en avvikande
bakteriesammansättning hos människor med irritabel tarm, IBS, och autism.
– Och visst kan vi hitta de goda bakterierna i bebisens blöja, men vi använder dem givetvis i form
av probiotika i till exempel yoghurt eller i en kapsel, berättar Rebecca Wall.
Byter puben mot fikarummet
Att lämna Irland var inte ett enkelt beslut men forskartjänsten vid Nutrition-Gut-Brain Interactions
Research Centre i Örebro innebär att hon kan ta
sin forskning vidare. Jan Mewes hade däremot redan flyttat från Tyskland till Umeå, när han såg
Örebroannonsen. Han tvekade inte att söka.
– Örebro universitet har stark forskning inom
sociologi. Jag bestämde mig genast för att söka,
Strategisk satsning lockade 600 forskare
säger Jan Mewes, som just då arbetade med The
European Social Survey, som undersöker sociala
och politiska förändringar i Europa.
– Jag undersökte relationen mellan klass och
stress. Jag kunde se att människor, som har manuella arbeten, oftare utsätts för högre krav samtidigt
som de har färre möjligheter att påverka sin arbetssituation. Det leder i sin tur till en ökad risk för
hjärtsjukdomar, säger Jan Mewes.
Men i länder med starkare fackföreningar med
fler medlemmar, som till exempel Sverige, är detta
inte lika vanligt, eftersom fackföreningarna öppnar
upp för regelbundna möten mellan anställda och
arbetsgivare.
Det är inte bara i forskningen han ser fördelar
med att bo i Sverige. I Tyskland fortsätter till exempel arbetet på puben på kvällen medan samma diskussioner förs över en kopp kaffe i fikarummet på
bestämda tider under dagen i Sverige. Det gör det
möjligt att tillbringa kvällen med familjen.
FORSKNING
”Örebro universitet har stark
forskning inom sociologi.
Jag bestämde mig genast för
att söka”
– Jag älskar mitt jobb som forskare och i Sverige
behöver jag inte välja mellan att vara pappa och
forskare. I Tyskland är det svårare att kombinera
detta, berättar Jan Mewes.
– Jag hoppas på en framtid i Örebro, en möjlighet att etablera mig som forskare och en framtida
chans att leda en forskningsgrupp. Vi får ett bra
stöd och har alla förutsättningar att lyckas, avslutar Rebecca Wall. 
TEXT: Linda
Harradine FOTO: Jesper
Johanson
ÖU magasin  1 2015 23
NOTISER
IDROTTSLÄRARE RÄDDA
FÖR ATT RÖRA ELEVER
Övergrepp mot barn har skapat en debatt som gjort
lärare rädda för att röra vid sina elever. En del lärare
vittnar om att de idag undviker att röra eleverna på
ryggen och rumpan, med ökad risk för att eleven
kan skada sig. Nu har Centrum för idrottsforskning
gett fortsatt stöd till forskning på området.
– Självklart ska vi skydda barn från övergrepp,
men det finns också risker med att skapa en beröringsskräck bland vuxna som arbetar med barn,
säger Marie Öhman, biträdande professor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.
Magnus Wahman
INGET STÖD FÖR TIDIGA BETYG
I INTERNATIONELL FORSKNING
NYA STUDENTBOSTÄDER KLARA
Victoria Sohlén
Bostadssituationen för studenterna i Örebro ser ljus
ut. Både det kommunala bostadsbolaget ÖBO och
en rad privata aktörer har satsat på mindre lägenheter anpassade för studenter. 442 nya studentbostäder står nu klara för inflyttning, bland annat
nya Studentcity i centrala Örebro, och fler är under
planering. Det gör Örebro universitet till ett än mer
attraktivt lärosäte i en tid när många andra studieorter kämpar med bostadsbrist.
24 Medicine studerandes förbund
gav Örebro universitets läkar­
utbildning ett stort plus i sin
utvärdering av landets alla
läkarutbildningar. Föreläsningarna får högst betyg och
utbildningen ligger långt över
snittet när det gäller såväl
undervisning i ledarskap som
genus och jämställdhet.
Det finns inget stöd för att tidiga betyg ger bättre
studieresultat. Tvärtom kan låga betyg påverka
elevernas självbild och leda till att svagare elever
fastnar i en negativ spiral. Det visar en forskningsöversikt som Örebroprofessorn Christian Lundahl
har tagit fram tillsammans med forskare vid Göte­
borgs universitet, Linköpings universitet och Söder­
törns högskola på uppdrag av Vetenskapsrådet. Det
finns betydligt mer effektiva sätt att ge återkoppling och som hjälper elever att förstå vad de konkret
ska göra för att komma vidare.
STUDENTER MINSKAR
RESTAURANGERNAS MATSVINN
Mat som slängs leder till ekonomiska förluster
och påverkar vår miljö. Studenter vid Restaurangoch hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, deltar i en studie för att tillsammans
med några av Örebros restauranger hitta vägar
för att minska svinnet. Studenterna intervjuar
ÖU magasin  1 2015
matgäster och restaurangpersonal om attityden
till att slänga mat. Dessutom har restaurangerna till uppgift att mäta allt som kastas. Man
kommer också att beräkna ekonomisk kostnad
och klimatbelastning som svinnet orsakar. Initiativtagare till projektet är Open art i Örebro. Örebro
universitet deltar i ett samarbete med Örebro
kommun och Handelskammaren Mälardalen.
Ryan Lash
NOTISER
OKUNNIG KRIGS­
JOURNALISTIK ÖKAR
SÄKERHETSRISKER
Kicki Nilsson
Journalistutbildningarna
måste bli bättre med obligatoriskt innehåll om
folkrätt och mänskliga rättigheter. Mediernas
misslyckande i rapporteringen om folkrättsliga
frågor i konflikter innebär ökade säkerhetsrisker.
Det menar författarna till boken New Wars, New
Media and New War Journalism, Stig A. Nohrstedt,
Örebro universitet och Rune Ottosen, Oslo och
Akershus universitet.
Generellt sett misslyckas journalistiken med
att förse allmänheten med relevant och korrekt
information om militära insatser och vad det får
för lagliga och människorättsliga konsekvenser.
rebro universitets akademiska
högtid ägde rum i februari då
elva nya professorer installerades
och 44 nya doktorer promoverades.
Liksom tidigare år sträckte sig evenemanget över två dagar med ett
program som innehöll festkonsert,
installations- och promotionshögtid
och bankett. I samband med högtiden anordnade universitetet öppna föreläsningar med några av de nämnda
professorerna och doktorerna. Mer
än 1 100 besökare kom till de 28 före­
läsningar.
Två pedagogiska pris och två samverkansstipendier delades ut. Det pedagogiska priset gick den här gången till
universitetslektorerna Magnus Hansson, företagsekonomi, och Therése
Skoog, psykologi, vilka levandegjort
undervisningen och utmärkt sig som
duktiga pedagoger.
Samverkansstipendierna fick professorerna Annina H. Persson och Torbjörn Andersson. Annina H. Persson
är bland annat med i Juristnätverket
som bedriver samverkan mellan Juridicum (JPS) och praktiserande jurister i privat och offentlig sektor. Torbjörn Andersson fick stipendiet för
sina omfattande och betydelsefulla
insatser i arbetet med att etablera
samverkan i läkarutbildningen i hela
Örebro län med landstingen i Värmland och Dalarna.
De nya professorerna:
Ove Andrén, adjungerad professor
i medicin med inriktning urologi
Susanne Bejerot, medicin med
inriktning psykiatri
Hans Grahn, adjungerad professor
i kemi
Jana Jass, biologi
Mats G. Karlsson, adjungerad
professor i medicin med inriktning
patologi
Christian Lundahl, pedagogik
Mikael Quennerstedt, idrott
Lauree Tilton-Weaver, psykologi
Ylva Uggla, sociologi
Christina Öberg, företagsekonomi
Johan Öhman, pedagogik.
STUDENTER MÖTTE FÖRETAGSLEDARE
Kicki Nilsson
Ö
Örebro universitet
Akademisk högtid med nya
pristagare och stipendiater
Läs mer på
www.
oru.se
Hur är det att vara kvinnlig chef i en mansdominerad bransch som stålindustrin? Vad har ni för
tips inför arbetsintervjuer? Hur mycket arbetstid
har ni som chefer? Studenternas frågor var många
när ledare från näringslivet pratade karriär och
arbetsliv på Örebro universitet.
Ekonomistudenten Anna Ask (till höger i bild) tog
chansen att träffa Sandvik Materials Technologys
VD, Petra Einarsson.
– Intressant att få höra erfarna människors
karriärberättelser. Eftersom jag närmar mig
examen och själv ser mig om efter jobb är det
naturligt att fundera över arbetsmarknaden och
hur det kommer att gå i konkurrensen, sa Anna
Ask efter samtalet.
– Jag känner mig jätteinspirerad. Det här var
en jättebra chans att få goda råd. Jag ser fram
emot att komma ut i arbetslivet efter studierna
och hitta ett jobb som jag trivs med.
ÖU magasin  1 2015 25
Kicki Nilsson
KRÖNIKA
ALUMN Porträttet
Växande universitet
viktigt för samhället
E
tt halvår har gått sedan jag kom till
mitt nya jobb på universitetet. Efter
15 år på Karlstads universitet var det kanske inget radikalt beslut att byta jobb.
Men som inbiten värmlänning var klivet
över länsgränsen lite konstigare. Klassiska
värmländska fördomar om närkingar har
dock verkligen kommit på skam. Sällan eller aldrig har jag mött så många positiva
människor, både på universitetet och ute
på stan.
J
ag visste att universitet var starkt. På
avstånd hade jag sett den målmedvetna
utvecklingen de senaste åren, hur man
lagt om rodret och styrt över till ett imponerande programutbud med fokus på
långa professionsutbildningar. Utbildningar som attraherar stora studentskaror
från hela landet. Jag kommer också ihåg
vilken ekonomisk problematik som Örebro universitet befunnit sig i tidigare och
hur man lyckats vända verksamheten till
svarta siffror. Läkarutbildningen är ju ett
särskilt kapitel där universitetet, med stor
beslutsamhet och envishet, fick examenstillstånd och bedriver läkarututbildning
sedan 2011. Allt detta hade självklart redan imponerat på mig.
N
ågon djupare kontakt med Örebro
stad hade jag inte haft. Några helger
på äventyrsbadet Gustavsvik i samband
med döttrarnas simtävlingar och så klart
26 ÖU magasin  1 2015
”För alla dessa
studenter handlar det
om en satsning för
framtiden, en satsning
för ett bra yrkesliv.”
shopping på Marieberg köpcentrum. Med
den magra erfarenheten blev givetvis intrycket av Örebro som stad mycket positivt. Det märks också tydligt att staden
växer. Det byggs bostäder och villapriserna
ökar, tydliga tecken på tillväxt.
V
ad är det då som gör att jag väljer
att jobba i högskolesektorn? För min
del handlar det om att högre utbildning
och forskning är så viktigt för samhället.
Hit kommer tusentals nya studenter varje år, de flesta unga och ganska färska
från gymnasiet, men också andra, lite
äldre som bestämt sig för ett karriärbyte. För alla dessa studenter handlar det
om en satsning på framtiden, en satsning
för ett bra yrkesliv. För staden, regionen
och landet innebär det en alltmer kompekraft, en universitetsutbildad
tent arbets­
arbets­kraft som i allt högre utsträckning
bidrar till konkurrenskraftiga företag.
Louise Pålsson är universitetsdirektör vid
Örebro universitet
Våra forskare bryter ny mark och bygger
kunskap som omsätts i företag och orga­
nisationer, något som också är viktigt och
nödvändigt för ett konkurrenskraftigt Sverige. Att jag är en del i detta byggande är
väldigt stimulerande.
S
om universitetsdirektör är mitt fokus
de administrativa delarna av verksamheten och det stöd och den service som vi
ger till studenter och lärare. Administrationen finns nära studenterna, till exempel i antagning, tentamen och studievägledning, men också i infrastrukturen som
IT och lokalförsörjning. Här gäller det att
vi balanserar behoven och önskemålen om
bra stöd och service mot krav på effektivisering och krav på oss som myndighet att
följa förordningar om allt från upphandlingar och miljöarbete till lönehantering
och ekonomistyrning. Jag tror på att arbeta
med ständiga förbättringar och många
gånger är de små stegen med mindre putsningar mot ett tydligt mål mer lyckosamma
än stora projekt.
Johan Stenegård
ALUMN
Rekryteringsmässor gav
studenter nya möjligheter
M
ed möjlighet att hitta framtida medarbetare eller jobb
kom många företag och studenter
till årets två rekryteringsmässor vid
Örebro universitet. Till Campusmässan i Örebro kom över 100 utställare
och rekryteringsmässan i Grythyttan
lockade även internationella rekryteringsföretag.
Årets tema för den stora Campusmässan i Örebro var ”Rock your life”
och handlade om att våga kliva ur
sin ”comfort zone”, att utmana sig
själv och ta kommandot över sitt eget
liv  – både karriärmässigt och studiemässigt. Mässan anordnas inte bara
för studenter, den anordnas också av
studenter. Studenten tillika delprojektledaren Anna Ask, var mycket
nöjd med dagen.
– Det har gått fantastiskt bra tack
vare alla engagerade studenter som
arbetat hårt med allt från marknadsföring och att få hit utställare till det
praktiska. Målsättningen har varit
att få hit arbetsgivare från de flesta
Charlotte Hellgren, som jobbar med HR
på Compass Group, var i Grythyttan för
att intressera studenter för restaurangjobb på Tele2 Arena.
Rapparen och entreprenören Petter höll
en bejublad föreläsning inför cirka 300
åhörare om sitt framgångsrika arbetsliv.
branscher och områden. Här återstår
fortfarande arbete att göra, men vi är
på god väg.
När den årliga rekryteringsmässan anordnades vid Restaurang- och
hotellhögskolan i Grythyttan var intresset från branschen stort. Den här
gången var det däremot inte enbart
svenska arbetsgivare som var intresserade av studenterna, här fanns också
rekryterare till verksamheter i exempelvis USA och Dubai.
Osman Sadikovic och Isak Lindstrand går båda första året på programmet Kulinarisk kock och
måltidskreatör och tog vara på möjligheten att undersöka jobbläget.
– Det skulle vara roligt att få jobba
i andra länder och lära sig så mycket man kan. Med de erfarenheter
man bygger upp kan man sedan satsa på egen verksamhet. Jag tror att
det skulle vara spännande, säger Isak
Lindstrand.
GÅ MED I VÅRT NÄTVERK FÖR
TIDIGARE STUDENTER
Har du någon gång studerat här vid Örebro
universitet eller dessförinnan då vi var Örebro
högskola? Gå då med i vårt alumnnätverk för
tidigare studenter.
Du får tillgång till ett stort och levande nätverk
bestående av representanter från näringsliv,
organisationer och offentlig sektor. Det kan vara
ingången till givande samarbeten, arbetstillfällen, kunskapsutbyten och vidare kompetensutveckling. Som alumn får du också möjlighet
att ta del av intressanta events, erbjudanden,
fortbildningar, föreläsningar, nyhetsbrev, givande
mötesplatser, återträffar och mycket mera.
Anmäl dig här: www.oru.se/alumn
VI VILL VETA VAD DU TYCKER
För att förbättra och utveckla vår alumnverksamhet behöver vi din hjälp. Gå in på vår webbplats och besvara några frågor.
www.oru.se/alumnenkat
SE VAD SOM HÄNDER
Nyheter och event: www.oru.se/alumn
Karriärstöd och jobbnätverk: www.linkedin.com
(sök på ”Örebro University Official Alumni”)
Facebook: www.facebook.com/oru.alumn
Instagram: oru_alumni
ÖU magasin  1 2015 27
Returadress:
Örebro universitet
Externa relationer
701 82 Örebro
B
SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ