Flexibla Övergångskopplingar Broschyr 2015

ÖVERGÅNGSKOPPLINGAR
Flexibla
Övergångkopplingar för avlopp & dagvatten
Övergångskopplingar
REDUCERADE
RAKA
Flexibla övergångskopplingar är tillverkade i mjuk polyvinylklorid med låsklammer av syrafast rostfritt stål enligt tabell nedan.
Kopplingarna är avsedda att användas för fogning av spetsändar i spillvatten- och dagvattensystem av plast, stål, gjutjärn och
betong. Fogning kan ske av spetsändar av samma eller av olika material i avloppssystem i byggnad och i mark för avledande av
normalt hushållsspillvatten och regnvatten.
Sammanfogning med T-rörs- och knärörskopplingar skall installeras som synligt och utbytbart montage.
Exempelvis
Spännvidd
Rörtyper/dim
B (mm) ca.
från *)
Exempelvis
Rörtyper/dim
till *)
RSK-nr
Art.nr.
Spännvidd
A (mm) ca.
3109742
156-22
50-61
50-61
Gjutjärn(GJ) 50
Plast 50
3109745
156-33
70-88
70-88
Normalrör 75
Plast 75/GJ 75
3109747
156-44
98-114
98-114
Normalrör 100
Rostfritt 100
Plast 110/GJ 110
Plast 110
3109751
156-66
145-165
145-165
Plast 160
Plast 160
Rostfritt 150
GJ 160
3109756
156-88
195-220
195-220
Betong 150(NY)
Rostfritt 200
Gjutjärn 200(210)
Betong 150(NY)
Plast 200
Plast 200
Exempelvis
Rörtyper/dim
från *)
Exempelvis
Rörtyper/dim
till *)
Spännvidd Spännvidd
A (mm) ca. B (mm) ca.
RSK-nr
Art.nr.
3109744
156-32
70-88
50-61
Normalrör 65
Normalrör 75
Plast 50/GJ 50
Plast 50/GJ 50
3109762
156-33B
70-88
60-76
Normalrör 65/75
Plast 75/GJ 75
3109746
156-43
98-114
70-88
Normalrör 100
Normalrör 75
Plast 75/GJ 75
3109759
170-44
107-121
96-112
Korr.plast 117/
DSA 117
Plast 110/GJ 110
3109748
151-44
108–122
98–112
Normalrör 100
Plast 110/GJ 110
3109749
156-54
122-144
98-112
Lerrör 100
Plast 110
3109750
156-64
140-162
98-112
Betong 100
Gjutjärn 160
Plast 160
Plast 110/GJ 110
GJ 110/Plast 110
3109752
151-66
156-178
140-162
Normalrör 150
Betong 125
Lerrör 125
Plast 160/GJ 160
Plast 160
Plast 160
3109753
106-64
175-200
110
Betong 150(äldre)
Plast 110
3109754
106-66
175–200
146–165
Betong 150(äldre)
Lerrör 150
Plast 160
Plast 160
3109755
156-86
190-216
145-165
Betong 150(NY)
Gjutjärn 200(210)
Plast 160
Plast 160
3109757
102-88
225-248
192-220
Lerrör 200
Normalrör 225
Plast 200
Plast 200/GJ 200
3109763
KJ-2904
265-290
145-165
Btg 225(äldre)
Plast 160/GJ 160
3109764
KJ-2908
270-290
180-205
Btg 225(äldre)
Plast 200
265-290
240-265
Btg 225(äldre)
Plast 250
3109765 KJ-29560/S
KNÄRÖR
RSK-nr
3109760
Art.nr.
KQL-400
Exempelvis
Spännvidd Spännvidd
Rörtyper/dim
A (mm) ca. B (mm) ca.
från *)
98-112
98-112
Långböj 90’ x 110
Exempelvis
Rörtyper/dim
till *)
Plast 110/GJ 110
T-RÖR
RSK-nr
3109761
Art.nr.
KQT-400
Exempelvis
Spännvidd Spännvidd
Rörtyper/dim
A (mm) ca. B (mm) ca.
från *)
98-112
98-112
T-rör 90’ x 110
Exempelvis
Rörtyper/dim
till *)
Plast 110/GJ 110
*) Observera att “exempelvis rörtyper” endast utgör exempel. Exakta mått/dimensioner kan variera
mellan rörmaterial och fabrikat. Angivelsen för spännvidder i tabellen måste alltid stämmas av mot de
aktuella rörtyper som skall sammankopplas för att garantera rätt tätningsfunktion.
Typgodkännande
Övergångskopplingarna är typgodkända av SP Sitac och har typgodkännandebevis
SC1075-11.
Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta beviset och godkänns enligt bestämmelserna i följande avsnitt i
Boverkets byggregler (BBR):
Installations för spillvatten
6:641, 1:a stycket och 3:e meningen i 2:a stycket.
Installation för dagvatten
6:642, 1:a stycket
Utformning
6:644, 1:a meningen
T-rörs- och knärörskopplingar skall installeras som synligt och utbytbart montage.
Övriga godkännande:
Kopplingarna är testade och godkända både utifrån standarden CSA B602-10 och ASTM
(American Society for Testing and Material) standard.
CAN/CSA-B602-10 är en Kanadenisk nationell standard.
Monteringsanvisning Flexibla Övergångskopplingar
Montering i byggnad:
1. Lossa de rostfria skruvförbanden utan att avlägsna dessa från den flexibla kopplingen.
Montering i mark:
1. Lossa de rostfria skruvförbanden utan att avlägsna
dessa från den flexibla kopplingen.
2. Skjut på den flexibla kopplingen över de två
rörens spetsändar.
2. Skjut på den flexibla kopplingen över de två rörens
spetsändar. Vid olika dimensioner, börja lämpligen
med den grövsta ändan för enklare montage.
3. Drag åt skruvförbanden något och se till att de
ligger rätt i förbandsspåret på kopplingen. Drag
slutligen åt båda förbanden med 6,5 Nm.
4. Klamra fast det färdigmonterade röret enligt
rörtillverkarens anvisning och tryckprova med max 4,3Psi/29,6 KPa för eventuella
läckor före inbyggnad och driftsättning.
3. Drag åt skruvförbanden något och se till att de
ligger rätt i förbandsspåret på kopplingen. Drag
slutligen åt båda förbanden med 6,5 Nm.
4. Tryckprova med max 4,3Psi/29,6KPa före
återfyllnad. Återfyll och packa med fint material(sand)
runt rör och koppling.
Montering av koppling mellan PVC/PP-rör till korrugerade rör, typ DSA dräneringsrör:
1. Lossa de rostfria skruvförbanden utan att avlägsna dessa från den flexibla kopplingen.
2. Skjut på den flexibla kopplingen över ändan på det korrugerade(DSA-) röret först. Säkerställ att Dräneringsröret
skjuts in och förbi vulsten på insidan av den flexibla kopplingen. Känn efter med ett lätt drag att rörändan har “hakat
fast” i kopplingen.
3. Skjut in PVC/PP-rörets slätända i andra ändan av den flexibla kopplingen.
4. Drag åt skruvförbanden något och se till att de ligger rätt i förbandsspåret på kopplingen. Drag slutligen åt båda
förbanden med 6,5 Nm.
Observera, vid högre åtdragning än angivet moment kan detta resultera i kollaps av DSA-röret!
Nordisk distributör:
M&M Design4Bath
Brandstadvägen 662
S-275 67 Vollsjö
Sweden
Phone: +46-(0)416-350 80
Web: www.design4bath.se
Email: [email protected]