I den här foldern kan du läsa mer om regler och

Ramlösa brunnspark, byggnaderna och den välbevarade
parkmiljön, är byggnadsminnesförklarade och en kulturskatt
av nationellt intresse. Att behålla den unika miljön är en gemensam fråga för fastighetsägare, boende och hyresgäster,
länsstyrelse, kommun och besökare.
Källorna
Ramlösa Hälsobrunn
Hälsobrunnarna i Sverige växte på 1600-1700 talet
fram ur rönen om vattnets renande och läkande
egenskaper. Med sitt goda ryckte och vackra natur
lockade Ramlösa Hälsobrunn noblessen till parken.
År 1797 bildades aktiebolaget Ramlösa Hälsobrunn och tomtmark köptes in ovanför ravinen.
Rekreation, bad och brunnsdrickning kom att bli en
allt större marknad och runt år 1800 byggdes de
första husen i parken, varav flera villor och Brunnslasarettet finns kvar. I övrigt är byggnaderna främst
från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Att byggnaderna uppfördes på ofrigrund med en gemensam
markägare har gett området sin särskilda karaktär
av hus placerade i en parkmiljö. Byggnaderna är
rikt dekorerade trävillor men även korsvirkeshus
med schweizerier, badhus, biljettkiosk, musikpaviljong och brunnshotell. Det är viktigt att husen underhålls med traditionella metoder och material för
att behålla sin charm.
Sveriges första hästspårväg invigdes år 1877 på
sträckan mellan Ramlösa Hälsobrunn och Ramlösa
havsbad som låg mellan Helsingborg och Råå. År
1891 invigdes på denna sträcka en ångloksförbindelse, Decauvillen, och en vänthall byggs vid
Brunnsparkens västra entré. Idag bara finns bara
entrékiosken till Brunnsparken kvar. Ramlösa Häl-
Parken
Brunnsparken av idag har inslag av olika tiders trädgårdsideal. Den största inspirationen har parken
fått från den engelska romantiska landskapsparken.
De stora friväxande träden i gräsmattorna och de
slingrande gångvägarna, med utpräglat promenadmotiv samt kontraster med öppna och stängda ytor
genom parken hör till den romantiska trädgårdsarkitekturen och präglar starkt Ramlösa Brunnspark
än idag.
Huvudaxeln genom parken var ursprungligen
planterad med lind. Huvud- och tväraxlar samt
trädalléer har sitt ursprung i barockens trädgårdsarkitektur. Skogsparken nere i ravinen, där idag ekar
och bokar dominerar, var på 1600-talet betesmark
som tillhörde Ramlösas bönder. Idag är ravinen en
miljö med många värden, estiska och ekologiska.
Här finns unika biotoper för lavar, svampar, insekter, fåglar och växter.
År 1973 övergick parkanläggningen i stadens
ägo och husen i parken restaurerades och såldes till
privatpersoner. Än idag vittnar den vackra Brunnsanläggningen med sina hus från 1800-talet om
svunna tider och här finns ro för både kropp och
själ.
Att bo och verka i
Vykort från Helsingborgs museers samlingar
Vattnet är grunden för Brunnsparkens tillkomst.
Järnkällan, Ramlösa surbrunn, upptäcktes i slutet
av 1600-talet och invigdes den 17juni 1707, på
Karl XII 25-årsdag. Den alkaliska källan upptäcktes
i slutet av 1800-talet. Den första vattenfabriken låg
i kombination med ett badhus i ravinen Brunnsparken och tillkom år 1912. Det visade sig vara en god
affär och 1915 byggdes den första renodlade vattenfabriken i ravinen.
Vattenfabriken växte och byggdes ut två gånger
under 1900-talet innan den flyttades till Ättekulla
industriområde i början av 1970-talet. Än idag
tappas det alkaliska vattnet från en källa 90 m under mark i Ramlösa Brunnspark och går via en rostfri ledning upp till fabriken på Ättekulla. Den
gamla vattenfabriken i Brunnsparksravinen revs
men spåren av verksamheten är en viktig del av
Helsingborgs industrihistoria. Under årens gång har
parken haft olika glansperioder med prägel både
som högre societetspark och under vissa perioder
park för folknöje med tivoli och dansbana. Vårt
ansvar ligger i att fortsätta bruka och använda miljön och skapa en levande atmosfär som tar hänsyn
till den rika historien.
Ramlösa brunnspark
sobrunns aktiva verksamhet med patienter på
Brunnslasarettet lades ner 1973.
Denna folder har tagits fram av Helsingborgs stad och Länsstyrelsen i Skåne län för att förtydliga regler och ansvar. Målet är att Brunnsparken ska ha utrymme för både boende och
verksamheter, vara en öppen och tillgänglig miljö för allmänheten samtidigt som den gamla brunnskaraktären behålls.
Allmänna regler
Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av
historien som har stor betydelse för förståelsen av
dagens och morgondagens samhälle. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att exempelvis:




Plantera häckar, bersåer, staket eller sätta upp
andra avskärmningar vid husen så att marken
upplevs som privat av besökare i
Brunnsparken.
Hårdgöra yta som plattsättning, gångar eller
dylikt
Sätta upp förråd, anordning för sopor mm
Tänk på att detta kräver även bygglov.
Göra utvändiga förändringar på byggnaderna
som tillbyggnader, räcken och altaner. Många
förändringar kräver även bygglov.
Det krävs även att man söker tillstånd från länsstyrelsen innan man genomför omfattande underhåll på
byggnaderna så som omputsning, reparationer av korsvirke, ommålning, omläggning av tak, etc. Stäm alltid av med länsstyrelsen innan åtgärd.
På stadens mark
Upplevelsen av byggnader i Brunnsparken är viktig
och det är därför angeläget att marken inte privatiseras till enskilda trädgårdar och uteplatsen mm.
Brunnsparken som den ser ut idag bjuder på en stor
variation av upplevelser både botaniskt, kulturhistoriskt och ekologiskt. För att behålla Ramlösa Brunnsparks unika karaktär finns det särskilda förhållningsregler för parkmarken som ägs av Helsingborgs stad:





Man får inte sätta upp gungställningar,
sandlådor, hoppmattor och andra lekredskap i
Brunnsparken.
Det är inte tillåtet att hänga upp gungor i
Brunnsparkens träd. Det finns en stor
kvarterslekplats i den sydvästra delen av
Brunnsparken med lekredskap för både stora
och små barn.
Man får inte anlägga planteringar eller på annat
sätt ianspråkta den för allmänheten tillgängliga
parken.
Man får inte plocka blommor eller bryta
grenar.
Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall
m.m. i ravinen som kan förstöra den planerade
”oordningen” och skada den biologiska mångfalden. Skogsparken nere i ravinen kan tyckas
förvildad men är planerad som en kontrast till
den övre parken. Här finns unika lavar, svampar, insekter, fåglar och växter. De döda träd
som får ligga kvar har medvetet valts ut.
Fotografier och kartor från Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Äldre fotografier från Helsingborgs museers samlingar.
Karta över bebyggelsen i Brunnsparken med gränser för friköpta fastigheter och tomträtter
Däremot är det fritt fram att leka, ha picknick, spela
brännboll och boule mm under förutsättning att
man inte stör och att man städar upp efter sig.
Större tillställningar kan kräva tillstånd av polisen
och områdesansvarig t.ex. om ni ska fira bröllop, fira
julmarknad och andra större evenemang, kontakta
områdesansvarig Öster, för besked om vad som gäller i ert speciella fall.
1. Länsstyrelsen kan avgöra om åtgärden kräver
tillstånd och tillhandahåller
ansökningsmaterial. Kontakta Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet på telefon 040/044-25 20 00
Parkering
2. Stadsbyggnadsförvaltningen kan säga om
åtgärden är bygglovspliktig och hur du ansöker.
Mycket information finns på stadens hemsida
helsingborg.se eller kontakta Helsingborg kontaktcenter, se nedan.
Med hänsyn till miljön får biltrafik inte förekomma i
parken med undantag för begränsad angöring med
tunga eller skrymmande varor, sjuktransporter eller
dylikt till fastigheterna i parken. Parkering får endast
ske inom anvisade parkeringsplatser, detta regleras
enligt detaljplan/tomträttsavtal.
3. Stadsantikvarien på Kulturmagasinet i
Helsingborgs stad kan du höra av dig till om du
vill ha tips och råd kring kulturhistoriska
byggnader och miljöer. Kontakta
Kulturmagasinet på telefon 042-10 45 00
Tips och råd för dig som planerar en
förändring
Brunnsparken skyddas både som byggnadsminne
enligt lagen (1988:950) om kulturminnen mm och
är skyddad i detaljplan enligt Plan- och bygglagen
(2010:900). Det innebär först och främst att tillstånd från länsstyrelsen krävs vid förändringar i parken och på byggnaderna. Men det innebär också att
extra hänsyn tas till kulturmiljön när man söker
bygglov eller vill ändra användningen av en byggnad.
Punkterna nedan är till för att hjälpa dig att hitta
rätt person att kontakta:
Om du tycker det finns brister i parkens
underhåll eller har övriga frågor som rör
Ramlösa Brunnspark kontakta:
Helsingborgs stad
Telefon 042-10 50 00
[email protected]