ENMX02-16-12 Belastningssignaturer

2015-10-28
Kandidatarbete vid Institutionen för Energi och Miljö
Titel *
Belastningssignaturer – Vad händer där hemma egentligen?
Beskrivning (bakgrund och problembeskrivning i ”image and text block”)
Varje elförbrukande apparat har en egen förbrukningsprofil. Genom att mäta upp och analysera
lastprofilen för olika apparater kan man ta fram deras så kallade lastsignatur. Dessa lastsignaturer
kan sedan användas för att utläsa när apparaterna används från mätdata från t.ex. en elcentral.
Informationen om lastsignaturer kan användas till en mängd olika saker. Bland annat kan det vara
värdefullt att veta hur elförbrukningen ser ut för olika apparater vid utformning av olika laststyrnings
program eller för att göra prognoser om framtida belastningssituationer i elnätet. De skulle även
kunna användas för att larma om man glömt stänga av kritiska laster, eller inom ålderdomsvården.
Vidare kan de bidra till en ökad förståelse för energiförbrukningen i hemmet vilket kan leda till ökad
energieffektivitet.
Syftet med projektet är att studenterna skall mäta upp en rad vanligt förekommande laster i hemmet.
Dessa lastprofiler skall sedan analyseras och användas för att ta fram lastsignaturer för de olika
lasterna. Med hjälp av lastsignaturerna skall studenterna sedan konstruera en modell för att för att
utläsa användningen av olika laster ur mätdata på en aggregerad nivå. Vidare skall studenterna ta
fram förslag på olika användningsområden för lastsignaturer.
Målgrupp
E, F och Z elever
Gruppstorlek
3-6
Litteraturförslag
Speciella förkunskapskrav
Aktivt deltagande i kursen, EEK 140 eller motsvarande.
Handledare
David Steen
Examinator
Jimmy Ehnberg
Kan projektet dubbleras? JA / NEJ
Ja