Utbildningsansvarig - Golden retrieverklubben

Reviderad 2015-09-01
ARBETSBESKRIVNING FÖR UTBILDNINGSANSVARIG I GRK
•
Under klubbstyrelsens möten föredra utbildningsfrågor.
•
Kontinuerligt innan varje manusstopp skriva till Golden Nytts utbildningsspalt, samt även regelbundet
till redaktionskommittén föreslå intressanta artiklar på området utbildning.
•
Tillse att hemsidan och sektionshandboken hålls uppdaterad på området utbildning.
•
Upprätta förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan över klubbens centrala
utbildningsverksamhet samt budgetera för dessa.
•
Planera och i förekommande fall budgetera klubbens centrala utbildningar i samarbete med respektive
jakt-, exteriör- och mentalansvarig.
•
Initiera och fånga upp intresse för att utbilda nya funktionärer inom FB-R, MH och BPH.
•
Utarbeta förslag till utbildningsinsatser och konferenser tillsammans med ansvariga ledamöter.
•
I samarbete med ansvariga ledamöter i klubbstyrelsen föreslå utbildningsplaner och kursmaterial för
klubbens olika utbildningar, för klubbstyrelsen att fatta beslut om.
•
Samarbeta med övriga retrieverklubbar vid genomförande av utbildningar när möjlighet finns.
•
Ansvara för att goldenlägret genomförs.
Utbildningsansvarig skall även stödja klubbens arbete på sektionsnivå genom att:
 Ta reda på gemensamma behov av utbildning, samt fånga upp intresse för att utbilda nya
funktionärer inom olika områden.
 Stödja kursledare/cirkelledare med kursmaterial.
 Vara bollplank för utbildningsansvariga ute i sektionerna.
•
Ansvarsområdets dokumentation ska förvaras på ett betryggande sätt och överlämnas fullständig,
korrekt och i god ordning till efterträdaren när ditt förtroendeuppdrag slutar.
•
Ansvara för att de dokument som ska arkiveras för framtiden förvaras på ett betryggande sätt till dess
att dessa levereras till Riksarkivet.
Arbetsbeskrivning för utbildningsansvarig i GRK