Litteraturlista - GUL - Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET
SSA111
Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 högskolepoäng
Swedish as a Second Language:Introductory Course, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Litteraturlista för SSA111, gällande från och med vårterminen 2016
Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för svenska språket 2015-09-15 att gälla
från och med 2015-09-15.
Se bilaga.
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för svenska språket
LITTERATURLISTA
SSA111, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, grundkurs, 30 högskolepoäng
Swedish as a Second Language, Introductory Course, 30 higher education credits
Introduktion, 6 hp
Axelsson, Monika 2013. Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger
Lindberg, (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Lund: Studentlitteratur. s 547-577.
Axelsson, Monika, Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), 2012
Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012.)
Stockholm: Vetenskapsrådet. Enligt lärares anvisning. www.skolverket.se
Carlson, Marie 2002. Sfi-studerande kvinna – ”traditionalist” eller ”brobyggare”? I: Svenska
för invandrare – brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom sfiundervisningen. Göteborg Studies in Sociology 13. Department of Sociology, Göteborgs
universitet. Stencil.
Ebeling-Kästen, Gilda & Otterup, Tore (red.) 2014. En bra början – mottagande och
introduktion av nyanlända elever. Lund: Studentlitteratur. Enligt lärares anvisning.
Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 2011. Skolverket.
Enlig lärares anvisning.www.skolverket.se
Löthagen, Annika, Pernilla Lundenmark, & Anna Modigh 2012 (andra upplagan).
Framgånggenom språket. Stockholm: Hallgren & Fallgren. Enligt lärares anvisning.
Milani, Tommaso M. 2013. Språkideologiska debatter i Sverige. I: Hyltenstam, Kenneth &
Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Lund: Studentlitteratur. S.343-367.
Nygren-Junkin, Lilian 2006. Modersmål har vi allihopa, här me´och där me´. I: Språkvård,
maj 2006. Svenska språknämnden. Stencil.
Skolinspektionen 2010. Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat
modersmål än svenska. Kvalitetsgranskning. Rapport 2010:16. www.skolinspektionen.se
.
Enligt lärares anvisning.
Skolverket 2011 a. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning
Skolverket 2011 b. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
Gymnasieskola. kurser/gymnasieutbildning
Skolverket 2013. Läroplan för vuxenutbildningen.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning
Strandberg, Max 2006. Föräldrarnas energi kommer till klassen. I: Sjögren, Annicka & Ingrid
Ramberg, (red.), Kvalitet och mångfald i högskoleutbildningen. Mångkulturellt centrum.
S.227-249. Stencil.
Skönlitteratur enligt lärares anvisning.
Aktuellt material enligt lärares anvisning.
Referenslitteratur:
Bunar, Nihad 2012. Skolan och staden – forskningsperspektiv på integration och
skolrelaterade klyftor i den moderna staden.
http://malmo.se/Kommun--politik/Socialt-hallbart-Malmo/Kommission-for-ettsocialt-hallbart-Malmo/Arkiv-nyheter-Malmokommissionen/2012-02-20-Skolan-ochstaden---ny-rapport-fran-Malmokommissionen.html
Brune, Ylva 2000. Stereotyper i förvandling. Stockholm: Utrikesdepartementet.
Dysthe, Olga m.fl. 2002. Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
150911
Elmeroth, Elisabeth 2008. Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur.
Elmeroth, Elisabeth & Johan Häge 2009. Flyktens barn. Lund: Studentlitteratur. Enligt lärares
anvisning.
Lindberg, Inger 2004. Andraspråksresan. Stockholm: Folkuniversitetet.
Nashmil, Aram & Carina Bildt 2004. Osynliga framtidsdrömmar? Nyinvandrade ungdomars
möte med den svenska skolan. Arbetsliv i omvandling 2004:4. Stockholm:
Arbetslivsinstitutet. Stencil.
Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet 2008. 3 uppl. (Språkrådets skrifter 8.) Stockholm:
Liber.
www.migrationsverket.se
www.skolverket.se
Det svenska språksystemet i andraspråksperspektiv, 9 hp (valbar kurs 1a)
Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber. 244 s.
Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik övningsbok. Stockholm: Liber. 72 s.
Enström, Ingegerd 2010. Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. Stockholm:
Hallgren & Fallgren. 157 s.
Enström, Ingegerd (2013). Att undervisa om ord. En studie av lärares behov,
förutsättningar och kunskapsutveckling i svenska som andraspråk. GU-ISS-2013-05.
Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Thorén, Bosse 2014: Svensk fonetik för andraspråksundervisning. Vulkan. 116 s.
Aktuellt material enligt lärares anvisning, högst 100 s.
Referensmaterial:
Ballardini, Kerstin, Sune Stjärnlöf & Åke Viberg. 1986. Svensk grammatik på svenska.
Stockholm: Natur & Kultur.
Dysthe, Olga m.fl. 2002. Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
Fast, Cecilia & Anita Kannermark 1998. Form i fokus C. Övningsbok i svensk grammatik.
Lund: Folkuniversitetets förlag.
Garlén, Claes & Gunlög Sundberg 2008. Handbok i svenska som andraspråk. Utarbetad av
Språkrådet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
Grammatiska grunder 2005. (Grammatik på video.) Humanistiska fakulteten & UniversitetsTV. Göteborgs universitet. http://sprak.gu.se/publikationer/laromedel/grammatiskagrunder
Hultman, Tor G. 2003. Svenska Akademiens språklära. Utg. av Svenska Akademien,
Stockholm
2003
Holmegaard, Margareta & Roger Källström 1993. Uttal och uttalsundervisning. I: Cerù,
Eva, (red.), Svenska som andraspråk. Lärarbok 2. Stockholm: Utbildningsradion. Natur
och Kultur. S. 201–224. Stencil.
Rosenqvist, Håkan (2012). Syntaxboken. Stockholm: Natur och kultur. 87 s.
Rosenqvist, Håkan (2007). Uttalsboken. Svenskt uttal i praktik och teori. Stockholm:
Natur och kultur. 87 s.
Språkstruktur och ordförråd i andraspråksperspektiv, 9 hp (valbar kurs 1b)
Andersson, Lars-Gunnar 2001. Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Liber.
150911
Engstrand, Olle 2007. Fonetik light. Kortfattad ljudlära för språkstudier och
uttalsundervisning. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1– 6.
Enström, Ingegerd 2013. Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på
avancerade inlärare. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som
andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 169-195.
Enström, Ingegerd 2010. Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. Stockholm:
Hallgren & Fallgren.
Flyman-Mattson, Anna & Gisela Håkansson 2010. Bedömning av svenska som andraspråk.
En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur.
S.107–117.
Gibbons, Pauline 2013. Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren &
Fallgren. Kap. 4.
Lindberg, Inger 2003. Språkanvändning – kreativt skapande eller förutsägbara mönster?
I: Olofsson, Mikael. (red.), Symposium 2003. Arena andraspråk. S. 61–81.
http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter
Källström, Roger 2012. Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik.
Lund: Studentlitteratur. Enligt lärares anvisning.
Viberg, Åke 2000. Svenskt OrdNät – Lexikon på dator som modell för ordförrådet i hjärnan
hos infödda talare och andraspråkstalare. I: Åhl, H. (red.), Svenskan i tiden – verklighet
och visioner. Nationellt Centrum: HLS Förlag. S. 287-305.
http://www2.lingfil.uu.se/personal/viberg/SvOrdnat.pdf
Aktuellt material enligt lärares anvisning.
Referensmaterial:
Dysthe, Olga m.fl. 2002. Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
Bannert, Robert 1990 el. senare. På väg mot svenskt uttal. Lund: Studentlitteratur.
Garlén, Claes & Gunlög Sundberg 2008. Handbok i svenska som andraspråk. Utarbetad av
Språkrådet. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
Grammatiska grunder 2005. (Grammatik på video.) Humanistiska fakulteten & UniversitetsTV. Göteborgs universitet. http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/internt/ittjanster/grammatiska-grunder/ordets-struktur/
Hultman, Tor G. 2003. Svenska Akademiens språklära. Utg. av Svenska Akademien.
Stockholm: Norstedts ordbok.
Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet 2008. 3 uppl. (Språkrådets skrifter 8.) Stockholm:
Liber.
Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, 7,5 hp
Abrahamsson, Niclas 2009. Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.
Enström, Ingegerd 2013. Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på
avancerade inlärare. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som
andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 169–
195.
Flyman-Mattson, Anna & Gisela Håkansson 2010. Bedömning av svenska som andraspråk.
En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur.
S. 1-75.
Gibbons, Pauline 2013. Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
Enligt lärares anvisning.
Hammarberg, Björn 2013. Teoretiska ramar för andraspråksforskningen. I:
150911
Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning,
undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 27-84.
Lindberg, Inger 2005. Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisningen.
Stockholm: Natur och Kultur.
Lindberg, Inger 2005. Forskning om läromedelsspråk och ordförrådsutveckling. I: Lindberg,
I. & Johansson Kokkinakis, S. (red.), Ordil. En korpusbaserad kartläggning av
ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. ROSA 8. Göteborgs universitet,
Institutet för svenska som andraspråk. S.13-54.
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20503
Skolverket 2011 a. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning
Skolverket 2011 b. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
Gymnasieskola. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning
Skolverket 2013. Läroplan för vuxenutbildningen.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning
Skönlitteratur enligt lärares anvisning.
Aktuellt material enligt lärares anvisning.
Referenslitteratur:
Danielsson, Mattias & Kerstin Erlandsson-Svevar 2008. Greppa grammatiken. Lärobok och
facit. Stockholm: Bonniers.
Dysthe, Olga m.fl. 2002. Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet 2008. 3 uppl. (Språkrådets skrifter 8.) Stockholm:
Liber.
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (valbar kurs 2a)
Alleklev, Birgitta & Lisbeth Lindvall 2001. Läs- och skrivprojektet Listiga räven – att
läsa i skolan och lära för livet. I: Nauclér, K. (red.), Symposium 2000 – ett
andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum, HLS förlag.
S. 185–199.
http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter
Arvidsson, Gunnel m.fl. 1996. Basgrupp – för vem och hur? Om invandrarelever med
otillräcklig skolbakgrund. Göteborg: Invandrarpedagogiskt centrum, IPD. Stencil.
Axelsson, Monica 2001. Listiga räven ur Cummins perspektiv. I: Nauclér, K. (red.),
Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum,
HLS förlag. S. 200–207.
http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter
Björk, Maj & Caroline Liberg 1999. Vägar in i skriftspråket, tillsammans och på egen
hand. Stockholm: Natur och kultur.
Damber, Ulla 2013. Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. I: Hyltenstam,
Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning
och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 661-684.
Franker, Qarin 2013. Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en
flerspråkig kontext. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som
andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 771-815.
Franker, Qarin 2008. Bildvalet har betydelse. I: Juvonen, Peivo (red.), Språk och lärande.
Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008. Stockholm:
ASLA.
Elbro, Carsten 2004. Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber.
Heath, Shirley Brice 1986. What no bedtime stories means: narrative skills at home and
150911
school. I: Scheffelin, B. and Ochs, E. (red.), Language Socialization across Cultures.
New York: Cambridge University Press. (224 s)
Hyltenstam, Kenneth 2010. Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga. I: Ericson, Britta
(red.), Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur. S. 305-339.
Liberg, Caroline 2001. Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv – möjligheter och
begränsningar. I: Nauclér, Kerstin (red.), Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på
lärande. Stockholm: Nationellt centrum, HLS förlag. S. 108–128.
http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter
Naucler, Kerstin 2013. Barns språkliga socialisation före skolstarten. I: Hyltenstam,
Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning
och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S.459-480.
Skolverket 2007. Att läsa och skriva. Forskning och beprövad erfarenhet. Enligt lärares
anvisning. Skolverket: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/publikationer
Skolverket 2011 a. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning
Skolverket 2011 b. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
Gymnasieskola. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning
Skolverket 2013. Läroplan för vuxenutbildningen.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning
Säljö, Roger 2000. Skriftspråk som medierande redskap. I: Lärande i praktiken. Ett
sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. S. 157–185.
Wedin, Åsa & Christina Hedman 2013 (red.). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet.
Lund: Studentlitteratur. Enligt lärares anvisningar.
Två lättlästa böcker.
Aktuellt material enligt lärares anvisning.
Referenslitteratur
Crystal, David 1987. The medium of language: writing and reading. I: The Cambridge
encyclopedia of Language. New York: Cambridge University Press. S. 177–179, 194–
203.
Dahlgren, Gösta m.fl. 1999. Barn upptäcker skriftspråket. Stockholm: Liber.
Dysthe, Olga m.fl. 2002. Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
Iversen-Kulbrandstad, Lise 2002. Lesing i utvikling – teoretiske og didaktiske perspektiver.
Bergen: Fagbokforlaget.
Alfabetisering 7,5 hp (valbar kurs 2b)
Alver Rosvold,Vigdis 2013. Metodisk veiledning Lese-og skriveopplæring. I: Metoder for
alfabetisering og spor 1.
http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Metodisk-veiledning/
Arvidsson, Gunnel m.fl. 1996. Basgrupp – för vem och hur? Om invandrarelever med
otillräcklig skolbakgrund. Göteborg: Invandrarpedagogiskt centrum, IPD. (Stencil)
Buanes Alnes, Ingrid och Kathrine Lehne 2014. Materiell på morsmål i lese-og
skriveopplæringen. I: Metoder for alfabetisering og spor 1.
http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Metodisk-veiledning/
Christensen, Lilly & Marianne Kabaci 2004. Billedet og samtalsvennen som faelles
udgangspunkt i andetsprogsundervisningen. I: Olofsson, M. (red.), Symposium 2003.
Arena andraspråk. Stockholm: HLS förlag. S.119-134.
http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter
150911
Franker, Qarin 2013. Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en flerspråkig
kontext. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i
forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 771-815.
Franker, Qarin 2008. Bildvalet har betydelse. I: Juvonen, Peivo. (red.), Språk och lärande.
Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008. Stockholm: ASLA.
Franker, Qarin & Ingrid Skeppstedt 2007. Alfaportföljen. Ett portfoliomaterial för
alfabetisering av vuxna inom sfi. Lärardel. Myndigheten för skolutveckling 2007.
http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-ovrigapublikationer/alfaportfoljen-1.43203
Heath, Shirley Brice 1986. What no bedtime stories means: narrative skills at home and
school. I: Scheffelin, B. and Ochs, E. (red.), Language Socialization across Cultures.
New York: Cambridge University Press. (224 s)
Morsmålsstøttet leseoppplæring. I: Metoder for alfabetisering og spor 1.Lärare ved Nygårds
skole i Bergen 2013.
http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Metodisk-veiledning/
Mörling, Margareta 2010. Att undervisa analfabeter. Från det konkreta till det abstrakta.
Stockholm: Natur och kultur.
Mörnerud, Elisabet 2010. Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare. Rapport i
forskningscirkeln. Malmö: FoU Malmö/utbildning. Malmö stad.
Rydén, Inga-Lena 2007. Litteracitet och sociala nätverk - ur ett andraspråksperspektiv.
Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 10. Göteborg: Institutet för svenska som
andraspråk, Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20513
SKOLFS 2009:2. 2009. Förordning om kursplan för svenskundervisning för invandrare.
SKOLFS 2012:13. 2012. Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om
kursplan för svenskundervisning för invandrare.
Skolverket 2007. Att läsa och skriva. Forskning och beprövad erfarenhet. Enligt lärares
anvisning. Skolverket: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/publikationer
Skolverket 2011 a. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
Gymnasieskola.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning
http://data.s-info.se/data_association/560/documents/120108_Lagesbedomning_del1.pdf
Skolverket 2013. Läroplan för vuxenutbildningen.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning
Wedin, Åsa 2010. Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Lund:
Studentlitteratur.
Skönlitteratur enligt lärares anvisning
Två lättlästa böcker för ungdomar och vuxna med kort formell skolgång
Aktuellt material enligt lärares anvisning.
Referenslitteratur:
Alver, Vigdis & Vigdis Lahaug 1999. Alfabetisering mer enn å lære bokstevene. Metodisk
veiledning for undervisning av voksne minoritetsspråklige. Oslo: Novus forlag.
Axelsson, Monica 2000. Framgång för alla. Från att inte kunna – till att inte kunna låta bli att
läsa. I: Åhl, Hans. (red.), Svenskan i tiden – verklighet och visioner. Stockholm: HLS
förlag. S. 9–23.
Björk, Maj & Caroline Liberg 2005. Vägar in i skriftspråket, tillsammans och på egen hand.
Stockholm: Natur och Kultur.
Crystal, David 1987. The medium of language: writing and reading. I: The Cambridge
encyclopedia of Language. New York: Cambridge University Press. S. 177–179, 194–
203.
Dahlgren, Gösta m.fl. 2007. Barn upptäcker skriftspråket. Stockholm: Liber.
150911
Frost, Jørgen 2009. Läsundervisning och läsutveckling. Lund: Studentlitteratur. (220 s.)
Iversen-Kulbrandstad, Lise 2002. Lesing i utvikling – teoretiske og didaktiske
perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget.
Janks, Hilary. 2010. Literacy and Power. Oxon: Routledge. (224s)
Mörkeberg, Birgitta & Carin Reimer. LTG -Läsning på talets grund inom sfi,
Kompetensutveckling för sfi-lärare, Lärarhögskolan i Stockholm och MSU.
http://www.sfi.su.se/resursbanken_polopoly/?reverse=false&page=2&query=type:%28Al
fabetisering%29&pageId=list-render
Sachs, Lisbet 1986. Alfabetisering - en fråga om kultur och tänkande. Tema
Kommunikation SIC 12, Linköpings universitet.
Sahlström, Berit 1997. Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala:
Hallgren & Fallgren.
de Silva Joyce, Helen 2010. SFL and genre in curriculum and Methodology. I: Olofsson,
Mikael (red.), Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och praktik.
Stockholm: Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitets
förlag. (s 205- 229)
Statskontoret 2009. Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens. En utvärdering av
svenska för invandrare. Stockholm: Statskontoret, SFIrapport 200902.pdf
Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet 2008. 3 uppl. (Språkrådets skrifter 8.) Stockholm:
Liber.
Säljö, Roger 2000. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
S. 157–185.
UNESCO, 2010. EFA Global Monitoring Report. Education for All. Reaching the
marginalized. Paris: Unesco.
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186525e.pdf
150911