20150520 Minnesanteckning Beredningsgrupp I&K

2015-05-20
Anteckningar till Beredningsgrupp Information & kommunikation
Datum:
Tid:
Plats:
2015-05-20
kl. 09:00 – 12:00
Vänerparken FoUU, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli,
lokal Glöden
Närvarande:
Lena Larsson,
Charlotta Wilhelmsson,
Maria Bertilsson
Förhindrade:
Maria Skön
Carola Karlsson,
Benny Johansson
Staffan Almhede
1. Övriga frågor
Bemanning
Lisa Neldehof har avsagt till uppdraget i gruppen. Frågan har ställts till AU om att ersätta henne. Maria
Bertilsson får själv representera NU-sjukvården och adjungerar Maria Skön Vårdplaneringsenheten vid
behov.
Staffan Almhede slutar sin tjänst och det är osäkert hur han skall ersättas. Frågan lyfts till AU.
Maria Bruhn kommer att sluta och jobbar juni ut. Amira Donlagic kommer att gå in som tillförordnad
under sex månader. Britta Lindahl är sjukskriven augusti månad ut.
Beslut
 Frågan om att ersätta Staffan Almhede i beredningsgruppen lyfts till arbetsutskottet.
2. Inbokat möte 2015 03-19 inställt p.g.a. sjukdom
Föregående minnesanteckningar 2014-12-16
Beslut
 Anteckningarna godkänns med mindre justeringar.
Regional Styrgrupp, Regional förvaltning, GITS
3. Upphandling IT stöd informationsöverföring mellan vårdgivare
Rosmarie Engstig, vårdplaneringssköterska från Åmål är kommunernas representant i projektgruppen
nu.
Status upphandling
Två anbud har inkommit i den nya upphandlingsomgången. Alla skallkrav uppfylldes inte när det gällde
tekniken. Då gick man in i ”förhandlat för farande med föregående annonsering” med anbudslämnarna.
De två alternativen har utvärderats och styrgruppen har fått möjlighet att ta ställning till vilken
leverantör som bör förordas. Styrgruppen valda att inte förorda något av alternativen och frågan går nu
till SITIV som har möte idag (20/5).
VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL | Vänerparken, Edsvägen 1C | 462 35 Vänersborg | Tel 0521 27 60 00 | www.vardsamverkanfyrbodal.se
Beslut
 Maria Fredriksson och Lotta Wilhelmsson sammanställer ett informationsbrev till verksamheterna
om nuläge och kommande arbete.
Implementering Fyrbodal
Plan för implementering finns.
4. Förenklad process OFVI
En arbetsgrupp har fått i uppdrag av styrgruppen om att ta fram en rutin. Projektgruppen är
referensgrupp i arbetet. Det finns mycket tveksamheter kring detta. Patientsäkerheten måste vara
central.
5. Integration ELVIS – KLARA SVPL
Det är SU som bemannar och driver detta arbete. Arbetet går framåt men tar tid.
6. SITHS kort – samordnare
GITS (gemensam it-samverkan) kommer att inkludera en samordnare för SITHS kort. Tanken är att
underlätta och samordna kortutlämning.
7. Utredning om betalningsansvarslagen
Förslaget kommer att innebära stora förändringar.
Ledningsgrupp, AU, Beredning I & K
8. Lathund vid in- och utskrivning
Den slutliga versionen är nu antagen av ledningsgruppen. Distribution pågår till alla huvudmän. Den har
tagits väl emot. Webbversionen är klickbar via hyperlänkar för vidare information. Denna revideras och
uppdateras kontinuerligt.
9. Samordnad individuell plan – SIP
Arbetsgruppen har fullgjort sitt uppdrag. En gemensam rutin och mallar är framtagna. Materialet finns
på VästKoms hemsida. Även ett utbildningsmaterial har tagits fram. Det finns fortfarande frågor att lösa
som förvaltning och ansvar i olika delar.
10. Framtida organisering Vårdsamverkan Fyrbodal
Förslag till framtida organisering av Vårdsamverkan Fyrbodal presenteras och diskuteras.
Närsjukvårdsgrupperna försvinner till fördel för utvecklingen av den helt lokala samverkan mellan
kommun och vårdcentralerna. AU försvinner och en beredningsgrupp äldre/sjuka äldre tillskapas. En
parallell ledningsgrupp för målgruppen barn och unga kommer också att tillskapas. Beslut fattas
troligtvis på ledningsgruppsmöte den 22/5.
Lokala förvaltare/Delregional förvaltningsgrupp
11. Implementering Lync i Fyrbodal – lägesrapport
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/
Lena Arnstedt är regional samordnare och började i januari. Hon har hållit information och
utbildningsträffar för varje huvudman. Munkedal, Sotenäs och Tanum har varit pilotområden i Fyrbodal.
I det skarpa läget har det varit svårt att komma igång. Alla områden har dock genomfört något möte.
VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL | Vänerparken, Edsvägen 1C | 462 35 Vänersborg | Tel 0521 27 60 00 | www.vardsamverkanfyrbodal.se
Det finns lite olika förväntningar på vilket stöd som ska ges regionalt och delregionalt. De lokala
förvaltarna behöver jobba med implementering men frågan är vilket stöd de i sin tur behöver.
Beslut
 Var och en stämmer av aktuellt läge hos sina respektive berörda huvudmän om hur man använder
Lync.
12. Arbete med ledningssystem/ avvikelser – status
Arbetsgruppen jobbar på. Blanketten är reviderad och kommer att publiceras inom kort. Översyn pågår
av den gemensamma rutinen. Ett förslag skall antas av beredningen information/kommunikation.
Blanketten kommer att bli en enkät i EsMaker
Beredningsgruppen har mandat att driva frågan om att ge kommunerna tillgång till Med Control. Frågan
är om vi kan få bli pilotområde. Frågan får ställas till regional Med Control förvaltning. Det behövs en
arbetsgrupp för att driva frågan framåt.
Beslut:
 En arbetsgrupp tillskapas. Maria och Lotta tar med frågan till berörda personer.
13. Kommunikation/ informationsöverföring PV – kommun
Koordinatorerna informerar om sitt arbete med tvåpartskommunikation mellan kommun och
vårdcentral. Tanum kommer att vara pilotkommun. Tanken är att kommunen aviserar en förberedd
vårdbegäran för personer med minst tre biståndsbedömda insatser. Tanken är att vårdcentralen ska få
en signal om när någon äldre börjar bli skör. En bonus är också att sjukhuset har ett bra underlag om
personer blir inskriven där.
14. Möte 2015 höst
9 oktober och 25 november kl. 09.00 -12.00, Uddevalla
För anteckningarna
Charlotta Wilhelmsson
Fyrbodals kommunalförbund
VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL | Vänerparken, Edsvägen 1C | 462 35 Vänersborg | Tel 0521 27 60 00 | www.vardsamverkanfyrbodal.se