Tanken 6 - Hässleholms kommun

Planbeskrivning
Dnr: BN 2015-240
Granskningshandling
Ändring genom tillägg till detaljplan för
Tanken 6
i Hässleholm, Hässleholms kommun
Handlingar
Till detaljplanen hör planbeskrivning
(denna handling), plankarta med
bestämmelser, bullermätning (bilaga) samt
fastighetsförteckning.
Kontakt
Planarkitekt Annie Knutsson
0451-26 89 15,
[email protected]
hassleholm.se/dp
Utskrift från Tekis-GI
I nl e d n i n g
Syfte
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätt för befintlig verksamhet, samt rätta planen efter
befintliga förhållanden då komplementbyggnader ligger på prickmark.
Bakgrund
Planområdet är beläget cirka 2 km väster om Hässleholms centrum, i ett industriområde
som sträcker sig utmed Helsingborgsvägen. Nordost om fastigheten finns en gata som
avslutas i en vändzon samt villabebyggelse. Verksamheten på fastigheten Tanken 6 utgörs
idag av distanshandel, dvs. att lokalerna fungerar som ett lager som distribuerar varor till
privatpersoner. Företaget har behov av att utöka sina lokaler.
Fastigheten Tanken 6 markerad i rött, blå markering visar tänkt utbyggnad.
Pl an f ö rs l a g
Sammanfattning
Planförslaget innebär:
• Ändamålet H (Handel) kvarstår
• Utökad byggrätt inom fastigheten Tanken 6
• Ändrad bestämmelse för högsta tillåtna industribullernivå
2
Ändring genom tillägg till detaljplan för Tanken 6 m fl
Ko n s e k v e n se r
Bedömning av miljöpåverkan
Tillägget till detaljplanen bedöms inte ha en sådan påverkan på omgivningen att någon
särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Ställningstagandet grundar sig på
följande:
• Inga riksintressen, strandskydd eller miljökvalitetsnormer påverkas
• Aktuellt tillägg till planen medför ingen förändring i markanvändning
• Planförslaget följer översiktpslanens intentioner
• Planförslaget innebär inga risker för människors hälsa och säkerhet
Riksintressen, natur- och kulturmiljö
Inga förändringar.
Miljökvalitetsnormer
Det anses inte finnas någon risk för att miljökvalitetsnormer överskrids med aktuell
planändrings genomförande.
Hälsa och säkerhet
Buller
I gällande detaljplan finns en bestämmelse (m1) som anger att buller inte får störa omgivande
bostäder. Bestämmelsen reglerar ekvivalent ljudnivå till högst 55 dBA utomhus och 30 dBA
inomhus, samt maximal nivå inomhus nattetid (19-07) till 45 dBA. Dessa värden är riktlinjer
för trafikbuller. I tillägget till detaljplanen uppdateras bestämmelsen så att den i stället gäller
industribuller. Riktvärden som gäller idag är:
Dag kl 07-18 Kväll kl 18-22, Natt kl 22-07
helg kl 07-18
Ekvivalent ljudnivå i dBA: 50
45
40
Maximal ljudnivå i dBA: 55
Riktvärden kan ändras med tiden och planbestämmelsen utformas därför så att den juridiska
handlingen blir flexibel inför sådana ändringar. Mätningar vid bostäder intill planområdet
har utförts, med hänsyn till tillkommande bebyggelse (se bilaga Mellby Miljöteknik,
2015). Mätningarna har utförts vid närmaste bostadsfastighet (Spettet 3). Dessa visar att
verksamhetens buller, från in- och utlastningstrafik och från kyl- och frysanläggning, klarar
riktvärden för industribuller. Bullernivån från verksamheten får inte överskrida gällande
riktvärden för industribuller, vilket regleras i planen.
Trafik
I gällande detaljplan är användningen för området H (handel). Detaljhandel i ett externt
läge är vanligtvis förknippat med mycket biltrafik, såväl kunder som varuleveranser, vilket
också den avsatta parkeringsytan i gällande detaljplan indikerar. Verksamheten som idag
finns på fastigheten bedriver distanshandel, och den trafik som sker till planområdet utgörs
av varutransporter. Dessa uppskattas till 10-15 bilar/dygn. Samtliga varutransporter sker via
infart från Helsingborgsvägen.
Sociala konsekvenser
Genomförandet av tillägget till detaljplanen samt bebyggelsens utformning ska följa gällande
krav på tillgänglighet.
Ändring genom tillägg till detaljplan för Tanken 6 m fl
3
G e n o m f ö ra nd e
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015
med standardförfarande. Planen skickas ut på samråd för att ge möjlighet att påverka
planförslaget.
Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men kan ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark.
Avtal
Planavtal har upprättats med exploatören.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet finns ingen gällande fastighetsplan och något behov av att upprätta
fastighetsindelningsbestämmelser finns inte.
Fastighetskonsekvenser
Tanken 6: Utökad byggrätt om drygt 600 kvm för ny, planerad utbyggnad. Utökad byggrätt för redan befintliga, planstridiga byggnader på ca 400 kvm. Ny
innerbörd för bestämmelsen m1 som reglerar högsta tillåtna
industribullernivå. Större yta för varumottagning.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen bekostas av exploatören. Exploatören står för alla uppkomna
kostnader i samband med exploatering, exempelvis flytt av ledningar, ­anslutningsavgifter,
bygglovavgifter och eventuella utredningar.
Planavtal
Planavtal har upprättats med exploatören.
4
Ändring genom tillägg till detaljplan för Tanken 6 m fl
Fö ru t s ä t t n i n g ar
Bakgrund
Apoteket AB har ansökt om planändring för att kunna bygga ut sin befintliga verksamhet på
fastigheten Tanken 6.
Kommunala beslut
Byggnadsnämnden beslutade den 10 mars 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta ett förslag till detaljplan samt att standardförfarande ska tillämpas.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Ändringen av stadsplanen strider inte mot några ställningstaganden i Hässleholm kommuns
översiktsplan, antagen år 2007, eller i kommande fördjupning av översiktsplanen för
Hässleholms stad (samrådshandling ute i april-maj 2015).
Detaljplan
Tillägg
Fastigheten ingår i befintlig detaljplan från år 1999, detaljplan för Tanken 6 m fl (1293KP01/38). Denna detaljplan fortsätter att gälla parallellt med detta tillägg. Röda markeringar i
plankartan nedan visar vad i gällande plan som ändras.
PLANB
Tillägg görs
Tillägget gä
här som illu
BESTÄM
BESTÄM
m1
ADMINIS
Genomföra
planen har
Dnr. BN 20
Ändring
Gällande detaljplan med ändringar som berörs av tillägget markerade i rött.
TANK
Hässleho
STADSBYGGNADSKONTORET I HÄSSLEHOLM
APRIL 2015
Upprättad d
Daniel Wasden Annie Knutsson
Planchef Planarkitekt
Ändring genom tillägg till detaljplan för Tanken 6 m fl
Stadsbyggn
5
Daniel Was
planchef