Ultraljud Stephan Haas 29 januari 2015 - Ping-Pong

Stephan L. Haas, Jacob Wilton, Tom Strandberg
Karolinska Universitetsjukhuset
Stockolm
Ultraljud
Vad är ultraljud?
•  Hörbart ljud ca 20 Hz – 20.000 Hz
•  Fladdermöss skriker ett ljud med en frekvens på upptill 100 kHz
•  Medicinskt ultraljud 1.0 - 18 MHz
•  Ultraljud påverkar inte oss människor
Börja undersökningen
n  Vad ska undersökas?
n  Transducerval?
n  Bildkvalitet?
Varför är gel viktigt?
n  Ultraljudsvågorna
transporteras ej genom
luft
n  Gelen täcker luftgapet
mellan transducer och
hud
n  Transducern glider lätt
mot patientens hud
Projektioner
Sagittalsnitt (längssnitt)
Transversalsnitt (tvärsnitt)
Val av transducer
n  Vad ska
undersökas?
n  Ytligt eller djupt?
n  Storlek på
skanningsfönstret?
n  Tunn/tjock patient?
Val av transducer
n  Upplösning/frekvens
n  Hög frekvens = hög upplösning
n  Minskad penetration
n  Används vid ytlig skanning
Linjär transducer – ytlig skanning
Val av transducer
n  Frekvens/penetration
n  Låg frekvens = bättre penetration
n  Sämre upplösning
n  Används vid ex skanning av buk
Konvex transducer – djup skanning
Bildorientering
Gain
Korrekt
Ultraljudsterminologi
n  Hypoekogen = ekofattigt område i jmf med omkringliggande vävnad
n  Hyperekogen = ekorikt område i jmf med omkringliggande vävnad
n  Anekogen = Icke ekogen
Fall
n  75årig man Larm för Bröstsmärta
n  ● Tidigare Hypertoni, AMI 4 år sedan
n  ● Nu rel. plötslig smärta I bröstet/buken.
n  Tagit Nitro Blivit yr. Ringt ambulansen
Bukaortaaneurysm
n  Incidens 6-9% hos personer över 65år
n  • Vanligare hos män 4-6 gånger
n  • 20-30% av aneurysm rupturerar
n  • Mortalitet vid ruptur mycket Hög 80%
n  • Uppföljning 3-3,9 cm 1 ggr/år 4-5cm 2
n  ggr/år
n  • Aneurysm >2,5cm
Bukaortaaneurysm
n  Riskfaktorer
n  – Ålder >60
n  – Arteroskleros
n  – Rökning 80% rökare 3-5 gånger ökad risk
n  – Viss ärftlighet
Teknik
n  Bäst med Buktransducer. Går att använda
n  Hjärttransducer
n  • Scanna först Transversalt börja i
n  epigastriet
n  • Tänk på kotskuggan
PVK
PVK
Ultrasound-Guided Central Venous
Access
n  Becoming standard of care
n  Vein is compressible
n  Vein is not always larger
n  Vein is accessed under direct
visualization
Needle entering IJ
Femoral
Artery
Femoral
Vein
Compression of vein
with US probe
n  Emergency ultrasound teaching:
n  http://emergencyultrasoundteaching.com/
n  https://www.youtube.com/watch?
v=Sh5cL72kgnU
Utraljud: www // youtube
n  http://emergencyultrasoundteaching.com/
n  www.sonoguide.com
n  Youtube: Sonosite (270 videoclips)
n  Youtube: Sonoguide
Karin Sundström läkare, doktorand, Karolinska institutet,
n  “US
Läkartidningen nr 29–31 2010
FAST
n  “US
Perforerad
Problembeskrivning
n Enligt Socialstyrelsens skaderegister (Injury Database, IDB)
avled 4 835 personer i Sverige år 2007 pga fysiskt trauma.
n Under 2008 skadades 710 000 personer på ett sådant sätt
att de behövde uppsöka en akutmottag-ning.
Perforerad
FAST
n FAST är en ultraljudsundersökning som görs vid den initiala
handläggningen av traumapatienter för att klarlägga om det
finns blod i buk och hjärtsäck.
n Den är icke- invasiv, dvs kräver ingen injektion av
kontrastmedel, och den utsätter inte patienten för joniserande
strålning.
n Under-sökningen utförs med en modern ultraljudsapparat
som är placerad i akutrummet på akutmottagningen
Perforerad
FAST II
n FAST är endast avsedd att användas för att diagnostisera
och/eller utesluta fritt blod i hjärtsäck eller bukhåla.
n Metoden innefattar ingen undersökning av vare sig hjärtat eller
bukorganen och är därmed inte heller avsedd att diagnostisera
och/eller utesluta organskador.
Perforerad appe
n  Vid undersökning enligt principen för FAST ska fyra
n 
n 
n 
n 
standardiserade områden undersökas [4]
1. hjärtsäcken
2. höger övre kvadrant (perihepatiska och hepatorenala rummet
(kring levern och i mellanrummet levern–njuren)
3. vänster övre kvadrant (perispleniska rummet (kring 3. mjälten)
4. bäckenet – retrovesikala rummet (bakom urinblåsan).
Blod i abdomen och lilla bäckenet
Minimum volume of free fluid detection
CT can detect vollumes off free fluid as low as 100ml
•  FAST can detect between 100-250ml
• 
– 0.5 cm in Morison’s Pouch = 500ml
– 1 cm in Morison’s Pouch = 1000ml
Algorithm for the management of adults with
blunt abdominal trauma in the ED
Höger övre kvadrant (Morison’s Pouch)
n  Be sure to visualize the diaphragm, the interface between the liver and kidney,
and the inferior pole of the kidney
n  Check above the diaphragm for signs of free fluid in the right hemithorax
Höger övre kvadrant (Morison’s Pouch)
37-år man, bil olycka, RR: 90 mmHg, HR: 110/min
vänster övre kvadrant (perisplenic space)
Klinikum Aschaffenburg
Teaching Hospital of the University of Würzburg
n  Male: 57 of age
n  Dx: pneumoni /sepsis
n  Hb: 75 g/L
n  RR: 100/55 mm Hg, HR: 125/min
Ruptur av mjälten
retrovesikala rummet
Pericardium
??????????????
n  RR: 90 mm Hg
n  HR: 110/min
Liver cirrhosis
n  Cirrhotic liver with coarse echotexture and
irregular liver surface and ascits
n  27 y old female pt.
n  Blunt trauma (bicycle)
Pancreatic rupture with hemoperitoneum
n  27 y old female pt.
n  Blunt trauma (bicycle)
Perforerad
Diskussion av resultat
n FAST, som enbart är avsedd att påvisa eller utesluta blod i hjärtsäck
eller bukhåla, skulle utan svårighet kunna läras ut till läkare utan formell
kompetens i ultraljudsdiagnostik.
n I händerna på en särskilt utbildad läkare kan FAST vara en tillförlitlig
metod när det gäller att snabbt påvisa blod i hjärtsäck och bukhåla.
n Metoden har störst betydelse vid handläggning av cirku-lat oriskt instabila
patienter, som direkt kan föras till oper-ation för åtgärd vid fynd av blod i
buken.
Perforerad
Sensitivitet
n  69-100%
Spezifitet:
n  96-100%
Ma OJ, Emerg Med Australa 2005;17(1):24-30.
Tack!!
Frågor?