FUB Västerås Nyhetsbrev januari 2015

FUB Västerås Nyhetsbrev januari 2015
Slottsgatan 6, 722 11 Västerås 021-12 54 89 Hemsida www.vasteras.fub.se e-post [email protected]
God fortsätt ning på 2015,hoppas ni haft en härli g j ul och nyårshel g med mera.
Nu är al la våra aktiviteter sna rt igång.
Klippan har medl emsträff 28 januari på Ån ghammargatan 5. Läs mer i bilagan
Familjeträffar för e r s om har barn mellan 0-6 år un der våren blir 1 febr uari oc h 29 mars.
Mera info kommer på hemsidan.
stormöte
Årsmöte 7 m ars på Ånghammargatan 5 Bäck by. kallelse i bilaga
31 december ha de FUB Västerås 369 medlemmar. Vi är glada att så många hittar til l oss.
N y h e t o m f a m il j e m e d le m m ar a l la k a n b l i m e d l e m m a r m a n b e h ö v e r i nt e l ä n g r e b o p å s a m m a a d r e s s .
P
Prova på idrott under mars oc h ap ril i samverkan med
Västmanland handikap pi drott sförbund och föreni ngar. Läs mer i bi lagan
21
21-22 maj Special Göteborgsvarvet bus sresa mer i nformation fi nns på vår hemsida snart.
FU
FUB dagen 7 juni mer information kommer under våren.
Hoppas Vi ses snart på våra akti viteter och möten // Styrelsen FUB Västerås
M
Medlemsrådgivare i FUB Västerås
P
Öv
Patricia Fuentes Konta kta på: 0709-93 07 00 [email protected]
övriga kontakt persone r för FUB Väste rås hittar du på vår hemsi da.
Styrketräning
ti
Om
OBS! endast medlemmar i FUB Västerås
tisdagar klockan 18:00 på Habiliteringscentrum i ngån g 20.
du inte varit med ti digare, eller har frågor, k ontakta Anders 0739- 40 51 47
B
Bad på SUNDINSKA VRETEN O BS! endast medlemmar i FUB Västerås
freda gar 16-18 om du inte varit med ti digare kont akta oss p å 021-12 54 89
BB
Bad på Kristiansborg
S
sön da gar alla som är medlemmar i någon funkti onshinderföreningar i Västerå s Sta d,
gratis för de som vi sar medlemskort i funktions hi nderföreningar om du kommer 09.45
klockan 10:00 börjar vanli g entré.
Gr
Klo
B A B B A R NG Y M P A F R ÅN 6 Å R OBS! endast medlemmar i FU B Västerås
på Va ran na n s öndag Ormkärrskolan 10:00 – 11:30. Vid frågor, kontakta Magnus på 0704-83 87
Elleell ercari na.manne [email protected]
Tje
Börj
tjejgruppen kvinnor +45
börjar igen måndagen 26 januari klockan 18.00
31 j
Bingo på Rondellen lördagar 15-17 Alla är välkomna!
31 januari, 28 februari, 28 mars och 25 april
Disco
Kom och dansa och träffa kompisar. Ingen föranmälan krävs. från 13 år
Entréavgift: 100 kronor, betalas i dörren. Ingår dryck och nyttigt tilltugg.
Plats: Ånghammargatan 5 Västerås fredagar 6 februari, och 27 mars klockan 18.30–22.30
dansa
K
Dansmix
Det finns några platser i en dansgrupp på torsdagar
kontakta Studieförbundet Vuxenskolan 021-12 80 85 eller gå in på hemsidan
Sånggrupp
Vi sjunger sånger och visor som vi väljer gemensamt torsdagar på Rondellen kontakta
Studieförbundet vuxenskolan.
Det finns fler studiecirklar för vår målgrupp på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/Vastmanland/9266/Vasteras/
L
S
Data
Hälsokörkortet
Killträffar
Kärlek och relationer
LSS ”Att leva som Svensson” nytt studiematerial
Tjejträffar
Läsombud
Matlagning
Samtalscirklar
kapande
Steget före
TAKK teckenkommunikation barn och vuxna
Frågor kontakta Camilla Bohm Coleman på 010- 410 12 04 eller [email protected]
dansa
Länsdanser våren 2015. fredagar
20 februari Västerås, 27 mars Fagersta, 24 april Västerås och 22 maj Köping
Tips!
www.samfor.se
Samordnat föräldrastöd i Västerås så finns två samordnare anställda
Glöm inte titta in på FUB Västerås hemsida
www.vasteras.fub.se
Page 2