Exempelritningar för garage och carport

Sid 1 av 4
Exempelritningar för
garage och carport
För att handläggningen av din ansökan om
bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt
att ritningarna innehåller rätt information från
början.
Följande handlingar ska du lämna in i 3 exemplar
när du söker bygglov för att bygga ett garage eller
carport.
•Ansökningsblankett (ifylld och underskriven)
•Situationsplan
•Planritningar
•Fasadritningar
•Sektionsritning
Gemensamt för alla ritningar är att de:
•Ritas i skala 1:100
•Är fackmässigt utförda, tydliga och lättlästa
på vitt olinjerat papper i A3-format.
•Ska vara måttsatta i meter, med två
decimalers noggrannhet.
•Ska innehålla information om vad som finns
på ritningen, fastighetsbeteckning, skala och
skalstock samt datum.
FASTIGHETSBETECKNING
Nybyggnad av enbostadshus
Planritning
Datum:
senast reviderad:
A3 skala 1:100
I kommunen finns flera hundra olika
detaljplaner som reglerar hur mycket och var
man kan få bygga i ett område. Det kan vara
bestämmelser som byggnadens storlek och
höjd, användningsområde, kulturhistorisk
hänsyn i området med mera. Det innebär att
grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än
vad din fastighet har. Enligt plan- och bygglagen
ska alltid bebyggelsen anpassas till stads- och
landskapsbilden, vara estetiskt tilltalande,
trafiksäker och inte medföra någon betydande
olägenhet för grannar.
Kontakta kommunen så du får veta vad som
gäller för just din fastighet. Kundtjänst Plan och
bygg, 090-16 13 61.
Mer information om hur ansökningshandlingarna
ska se ut hittar du i våra ritningsexempel på
nästkommande sidor.
Välkommen med din ansökan!
Sid 2 av 4
Fasadritning - Nybyggnad av garage/carport
Redovisa materialval och kulör
Rött tegeltak
Redovisa fönsters
utformning
Fasadritning
Fasadritningen behövs för att en bedömning ska kunna göras om byggnadens
utseende och karaktär passar in på det tänkta området. Alla fasader ska redovisas.
Redovisa materialval och kulör
Stående träpanel i röd slamfärg
Redovisa dörrens/portens
placering och utseende
FASTIGHETSBETECKNING
Nybyggnad av garage
Fasadritning
Datum:
senast reviderad:
A3 skala 1:100
Sid 3 av 4
Planritning - Nybyggnad av garage/carport
Måttsätt byggnadens yttermått
Takvinkel
Nockhöjd
Sektionssnitt visar var sektionen
till höger är tagen
Byggnadshöjd
Planritning
Planritningens syfte är att redovisa byggnadens olika mått och placeringa av dörrar, fönster och fast inredning..
Sektionsritningen gör att det går att skapa sig en uppfattning av rumstorelekar byggnadshöjd och takvinklar.
Glöm inte att kontrollmäta din ritning så att skalan stämmer.
FASTIGHETSBETECKNING
Nybyggnad av garage
Planritning
Datum:
senast reviderad:
A3 skala 1:100
Sid 4 av 4
Situationsplan - Nybyggnad av garage/carport
Markera utfartens placering
Måttsätt till fastighetsgräns
N
N
Måttsättningen av själva garaget
ska redovisas på planritningen.
Markera byggnadens sockelhöjd
genom färdig sockelhöjd (FSH).
Situationsplan
Situationsplan krävs för att den planerade byggnadens placering ska kunna fastställas på tomten. Granskning
görs mot bestämmelser i detaljplanen eller områdesbestämmelser för området. Andra faktorer som granskas
kan vara befintliga servitut och kontroll av total byggnadsrätt på fastigheten. Byggnadens mått redovisas på
planritningen. Glöm inte att kontrollmäta din ritning så att skalan stämmer.
Om byggnaden inte placeras
vinkelrätt mot fastighetsgränserna krävs fyra mått.
FASTIGHETSBETECKNING
Nybyggnad av garage
Situationsplan
Datum:
senast reviderad:
A3 skala 1:500