Bemötande - Region Skåne

Läs- och länktips
Bemötande
2015-04-10
Böcker och broschyrer
Att mötas i hälso- och sjukvård: ett utbildningsmaterial för reflektion om
bemötande och jämlika villkor (2015)
Socialstyrelsen har utarbetet materialet som kan vara ett stöd för hälso- och
sjukvårdspersonal i arbetet med att skapa en tillgänglig och icke-diskriminerande
verksamhet där patienternas behov tillgodoses.
Bergman, Susanne
Uppskattande samtalskonst : om att skapa möjligheter i samtalets värld (2012)
Boken tar upp teorier om samtal och exempel på sådana.Den vänder sig till alla som i
sin profession använder samtalet för att handleda andra.
Beischer, Sara
Jag ska egentligen inte jobba här (2012)
En roman om Moa, 19 år, som vill bli skådespelerska och hamnar som timanställd i
äldrevården. Hon blir chockad av mötet med död, stress och kroppsvätskor, men kan
också se det fina och vackra i det nära arbetet med äldre och sjuka människor.
Betydelsefulla möten i vården: en samling berättelser om glädje och sorg (2007)
Patienter, närstående och vårdpersonal från hela landet berättar om möten inom
vården som varit viktiga för dem.
Crafoord, Clarence
Hjärtats oro : anteckningar från ett vardagligt sjukdomsfall (2004)
Författaren är läkare och psykoanalytiker och skriver om sina iakttagelser, åsikter
och funderingar kring individens möte med vårdapparaten, men också om sitt eget
möte med sig själv mot bakgrund av den hjärtinfarkt som han drabbades av våren
2001.
Sjukhusbiblioteken SUS med Patientforum
Crafoord, Clarence
Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst (2005)
Författaren beskriver det professionella samtalet mellan människor som en konst.
Varje människa berättar sin historia, inte bara verbalt utan med hela sitt väsen genom
hållning, uppsyn, röst och klädsel. ”Att samtala är att se och lyssna med alla sinnen
och vara medveten om att man som lyssnare ständigt också är en berättare”.
Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig : handbok för
vårdgivare, verksamhetschefer och personal (2012)
Socialstyrelsen ger här en samlad beskrivning av lagstiftningen kring patienters
ställning och rätten till självbestämmande, information, delaktighet och kontinuitet.
Echeverri, Per
Bemötandeboken (2010)
Hur vet jag att jag att uppvisar ett gott bemötande? Vem avgör om det är gott eller
dåligt? Jag själv eller andra i min omgivning? Finns det någon mall man kan följa? Hur
gör vi när vi "producerar" gott och dåligt bemötande? Den här boken ger svar på
dessa frågor.
Eide, Hilde och Eide, Tom
Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och
konfliktlösning (2009)
Detta är en forskningsbaserad fackbok om kommunikation inom hälso- och sjukvård
översatt från norska. Författarna är forskare inom omvårdnad respektive ledarskap.
Einhorn, Stefan
Medmänniskor (2007)
Hur bör vi handla som goda medmänniskor? Författaren visar i tolv olika berättelser
medmänsklighet ur olika aspekter.
Ezra, Emmanuel
Det goda mötet (2010)
Författaren är kirurg, och här skriver han om sina egna möten med patienter.
French, Marilyn
Min tid i helvetet : ett levnadsminne (1998)
Författaren drabbades av cancer i matstrupen 1992 och gick igenom mycket tuffa
behandlingar. Hon berättar om sina upplevelser av vården och hur hon överlevde
med hjälp av musik, läsning, barnen och sina kvinnliga vänner.
Goda möten i hälso- och sjukvården? (2011)
Boken är utgiven av Region Skånes etiska råd och är resultatet av ett symposium som
hölls 2010 (Henrik Hammar-symposiet) och som handlade om möten och bemötande
i vården.
www.skane.se/pages/251054/Goda_m%C3%B6ten_iPad.pdf
Hilmarsson, Hilmar Th
Samtalet : med känslomässig intelligens (2012)
Här presenteras en mängd olika samtalsverktyg som beskriver hur man gör för att
lyckas i samtal. Författaren som är psykolog ochpsykoterapeut, skriver för människor
som har professionella samtal inom t ex vård, omsorg och skola.
Holm, Ulla
Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande
människovårdande yrken (2009)
Ett professionellt förhållningssätt innebär mer än att bara vara snäll - man måste
också tillämpa de etiska principer som ingår i förhållningssättet. Ulla Holm är
forskare och docent i pedagogik.
Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård / Anna Hertting
och Margareta Kristenson (red.) (2012)
Ett hälsofrämjande möte kan i sin enklaste form vara ett sekundsnabbt leende som
säger att jag ser, lyssnar och bryr mig om dig, menar författarna till den här boken.
Här finns många exempel på hälsofrämjande möten i praktiken, till exempel på BVC, i
tandvården, på intensiven.
Julin, Marie
Pedagogiska samtal i psykiatrin : bemötande och behandling av personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2013)
Att arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ställer
särskilda krav på bemötande. Här presenteras ett pedagogiskt arbetssätt som kan öka
förutsättningarna för ett gott resultat.
Kommunikation : samtal och bemötande i vården / red. Bjöörn Fossum (2013)
I sexton kapitel lyfter olika författare fram kommunikationens betydelse i
vårdarbetet. Det handlar om bemötande, lärande och makt, särskild kunskap om
samtal och bemötande, kommunikationsmodeller som kan förbättra samtal samt
speciella aspekter på kommunikation och bemötande.
Larsson, Inger, Rahle Hasselbalch och Palm, Lars
Patientkommunikation i praktiken : information, dialog, delaktighet (2008)
En praktisk bok skriven för vårdpersonal om hur man gör patienten delaktig i vård
och behandling .
Larsson, Liv
Bli ett bemötandeproffs : konsten att möta andra med lyhördhet - utan att offra
sig själv (2011)
Författaren arbetar med att utbilda grupper i bemötande och här har hon
sammanställt svar på frågor hon fått om bemötande av de grupper hon lett.
Lilja Andersson, Petra
Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient (2012)
Fem sjuksköterskor som själva blivit svårt sjuka och beroende av vård berättar om
sina upplevelser och hur de skulle ha velat bli bemötta.
Mazzarella, Merete
Den goda beröringen : om kropp, hälsa, vård och litteratur (2006)
Är ett gott liv alltid detsamma som ett friskt liv? filosoferar författaren i denna bok
som ger många tankar kring medicin och humanism. Merete Mazzarella är professor i
nordisk litteratur.
Melle, Anna
Att åldras i främmande land (2006)
I ett mångkulturellt land behövs information om hur olika vi kan se på vård och
omsorg. Författaren till den här boken har själv invandrarbakgrund och ger
personliga reflektioner av invandrares möten med det svenska samhället.
Människor som recept : berättelser av patienter, anhöriga och vårdpersonal
som delar med sig av glädje och sorg inom vården (2010)
Detta är en samling berättelser från en av världens viktigaste mötesplatser – vården.
Möten i vården : ett informations- och studiematerial om bemötande inom
hälso- och sjukvården (2005)
Häftet är utgivet av HSO Skåne och Förtroendenämndens kansli i Region Skåne och är
resultatet av ett projektsamarbete med syfte att förbättra bemötandet i vården.
Olsson, Ingela
Kulturmöten och kulturkrockar i vården : praktisk vägledning för personal
inom vård och äldrevård (2007)
Boken är tänkt som en hjälp för vårdpersonal att undvika kulturkrockar i mötet med
patienter med invandrarbakgrund. Ingela Olsson har 25 års erfarenhet av arbete med
invandrare och flyktingar från hela världen.
Polmé, Ola
Bemötandelexikon : lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka (2014)
Detta är ett lexikon från A till Ö om beteenden hos demenssjuka och förslag på
löningar som gynnar samvaron med den demenssjuka människan.
Reflektera - Diskutera. Tema: möten, bemötande, värdegrund - Låna en påse
(2015)
En bokpåse som innehåller 8 exemplar av "Jag ska egentligen inte jobba här" av Sara
Beischer, Socialstyrelsens "Att möta och bemöta - litteratur och film för gemensam
reflektion" samt ett arbetsmaterial. Påsen är framtagen av Sjukhusbiblioteken SUS
med Patientforum i Lund och Malmö.
Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan / Mia
Berglund, Margaretha Ekebergh (red.) (2015)
Boken handlar om hur blivande sjuksköterskor kan lära sig yrket och utvecklas till
kompetenta och reflekterande vårdare som kan stötta patienters och närståendes
lärande.
Rindstedt, Camilla
Barn möter vården (2013)
Vilken plats har barnet i samspel med läkare, sjuksköterskor och föräldrar i
sjukvården? Här presenteras forskning om barns röster i vårdsammanhang.
Författaren är forskare i barn-och ungdomsvetenskap.
Rolfner Suvanto, Susanne
Mellan äldreomsorg och psykiatri : om vård och bemötande av äldre med
psykisk ohälsa (2012)
Vad kan man göra för att förbättra vården av äldre med psykiska ohälsa i
äldreomsorgen? Boken ger konkreta råd om förhållningssätt och bemötande och tar
upp de vanligaste psykiska ohälsotillstånden som depression, missbruk och
konfusion.
Sandberg, Håkan
Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänsklighet (2014)
Det centrala i den här boken är samtalets stora betydelse för både patienters
upplevelse av hälsa och sjuksköterskans upplevelse av att kunna bedriva omvårdnad
med omsorg. Lärobok för sjuksköterskeutbildningar.
Seeberger, Astrid
Den skamlösa nyfikenheten (2010)
Författaren är överläkare i njurmedicin och boken handlar om det viktiga mötet
mellan läkaren och patienten, om samtalets konst och om patienter hon minns.
Sharp, Lena
Effektiv kommunikation för säkrare vård (2012)
Många avvikelser i vården beror på brister i kommunikationen. Här är en praktisk
handbok där metoder för effektiv kommunikation beskrivs och diskuteras.
Smaken av vatten : en antologi om god vård, bemötande och etik (2008)
En bok om bemötande skriven av en patient till vården, med råd och tips om
bemötande, patientsäkerhet, tillgänglighet mm utifrån hennes egen sjukdomshistoria.
Vårdpersonal har också medverkat och ger sin bild av mötet med patienter och
patientsäkerhetsfrågor.
Weiner Thordarson, Katarina
Professionellt bemötande : möta kunder i offentlig verksamhet (2014)
Här ges konkreta tips på kvalitet vid bemötande , verktyg för bra bemötande, hur man
bemöter svåra kunder, hur ett bra arbetsklimat påverkar det externa bemötandet och
tvärtom. Kort sagt en bok med många praktiska tips. Författaren driver ett
utbildningsföretag som specialiserat sig på bemötande.
Wijkmark, Carl-Henning
Stundande natten (2007)
På sal 5 ligger fyra män med vitt skilda bakgrunder som alla ska dö. De har olika
bakgrunder och olika förutsättningar i livet. En roman om livets slut och en
meditation över de yttersta frågorna.
Vårdkommunikation i teori och praktik / Rolf Stål (red.) (2008)
Om det professionella mötet och dess förutsättningar.
Länkar
1177 Vårdguiden
www.1177.se
Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.
Socialstyrelsen
www.sos.se
Sveriges kommuner och landsting, SKL
www.skl.se
Källkritik – kan jag lita på Internet?
Det är ofta lätt att hitta information men det är inte alltid lika lätt att hitta information
som man vågar lita på. Här följer några punkter som kan vara bra att fundera över när
man söker information på Internet.
Vilket är sidans syfte? Vill sidan informera eller påverka oss? Berättar sidan om en
personlig upplevelse eller vill den att vi ska köpa något?
Vem är ansvarig för sidan? Är det tydligt vem som står bakom informationen på sidan
och vem som finansierar den? Finns det några kontaktuppgifter?
Är informationen objektiv och trovärdig? Vilken bakgrund och vilka meriter har de
personer som är ansvariga för innehållet? Vad har författaren för kvalifikationer?
Redovisas vetenskapliga resultat eller referenser till publicerade artiklar som stöd för
de påståenden som lämnas? Är sidan granskad? Förekommer annonsering, sponsring
eller andra kommersiella intressen?
Är sidan aktuell? När skrevs materialet? När uppdaterades informationen senast?
Sjukhusbiblioteken SUS med Patientforum
SUS Lund, C-blocket plan 1
Tel 046-17 17 25
Öppet mån – fre 10.00–16.00
[email protected]
SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35 (CRC)
Tel 040-33 18 00
Öppet mån – tors 10.00–15.00, fre 10.00–13.00
[email protected]
Psykiatribiblioteket, Baravägen 1
Tel 046-17 48 10
Öppet mån-fre 12.00-15.00
[email protected]
Vår hemsida
www.skane.se/sus/sjukhusbiblioteken
BUS-biblioteket, Barnsjukhuset
Tel 046-17 22 13
Öppet tis, ons, tors 14.00-16.00, fre 10.0012.00
[email protected]