Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Problemlösningsbaserade samtal med inriktning
mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet
VT 2016
En kurs för dig som vill få praktiska färdigheter vid arbetsplatsnära insatser för
utredning och åtgärder bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa.
Varför ska du gå kursen?
Kursansvarig
Detta är den enda kursen i sitt slag som lär ut denna
metodik i Sverige. Kursen lär ut färdigheter i en metod
som rekommenderas i riktlinjer både i Sverige och
utomlands och som har stöd i forskningsresultat för att
underlätta arbetsåtergång vid arbetsrelaterad psykisk
ohälsa.
Gunnar Bergström, Forskare, docent, medicinsk
psykologi, Karolinska Institutet, Institutet för
Miljömedicin, Enheten för Interventions och
Implementeringsforskning
Deltagarna kommer att utveckla förmågan att
 via samtal guida till en effektiv
problemlösningsprocess
 identifiera och lösa problem på ett systematiskt
sätt
 identifiera hinder och möjligheter vid
problemlösning
 analysera förutsättningar för den anställde att
vidmakthålla arbetsförmågan respektive återgå i
arbete
Citat från kursansvarig:
”Kursen vässar dina samtalsfärdigheter och din
förmåga att erbjuda en effektiv problemlösningsmiljö”
Föreläsare
Kenneth Nilsson, leg psykolog, leg psykoterapeut,
handledare KBT är verksam sedan över tjugo år
tillbaka inom klinisk psykologi med fokus på kognitiv
beteendeterapi och arbetspsykologi med fokus på
ledarutveckling och förändringsarbete i organisationer.
Undervisar bland annat på psykologprogrammen vid
Karolinska Institutet och Uppsala universitet.
Kursupplägg
Ansvarig institution
Föreläsning, övningar, och reflektioner utifrån
kursdeltagarnas egna frågor och gestaltningar.
Institutet för miljömedicin, Enheten för Interventions
och Implementeringsforskning, Karolinska Institutet.
Målgrupp
Verksamma inom företagshälsovården som läkare,
företagssköterskor, beteendevetare/psykologer.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i
arbetslivet
Kursen syfte och mål
Mer information
Syftet med kursen är att ge praktisk kunskap i de
centrala ingredienserna i problemlösningsfokuserad
samtalsmetodik (PLS).
Vid frågor om kursinnehåll:
Gunnar Bergström, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin
E-post: Gunnar.Bergstro[email protected]
Kursen mål:

Att kunna tillämpa de centrala delarna i PLS i
mötet med anställd och chef

Att kunna avgöra när metodiken bör, eller inte
bör, tillämpas

Att kunna identifiera hinder respektive möjligheter
för effektiv problemlösning
Ur kursinnehållet




Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: [email protected]
Pris och anmälan
Grundläggande begrepp kring
problemlösningssamtal introduceras.
Exempel på problemlösning ges i interaktion med
deltagarna
Konkreta fall från arbetslivet presenteras
Vanliga hinder vid problemlösning, och hur dessa
kan hanteras, tas upp.
Behörighet
Utöver grundläggande yrkeskompetens inom resp.
profession krävs utbildning inom arbetshälsa för
företagshälsovården
Tid och plats
Kursdagar under 2016:
 29 februari 2016, kl. 10:00-16:00.
 1 mars, kl. 09:00-15:00
 18 april, kl. 10:00-15:00
Kursavgiften är 10900 SEK, exkl. moms. Kursen
faktureras i samband med kursstart.
Anmälan görs på
http://ki.se/uppdragsutbildning
Sista anmälningsdag är 2016-02-12
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting,
kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och
verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare
samhälle.
Undervisningen sker i kurslokalen Strixsalen vid
Karolinska Institutet, Stockholm.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning