Besiktning av gravhög kallad Sjulshögen i

Rapport 1944
Besiktning av gravhög kallad Sjulshögen i Kärvsta, Stöde sn,
Medelpad
Fornlämning, 103
Fastighet, Kärvsta
Socken, Stöde
Kommun, Sundsvall
Landskap, Medelpad
Bo Hellman
murberget
Medelpad
Stöde...§.!!.
Kärvsts .
Till
.
Riksantikvarieämbet~t .
•
•
(
Enligt förordnande av Raä har jag i Kärvsts,
Stöde sn, ~ede lpad den 5 september 1944 besiktigat
en gravhög , som beröres av företagen tomtavstyckning .
Högen, som på platsen kallas Sjulsh ögen, ligger !C)J)t(
på norra sidan av och omedelbart in~id stora landsvägen Sundsvall - Änge mitt emot gamla länsmansbostället. Den är 12 - 14 m i diam och ca 2,6 m hög
samt något skadad i centrum och på norra sidan.~
Besiktningen hade begärts av markägaren,
lantbrukaren Emanuel Widmark, Lot järn, Slättån (Rt
Loböle 2) , enär vid av distriktlantmätaren R.Wenners en,
Sundsvall företagen tomtavstyckning ett ca 30 x 40 m
stort område kring högen avsatts som område , vilket
icke får bebyggas . Markägaren, som var närvarande
vid besiktningen, ville ha bekräftat att högen verkligen var en fornlämning, och när han nu erhöll uPP€'ft
härom, önskade han att det för bebyggelse undantagna
området kring högen om möjligt måtte utstakas något
mindre än vad nu är fallet .
I anledning härav får jag vördsamt föreslå , att
ämbetet från distriktslantmätare Wennersten för gran~k­
ning och fastställelse av omr ådet kring högen inford r
rar den över tomtavstyckningen upprättade kartan .
På gårdsplanen till det nämnda gamla länsmansbostället iäkttogs 5 eller möjligen 6 starkt avplanade högar som sannolikt äro fornlämningar liksom
även en med stensockel kringbyggd hög med berså .
Denne gård äges av fröken Dagmar Rodling och förvalt s
av hennes broder , verkställande direktören i Stora
Kopparberg Einar Rodling , Falun .
Får vördsamt före
slå att dessa underrättas om förekomsten av dessa
förmodade fornlämningar .
Bo Hellman.