Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner.

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom
landsting och kommuner.
-
-aktuell situation
-förebyggande arbete
-Arbetsmiljöverkets inspektioner
Arbetsmiljöverkets organisation
Anmälningar enligt AML 3 kap 3 a § 2012-2015 (hittills inkomna)
orsakat av hot och våld fördelat på branschgrupp
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
A Jordbruk, skogsbruk och fiske
C Tillverkning
D Försörjning av el, gas, värme och kyla
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
F Byggverksamhet
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
H Transport och magasinering
I Hotell- och restaurangverksamhet
2012
J Informations- och kommunikationsverksamhet
2013
K Finans- och försäkringsverksamhet
2014
L Fastighetsverksamhet
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
P Utbildning
Q Vård och omsorg; sociala tjänster
R Kultur, nöje och fritid
S Annan serviceverksamhet
X Blank
2015
Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av hot och våld per 1 000 sysselsatta
2010-2014
-
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Utvinning av mineral
Tillverkning
Försörjning av el, gas, värme och kyla
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
Byggverksamhet
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
Transport och magasinering
Hotell- och restaurangverksamhet
Informations- och kommunikationsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
Utbildning
Vård och omsorg; sociala tjänster
Kultur, nöje och fritid
Annan serviceverksamhet
Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Övrigt, oklart
Samtliga näringsgrenar
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
Inspektioner
Obligatorisk tillsyn
•  Skyddsombudsstopp (AML 7 kap § 7)
•  Anmälan från skyddsombud (AML 6 kap § 6a)
•  Arbetsolyckor
Nationella inspektionsprojekt
•  Statistik
•  Omvärldsbevakning
•  Regleringsbrev/uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet
Normalinspektion
•  Möte med ledning och skyddsombud
•  Hur går det systematiska arbetsmiljöarbetet till?
•  Rundtur i verksamheten
•  Återkoppling till chef och skyddsombud kring ev brister som ska åtgärdas
•  Uppföljning av besöket
•  Om inte bristerna åtgärdats och lett till en bättre arbetsmiljö -kravställande.
Makroinspektion
•  Stora organisationer med minst 2-3 chefsnivåer
•  Förmöte med förvaltnings- och politisk ledning
•  Inspektion av arbetsställen i organisationen inkl gruppmöten med personal
•  Återkoppling till ledningen
•  Uppföljningsbesök
•  Bevakningsplan
Hot och våld i myndighetsutövning 2011-2013
•  Statliga och kommunala arbetsställen med myndighetsutövning
•  900 inspektioner och 600 återbesök
•  Hur risker för hot och våld förbyggs och hur efterhjälpande åtgärder ordnas
•  På 67 % av arbetsställena ställdes krav på att förbättra arbetsmiljön
Ställda krav
Vanligaste kraven
AFS
Antal krav
•  Psykosociala faktorer
Våld och hot
1 300
•  Policy och rutiner
SAM
500
•  Undersöka riskbedöma
SAM
500
•  Lokalutformning
Arb platsens utformning
150
•  Uppgiftsfördelning
SAM
100
Förebygga hot och våld
Nya brukare, klienter, boende
•  Undersöka och riskbedöma arbetsuppgifterna med patienter, klienter, brukare och
boende och vid behov åtgärda de risker man noterar. Följ upp!
Lokaler
•  Anpassa ur säkerhetsperspektiv!
Rutiner, larm
•  Kända av alla berörda?
•  Följs rutinerna?
•  Testa larm och rutiner regelbundet!
Förebygga hot och våld forts
•  Utbildning, erfarenhet, kompetens
•  Hög arbetsbelastning ----> tidsbrist
•  Ledningens inställning, kunskaper, förmedlande
•  Tydliggörande av begrepp: vad är acceptabelt, hur agera
•  Kontinuerligt arbeta med policys, handlingsplaner, rutiner
•  Om något ändå händer, rutiner för omhändertagande av drabbad
Parallella lagar
•  SoL, LSS, HSL
•  Ingen av lagarna har formellt företräde framför AML
•  Dom nr: 2486-11, Högsta förvaltningsdomstolen 2012
•  Dom nr: 1259-10, Kammarrätten i Jönköping 2010
Aktuella inspektioner
Första linjens chefer inom vård och omsorg 2015-2017
•  Arbetsbelastning
Socialsekreterarnas arbetsmiljö 2015-2017
•  Inkluderar tillsyn av hot och våldsrisker
•  Läs mer på www.av.se
•  Kontakta Svarstjänsten,
Tel: 010-730 90 00