Aktivitetslista för miljö och hållbar utveckling på IPKL 2015

Institutionens/motsvarande namn: IPKL
Fastställt av: Ulla Mauritzson, prefekt
Gäller för år: 2015
Universitetsgemensamt
mål i ”Handlingsplan
för miljö och hållbar
utveckling 2011-2015”?
Miljöhandboken för Göteborgs universitet
Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas i början av året.
Finns koppling till
Aktivitet:
Vem gör vad?
institutionens
Skriv konkreta aktiviteter som är lätta att följa upp
Ange vilka funktioner som ansvarar
verksamhetsplan?
med avseende på genomförande.
för planering, genomförande och
uppföljning.
Dessa kolumner fylls i vid uppföljning 1-2 ggr per år.
Uppföljning:
Vad har genomförts?
Aktiviteten är…
Ge gärna en kortfattad
kommentar, t.ex. när
 Genomförd
aktiviteten genomfördes.
 Påbörjad
 Ej påbörjad
Forskning
Universitetet skall
främja forskningen
inom hållbar utveckling
i linje med Vision 2020
Ja
Utbildning
Universitetet skall öka
integreringen av hållbar
utveckling i
utbildningen i enlighet
med Vision 2020
Ja. Integrera hållbar
utveckling i
utbildningen.
2015: forskning kring ERS-SDEC implementeras i
förskollärarutbildningen samt att studenterna
utbildas i att använda redskapet i praktiken.
2015: Medarbetare vid institutionen deltar i
konferensen World Environmental Education
Congress – WEEC som hålls i Göteborg under juni
2015.
2015: mot bakgrund av genomlysning kring
miljömärkning av kurser genomförs under 2015 en
revidering av samtliga kursplaner samt
innehållsliga aspekter i kurser på
förskollärarprogrammet för att ytterligare
tydliggöra aspekter av HU i dessa.
Vad det gäller sociala aspekter av hållbarhet så
pågår arbete kring inkluderings- och andra
studentnära frågor
Professor Ingrid Pramling
Samuelsson och lektor Anne Kultti
samt doktorand Jonna Larsson
2015: Ingrid Pramling Samuelsson är
Co-Chair för konferensen i Göteborg
tillsammans med Arjen Wals,
gästprofessor vid IDPP
Uppföljning görs av: Prefekt
Kursledare, studierektorer
Uppföljning görs av: Viceprefekt
med ansvar för utbildning
Institutionsledning
IPKL med flera institutioner har givit Eva Nyberg,
IDPP, i uppdrag att utforma en webb-baserad
verktygslåda för hållbar utveckling i undervisning.
Samverkan
Universitetet skall
stärka sin samverkan
Ja
2015-03-30 genomförs en fakultetsgemensam
eftermiddag med tema Hållbart arbetsliv och hälsa.
IKI ansvarar.
2 (5)
Uppföljning görs av: Viceprefekt
med ansvar för utbildning
Institutionsledning
Institutionens/motsvarande namn: IPKL
Fastställt av: Ulla Mauritzson, prefekt
Gäller för år: 2015
Miljöhandboken för Göteborgs universitet
med omgivande
samhälle inom hållbar
utveckling i linje med
Vision 2020.
Studentmedverkan
Universitetet skall öka
antalet aktiviteter och
samverkansprojekt
inom hållbar utveckling
för studenterna.
Ja, pågående
Kompetensutveckling
Universitetet skall
säkerställa att alla i
ledande befattning med
personalansvar har
genomgått en
miljöledningsutbildning.
Försöka få en grundstudent till miljöberedningen –
ej genomfört 2014 då miljöberedningens framtid
varit oklar.
Ja, pågående
Ja
Alla i ledning ska gå chefsutbildning för HU.
Ja
Uppföljning görs av: Prefekt och
miljörepresentant
Ja
Fortsatt arbete med att förankra/sprida/informera
om resepolicyn och samt rutiner kring
resebeställningar samt att
Miljöenheten/Fakulteten utvärderar vilka resor
som genomförts av institutionerna.
Fortsatt arbete kring att öka användningen av
videomöten/videokonferenser.
Informera på IPKL-möten
Utreda om det går att minska elanvändningen i
Miljösamordnare/AV-tekniker
Uppföljning görs av: Viceprefekt
med ansvar för utbildning
Institutionsledning
Universitetet skall verka
för att personalen
stärker sin kompetens
inom hållbar utveckling.
Resor
Universitetet skall
minska de totala
utsläppen av koldioxid
från tjänsteresor och
energi med 20 procent
till 2015 jämfört med
2008
Energi och Byggnader
Ja
3 (5)
Uppföljning görs av: Prefekt
Institutionens/motsvarande namn: IPKL
Fastställt av: Ulla Mauritzson, prefekt
Gäller för år: 2015
Universitetet skall
minska
energianvändningen
med 10 procent per
kvadratmeter till 2015
jämfört med 2008.
Inköp och Upphandling
Universitetet skall öka
andelen upphandlingar
(mätt i ekonomiskt
värde) där det ställs
sociala, etiska och
miljömässiga krav
Återanvändning och
Avfall
Universitetet skall
minska den totala
mängden avfall med 10
procent till 2015 jämfört
med 2009.
Miljöhandboken för Göteborgs universitet
datasalar och AV-teknisk utrustning. T.ex. att de
stängs av kvällar och helger.
Samtal om solceller på B-husets tak pågår
Ja
Ja
Följa GU:s normer och beakta
hållbarhetsperspektivet vid alla inköp. Fortsatt
arbete under 2015
Inköpsansvarig
Arbeta för att bidra till källsortering/minskad
användning av resurser (mm) genom att informera
anställda och studenter.
Miljösamordnare
Universitetet skall öka
andelen avfall som
materialåtervinns eller
komposteras med 10
procent till 2015 jämfört
med 2009.
Kemiska ämnen
Universitet skall minska
antalet förekomster av
kemiska produkter som
finns upptagna i SINlistan med minst 5
Uppföljning görs av: UFS/Campus
Inga på IPKL.
4 (5)
Uppföljning görs av: Prefekt
Uppföljning görs av: UFS/Campus
och prefekt
Institutionens/motsvarande namn: IPKL
Fastställt av: Ulla Mauritzson, prefekt
Gäller för år: 2015
Miljöhandboken för Göteborgs universitet
procent till 2015 jämfört
med 2012 års resultat.
Miljörisker
Universitetet skall
minimera antalet
incidenter som medför
negativa konsekvenser
för miljön samt verka
för att minimera
konsekvenserna av
eventuella incidenter.
5 (5)