NYKVARNS SKOLA fåR toppbetyg. 4

TuTan
an
Tidningen För dig som bor i nykvarns kommun. nr 2/2015.
NYKVARNS SKOLA
fåR toppbetyg. 4
2
FoLkeTs Park
– Se progrAm!
de åTervände
till nykvArn. 8
ny aPP
viSAr
vägen. 11
centrum
nu är det dags
för etapp 2
Sid 3
hemtjänSten
nykvarnsborna
är helnöjda
Sid 12
på nytt jobb
Finskspråkig
kommunikatör
Sid 15
näringSliv
do88 planerar
för expansion
Sid 16
2
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
öppettiDer unDer
SommAren
n under vecka 25–34 har kundcenter och biblioteket följande öppettider:
måndag kl. 8–19
Tisdag kl. 8–17
Onsdag kl. 8–17
Torsdag kl. 8–17
fredag kl. 8–17
Lördag stängt
« omslagsbilden: Elever på framgångsrika
Lillhagaskolan.
ur innehållet:
04
08
11
12
14
15
nykvarns skola får
toppbetyg – igen!
möt Daniel Szorath som
återvänt hem efter 18 år
ny app ger dig full koll
på nykvarn
n Ledaren
mycket på gång i nykvArn
n nykvarn fortsätter att klättra i Sveriges
Kommuner och Landstings årliga ranking
av landets grundskolor, från nionde till
sjunde plats. Vårt mål – att bli Sveriges
bästa skolkommun senast 2025,
är därmed inom räckhåll.
Det är samtidigt en både
spännande och tuff uppgift
som väntar vår nya
utbildningschef, Inger
fransson, som börjar hos
oss 6 augusti.
n jag kan också konsta-
tera att Nykvarn fortsätter
att växa och att bostadsbyggandet ligger i nivå med inflyttningen.
Där skiljer vi oss från många andra
kommuner som växer mer än det byggs
med ökad bostadsbrist som följd. 2014
byggdes 176 nya bostäder i Nykvarn
och ytterligare 100 är under produktion.
med inflyttning kommer dock också krav
på ökad kommunal service. utmaningen
för oss är att fortsätta växa och investera
och klara ekonomin.
n Sommaren är här. Nya upplev Ny-
kvarn-appen, som beskrivs utförligt
på annan plats i tidningen, ger
oss full koll på allt det som
finns att se och göra i vår
hemkommun avseende
aktiviteter, mat, shopping
och boende. Nyheterna
är många och bildar en
bra helhet tillsammans
med klassiker som Lådbilslandet, Vidbynäs golf och
Taxinge Slott, där nya säsongen
av tv-succén Hela Sverige bakar just
nu spelas in. Jag kommer själv att ge mig
ut i sommar-Nykvarn med appen som
stöd. Hoppas vi ses! n
ola edström
Kommundirektör
[email protected]
95 procent är nöjda
med hemtjänsten
unga vuxna i fokus för
skuldrådgivning
n soMMar
Sari ska lyfta kommunens
finskspråkiga dialog
AllSång i folketS pArk
n Den 2 juni öppnar folkets
Park för sommarsäsongen.
Till programpunkterna hör
allsång, sommarbingo och
våffelkvällar. Nykvarns
kommun, SPf, frivilligcentralen och millwalkers är
några av dem som står för
medborgartidningen TuTan produceras
av Nykvarns kommun i samarbete med
JfS & Co. Du kan också läsa Tutan på
webben: www.nykvarn.se
ansvarig uTgivare
Ola Edström, [email protected]
redakTör
Lena Ramdani, [email protected]
skribenTer
mikael Jeppe, [email protected]
Kristina Eder, [email protected]
grafisk produkTion
JfS & Co, Eskilstuna
Tryck
Edita Bobergs AB
kLiMaTkoMpensering
Tutan klimatkompenserar
för tryck och utdelning.
disTribuTion
Svensk Direktreklam
näsTa nuMMer
September 2015
nykvarns koMMun
155 80 Nykvarn
Tfn: 08-555 010 00
www.nykvarn.se
n Trafik
klipp häcken för
Säker trAfik
n Säker trafik på bostadsgator kräver fri
sikt i korsningar. En broschyr med information
om siktens betydelse för säkerheten och vad
tomtägare kan göra för att förbättra den
delades i våras ut till alla fastighetsägare i
kommunen. Har du inte fått broschyren går
den att ladda ner från kommunens hemsida,
nykvarn.se, under Trafik och infrastruktur.
Där finns mer att läsa om hur man gör för
att skapa fri sikt. n
arrangemangen. folkets
Park har öppet måndagfredag kl. 10–18 och på
söndagar kl. 15–18.
Sommarens program bifogas detta nummer av Tutan.
Programmet finns också på
nykvarn.se. n
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
n cenTruMprojekTeT. Dragningen av nya vatten- och
n i korTheT
avloppsledningar i Nykvarns Centrum går som planerat
och beräknas vara klar i mitten av juni.
Steg 1–3 görs dock först i höst i väntan på att etapp 2
som omfattar fjärrvärme-, el-, tele- och stadsnät avslutas.
perSoner och
fAmiljer SökeS!
1
2
3
Vill du ge en ungdom eller vuxen,
med eller utan funktionshinder,
stöd och hjälp? Har du erfarenhet
av barn och unga och vilja att ta
emot ett barn som behöver extra
tid i ditt hem?
n Då kan det passa dig att vara kontakt-
3
4
5
här är
vi nu!
6
7
8
9
10
Etapp 2 startar i marken bakom den befintliga vårdcentralen vid Centrumvägen.
Arbetet går som planerat
n SpADen för etApp 2 sätts i marken
bakom den befintliga vårdcentralen vid
Centrumvägen vecka 24.
– Etapp 2 som dras i den befintliga
gång- och cykelvägen utmed Centrumvägen
kommer naturligtvis att påverka framkomligheten även för bilister, men mycket kan man
lösa med körplåtar vid in- och utfarter, säger
mikael Tjulin, projektledare på kommunens
samhällsbyggnadsavdelning.
Han konstaterar att man från kommunens
sida är mycket nöjd med entreprenörens
arbete så här långt och att det är positivt att
exploatören, Stendörren, kommer att bedriva
schaktning för fjärrvärme, el, tele och stadsnät med samma entreprenör.
intervjuas
Den som är intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson intervjuas av
kommunen. Hos kontaktfamiljer görs även
ett hembesök.
Kommunen begär in referenser som
kontaktas och hämtar registerutdrag från
Polisen och socialregister. Du måste vara
godkänd innan du får uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj.
mer att läsa finns på nykvarn.se. Du
kan också kontakta Agneta Arotaival på
08-555 011 30. n
kommunen tAr
över lillA loppAn
Stöd med informationsspridning
Nykvarns kommun är inte beställare för
kommande arbeten men kommer ändå att
bistå projektet med stöd gällande att sprida
information.
– Det här är ett litet projekt i det stora
hela, men det kräver ändå att vi hittar många
smarta lösningar tillsammans med entreprenören och håller allmänheten informerad,
säger mikael Tjulin.
under sensommaren startar bygget av
nya vårdcentralen mot Hökmossvägen vid
person eller kontaktfamilj.
Som kontaktfamilj tar man emot barn i
hemmet en eller flera helger per månad.
Syftet är framförallt att barnet får vara
med i familjens normala rutiner och
aktiviteter.
Som kontaktperson har man ofta
kontakt med ungdomar som behöver en
förebild och någon att göra saker tillsammans med. Det kan också handla om en
ungdom eller vuxen som behöver hjälp
att bryta sin sociala isolering. Det behövs
ingen utbildning för uppdragen men du
måste vara 18 år eller äldre och leva i en
stabil social situation.
I ditt uppdrag får du stöd och vägledning av kommunen, ett mindre arvode och
omkostnadsersättning. Ersättningen utgår
från rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.
n kommunens dagliga verksamhet
mikael Tjulin, projektledare på samhällsbyggnadsavdelningen, konstaterar att etapp
1 fortskrider enligt plan.
Järnvägsbygget. Löpande information om
projektet finns på nykvarn.se och kommunens
facebook-sida. n
har tagit över driften av den populära
second hand-butiken Lilla loppan som har
barnkläder och leksaker. Butiken drevs
tidigare av Turinge-Taxinge församling.
Dagliga verksamhetens second handbutik, med vuxenkläder och accessoarer,
har flyttat till Lilla loppans lokaler i en av
flyglarna till Nykvarns herrgård. Butiken
är öppen på vardagar kl. 9–15. n
4
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
n skoLa
1
7
9
2025
Nykvarn siktar på att bli Sveriges
bästa skolkommun till år 2025.
2014
2013
Ifjol låg Nykvarn på femte plats bland de
kommunala skolorna. Annars på plats sju.
2012
Nykvarn låg på plats 42
i SKL:s skolranking.
2013 klättrade kommunen
till nionde plats.
42
Nykvarns kommun, med Lillhagaskolan i spetsen, fortsätter att klättra i SKL:s skolranking.
nykvarn klättrar igen
Nykvarns kommun fortsätter att klättra på
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
skolranking. Nykvarn ligger på femte plats när
Sveriges kommunala grundskolor jämförs och på
sjunde plats när även friskolornas resultat räknas
in. Det är två placeringar bättre än i fjolårets
undersökning.
n Det långSiktigA målet att ha Sveriges bästa skola år 2025 är därmed inom
räckhåll.
Det är ingen slump att Nykvarn
klättrar i SKL:s jämförelser av bland
annat kunskapsresultat och elevenkäter,
menar Kerstin Gelfgren, utbildningschef
i Nykvarns kommun från 2012 till sista
april 2015.
– Det är frukten av ett långsiktigt
och systematiskt arbete som börjar
redan i förskolan med ett nära ledarskap och engagerade medarbetare.
Lärarbehörigheten, som är hög i
Nykvarn, spelar naturligtvis också in
liksom att vi på alla nivåer ständigt
jobbar med att säkerställa att de metoder som används i undervisningen gör
skillnad, säger hon.
– Det är till syvende och sist medarbetarna och deras jobb med barnen som
ger avtryck.
beslutsfattarna gläds också
När Kerstin Gelfgren började som
utbildningschef i Nykvarn 2012 låg
kommunen på 42:a plats i SKL:s årliga
ranking.
– Jag tror på att ständigt inventera
vad som gör skillnad och att jobba med
det. Nu ser vi att resultaten i de nationella proven i trean sjunker och då
måste vi se över hur vi jobbar och vad
som kan göras bättre, säger hon.
Nykvarns politiska beslutsfattare
gläds också åt de positiva resultaten.
– Det hårda arbetet med värdefrågorna: studiero, trygghet, trivsel och
införandet av förstelärare och utvecklingsprojektet Prio – planering, resultat,
initiativ och organisation – ger önskad
effekt.
– Sedan har vi lärare som brinner för
det de gör och det betyder naturligtvis
jättemycket. Utbildningsnämnden är
jätteglad över denna positiva klättring,
säger Thomas Wiberg (NP), ordförande
i utbildningsnämnden.
Han menar att det nu handlar om att
fortsätta på den inslagna vägen för att
Nykvarn ska bli Sveriges bästa skolkommun senast 2025.
– Det krävs som jag ser det små justeringar, inga stora förändringar, säger
Thomas Wiberg. n
fotnot:
SKL:s ranking finns i sin helhet på skl.se.
lillhag
– Det viktigaste är inte
att ligga etta utan att
vara bland de bästa över
tid. Stabilitet, tydliga
värderingar och skickliga
lärare gör skillnad.
Så svarar Lillhagaskolans
rektor Peter Forsberg på
frågan om varför skolan
fortsätter uppåt på SKL:s
skolranking.
n hAn kom från friskolevärlden 2011.
Då låg skolan på 42:a plats i SKL:s
ranking, nu är skolan 7:a på listan.
Skolan har 540 elever från årskurs 6
till 9 och cirka 45 lärare. Nästan alla
som går ut nian är behöriga till gymnasiet.
– Nu gäller det att även få den sista
procenten att lyckas. Det går inte att
bara säga åt en 12–16-åring att jobba
hårdare, utan här måste skolan vara
mer specifik i sin återkoppling och ta
ansvar ända in i kaklet, säger han.
eleverna i centrum
Peter Forsberg konstaterar att Lillhagaskolans fina resultat är frukten av
ett systematiskt kvalitetsarbete baserat
på analyser av bland annat betyg och
provresultat, uthållighet och engagerade lärare.
– Det är viktigt att hela tiden mäta
resultat, att sluta med sådant som inte
leder till utveckling för den enskilde
och att låta våra handlingar styras av
värderingar. Ledarskapet är naturligtvis
också viktigt, något man borde ägna
mer tid åt på lärarutbildningen.
Eleverna på skolan är nöjda med
både undervisning, lärare och verksamhet. De känner sig, enligt de undersökningar som görs, också trygga. Det kan
eleverna skriva under på.
– Det känns tryggt här, alla är trevliga och så har vi bra lärare, säger
Anna Viktorsson som går i 9A.
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
5
gaskolan är toppen
Rektor Peter forsberg och eleverna Lucas Jägerskog, 8D, Sara Tillenius, 8B, Anna Viktorsson, 9A,
Nicklas Widlund, 7E, Hannah Jansson, 6D, och Linus Dinesjö, 6A, har hittat en bra väg framåt.
Hon får medhåll av Sara Tillenius, klass 8B:
– Samhörigheten mellan oss elever är
bra vilket kan bero på att vi även gör saker
tillsammans på fritiden.
Nicklas Widlund, 7E, och Lucas
Jägerskog, 8D, instämmer men efterlyser
samtidigt fler aktiviteter kopplade till varje
ämne.
– Då blir det lättare att ta in kunskap,
säger de.
det KäNNS tryggt Här, ALLA är
treVLIgA ocH Så HAr VI brA LärAre”
– Eget skåp och egen surfplatta gör att
det blir roligare att gå i skolan och att man
tar mer ansvar, tillägger Lucas Jägerskog.
Peter Forsberg menar att skolans
uppdrag är svårare i dag än det var för
kanske 20-30 år sedan.
– Då kopierade man, nu förväntas man
analysera, förstå sammanhang och ta ställning.
– Sverige är helt klart på rätt väg även
om det kanske inte alltid syns i de internationella jämförelserna. n
6
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
n bygga & bo
bra beredskap för
Nykvarn är en av de kommuner i landet som växer
mest i förhållande till folkmängd. Men till skillnad från
många andra ligger takten i bostadsbyggandet i nivå med
inflyttningen, kanske till och med något över.
2014 byggdes 176 nya bostäder. Nära 100 är under
produktion 2015 och det planeras för ytterligare cirka 500
bostäder fram till år 2019.
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
7
fortsatt inflyttning
n – utmAningen för en liten kommun
som vår, med högt tryck utifrån, är att
växa i lagom takt. Det gäller att hålla hårt
i den kommunala plånboken och samtidigt våga gå före med stora investeringar
i exempelvis vatten och avlopp, säger
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef i
Nykvarns kommun.
Han slår fast att helheten är viktig, för
i takt med att Nykvarnsborna blir allt
fler följer också krav på ökad kommunal
och annan service i form av bland annat
förskolor, skolor, vård och kommunikationer. En ny skola ska stå färdig 2016 och
det finns planer på en multihall för idrotten.
– Går det för snabbt är det risk för att
vi inte hänger med. Lagom är bäst, säger
Bengt Andersson och betonar att det i
slutändan är markägarnas och entreprenörernas tro på Nykvarn som avgör hur
många bostäder och lokaler som byggs.
många fördelar
Det finns många skäl till att både barnfamiljer och seniorer väljer att flytta till
en kommun som beskriver sig själv som
ung, vild och vacker. Nykvarn har, enligt
SKL, en av Sveriges bästa skolor. Rimliga
bostadspriser i förhållande till Stockholm,
småstadskaraktären med stationen mitt i
byn och stora natur- och kulturmiljövärden samt endast 28 minuters tågresa in
till Stockholms central, är andra viktiga
”konkurrensfördelar”.
2014 ökade befolkningen med tre
procent och prognoserna för de närmaste
åren tyder inte på någon avmattning.
Nykvarn kommer, som det ser ut, att även
fortsatt få ta emot delar av Stockholms
tillväxt.
Redan i höst beräknas antalet invånare
vara fler än 10 000. Satsningar på utvecklingsområdet Stockholm Syd och bättre
tåg- och vägförbindelser lär förstärka
utvecklingen.
– När nya Citytunneln i Stockholm står
klar 2017 kan det i rusningstrafik bli halvtimmestrafik in mot Stockholm. Det här
är sammantaget positivt för både pendlare
och byggande, säger Bengt Andersson.
utbyggnad både i och utanför tätorten
De planlagda kommunala tomterna är
i stort sett slut, men kommunen äger
ytterligare mark som i översiktsplanen
Det finns ett högt internt och externt tryck på bostäder i Nykvarn. Samtidigt som det är bostadskö
vill många flytta till Nykvarn. Därför byggs det som aldrig förr, bland annat vid Sundsvik strand,
Järnavägen och malstensslingan.
är markerat för att kunna byggas ut. Ett
intensivt arbete med att bygga ut vattenoch avloppsnätet för att det ska bli möjligt
med bostadsbyggande på fler privata
markområden sker också.
VA-utbyggnaden gör det också möjligt
att omvandla fler sommarstugor till
permanentboende. Det här är saker som
samhällsbyggnadsavdelningen ska titta
närmare på för att dels identifiera nya
områden, dels stärka gröna kvaliteter och
kulturvärden.
– Översiktsplanen pekar ut var vi ska
växa och slår fast att det ska vara hållbart.
Därför handlar det mycket om förtätning, vi ska växa främst inifrån, säger Sofia
Cedergren, planarkitekt på samhällsbyggnadsavdelningen.
– Det planeras för 240 nya lägenheter i
centrum den närmaste tioårsperioden.
Drygt 70 procent av bebyggelsen i
Nykvarn är villor, 30 procent är flerfamiljshus. Det förhållandet slår beslutsfattarna
vakt om. n
8
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
n bygga & bo
äntligen tillbaka i
nykvArn
Som 18-åring flyttade han från Nykvarn till
Södertälje. 18 år senare återvände han hem.
Nu med fru och barn. Familjen har slagit
sig ned i en nybyggd villa i Brokvarn.
n – jAg hAr byggt huset själv.
Grunden var klar 20 oktober och
27 februari flyttade vi in, säger
Robert Szorath som har egen
byggfirma men också arrangerar
fisketurer för sällskap på fyra
personer och uppåt.
i då, men så fick det bli, säger
Robert Szorath.
– Det känns bra att vara tillbaka, särskilt när man har barn.
Det är lite lugnare här än i Salem
och Södertälje även om vi trivdes
där också.
tjatade länge
De bodde under en period i ett
kedjehus i Salem och trivdes bra
med det, men Robert Szorath
längtade hem – till Nykvarn.
Han fick tjata länge innan
hustrun Viktoria till sist gav med
sig.
– Jag är från Nykvarn och
ville återvända hit, bland annat
för att flera kompisar har fått
barn och flyttat tillbaka. Men
Viktoria vägrade.
Det var först när Viktoria en
dag var inne på hemnet.se och av
en slump hittade en ledig tomt
som allting förändrades.
– Hon föreslog plötsligt att vi
skulle flytta och bygga hus trots
att vi precis hade blivit färdiga
med att renovera huset vi bodde
mer tid tillsammans
Dottern Esther verkar lite trött
på grund av öroninflammation,
men när pappa Robert föreslår lek utomhus blir det fart
på 1,5-åringen trots att regnet
hänger i luften.
– Hon ska börja på förskolan
Skogsbacken här intill i augusti.
Det ska bli spännande att se hur
det går, säger han och hjälper
Esther på med ytterkläderna.
Robert Szorath arbetar där
uppdragen finns, mestadels i
Stockholmsregionen. Viktoria
jobbar vanligtvis som undersköterska på Huddinge sjukhus,
men rycker för tillfället in på en
vårdcentral i Södertälje.
– Det är närmare vilket gör att
vi får mer tid tillsammans. n
JAg är fråN
NyKVArN ocH VILLe
återVäNdA HIt,
bLANd ANNAt för
Att fLerA KompISAr
HAr fått bArN ocH
fLyttAt tILLbAKA”
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
9
Robert Szorath med dottern Esther i famnen framför huset i Brokvarn som han själv har byggt.
10
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
n uppLev nykvarn
Sjön Yngern.
S/S mariefred.
museijärnvägen.
Taxinge Slott.
mycket att upptäcka i sommar
Nya säsongen av tv-succén
Hela Sverige bakar spelas
just nu in i parken intill
Taxinge Slott.
Passa på att se landets
bästa hemmabagare i
aktion och njut av norra
Europas största kakbord.
Inspelningen pågår till
1 juli, dock inte varje dag.
n Det finnS mycket att upptäcka i
Nykvarns kommun i sommar förutom
Taxinge Slott, Lådbilslandet och Vidbynäs golf, eller vad sägs om nyheterna Kafé
Änglagott, modebutiken Maria & Du, delikatessbutiken Turinge ost & vin, Björkgårdens vandrarhem och Bed & Breakfast på
Stora Bysta Gård?
– Det finns något för alla i Nykvarn,
både för den som bara har ett par timmar
på sig och för den som vill sy ihop hela
paket med aktiviteter, mat, shopping och
boende, säger Kent Påledal och lägger
handen på turistbroschyren Upplev
Nykvarn som delades ut till alla hushåll i
mars.
Kent Påledal är Nykvarns kommuns
företagslots men arbetar även med frågor
inom besöksnäringen. På frågan om vad
han själv väljer att göra en varm sommardag, säger han:
– Det finns himla mycket att välja på,
men är barnbarnen med så blir det nog
en ångbåtstur, museijärnväg och en fika
någonstans. Är det bara jag och frugan så
blir det en tur till golfbanan, för både golf
och en bit mat, och fika efteråt på Taxinge
Slott.
Veronica Persson-Kangas, turistbyråansvarig, uppmanar först både besökare och
Nykvarnsbor att ge sig ut på upptäcktsfärd
och bläddrar sedan fram avsnittet Loppis
& Antikt i turistbroschyren.
– Här finns en karta med nära 30
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
11
ladda ner appen
upplev Nykvarn helt gratis
från App Store, Google Play
och Windows Phone!
Du hittar den under Nykvarns
kommuns konto.
Veronica Persson-Kangas, turistbyråansvarig i Nykvarns kommun, visar upplev
Nykvarn-appen.
Lådbilslandet.
loppisar och antikaffärer i Nykvarn med
omnejd, den sträcker sig även till platser
som Trosa och Malmköping. Ta med picknickkorgen och åk ut på upptäcktsfärd,
säger hon.
Slott & ånga
Det finns hur mycket som helst att uppleva
med familjen. Hökmossbadet har fått en
ny serveringsbyggnad, Stora Bysta Gård
erbjuder boende och hästupplevelser för
både ryttare och hästar och i Folkets Park
vankas allsångs- och våffelkvällar. Lådbilslandet är också ett självklart besöksmål för
barnfamiljer.
Från och med i år finns även Slott &
Ånga som är ett nytt sätt att uppleva både
Gripsholms slott och kakslottet Taxinge.
Med ångans hjälp färdas man mellan de
båda slotten på land och till sjöss.
Mer information om besöksmål och
evenemang hittar du på turisthemsidan
upplevnykvarn.se, i turistbroschyren och i
appen Upplev Nykvarn som beskrivs i artikeln här intill. n
Nya appen hjälper dig
att uppleva Nykvarn
Nu är den äntligen här – Upplev Nykvarn-appen som ger dig full koll
på allt som finns att se och göra i Nykvarns kommun. Appen kan laddas
ner gratis från bland annat App Store och google play.
n – i Appen kAn Du se alla evenemang,
butiker, boendealternativ, matställen, stora och små besöksmål och hitta
kontaktuppgifter. Via en karta ser du hur
du tar dig dit i förhållande till var du är,
säger Veronica Persson-Kangas, turistbyråansvarig i Nykvarns kommun.
efterfrågad
Upplev Nykvarn-appen är ett efterfrågat komplement till turistbroschyr och
upplevnykvarn.se.
Veronica Persson-Kangas är övertygad
om att den blir en succé hos både besökare och invånare.
– Den är perfekt för alla som vill hitta
på något, både för den som kanske vill
göra en enda sak, som att äta lunch, och
för den som vill sy ihop ett paket med
aktiviteter, boende, bad och mat, säger
hon. Jag tror också att den kan få fler
Nykvarnsbor att upptäcka sin hemort på
nytt.
Upplev Nykvarn-appen skickar även
push-notiser med besöksnäringsrelaterade nyheter. n
hökmoSSbADet hAr fått ny Servering!
n hökmossbadets nya serveringsbyggnad har haft öppet under vårvintern vilket
uppskattats av många. Den nya serveringsbyggnaden är vinterbonad och innehåller
kök, café, allrum och omklädningsrum med
toaletter. I väntan på sommarsäsongen håller serveringen stängt.
– målsättningen är att serveringen på
sikt ska ha öppet året runt och vi håller på
att se över hur det ska lösas, säger Liselotte
Palmborg, kultur- och fritidsstrateg.
I sommar ansvarar gymnastikföreningen
så som tidigare år för serveringen.
för öppettider, se nykvarn.se/hokmossbadet.
12
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
helnöjd med hemtjänsten
n heMTjänsT. – Jag har
det så bra, det kunde inte
vara bättre, säger Vivi
Stenmark och kramar om
Ing-Marie Sjögren och
Therese Kolmbäck från
hemtjänsten.
Vivi är inte ensam om att
vara nöjd. 95 procent av de
som bor hemma med stöd
från hemtjänsten är ganska
eller mycket nöjda.
n Skl:S och SociAlStyrelSenS öppna
jämförelser av vård och omsorg av äldre
visar att Nykvarns kommun är bäst i
Sverige på att få äldre som bor kvar
hemma med olika former av stöd att
känna sig trygga.
– Även om vi känner på oss att vi jobbar
rätt är det roligt att få ett kvitto på att det
är så, säger Therese Kolmbäck.
Tuulikki Krekola, gruppchef för
hemtjänstens 18 anställda, tror att stoltheten som finns i gruppen bidrar till att de
gör ett så bra arbete.
– Stoltheten smittar av sig till våra
timvikarier. En del av dem trivs så bra att
de väljer att utbilda sig och fortsätta arbeta
inom hemtjänsten, säger Tuulikki.
tryggt
Ing-Marie Sjögren och Therese Kolmbäck
framhäver tryggheten i arbetsgruppen som
en framgångsfaktor. En trygghet som gör
att personalen vågar dela med sig av situationer där vårdtagare varit mindre nöjda.
– För även om vi är bäst i Sverige betyder det inte att vi är felfria, säger Therese.
Tuulikki Krekola instämmer och betonar att alla klagomål tas på största allvar.
– Klagar en vårdtagare på att de har det
smutsigt hemma så tar vi det till oss och
lyssnar, även om vi vet att vi städat. Det är
viktigt att man blir hörd.
Just att lyssna på vårdtagarna är centralt
i hemtjänstens bemötande.
– Vi lyssnar på deras önskemål och
bemöter dem så som vi själva skulle vilja
bli bemötta när vi blir äldre och behöver
stöd, säger Ing-Marie och Therese.
Vivi Stenmark trivs utmärkt med stödet hon får av hemtjänsten, här
representerad av Therese Kolmbäck och Ing-marie Sjögren.
JAg HAr det Så brA, det KUNde
INte VArA bättre”
De menar att det är viktigt att se det
som är friskt och att stötta för att bibehålla olika funktioner.
– Hos en av dem jag går till hjälps vi
åt med att tömma diskmaskinen, hon tar
besticklådan och jag resten. Det är viktigt
för självkänslan, för de flesta vill inte ta
emot hjälp utan vill klara sig själva så
mycket som möjligt, säger Ing-Marie.
gör mer än förväntat
Ing-Marie och Therese betonar vikten av
lyhördhet och respekt i mötet med vårdtagarna och de återkommer ofta till att
inställningen vid varje besök är att göra
lite mer än vad som förväntas.
Att de är bra på att förebygga olycksfall syns också i statistiken där Nykvarn
sticker ut i positiv bemärkelse när det
gäller antalet frakturer på lår och höft, och
fallskador.
Tuulikki Krekola tror att den låga
personalomsättningen också bidrar till
att hemtjänstens insatser är så uppskattade.
– Många i gruppen har jobbat i 10–20
år. De vi kommer till känner oss, det tror
jag är en viktig förklaring till det positiva
resultatet.
Det kan Vivi Stenmark instämma i.
De dagar Ing-Marie Sjögren arbetar hos
henne är de bästa på hela veckan. Och
Ing-Maries besök betyder mycket mer än
stöd för att kunna bo kvar hemma.
– Vi är bästa vänner, säger Vivi och ler
stort. Ing-Marie instämmer och tillägger:
– Hur många får höra ”vad roligt att du
kommer” varje dag de går till jobbet? n
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
l
högA betyg viD
jämförelSe
n öppna jämförelser av vården och
omsorgen om äldre görs av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Socialstyrelsen. Jämförelsen ska ge underlag för ledning och
styrning genom att inspirera till lokala,
regionala och nationella analyser och
diskussioner om kvalitet och effektivitet. Här följer några av hemtjänstens
resultat jämfört med rikets. Siffrorna
visar vad de som får stöd av hemtjänsten tycker.
13
Första utegymmet
på plats i oxvreten
Nykvarn har nu fått sitt första
utegym. Utegymmet ligger
i anslutning till elljusspåret
i oxvretens friluftsområde
och har 13 stationer där man
kan träna hela kroppen.
n kommunen förde redan diskussioner
bemötande
– andel mycket nöjda
nykvarn
86
riket
76
%
trygghet
– andel som uppger att
det känns mycket tryggt att
bo hemma
nykvarn
66
riket
43
%
hänsyn
– andel som uppger att
personalen alltid eller oftast tar
hänsyn till åsikter och önskemål
nykvarn
92
riket
87
%
nöjd
– andel som sammantaget
är mycket eller ganska
nöjda med hemtjänsten
nykvarn
95
riket
89
%
med Oxvretens SK om att anlägga ett
utegym när det kom in ett medborgarförslag med samma önskemål.
– Vi har sedan tidigare ett avtal med
klubben om skötsel av elljusspåret och
vår tanke är att vi kan komma fram till
en överenskommelse att klubben även
ska sköta tillsynen av utegymmet som
är ett jättebra komplement till anläggningen, säger Markku Petäjäniemi,
kundcenterchef.
väderbeständigt trä
Utegymmet är byggt i väderbeständigt
lärkträ och smälter in fint i omgivningen. Stationerna ger möjlighet att
träna upp styrkan i hela kroppen.
Här finns bland annat möjlighet att
gå armgång, köra armhävningar, testa
bänkpress och träna marklyft.
Nykvarns första utegym står färdigt
i Oxvreten.
På flera stationer går det att anpassa
motståndet beroende på hur tungt man
vill köra. n
logiStikföretAg SAtSAr i nykvArn
n Aditro logistics bygger ett 40 000
kvadratmeter stort logistikcenter i utvecklingsområdet Stockholm Syd i Nykvarn.
Satsningen kan på sikt skapa många nya
arbetstillfällen.
När den nya lager- och kontorsbyggnaden är i full drift utmed E20 kan den
ha så många som 150–200 tjänster,
men initialt rör det sig om betydligt färre.
Satsning viktig förutsättning
Satsningen i Nykvarn är dock en
förutsättning för att företaget ska kunna
etablera sig och också växa i regionen,
konstaterar matthias Kettelhoit, vd.
Logistikcentret i Nykvarn byggs i två
etapper och är en kopia av företagets nya
lager- och kontorsbyggnad i Borås. Den
första etappen ska vara klar redan i början
av 2016.
matthias Kettelhoit berättar att det
också kan bli aktuellt att flytta vissa stabsfunktioner, som ekonomi, till Nykvarn.
– Det är en offensiv satsning eftersom
vi inte har fyllt byggnaden med uppdrag
ännu, men vi tror stenhårt på det här. Det
är ett bra läge söder om Stockholm med
bra hyresnivå och närhet till motorväg,
järnväg och hamn, säger han.
Aditro Logistics har 700 egna
anställda i Sverige, Norge och finland;
företaget jobbar inte enbart med traditionell lagerhantering och distribution utan
erbjuder sig att hantera hela logistikkedjan inklusive bemanning och tillhörande
IT-system ute hos kunderna. n
14
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
n konsuMenT
Satsning på budget- och
skuldrådgivning till unga
maria mangs och Agneta Arotaival är kommunens två BuS:are, det vill säga budget- och skuldrådgivare. från och med i höst kommer de
att finnas på plats i kommunens kundcenter, en kväll i månaden, för Nykvarnsbor med frågor om vardagsekonomi och konsumenträtt.
Skuldsanering är i många
fall det enda som återstår
när Nykvarnsbor i ekonomisk knipa hör av sig till
kommunens budget- och
skuldrådgivare.
Detta vill kommunen nu
ändra på med förebyggande
insatser riktade till unga
vuxna mellan 18 och 30
år, bland annat i form av
utbildningen Ekonomismart och öppen mottagning.
n Det gäller Att fångA upp problemen
tidigt och därför riktar vi oss särskilt till
ungdomar, säger Agneta Arotaival, en av
två budget- och skuldrådgivare i kommunen.
Satsningarna gäller från i höst.
– Ekonomismart är en kostnadsfri
tvådagarsutbildning med konkreta tips för
att klara vardagen och hur man undviker
de största fallgroparna. Sparande, konsumenträtt, vardagsekonomi, försäkringar,
krediter, reklam, boende och betalning
är några av de saker som tas upp, säger
Agneta Arotaival.
– Dessutom kommer vi att finnas på
plats i kommunens kundcenter en kväll i
månaden för alla Nykvarnsbor som har
frågor om vardagsekonomi och konsumenträtt, fyller kollegan Maria Mangs i.
hallå konsument
Den som vill kan alltid ta kontakt med
kommunens konsumentvägledare för ett
personligt möte.
– Det är en kostnadsfri och oberoende
rådgivning för alla som bor i Nykvarns
kommun. Du kan få råd inför köp av varor
och tjänster, information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument samt
råd och stöd när du vill klaga på en vara
eller tjänst som du har köpt, säger Maria
Mangs som även är konsumentvägledare.
Utöver skuld- och budgetrådgivning och
konsumentvägledning i kommunal regi
finns numera också en nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor – Hallå
konsument. Den erbjuder rådgivning via
hallakonsument.se, telefon, e-post, brev,
chatt och Facebook. n
fotnot:
Det finns mer information om Ekonomismart
på Youtube. Nykvarns kommuns budget- och
skuldrådgivare och konsumentvägledare
kommer du i kontakt med via växeln på 08555 010 00 eller via e-post: [email protected]
nykvarn.se eller [email protected]
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
15
n på nya jobb
SAri blir ett lyft för kommunenS finSkSpråkigA kommunikAtion
Nära var fjärde
Nykvarnsbo har finska
rötter. Därför har
kommunen nu anställt
en finskspråkig kommunikatör: Sari Kyhälä,
42 år.
n hon börjar på kundcenter 1 juli och
ska bland annat ansvara för att utöka och
kvalitetssäkra kommunens information på
finska och driva arbetet med Nykvarn
som finskt förvaltningsområde. Hon ska
även stödja kommunens olika avdelningar med löpande kommunikationsinsatser i
samarbete med kommunens informationsstrateg.
SAri kyhälä, kommunikatör.
– Jag ska bland annat utveckla kommunens service på finska i dialog med kommunens finskspråkiga invånare, säger Sari
Kyhälä som bor i Stockholm tillsammans med
sin sambo och treåriga dotter.
Sari Kyhäläs föräldrar kommer från finland, men hon är själv född och uppvuxen
i Sverige och gick i finskspråkiga klasser
ända fram till gymnasiet. Hon kommer
närmast från ett jobb som marknadskoordinator.
– En av de saker som lockar är att jag
får jobba mer inom det område jag är
utbildad till – kommunikation, säger Sari
Kyhälä som ännu inte har bestämt om hon
ska åka tåg eller bil till jobbet.
På fritiden älskar hon att umgås med
familjen, bland annat i familjens stuga i
Dalarna, åka utför och träna på gym. n
fotnot:
Nykvarn ingår sedan 1 februari 2015 i
det finska förvaltningsområdet. Det innebär
bland annat att kommunen ska erbjuda viss
service på finska.
jenny elofSSon och mAuD
kArlSSon, ekonomer.
gunillA rAmSteDt,
ny chef för IfO.
inger frAnSSon,
ny utbildningschef.
nyA ekonomer på plAtS
gillAr Att Se helheten
fortSAtt utveckling
n jenny elofsson och maud karlsson är
n gunilla ramstedt, ny chef för individ-
n inger fransson, som i dag är
nyanställda ekonomer på kommunen.
Jenny kommer närmast från Scania i
Södertälje och maud från en tjänst på
stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna
kommun.
– Det är jättespännande, mycket att
sätta sig in i men alla är jättetrevliga. Det
är en ny utmaning eftersom det skiljer en
del mot hur det fungerar inom privata
företag, bland annat gäller andra lagar
och regelverk, säger Jenny Elofsson.
maud Karlsson sökte sig till Nykvarn för
att få nya utmaningar och mer varierade
arbetsuppgifter.
Jenny och maud arbetar båda med att
följa upp kommunens budget, göra bokslut
och årsredovisning. Jenny är född i Södertälje men flyttade för drygt fem år sedan
till Nykvarn med sin familj, man och två
barn. maud bor i Eskilstuna med man och
två barn. n
och familjeomsorgen (IfO), har arbetat
inom området i 35 år. Idag är hon
resultatenhetschef för psykosöppenvården
i Södertälje.
– Det ska bli spännande och kul att få
komma tillbaka till myndighetsfrågorna
och att arbeta i en liten kommun där man
kan få en helhetsbild över insatserna.
Gunilla Ramstedt har en gedigen
erfarenhet av omsorgsfrågor, bland annat
har hon i 25 år arbetat inom individ- och
familjeomsorgen. Som enhetschef får hon
det övergripande ansvaret för barn och
familj, försörjningsstöd, missbruksfrågor,
familjerätt och flyktingmottagande.
– Jag försöker se till helheten och hoppas kunna bidra med idéer till flexibla
och effektiva lösningar inom mitt område
till gagn för Nykvarns invånare, säger
Gunilla som bor i Rönninge.
Gunilla börjar 3 augusti. n
verksamhetschef för förskolan i
Sundbybergs stad, blir ny utbildningschef i Nykvarns kommun efter Kerstin
Gelfgren.
Hon har 30 års erfarenhet och
kompetens från skolans värld och har
bland annat varit verksamhetschef för
förskolan i Södertälje kommun och
rektor i Ludvika kommun.
– Det ska bli spännande att få vara
en del av det pågående och fortsatta
arbetet med att utveckla skolverksamheten i Nykvarn. Kommunen har en tydlig
och spännande målbild – Sveriges
bästa skolkommun, säger Inger fransson som tänker börja med att lägga
örat mot rälsen och lyssna in vad som
pågår och vad som är på gång inom
Nykvarns skolvärld.
Hon börjar på nya jobbet i Nykvarn
6 augusti.n
16
tutAn 2/2015 – NYKVARNS KOmmuN
n näringsLiv. do88 går från klarhet till klarhet. Både
omsättning och antalet anställda ökar och tidigare i år utsågs
duon bakom det lilla Nykvarnsföretaget till Årets Företagare
2015 av Nykvarns Rotaryklubb. Men de har mer på lut.
årets företagare redo att
erövra nya marknader
n – välDigt kul – det är en bekräftelse
på att fler tycker att vi gör någonting
bra, säger Nils Eidenberg som äger och
driver företaget ihop med kompisen
Fredrik Johansson.
De har alltid gillat att meka med bilar,
men det dröjde till 2007 innan fritidsintresset övergick till företagande, först
i ett handelsbolag och sedan sex år tillbaka i form av ett aktiebolag.
– Det var svårt att få tag på den här
typen av slangar, de fanns inte i lager och
de var dyra, säger Nils Eidenberg och
tar upp en handlindad silikonslang från
skrivbordet.
Varför do88?
– Någonting skulle företaget ju heta.
Det är en kombination av lyckonummer
och påhittat, säger Fredrik Johansson.
nya marknader
do88 tillverkar och säljer egenutvecklade
silikonslangar, laddluftkylare och vattenoch oljekylare. De säljer även de tillbehör
som behövs för montering i fordon.
Duon har i dagsläget två anställda, en
som sköter lager och paketering och en
som ansvarar för marknadsföring och
kundrelationer.
Designen tar de själva hand om.
Lagret finns i en anspråkslös lokal
på Norra Stationsvägen. Det är också
där som företagets produkter designas. Tillverkningen sker däremot i Kina.
Kunderna, både industriföretag och
privatpersoner som trimmar och bygger
om bilar, finns över hela världen. Mycket
snurrar kring företagets webbshop.
– Vi verkar i en smal nisch och
NäSTA NummER AV TuTAN
KOmmER I sepTeMber 2015
Nils Eidenberg och fredrik Johansson med
företagets storsäljare: kylare och silikonslang.
behöver söka oss ut på nya marknader
för att växa. Vi säljer just nu mest via vår
webbshop, men vi växer mest via våra
återförsäljare i utlandet, säger Fredrik
Johansson.
De räknar med att behöva anställa
ytterligare en person i företaget under
det närmaste året. Det ger dem mer tid
till produktutveckling och utbyggnad av
återförsäljarnätverket.
– Avstannad tillväxt är nästan som att
gå bakåt, säger Nils Eidenberg.
Den typen av verksamhet de bedriver
fungerar bra i Nykvarn.
Några planer på att flytta någon
annanstans har de inte, det skulle i så fall
vara till större lokaler.
– Så länge transporterna går snabbt
och smidigt kan vi vara var som helst,
men det är här i Nykvarn vi har våra
familjer och vänner, vi föredrar att vara
här, säger båda. n
GILLA OSS På facebook Så HAR Du fuLL KOLL
På VAD SOm HäNDER I NYKVARNS KOmmuN.