Läs mer här - Fritidsresor

Viktiga kontaktuppgifter
Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring):
Tel:
+46 771 84 01 00
Online:
www.fritidsresor.se/kundservice/kontakta-oss/
Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av medicinska nödsituationer eller om du måste
resa hem i förtid från din resa ska du kontakta ditt hemförsäkringsbolag.
Vänligen tillse att du har kontaktuppgifter och försäkringsnummer för din hemförsäkring när du resen. Du
kan notera uppgifterna här nedan, för att ha dem lätt tillgängliga.
Tel: __________________________________________________________
Försäkringsnummer: _____________________________________________
Skadeavdelningen:
Tel:
+46 8 587 717 21
E-post:
[email protected]
Allianz Global Assistance reseförsäkring är återförsäkrat hos
AGA International SA, den nederländska filialen, som bedriver verksamhet på
Allianz Global Assistance Europe kontor på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederländerna.
Registrerat hos Nederländernas finansinspektion Authority for the Financial Markets (AFM)
under nr 12000535, organisationsnummer 33094603
Reseförsäkring
AGA International SA är auktoriserat av L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution i Frankrike
och den svenska delen av verksamheten står under tillsyn av den svenska finansinspektionen.
Ref: P.TUI.SE-07/15 Supplementary
Fritidsresor Reseförsäkring
Allianz Global Assistance
+46 8 587 717 21
[email protected]
Försäkringsnummer:
_______________________
Dessa villkor gäller från den 1 juli 2015.
Viktigt
Denna försäkring kan endast tecknas för privatpersoner fast bosatta och
folkbokförda i Sverige.
Notera att försäkringen inte omfattar alla typer av sjuk- och olycksfall. Se
“Hälsodeklaration och undantag” på sidan 4.
Läs noga igenom detta försäkrinsgvillkor och ta med dig broschyren på
resan.
Innehåll
Sida
Viktig information om din reseförsäkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Försäkringsomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Hälsodeklaration och undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Internationella hälsosamarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Generella undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Viktig information om din reseförsäkring
Vi vill tacka dig för att du köpt en kompletterande reseförsäkring hos Allianz Global Assistance. Vår försäkring
är utformad för att komplettera det resemoment du har i din hemförsäkring eller kontokortsförsäkring.
Försäkringens omfattning
På bokningsbekräftelsen anges den omfattning som du har valt, försäkringsområde, vilka personer som
omfattas samt eventuella särskilda villkor som kan gälla. Läs igenom den noga.
Efter inbetald premie gäller försäkringen under försäkringsperioden i enlighet med detta villkor upp till
angivna maxbelopp under “Försäkringens omfattning” och efter sedvanlig prövning.
Idrott och fritidsaktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Att göra en skadeanmälan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Att överklaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Del 1 - Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter . . . . . . 7
Del 2 - Resegaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Del 3 - Personliga tillhörigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13
Del 4 - Pengar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Del 5 - Borttappat pass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Del 6 - Försenat bagage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Del 7 - Missad avresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16
Del 8 - Försenad avresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Del 9 - Självriskskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Rättslig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Obs!
Försäkringen täcker inte allt. Du rekommenderas att läsa igenom denna försäkringsbroschyr noga och
kontrollera att försäkringen ger den täckning som du behöver.
Vissa ord har en speciell betydelse och skrivs i fetstil i försäkringsbroschyren. Dessa ords fullständiga
betydelse förklaras i ordlistan i slutet av denna försäkringsbroschyr eller i de delar där de förekommer.
Det här måste du göra
Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dig och din egendom samt vidta alla rimliga åtgärder för
att minimera följderna av en eventuell skada.
Om det är något som du inte förstår eller om du behöver hjälp är du välkommen att ringa Falck Global
Assistance på tel. +46 8 587 717 21 eller mejla till [email protected]
Ångerrätt
Om försäkringsskyddet inte uppfyller dina behov ska du meddela det utfärdande ombudet inom 14 dagar
efter att du fått bokningsbekräftelsen.
Det utfärdande ombudets kontaktuppgifter finns på bokningsbekräftelsen.
Premien återbetalas, förutsatt att du inte har rest, du inte har gjort någon skadeanmälan eller det inte har
inträffat något som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan. I de fallen görs ingen återbetalning.
Observera att ångerrätten upphör att gälla efter den inledande 14-dagarsperioden.
Gällande lag
Om inget annat avtalats gäller svensk lag. Om det uppstår tvister avseende denna försäkring har svensk
domstol slutlig domsrätt.
Försäkringsvillkor1
Försäkringsomfattning
Försäkringsmoment
I nedanstående tabell anges det maxbelopp som vi kan ersätta för varje försäkringsmoment. Läs igenom hela
denna försäkringsbroschyr för de fullständiga försäkringsvillkoren och undantagen.
Försäkringsmoment
1
2
3
Maxbelopp som utbetalas
Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter
Behandling och akut tandbehandling
Utflykter
Resegaranti
Reseavbrott
Sängläge på läkares inrådan under resan
Händelser i Sverige
Ersättningssemester
Personliga tillhörigheter
Personliga tillhörigheter
SEK 2 500
SEK 1 700
SEK 30 000 (SEK 400 per dag)
9
Maxbelopp som utbetalas
Självriskskydd
Självrisk för fordonsförsäkring
SEK 10 000
Självrisk för hemförsäkring
SEK 10 000
Självrisk för hemförsäkring, bagage
SEK 10 000
Självrisk för hemförsäkringens tilläggsförsäkring för
allrisk, våld och rättsskydd
SEK 10 000
Självrisk för hyrt motorfordon eller förlorad
deposition
SEK 10 000
Max. per bokning SEK 30 000
Max. per bokning SEK 100 000
Obs!
Maxbeloppet per bokning avser det maximala belopp vi kan betala i ersättning för alla namngivna
personer på din bokningsbekräftelse och som har köpt försäkring av oss.
SEK 1 500
Max. per bokning SEK 5 000
Tillägg till hemförsäkringen
Enstaka föremål, par eller set
Värdesaker
Tobak, alkohol, dofter och parfymer
SEK 10 000
SEK 2 250
SEK 2 250
SEK 550
Max. per bokning SEK 30 000
4
Pengar
Kontanter
SEK 5 000
SEK 2 000
5
Förlust av pass
SEK 2 000
6
Försenat bagage (utresan)
SEK 1 500
(SEK 300 vid försening med 3–12 timmar eller
SEK 800 vid försening med 12–24 timmar eller
SEK 1 300 vid försening med 24 –48 timmar
eller SEK 1 500 vid försening med mer än 48
timmar)
7
Missad avresa
Fortsätta resan; eller
Avbryta resan
SEK 30 000
SEK 30 000
Max. per bokning SEK 100 000
8
Försenad avresa
Försening; eller
Avbryta resan
SEK 2 400
(SEK 200 efter de första 6 hela timmarna
SEK 100 för varje ytterligare 12 timmars
försening)
SEK 30 000 efter 24 timmars försening
Max. per bokning SEK100 000
2
Försäkringsvillkor
Försäkringsvillkor3
Hälsodeklaration och undantag
Detta gäller “Del 1 – Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter” och “Del 2 – Resegaranti”.
Det är mycket viktigt att du läser följande.
1 Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader till följd av tillstånd vars medicinska diagnos ställts mindre än
två månader före betalning erlades för denna försäkring.
2 Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader till följd av sjukdom vars tillstånd inte var stabilt två månader
före betalning erlades för denna försäkring. Detta innebär att du inte får ha ändrat din medicinering, haft några
icke rutinmässiga läkarbesök eller särskilda utredningar om ditt medicinska tillstånd.
3 Du omfattas inte av försäkringen om du inte är frisk, i stånd att resa och klarar av att genomföra den planerade
resan.
4 Försäkringen gäller inte om du reser mot en läkares inrådan eller om du skulle ha avråtts om du hade
bett om deras rekommendation innan resan inleddes.
5 Försäkringen gäller inte om du vet att du kommer att behöva medicinsk behandling eller måste besöka en
vårdinrättning under resan.
6 Försäkringen gäller inte om ditt hälsotillstånd, akut sjukdom eller skada orsakats av påverkan av alkohol,
lösningsmedel eller droger.
7 Försäkringen gäller inte planerad eller självvald kirurgi, ingrepp eller sjukhusbehandling eller efterföljande
komplikationer.
8 Försäkringen gäller inte sexuellt överförbara sjukdomar.
8 Försäkringen gäller inte om det går att få ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, försäkring
eller liknande skydd eller skadestånd.
Obs!
Detta är ingen privat sjukvårdsförsäkring och försäkringen täcker endast akut vård i händelse av en olycka
eller oväntad sjukdom som inträffar under resan.
Internationella hälsosamarbeten
Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet)
• EU-kortet ger dig rätt till vård till reducerad kostnad (ibland helt kostnadsfritt) när du befinner dig i
ett land som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. EES består av
Europeiska unionen (EU) plus Island, Liechtenstein och Norge.
• EU-kortet ger dig endast rätt till samma offentligt finansierade medicinska vård som en person som
är fast bosatt i det landet som du besöker. EU-kortet ger ingen rätt till vård på privata sjukhus eller
mottagningar och ersätter inte kostnader för att transportera dig tillbaka till Sverige.
• Du kan ansöka om EU-kortet digitalt hos Försäkringskassan eller genom att ringa dit. Det går också att
hämta ansökningsblanketter på Försäkringskassan.
Generella undantag
Nedanstående undantag gäller för samtliga moment i denna försäkring.
1Vi betalar inte ut någon ersättning för händelser som direkt eller indirekt orsakats av följande.
a Du gav inte korrekta svar på frågor som vi ställde till dig när du tecknade försäkringen, där ditt svar
skulle kunna ha påverkat vårt beslut att bevilja dig den här försäkringen.
b Krig, invasion, annan nations fientliga agerande, fientligt agerande (oavsett om krig förklarats eller
inte), inbördeskrig, inre oroligheter, uppror, revolution, revolt, militärt våld, statskupp, terrorism eller
massförstörelsevapen (t.ex. kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen).
c Du trivs inte på resan eller inte vill resa.
d Du kräver ersättning utifrån bedrägliga underlag och förutsättningar. I sådant fall kan vi komma att
göra en polisanmälan.
e Kostnader pga ditt beroende av alkohol, lösningsmedel eller droger eller kostnader till följd av ditt
långvariga missbruk.
fDu är påverkad av alkohol, lösningsmedel eller droger eller gör något som en följd av användning
av dessa substanser (undantaget läkemedel som förskrivits av en läkare men inte behandling av
drogberoende).
gDu följer inte råd och rekommendationer från Utrikesdepartementet, Världshälsoorganisationen
(WHO) eller någon statlig eller offentlig myndighet. Detta gäller även när vissa vaccinationer eller andra
förebyggande åtgärder (t.ex. malariatabletter) rekommenderas.
h Du deltar i idrotter eller fritidsaktiviteter som finns med i listan under undantagna aktiviteter (se
nedan)
i Du reser utanför försäkringsområdet som anges på bokningsbekräftelsen.
jDu begår självmord, skadar dig eller utsätter dig för risker i onödan (om du inte försökte rädda någon
annans liv).
kDu utför olagliga, uppsåtliga eller brottsliga handlingar (inklusive när du är alkoholpåverkad) eller du
bryter mot lokala trafikbestämmelser.
lDu åker som passagerar på en motorcykel där föraren inte har ett giltigt och gällande körkort för
motorcykel eller om du själv och i förekommande fall din passagerare, framför motorcykel utan hjälm.
m Resa i ett flygplan, utom som passagerare i passagerarflygplan med fullständiga licenser/tillstånd.
n Förändrade valutakurser.
oDin egendom förvaras, tas i beslag, förstörs eller skadas på order av någon statlig tjänsteman eller
tulltjänsteman.
p Joniserande strålning eller radioaktiv smitta från kärnbränsle eller kärnavfall eller risker pga. nukleär
utrustning.
q Epidemier och pandemier.
r Utrustning eller datorprogram som inte fungerar korrekt, oavsett om du äger den eller inte.
2Vi betalar inte ut ersättning för saker som täcks av andra försäkringar eller som man kan kräva ersättning för
från från annat håll. Under dessa omständigheter betalar vi endast ut vår del av ersättningskravet.
3 Vi betalar inte ut någon ersättning för förluster som inte direkt täcks av villkoren i denna försäkring (t.ex.
förlorad inkomst pga. att du inte kan jobba som en följd av en sjukdom eller skada under resan eller för
att byta ut låsen om du tappar bort dina nycklar).
Idrott och fritidsaktiviteter
Australien
• När du reser till Australien kan du anmäla dig hos Medicare och få rätt till sjukhusvård och mediciner till
reducerad kostnad. Kontakta ett lokalt Medicarekontor i Australien för detta.
• Om du vill begära ersättning för kostnader under Medicareprogrammet måste du göra det innan du
lämnar Australien. Mer information om Medicare finns på www.medicareaustralia.gov.au eller kan
beställas via e-post till [email protected]
Försäkringen lämnar inte ersättning för skador till följd av följande undantagna aktiviteter:
- deltagande i idrottsaktiviteter där arrangörens riktlinjer inte följs
- professionellt idrottsutövande
- alla typer av tävlingar, undantaget till fots, eller
- alla typer av vintersport.
4
Försäkringsvillkor5
Försäkringsvillkor
Del 1 - Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter
Att göra en skadeanmälan
Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett:
Tel: +46 8 587 717 21 eller e-post: [email protected]
Skriv till: Falck Global Assistance, Box 44024, 100 73 Stockholm.
Uppge Fritidsresor reseförsäkring och ditt försäkringsnummer.
Skadereglering
Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten med all information och alla dokument som vi bett om så
snart som möjligt.
Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar.
• Resans bokningsfaktura (eller fakturor) och resedokument som visar datum och tider för resan.
• Kvitton i original och redogörelser för alla kontanta utlägg som du har gjort.
• Räkningar och fakturor i original.
• Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan täcka samma förlust, som
hemförsäkring eller privat vårdförsäkring.
• Så mycket underlag som möjligt som stöder ditt ersättningskrav.
Obs!
Du kan ofta behöva samla in information gällande ditt försäkringsärende medan du är kvar på resmålet
Under varje försäkringsdel finns en ruta som heter “Det här behöver vi om du anmäler en skada”. Där finns
uppgifter om den extra information som vi behöver för varje typ av ersättningskrav.
Att överklaga
Vi strävar alltid efter att ge dig den bästa servicen men ibland kan saker gå fel eller du kan känna dig
missnöjd. I dessa fall ber vi dig att kontakta oss så vi får möjlighet att göra vårat bästa att lösa problemet.
Skriv till:
Skadeavdelningen/Klagomål, Falck Global Assistance, Box 44024, 100 73 Stockholm.
Eller mejla till:
[email protected] och skriv “KLAGOMÅL” i ämnesraden.
För att hjälpa Falck Global Assistance att hantera ditt klagomål så snabbt som möjligt bör du uppge namn,
adress, telefonnummer, bokningsnummer och skadeanmälans nummer samt bifoga kopior av relevant
korrespondens.
Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box
174, 101 23 Stockholm eller sända ett mail [email protected]
Om du förs till sjukhus eller om du tror att du måste resa hem i förtid eller förlänga resan måste du
kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.
4
Detta täcks av försäkringen
Vi betalar dig eller dina efterlevande följande nödvändiga och oförutsedda akuta utgifter om du dör, skadas,
råkar ut för en olycka eller blir sjuk under resan.
Sjukvård och tandvård
• Upp till totalt SEK 2 500 för kostnader för vård, operation, läkemedel, sjukhusvistelse, vårdhem eller
vårdtjänster samt för akuta tandvårdstjänster för att avhjälpa akut smärta.
Utflykter
• Upp till totalt SEK 1 700 för utflykter som du har betalat och som det inte går att få ersättning för från
annan part, om du får en skriftlig rekommendation av en läkare där det framgår du inte kan följa med på
dem på grund av en skada eller sjukdom på resan.
8
Detta täcks inte av försäkringen
• Hälsotillstånd som uppges i “hälsodeklarationen och undantagen” på sidan 4.
• Alla skadeanmälningar där du inte tagit läkemedel som förskrivits till dig eller tagit vaccinationer eller
andra förebyggande åtgärder (t.ex. malariatabletter) som rekommenderats av:
- din läkare innan du reser
- läkare som behandlar dig medan du är på resa
- Utrikesdepartementet, Världshälsoorganisationen (WHO) eller någon statlig eller offentlig
myndighet.
• Kostnad för:
- behandling som inte är direkt relaterad till sjukdomen eller skadan som orsakade kravet
- utgifter för taxi och telefonsamtal (inklusive mobilsamtal)
- måltider, dryck och hyrbil
- ersättning för läkemedel som du använde redan när du inledde resan
- tjänster eller behandlingar som du får i hemlandet
- tandvård som inte är akut, byte av eller lagning av löständer eller konstgjorda tänder (t.ex. en krona)
eller annat arbete som involverar användning av ädla metaller.
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
-
Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 1
• Detta är ingen privat sjukvårdsförsäkring och försäkringen täcker endast akut vård i händelse att du
drabbas av en olycka eller oväntad sjukdom.
• Efter att ha fått ditt eller ditt personliga ombuds skriftliga godkännande kan vi kontakta din läkare för att
bekräfta din medicinska bakgrund för att hjälpa oss att handlägga skadeanmälan.
• För att hjälpa oss återfå eventuella kostnader vi har haft i försäkringsfall rörande denna försäkring har vi
rätt att begära in relevant information från dig samt be dig fylla i relevanta blanketter.
!
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
• Medicinska bevis från den läkare som behandlat dig för att bekräfta sjukdomen eller behandlingen som
givits, inklusive de datum då du skrevs in på och ut från sjukhuset (om tillämpligt).
• Ett läkarintyg om du inte kan resa på förbokade utflykter på grund av sjukdom eller skada.
• Kvitton i original samt redogörelser för all medicinsk behandling och andra utgifter som du har betalat
eller accepterat att betala.
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
6
Försäkringsvillkor
Försäkringsvillkor7
Del 2 - Resegaranti
Om du tror att du måste resa hem i förtid måste du kontakta ditt hemförsäkringsbolag.
ABC Definition av ord i del 2
I avsnittet Sängläge på läkares inrådan under resan
• Mer än motsvarande antal dagars ersättning som anges i tabellen nedan om din behandlande läkare
diagnostiserade dig med något av de listade diagnostiserade hälsotillstånden, men inte specificerade
antalet dagar som du skulle vara sängliggande enligt ett läkarintyg.
Släkting
Din mor, far, svärmor, svärfar, styvförälder, styvsvärförälder, syster, svägerska, bror, svåger, maka, make,
son, dotter, svärson, svärdotter, styvbarn, fosterbarn, far- och morförälder, barnbarn, faster, farbror, moster,
morbror, syskonbarn, partner (inklusive sambo och registrerat partnerskap) eller fästmö och fästman.
4
Detta täcks av försäkringen
Vi betalar upp till SEK 400 per dag (upp till totalt SEK 30 000 per person, men inte mer än totalt
SEK 100 000 för hela familjen) för din del av outnyttjat personligt boende, transportkostnader och andra
reseutgifter som har betalats eller där det finns ett kontrakt om betalning som inte kan återfås på annat sätt.
Försäkringen kommer lämna ersättning under följande nödvändiga och oundvikliga omständigheter:
Reseavbrott
Om du avbryter resan på grund av dödsfall, allvarlig skada eller allvarlig sjukdom som drabbar dig, en
släkting, en medresenär eller en släkting till en medresenär.
Sängläge på läkares inrådan under resan
Om du läggs in på sjukhus, måste stanna på boendet under resan eller beordras att avstå från att genomföra
aktiviteter som är inplanerade på resan (t.ex. en utflykt, bad eller solbad) på inrådan av den behandlande
läkaren, som en följd av skada eller sjukdom som drabbar dig under resan. Försäkringsskyddet inkluderar
kostnaderna för en medresenär, som är försäkrad under denna försäkring, som stannar hos dig om det är
nödvändigt av medicinska skäl eller om du är 11 år eller yngre.
Händelser i Sverige
Om du får reda på att en släkting har drabbats av dödsfall, allvarlig skada eller allvarlig sjukdom medan du
befinner dig på resan, betalar vi ersättning för två dagar. Om din privata egendom i Sverige drabbas av
väsentlig skada som en följd av en plötslig och oförutsedd händelse, betalar vi ersättning för en dag.
Ersättningssemester
Om du på läkares inrådan (som beskrivs ovan) har varit sängliggande under mer än halva resan eller om du
måste resa hem i förtid när mer än halva resan återstår, kan du välja en ersättningssemester för dig och en
medresenär eller de familjemedlemmar som var med dig på den ursprungliga resan. Vi betalar totalt upp till
den ursprungliga resekostnaden, dock högst SEK 30 000 totalt per person och högst SEK 100 000 totalt för
hela familjen.
8
Detta täcks inte av försäkringen
•
•
•
•
Hälsotillstånd som uppges i “hälsodeklarationen och undantagen” på sidan 4.
Försäkringsersättning för kostnader lämnas bara en gång per skadetillfälle eller sjukdom.
Något som företaget eller personen som du bokade resan hos (eller deras ombud) är ansvarig för.
Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes- eller resebiljetter, om du betalade
den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa
betalningsmetoder.
I avsnittet Reseavbrott
• Du avbryter din resa i förtid utan att ditt hemförsäkringsbolag har godkänt det.
• Du inte skaffat ett läkarintyg från den behandlande läkaren. För att vara giltigt ska läkarintyget innehålla
uppgifter om att det vid tidpunkten var medicinskt nödvändigt för dig att komma hem, ovanstående gäller
ifall ditt hemförsäkringsbolag inte har godkänt din förtida hemresa, innan den påbörjades
8
Försäkringsvillkor
Hälsotillstånd
Max. ersättning att betala ut
Förkylning/infektion i de övre luftvägarna med feber
3 dagar
Tarminfektion/magsjuka
2 dagar
Halsfluss
5 dagar
Influensa
5 dagar
Bihåleinflammation
3 dagar
Öroninflammation med feber
3 dagar
Lunginflammation
7 dagar
Skador av solbränna
3 dagar
Luftrörskatarr
4 dagar
Urinvägsinflammation med feber
2 dagar
Ryggskott/ischias
3 dagar
Vattkoppor
7 dagar
Ögoninflammation
3 dagar
Tandvärk
2 dagar
I avsnittet Ersättningssemester lämnas inte ersättning för:
• Ersättningskrav som uppstår under en ersättningsresa för vilken vi har betalat ut ersättning.
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
-
Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 2
• Du måste kontakta ditt hemförsäkringsbolag dygnetruntöppna akuta assistanstjänst innan du återvänder
hem och de måste godkänna orsaken till att resan avbryts.
• Om du måste avbryta resan beräknar vi värdet för den outnyttjade delen av resan från den dag då du
måste återvända hem i förtid eller den dag då du läggs in på sjukhus och vistelsen varar under resten av
resan.
• Vi betalar outnyttjade resekostnader (men inte dina oanvända resebiljetter om ditt hemförsäkringsbolag
betalade för nya biljetter) baserat på varje hel 24-timmarsperiod som du har förlorat.
• Vi betalar outnyttjad resekostnader när skadeanmälan handläggs inledningsvis. Om du väljer en
ersättningssemester drar vi av eventuella utbetalningar som redan gjorts för din ursprungliga resa (under
rubrikerna “Reseavbrott” eller “Sängläge på läkares inrådan under resan” eller “Händelser i Sverige” i
denna del) från ersättningen för en ersättningssemester.
• Ersättningssemestern måste bokas inom ett år efter avresedagen för den ursprungliga resan och måste
bokas via något av följande företag som ingår i TUI-koncernen: Fritidsresor, Nazar Nordic, WonderCruises
och TEMA. Den nya resan kan inte överlåtas till en annan person.
Försäkringsvillkor9
!
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
I avsnittet “Sängläge på läkares inrådan under resan” och “Reseavbrott”
• Fullständiga uppgifter om varför du måste avbryta resan eller blev sängliggande på läkares inrådan.
• Ett läkarintyg som fyllts i av den läkare som behandlade dig (din medresenär, din släkting i Sverige eller
din medresenärs släkting i Sverige), som bekräftar följande, i förekommande fall:
-diagnos
- datum och antal hela dagar som du låg på sjukhus eller var sängliggande på resans boende
- datum och antal hela dagar som du var beordrad att avstå från att delta i dina planerade
semesteraktiviteter (även antal vårddagar ska anges)
- den dag då du beordrades att avbryta resan
- behovet av att en släkting eller en medresenär ska stanna hos dig medan du är sängliggande under
resan.
• En godkänd kopia av dödsattesten, i förekommande fall.
• En skriftlig bekräftelse från den som tillhandahållit din transport och boendet med uppgifter om alla
kostnader som kan återfås från dem.
I avsnittet Händelser i Sverige
• Dokumentation från läkaren som behandlade din släkting i Sverige med en bekräftelse av diagnosen och
datum då diagnosen ställdes.
• Dokumentation från försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring eller från polisen som bekräftar
skadan på din egendom.
I avsnittet Ersättningssemester
• Alla uppgifter som listas ovan under “I avsnittet “Sängläge på läkares inrådan under resan” och
“Reseavbrott””.
• Fakturan för resebokningen för ersättningssemestern.
För alla skadeanmälningar
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
Del 3 - Personliga tillhörigheter
ABC Definition av ord i del 3
Ömtåliga föremål
Porslin, glas, keramik och andra ömtåliga föremål som lätt går sönder.
Par eller set
Ett antal personliga tillhörigheter som hör ihop eller som kan användas tillsammans, t.ex. matchande
halsband och örhängen, fotoutrustning eller ett golfset.
Personliga tillhörigheter
Bagage, kläder, värdesaker, idrottsutrustning (ej skid- eller snowboardutrustning) och eventuella andra
föremål som du har på dig, använder eller bär som tillhör dig eller som du enligt lag är ansvarig för.
Utan tillsyn
Personliga tillhörigheter som du inte har full uppsikt över, om de inte är inlåsta på det boende som du
använder under resan eller om det är utom synhåll i låst bagageutrymme, låst takbox eller i låst handskfack
eller täckt bagageutrymme på ett låst motorfordon.
Värdesaker
Smycken, klockor, föremål gjorda av eller som innehåller ädelmetaller eller ädelstenar eller halvädelstenar,
pälsar, kikare, teleskop, datorspel, alla typer av utrustning för foto, audio, video, dator (inklusive surfplattor
och läsplattor, USB-minnen och minneskort), TV, fax och telefon (inklusive mobiltelefoner), personliga
mediespelare (inklusive MP3- och MP4-spelare), handdatorer, GPS-apparater, elektroniska spel, TVapparater, CD-spelare, minidiskar, DVD-skivor, patroner, video- och ljudband.
4
Detta täcks av försäkringen
Vi betalar något av följade om dina personliga tillhörigheter tappas bort, stjäls eller skadas under resan.
Personliga tillhörigheter
Upp till SEK 1 500 per person (men högst SEK 5 000 totalt för hela familjen) om du inte lämnar in någon
skadeanmälan avseende skadade eller stulna tillhörigheter som du haft med dig på resan, till det bolag där
du har din hemförsäkring.
Tillägg till hemförsäkringen
I det fall du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag som reglerar skadan upp till ditt maxbelopp och skadan
omfattar saker som inte kunde ersättas pga försäkringsbolagets maxbelopp, kan du få upp till SEK 10 000
per person (dock högst SEK 30 000 totalt för hela familjen). Vårt högsta ersättningsbelopp för värdesaker
är SEK 2 250 totalt oavsett om de ägs gemensamt eller inte. Det finns också en gräns på SEK 2 250 för
enstaka föremål, par eller set.
Självrisk för hemförsäkringen - se del 12.
8
Detta täcks inte av försäkringen
• Förlust eller stöld av personliga tillhörigheter, om du inte har rapporterat det till polisen inom 24
timmar efter att förlusten eller stölden upptäcktes och fått en skriftlig polisanmälan.
• Mer än värdet på den del av det par eller set som tappats bort eller stulits eller skadats.
• Ersättningskrav på mer än en mobiltele för varje försäkrad person.
• Förstörelse av eller skada på ömtåliga föremål, idrottsutrustning medan den används samt utrustning
för audio, video, dator, tv, fax eller telefon.
• Förlust eller skada på grund av klimat, slitage, värdeminskning, mal, ohyra eller rengöringsprocessen.
• Förluster som kan uppstå som en följd av användning av kreditkort och betalkort, checkar, växlar och
användning av konton.
10
Försäkringsvillkor
Försäkringsvillkor11
8
!
Detta täcks inte av försäkringen
• Förlust eller stöld av eller skada på följande:
- personliga tillhörigheter medan de förvaras av den som tillhandahåller transport eller boende, om du
inte har rapporterat det till dem inom sju dagar efter det upptäcktes och de har gett dig en rapport om
förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse med uppgifter om:
• skadan
• den tillfälliga förlusten
• den permanenta förlusten
- föremål för vilka du inte kunde framlägga kvitton eller andra bevis på att du köpt eller äger föremålen
eller bevis på deras värde
- personliga tillhörigheter utan tillsyn
- värdesaker som du inte bär på dig, är inlåsta i ett kassaskåp (om sådant finns) eller är inlåsta i
boendet som du använder på resan
- värdesaker som är packade i resväskor, koffertar eller liknande förvaring
- värdesaker som lämnats i ett motorfordon
- filmer, ljudband, kassetter, datorspel, elektroniska spel, minidiskar, DVD-skivor, video- och ljudband,
patroner eller diskar, som inte är förinspelade och publicerade för försäljning till allmänheten
- narkotika, motorfordon, värdefulla dokument och djur.
• Skada som orsakats av innehållet i flaskor eller andra behållare som läcker eller går sönder.
• Kostnaden för att ersätta eller reparera löständer.
• Mer än SEK 550 för kontaktlinser, tobak, alkohol, dofter och parfymer.
• Skadeanmälningar under “Del 3 – Personliga tillhörigheter” om vi har betalat ut ersättning under “Del
9 – Självriskskydd: hemförsäkring – bagage”.
• Alla föremål som omfattas av din hemförsäkring (eller motsvarande).
• Eventuella avdrag pga ålder eller slitage som gjort från ersättningen från din hemförsäkring eller
motsvarande.
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
-
Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 3
• Den här försäkringen täcker värdet på föremålen vid tidpunkten då de tappades bort eller stals, inte
kostnaden för att ersätta det ursprungliga inköpspriset. Det innebär att vi drar av ett belopp för slitage
från den ursprungliga kostnaden. Vi kan välja att reparera föremålet eller ersätta det med ett likvärdigt
föremål.
• Det finns ett maxbelopp för enstaka föremål (eller par eller set) och ett maxbelopp för värdesaker, och
den här försäkringen ger kanske inte tillräckligt skydd för dyra föremål som smycken eller dator-, ljudeller fotoutrustning.
• Om dina personliga tillhörigheter tappas bort, stjäls eller skadas medan de förvaras av
transportföretaget eller boendeleverantören, måste du skaffa en rapport om förlorat bagage (PIR) eller
annan liknande skriftlig bekräftelse från dem inom sju dagar efter att det upptäcktes med uppgifter om:
-skadan
-
den tillfälliga förlusten
-
den permanenta förlusten
Du kan begära ersättning direkt av transportbolaget genom att skriva till dem inom 21 dagar efter skadan
eller förlusten.
• Du ska spara alla skadade föremål eftersom vi kan behöva inspektera dem. Om vi gör en utbetalning eller
om vi ersätter ett föremål, blir vi ägare av det skadade föremålet.
12
Försäkringsvillkor
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
• En skriftlig polisanmälan med fullständiga detaljer om förlusten eller stölden.
• En skriftlig rapport från reserepresentanten eller chefen för boendet, i förekommande fall.
• En rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse från transportföretaget eller
boendeleverantören, med uppgifter om:
-skadan
- den tillfälliga förlusten
- den permanenta förlusten
• För borttappade, stulna eller skadade föremål originalkvitton eller andra lämpliga bevis på att du köpt eller
äger föremålen samt bevis på deras värde.
• En uppskattning av kostnaderna för att reparera alla skadade föremål.
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
Del 4 - Pengar
ABC Definition av ord i del 4
Pengar
Kontanter, kort, biljetter eller värdecheckar som har ett penningvärde (t.ex. telefonkort, presentkort,
inträdes- och resebiljetter). Dessa måste vara avsedda för privat användning, inte i arbetet.
Kontanter
Mynt och sedlar som lagenligt kan användas som betalningsmedel i något land.
4
Detta täcks av försäkringen
Vi betalar upp till SEK 5 000 om dina Pengar förloras eller stjäls under resan. Det högsta beloppet som vi
betalar ut för kontanter är totalt SEK 2 000.
8
Detta täcks inte av försäkringen
• Förlust eller stöld av Pengar om du inte har rapporterat det till polisen inom 24 timmar efter att
förlusten eller stölden upptäcktes och fått en skriftlig polisanmälan.
• Förlust eller stöld av Pengar om de inte:
- tas ifrån dig på ett sådant sätt att du omedelbart upptäcker det, är inlåsta i ett kassaskåp (om
sådant finns) eller är inlåst i boendet som du använder på resan.
- du kan framlägga kvitton för valutaväxling, uttagskvitton eller kontoutdrag från banken eller
växlingskontoret som bekräftar belopp, valuta och var och när du skaffade kontanterna.
• Förlust som orsakas av sämre valutakurser eller av misstag vid valutaväxlingen.
• Förlust eller stöld av resecheckar om en ersättningstjänst erbjuds.
• Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes- eller resebiljetter, om du betalade
den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa
betalningsmetoder.
• Förluster som kan uppstå som en följd av användning av kreditkort och betalkort, checkar, växlar och
användning av konton.
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
!
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
• En skriftlig polisanmälan med fullständiga detaljer om förlusten eller stölden.
• En skriftlig rapport från reserepresentanten eller chefen för boendet, i förekommande fall.
• Originalkvitton för valutaväxling, uttagskvitton eller kontoutdrag från banken eller växlingskontoret som
bekräftar belopp, valuta och var och när du skaffade kontanterna.
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
Försäkringsvillkor13
Del 5 - Borttappat pass
8
4
• Tillfällig förlust eller försening av värdesaker.
• Tillfällig förlust eller försening av bagage på hemresan.
Detta täcks av försäkringen
Vi betalar upp till SEK 2 000 om ditt pass tappas bort eller stjäls under resan.
• Ett tillfälligt provisoriskt pass.
• Alla extra kostnader för resa och boende för att skaffa det tillfälliga provisoriska passet.
• Det återstående värdet på ditt ursprungliga pass.
8
Detta täcks inte av försäkringen
Ingen ersättning kan utgå om du inte inkommer med dokumentation från den lokala ambassad eller
konsulatet där du anmälde förlusten.
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
-
Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 5
Det återstående värdet på ditt pass baseras på den aktuella kostnaden för ett nytt pass och hur lång
giltighetstid som återstod på ditt ursprungliga pass.
!
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
-
Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 6
• Du måste skaffa en rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande bekräftelse från
transportföretaget inom sju dagar efter upptäckt med uppgifter om den tillfälliga förlusten.
Du kan kräva ersättning direkt av transportföretaget genom att skriva till dem inom 21 dagar efter skadan
eller förlusten.
• Om föremålen tappas bort permanent drar vi av det belopp som du får i ersättning under denna del från
den slutliga ersättningen under “Del 3 – Personliga tillhörigheter”.
!
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
• En rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse från transportföretaget med
uppgifter om:
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
• En skriftlig bekräftelse från den lokala ambassaden eller konsulatet där förlusten inträffade, med uppgifter
om vilken dag passet tappades bort samt när det rapporterades och ersattes. Du ska också skaffa en
skriftlig kopia av polisanmälan.
• Originalkvitton och redovisningar för det provisoriska passet och, i förekommande fall, extra kostnader för
resa och logi.
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
Del 6 - Försenat bagage
ABC Definition av ord i del 6
Bagage
Kläder, skor, toalettertiklar och idrottsutrustning (ej skid- eller snowboardutrustning) och eventuella andra
föremål som du har på dig, använder eller bär som tillhör dig eller som du enligt lag är ansvarig för der er
kontrolleras till transportleverantör.
Värdesaker
Smycken, klockor, föremål gjorda av eller som innehåller ädelmetaller eller ädelstenar eller halvädelstenar,
pälsar, kikare, teleskop, datorspel, alla typer av utrustning för foto, audio, video, dator (inklusive surfplattor
och läsplattor, USB-minnen och minneskort), TV, fax och telefon (inklusive mobiltelefoner), personliga
mediespelare (inklusive MP3- och MP4-spelare), handdatorer, GPS-apparater, elektroniska spel, TVapparater, CD-spelare, minidiskar, DVD-skivor, patroner, video- och ljudband.
4
Detta täcks inte av försäkringen
Detta täcks av försäkringen
Vi betalar upp till SEK 1 500 om ditt bagage försvinner tillfälligt eller blir försenade av transportföretaget
på utresan. Vi betalar följande belopp baserat på hur länge du är utan ditt bagage efter att du anlänt till
resmålet:
Förseningens längd
Belopp som betalas
3-12 timmar
SEK 300
12-24 timmar
SEK 800
24-48 timmar
SEK 1 300
Mer än 48 timmar
SEK 1 500
14
Försäkringsvillkor
Del 7 - Missad avresa
ABC Definition av ord i del 7
Plats för avresa
Flygplats, station eller hamn där:
• din utresa till resmålet inleds
• eventuella anslutande eller annan förbokad flygresa eller annan transport inleds om resan har mer än ett
resmål eller en anslutning
• din returresa hem inleds (inklusive anslutande transport som du tar senare).
4
Detta täcks av försäkringen
Vi betalar upp till SEK 30 000 (men inte mer än den ursprungliga resan kostade och högst SEK 100 000
totalt för hela familjen) för något av följande om du missar din bokade avresa på grund av att du inte
kommer fram till platsen för avresan i tid som en följd av:
• allmän transport (inklusive reguljärflyg) som inte följer tidtabellen
• fordonet som du reser i blir inblandat i en olycka eller går sönder
• fordonet som du reser med hamnar i en trafikstockning.
Fortsätta resan
Den extra kostnaden för resa och boende för att du ska ta dig till resmålet, under den ursprungliga
reseperioden.
Avbryta resan
Din del av outnyttjade rese- och boendekostnader om du väljer att avbryta resan eftersom du inte kan
ordna alternativ transport med mindre än halva tiden för resan kvar.
Försäkringsvillkor15
8
Del 8 - Försenad avresa
Detta täcks inte av försäkringen
• Skadeanmälan:
-om du inte planerade in tillräckligt med tid för att ta dig till platsen för avresan, med hänsyn till de
rådande eller förväntade trafikförhållandena
-om du har ordnat med researrangemang oberoende av dem som ingår i paketsemestern och inte
lämnat mer än tre timmar mellan ditt flygs ankomst eller annan transports ankomst och anslutande
flygs eller annan transports avresa
-om du rimligtvis skulle ha kunnat arrangera en annan transport för att nå platsen för avresa i tid.
-om du inte får en skriftlig bekräftelse av skälen för förseningen från relevant ansvarig.
• En skadeanmälan för både “Fortsätta resan” och “Avbryta resan” (endast en av ersättningarna täcks).
• Försening eller om allmän transport inte fungerar på grund av upplopp, strejk eller strejkåtgärder som
inleddes eller meddelades innan du köpte försäkringen eller bokade resan (beroende på vad som
skedde senast).
• Eventuella kostnader som ersätts direkt från researrangören, hotellet eller eventbolaget.
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
-
Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 7
• Du måste få en skriftlig bekräftelse av orsaken till förseningen – t.ex. en servicerapport från bilverkstaden
om ditt fordon går sönder, en bekräftelse från polisen om oväntade avstängningar av motorvägar och
vägar eller en bekräftelse från ett allmänt transportföretag om att transporten inte höll tidtabellen.
• Du måste planera att anlända till incheckningsdisken på platsen för avresan minst tre timmar före den
planerade avresan eller den tid som anges i transportföretagets skriftliga instruktioner (beroende på
vilken som är längre).
!
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
• Fullständiga detaljer om de omständigheter som orsakade att du missade avresan.
• En skriftlig bekräftelse av orsaken till förseningen – t.ex. en servicerapport från bilverkstaden om ditt
fordon går sönder, en bekräftelse från polisen om oväntade avstängningar av motorvägar och vägar eller
en bekräftelse från ett allmänt transportföretag om att transporten inte höll tidtabellen.
• För ersättningskrav för Avbruten resa behöver vi även en skriftlig bekräftelse från transportföretaget och
boendeleverantören som visar alla kostnader som inte kan återfås från dem.
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
ABC Definition av ord i del 8
Plats för avresa
Flygplats, station eller hamn där:
• din utresa till resmålet inleds
• eventuella anslutande eller annan förbokad flygresa eller annan transport inleds om resan har mer än ett
resmål eller en anslutning
• din returresa hem inleds (inklusive anslutande transport som du tar senare).
4
Detta täcks av försäkringen
Försenad avresa
Vi betalar SEK 200 om den bokade transporten är försenad vid platsen för avresa med mer än 6 timmar
och SEK 100 för varje extra 12 timmars försening, upp till totalt SEK 2 400 på grund av:
- En allvarlig brand, storm eller översvämning som skadar platsen för avresa
-strejkåtgärder
- dåligt väder
- maskinhaveri på internationellt tåg eller fartyg
- ett flygplan får flygförbud på grund av ett mekaniskt eller strukturellt fel.
Avbryta resan
Vi betalar upp till SEK 30 000 (men inte mer än den ursprungliga resan kostade och högst SEK 100 000
totalt för hela familjen) för din del av outnyttjad resa och boendekostnader om du avbryter resan efter mer
än 24 timmars försening på platsen för avresan på grund av orsaker som beskrivs under “Försenad avresa”
ovan.
8
Detta täcks inte av försäkringen
I avsnittet “Försenad avresa” och “Avbryta resan”
• Krav på ersättning för både försenad avresa och avbruten resa.
• Allt som orsakas av att du inte checkade in på platsen för avresa inom anvisad tid.
• Försening som orsakats av strejk eller stridsåtgäder som inleddes eller meddelades innan du bokade
resan eller köpte försäkringen (beroende på vad som skedde senast).
• Skadeanmälan där du inte får någon skriftlig bekräftelse från transportföretaget om skälet till
förseningen och den faktiska avresetiden.
• Eventuella kostnader som ersätts direkt från researrangören, hotellet eller eventbolaget.
I avsnittet “Avbryta resan”
• Krav på ersättning om inte den faktiska avresan skedde mer än 24 timmar senare än den tid som angavs på
resebokningen.
• Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes- eller resebiljetter, om du betalade
den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa
betalningsmetoder.
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
-
Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 8
Du kan endast kräva ersättning för antingen försenad avresa eller för avbruten resa.
!
16
Försäkringsvillkor
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
• En skriftlig bekräftelse från transportföretaget eller deras handläggande ombud med uppgifter om de
schemalagda och faktiska avresetiderna och varför avresan var försenad.
• För ersättningskrav för Avbruten resa behöver vi även en skriftlig bekräftelse från transportföretaget och
boendeleverantören som visar alla kostnader som inte kan återfås från dem.
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
Försäkringsvillkor17
Del 9 - Självriskskydd
8
ABC Definition av ord i del 9
I avsnittet privata försäkringar
• Ersättning utgår inte om du inte betalat full självrisk för någon av dina privata försäkringar
• Alla krav under “Del 9 – Självriskskydd: hemförsäkring – bagage” om vi har betalat ut ersättning under
“Del 3 – Personliga tillhörigheter”
• Ersättningskrav under “Del 9 – Självriskskydd: fordonsförsäkring” om ditt motorfordon är parkerat vid
ditt hem eller på en säker parkeringsplats eller används av dig på resan.
I avsnittet självriskskydd hyrt fordon
• Skada på hyrt motorfordon eller båt vid deltagande i en tävling eller professionell idrottsaktivitet.
• Kostnader som är en följd av att du inte följer biluthyrningsföretagets användarvillkor.
• Kostnader högre än självrisken som anges på ditt hyseravtal.
• Skada som uppkommit vid körning utanför offentliga vägar.
• Förlust av nycklar
• Skador på bilens inredning
• Skador till följd av tankning av felaktigt bränsle
• Mekaniska fel på det försäkrade fordonet och därtill hörande kostnader för reparation och
returtransport.
• Allmänt slitage
Båt
Ett vattengående fordon med motor eller segel som du använder på resan, som ägs av en legitimerad
uthyrare eller byrå, som ni har kommit överens om att hyra från i enlighet med villkoren i hyresavtalet.
Privata försäkringar
Dina hemförsäkringar, fordonsförsäkringar och tillägg till hemförsäkringen som du har betalt premierna
för så att de täcker dig och din egendom och som är försäkrade av ett auktoriserat svenskt försäkringsbolag
som står under vederbörlig tillsyn.
Hemförsäkring
Din försäkring som täcker ditt hem och dess innehåll för förlust, stöld och skada.
Tillägg till hemförsäkringen
Ett tillägg till din hemförsäkring som täcker dem som är fast bosatta i ditt hem avseende personligt ansvar,
överfall och rättsskydd.
Fordonsförsäkring
Din försäkring som täcker ditt privata motorfordon för förlust, stöld eller skada.
Motorfordon
En moped, motorcykel, bil, lätt skåpbil eller minibuss som ägs av en legitimerad biluthyrare eller byrå, som ni
har kommit överens om att hyra från i enlighet med villkoren i hyresavtalet. Fordonet får:
• inte vara högst 10 år gammalt och ha max 9 sittplatser.
• inte vara en husbil, campingbuss, ett kommersiellt fordon, minibuss, taxi eller bilskolebil.
• inte värderas till ett detaljhandelspris högre än SEK 670 000.
Hyresperioden
Den period du enligt avtalet har hyrt motorfordonet eller båten. Försäkringen ersätter bara kostnader för
hyra upp till 31 dagar.
4
Detta täcks av försäkringen
Vi kommer ersätta dig enligt följande (dock högst SEK 30 000 totalt enligt denna försäkring):
Privata försäkringar
Vi betalar den självrisk som tillämpas på en eller flera av dina privata försäkringar med de maxbelopp
som skrivs nedan. Vi ersätter din självrisk om det medan du är på din resa inträffar en ersättningsbar
skadehändelse enligt någon av dina privata försäkringar förutsatt att skadan överstiger försäkringens
självrisk.
Fordonsförsäkring
Fordonsskada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 10 000
Hemförsäkring
Sakskada i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 10 000
Personliga tillhörigheter under utlandsvistelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 10 000
Tillägg till hemförsäkringen
Personligt ansvar, överfall eller rättsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 10 000
Självriskskydd hyrt fordon
Vi betalar upp till SEK 10 000 för följande:
• självrisk som du betalat på din hyrbilsförsäkring eller förlorad deposition, pga skador på fönster, däck, tak
och underrede, förutsatt att motorfordonet är oavsiktligt skadat, inblandad i en olycka, stulet, skadad av
brand eller vandaliserad under hyresperioden.
• självrisk som du betalat på försäkringen för din hyrda båt eller förlorad deposition, pga skador på skrovet,
förutsatt att båten har skadats oavsiktligt eller varit inblandad i en olycka under hyresperioden.
18
Försäkringsvillkor
Detta täcks inte av försäkringen
Läs igenom de generella undantagen på som 5 som också tillämpa.
-
Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 9
I avsnittet Fordonsförsäkring
För att självriskskyddet för fordon ska gälla, måste kostnaden för att reparera ditt fordon överstiga
självrisken. Kostnader för hyrbil, förlorad försäkringsbonus vid skadefrihet eller ersättning för att man inte
kan använda fordonet ersätts inte.
I avsnittet självriskskydd hyrt fordon
För att självriskskyddet för hyrt fordon ska gälla måste kostnaden för att reparera det skadade fordonet
ha ett högre värde än självrisken som du ska betala för fordonsförsäkringen. Andra kostnader som
försäkringsbolaget där du har fordonsförsäkringen betalar, som gratis hyrbil, förlorad försäkringsbonus
vid skadefrihet eller ersättning för att man inte kan använda fordonet ersätts inte. Detta är inte en bil- eller
båtförsäkring. Detta försäkringsmoment är tänkt att komplettera den försäkring motorforden eller båten har
via uthyrningsföretaget.
!
Det här behöver vi om du gör en skadeanmälan
I avsnittet privat försäkring
• Beskedet om utbetalning av ersättning från det försäkringsbolag där du har tecknat dina privata
försäkringar med uppgifter om hur stor självrisk som har dragits.
I avsnittet Självriskskydd hyrt fordon
• En kopia av ditt hyresavtal
• En skaderapport och reparationsfakturan från biluthyraren som visar vad som lagats och till vilken
kostnad.
• En kopia av körkortet för den person som framförde fordonet vid tidpunkten för olyckan.
• Detaljerad redogörelse för de omständigheter som ledde fram till olyckan / skadan på motorforden eller
båten, inklusive fotografier och videobevis (om sådana finns tillgänliga) och i förekommande fall kopia på
den skriftliga polisrapporten.
• Fullständiga redogörelser från vittnen, som ger skriftliga vittnesmål, om sådana finns.
För alla skadeanmälningar
• Allmän information som beskrivs i delen “Att göra en skadeanmälan” på sidan 6.
Försäkringsvillkor19
Rättslig information
Ordlista
Denna försäkring kan endast tecknas av personer som är fast bosatta i Sverige.
Försäkringsbolag
Allianz Global Assistance reseförsäkring är återförsäkrat hos AGA International SA, den nederländska
filialen, som bedriver verksamhet på Allianz Global Assistance Europe kontor på Poeldijkstraat 4, 1059 VM
Amsterdam, Nederländerna. Registrerat hos Nederländernas finansinspektion, Authority for the Financial
Markets (AFM) under nummer 12000535, organisationsnummer 33094603.
Ångerrätt
Om försäkringsskyddet inte uppfyller dina behov ska du meddela det utfärdande ombudet inom 14 dagar
efter att du fått bokningsbekräftelsen.
Det utfärdande ombudets kontaktuppgifter finns på bokningsbekräftelsen.
Premien återbetalas, förutsatt att du inte har rest, du inte har gjort någon skadeanmälan eller det inte har
inträffat något som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan. I de fallen görs ingen återbetalning.
Observera att ångerrätten upphör att gälla efter den inledande 14-dagarsperioden.
Dataskydd
Information om din försäkring kan delas mellan TUI Travel Plc, oss, skadeavdelningen och medlemmar av
Allianzkoncernen för återförsäkringssyften och administrativa syften.
Hälsouppgifter och annan personlig information som du tillhandahåller oss kan komma att användas av
oss, skadeavdelningen, våra ombud, andra försäkringsgivare och organ som utövar branschtillsyn för att
handlägga din försäkring, hantera skadeanmälningar och förhindra bedrägerier. Under vissa omständigheter,
som i händelse av akuta medicinska händelser, kan detta involvera att man överför information om dig till
länder som kan ha begränsade eller inga dataskyddslagar. Vi vidtar alltid åtgärder för att säkerställa att din
information hanteras säkert.
Gällande lag
Om inget annat avtalas gäller svensk lag och all kommunikation avseende denna försäkring ska ske på
svenska. Skulle det uppstå en tvist avseende denna försäkring ska svensk domstol ha exklusiv domsrätt, om
inte parterna kommer överens om ett annat sätt att lösa konflikten. Frågor och klagomål ska först riktas till
den verkställande direktören för Falck Global Assistance. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål
ska du skriva till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller gå in på webbplatsen
[email protected]
20
Försäkringsvillkor
När följande ord och fraser förekommer i försäkringshandlingarna eller på bokningsbekräftelsen ska de tolkas
enligt definitionen nedan. Dessa ord skrivs i fetstil.
Bokning
Försäkringsperiod
Alla personer som namnges på din
• Försäkringen börjar att gälla när resan inleds och
bokningsbekräftelse som har köpt försäkring från
upphör att gälla när resan avslutas.
oss.
• Försäkringens alla delar upphör att gälla på den
förfallodag som anges på bokningsbekräftelsen,
Du, din, ditt, dina, dig, försäkrad person
undantaget om du inte kan avsluta resan som
Varje person som visas på bokningsbekräftelsen och
planerat på grund av dödsfall, sjukdom eller
som korrekt försäkringspremie har betalats för.
skada eller om din bokade transport försenas
Familj
och det inte går att undvika. Under dessa
Två vuxna och samtliga deras barn (inklusive
omständigheter förlänger vi försäkringen gratis
fosterbarn) i åldern 2 till 19 år. Barn under 2 år ingår
till den dag då du rimligen kan avsluta resan.
i försäkringen utan kostnad om de reser tillsammans
Hem
med en försäkrad vuxen. Alla familjemedlemmar
Där du normalt bor i Sverige.
måste bo på samma adress (se anmärkning nedan).
Obs!: Om du är frånskild eller har separerat och dina Läkare
barn inte bor stadigvarande hos dig omfattas
En enligt lag kvalificerad läkare som har nödvändig
de ändå av denna försäkring.
läkarlegitimation i det land där denne för närvarande
praktiserar. Personen får inte var släkt med dig eller
Fast bosatt
någon som du reser med.
En person som har sitt huvudsakliga hem i Sverige
och som omfattas av svensk sjukförsäkring och som
Medresenär
dessutom inte har spenderat mer än sex månader
Personer som har bokat en resa för att följa med dig
utomlands under den senaste 12-månadsperioden.
på resan.
Försäkringsbolag
Resa
AGA International SA, nederländska filialen, som
Tur och returresa (ej affärsresor) som genomförs
bedriver verksamhet under namnet Allianz Global
under försäkringsperioden och som startar och
Assistance Europe.
avslutas i ditt hem.
• Annan resa som inleds efter att du kommit
Försäkringsområde
tillbaka omfattas inte av försäkringen.
Försäkringen gäller inte om du reser utanför
• En resa som bokas för att vara i mer än 45 dagar
det område som du har valt, som visas på
omfattas inte av försäkringen.
bokningsbekräftelsen.
• Europa
Skadeavdelningen
Europeiska kontinenten, Medelhavsöarna,
Falck Global Assistance som handlägger
Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Österrike,
skadeanmälningarna för försäkringsbolag.
Azerbajdzjan, Azorerna, Balearerna, Vitryssland,
Vi, vår, vårt, våra, oss
Belgien, Bosnien och Hecegovina, Bulgarien,
Allianz Global Assistance Europe.
Kanarieöarna, Kroatien, Cypern, Tjeckiska
republiken, Danmark, Estland, Färöarna,
Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Gibraltar,
Grekland, Ungern, Island, Irländska republiken,
Isle of Man, Israel, Italien, Kosovo, Lappland,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Makedonien, Madeira, Malta, Moldavien, Monaco,
Montenegro, Marocko, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland – väster
om Uralbergen, San Marino, Serbien, Slovenien,
Slovakien, Spanien, Schweiz, Tunisien, Turkiet,
Ukraina och Storbritannien.
• Hela världen
Alla världens länder.
Försäkringsvillkor21