Brandtekniskt yttrande angående anpassning av utrymning i D

Sida:
1 (2)
Mobil:
E-post:
Org nr:
Web:
070-694 77 09
[email protected]
556419-4057
www.sakerhetspartner.se
Toyne Ringwald
Akademiska Hus
Skickas per e-post
Brandtekniskt yttrande
Luleå:
Projekt:
Status:
Till:
2015-08-24
Hus D, Tillfällig utrymning D650 och D740
Bygghandling
Toyne Ringwald
Brandtekniskt yttrande angående anpassning av utrymning från D650och D740-korridoren under rivnings- och byggarbete inom LTU Hus D,
Luleå kommun
1 Allmänt
Följande brandtekniska förhandsyttrande är framtaget för att beskriva
förutsättningar för anpassad utrymning från D650- och D740-korridoren i Hus D
under rivnings- och byggarbete.
2 Aktuella förutsättningar
Ett av utrymningsalternativen för både D650- och D740-korridoren sker via en del
av byggnaden som kommer utgöra entreprenadområde för rivnings- och
byggarbete. Därav kommer utrymningsalternativen att blockeras och nya
utrymningsvägar måste anordnas.
Den nya utrymningsstrategin ska endast brukas under den tid som rivnings- och
byggarbetet pågår.
3
Nya utrymningsvägar
3.1
D650
Ny utrymningsväg anordnas via innergård för vidare förflyttning tillbaka in till
byggnaden vid Café D519.
3.2
D740
Ny utrymningsväg anordnas via innergård för vidare förflyttning tillbaka in till
byggnaden vid Torg D432.
3.3
D743c
Fönsterutrymning anordnas ut från träningslokalen för att uppfylla krav på
gångavstånd vid förändrad utrymningsstrategi.
3.4
D743a
Fönsterutrymning anordnas ut från testlabbet för att uppfylla krav på gångavstånd
vid förändrad utrymningsstrategi.
4
Utformning utrymningsvägar
4.1
Dörrar
Dörr för utrymning ut från D650 och dörr in mot Café D529 ska förses med
öppningsbeslag i form av handtag och vred. Vred ska ej manövrera tryckfall. Dörr
Säkerhetspartner Norden AB
Kronan 1
974 42 Luleå
T +46 920 43 43 00
F +46 920 43 43 10
Säkerhetspartner Norden AB
Bryggargatan 35
904 33 Umeå
T +46 90 77 43 00
F +46 90 77 25 95
Säkerhetspartner Norden AB
Hornsbruksgatan 11
117 34 Stockholm
T +46 70 694 77 14
Sida:
2 (2)
ut från D650 har i dagsläget ett vred som manövrerar tryckfall, låskistan byts ut så
att vred ej manövrerar tryckfall. Entryckeshandtag enligt exempelvis SS-EN 179
kan användas om dessa medger möjlighet att återvända efter passage.
Dörr för utrymning ut från D740 och dörr in mot Torg D432 ska förses med
entryckeshandtag som medger möjliget att återvända efter passage.
4.2
Fönster
Fönster vilka nyttjas som utrymningsväg ska utformas enligt följande:

Fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en
vertikal axel. Fönster som är vridbara kring en horisontell axel kan
användas om de öppnas utåt och stannar i öppet läge. Underkantshängda
fönster är inte godtagbara.

Öppning av fönster ska kunna ske utan nyckel eller annat redskap.

Fönster bör ha en fri öppning med 0,6 m bredd och 0,7 m höjd (minimum
är 0,5 m bredd och 0,6 m höjd), dock ska summan av bredd och höjd uppgå
till minst 1,5 m. För fönster som är vridbara kring en horisontell axel ska
det fria måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del.

Öppningens underkant (invändig bröstningshöjd) ska, utan särskilda
åtgärder, inte överskrida 1,2 m. Om avståndet överstiger 1,2 m ska
plattform eller liknande anordnas.
5 Vägledande markering
Vägledande markeringar skall installeras/kompletteras för nya utrymningsvägar
enligt avsnitt 3.
Lokalerna utförs med belysta eller genomlysta skyltar med symboler enligt AFS
2008:13 där symbolhöjden anpassas till läsavståndet.
Skyltbelysningen ska förses med nödström som medger funktion i 60 minuter vid
strömbortfall
6 Utrymningsplaner
Befintliga utrymningsplaner ska uppdateras utefter den nya utrymningsstrategin.
7 Underhåll
Vintertid ska utrymningsväg genom innergård snöröjas och underhållas så att den
ej blockeras av snöfall.
8 Brandskydd under byggtid
Under hela byggtiden på entreprenadområden ska brandskyddet mot kvarstående
delar beaktas.
Väggar mot entreprenadområdet ska vara utförda i brandteknisk klass EI 30.
Upprättat av:
Granskat av
Jonas Johansson
Samuel Larsson
Brandingenjör
Brandingenjör
Säkerhetspartner Norden AB
Säkerhetspartner Norden AB
Projekt:
Datum:
Hus D, Tillfällig utrymning D650 och D740
2015-08-24