To install ELPROCAD LT Basic

2015-07-10
Installationsanvisning för upprättning av ELPROCAD ic 5.0:
VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du
startar upprättningen av ELPROCAD ic 5.0.
1. Före installation av upprättningen.
Om du är mitt uppe i ett projekt så bör du färdigställa det innan du uppdaterar ditt program.
Om du anser att du har direkt nytta av de nedan angivna rättningarna och nyheterna kan du
uppdatera nu.
Om du har gjort ändringar av symboler, blanketter, rapporter eller menyer så bör du spara de
ändrade filerna innan du startar installationen av denna upprättning. Efter installationen kan
du återställa dessa filer om så önskas.
OBS! Programmet kommer automatiskt att spara alla filer som byts ut under installationen
och du kommer att få välja var dessa filer skall sparas.
2. Installation av upprättningen.
Installera upprättningen genom att välja Start Kör och i dialogen som visas bläddra dig
fram till den mapp som du laddat ner upprättningsprogrammet upd50c7sv.exe i. Klicka på OK
för att starta installationen.
3. Vad är rättat?
OBS! De ID-nummer som inleder rader hänvisar till Procad Systems interna identiteter på planerad
utveckling, inkomna önskemål om förbättringar, inkomna önskemål om nya funktioner eller
rapporterade fel.
Från version 5.0c5 till 5.0c7

RITMILJÖN
Fix av problem med analys av Generell apparat definition. Symbolen kunde tolkas som dekorativ i
mycket speciella fall.


PROJEKTMILJÖN
Förbättrad förklaring av felmeddelande för fel typ FT 2 och FT 7 i Interna förbindningar.
Borttagen risk för att kablar skall komma med i apparatlista.
Från version 5.0c4 till 5.0c5




RITMILJÖN
ID1528: Efter körning av projektautomatik visas nu åter det blad som var aktuellt när körningen
startade.
PROJEKTMILJÖN
ID1530: Åtgärdat problem vid tolkning av db prefix vid läsning av XML-fil som har konverterats
från TDS-format
ID1529/ID1509: Åtgärdat problem som kunde medföra att sista raden försvinner på varje Excelblad för standardmallen ”InternFörbTabell.xls”
ID1538: Åtgärdat problem som kunde medföra oavsiktlig radering av fryst intern
förbindningstabelltabell.
Sidan 1 av 8
PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 VÄSTERÅS
Hemsida: www.elprocad.com E-post: [email protected] Fax: 021–81 60 09
2015-07-10
Installationsanvisning för upprättning av ELPROCAD ic 5.0:

ID1533: Externa förbindningar. Ny inställning i CFG-fil för att tillåta kontroll av placering
(PLAC) på externa kablar. Externa kablar skall alltid ha en placering som är extern, t. ex. YTTRE.
Interna kablar skall alltid ha samma placering som det skåp som den tillhör, t. ex. kablar i skåpet
AS1 skall ha placeringen AS1. Standardvärdet är ingen kontroll av placering för kablar.
Med följande rad i projektets cfg-fil kan man aktivera kontroll av placering för kablar:
("WHCSKIP_PLAC_CHK" "0"). I kommande uppdatering kommer denna inställning att finnas
med som ett alternativ i ELPROCAD Inställningar. Om man inte tillåter kontroll av placering så
kan man få falska felmeddelande från interna kablar.
Från version 5.0c3 till 5.0c4



RITMILJÖN
ID1471: Externa förbindningar: Fel som berör en kabel med en intern placering rapporteras inte
längre som fel i Externa förbindningar.
ID1474: Åtgärdat risk för krasch vid montageanalys och många apparater.
PROJEKTMILJÖN
ID1475: Åtgärdat risk för krasch vid läsning av projekt med lång sökväg till många TDS/XMLdatabaser
Från version 5.0c2 till 5.0c3














RITMILJÖN
ID1279: Prefix för postbeteckningar ändras inte längre vid kopiering. Fortfarande ges ett korrekt
prefixförslag för postbeteckningar (BET1) vid nyinsättning av symbol.
ID1274, ID1340: NYHET: Fri signalhänvisning till annat dokument stöds nu. Ange NON för
attributet PLAC så hanteras signalen som om den var dekorativ.
Ändra attribut dialogen flyttas automatiskt in så att den blir synlig på om sparad position styr den
till plats utanför bildskärmen. Det kunde inträffa då man går från två till en bildskärm att
programmet försökte placera dialogen på ”den andra skärmen”.
ID1347: Nytt script för uppdatering av datum i blankett, Inför dagens datum (curdate.scr).
ID1308: Nytt script Recover blad.
ID1269: Importera apparater till montageritning. Det finns inte längre krav på att montagesymbol
som anges i apparatdatabasen måste finnas i ELPRG-mappen. Man kan nu ange sökvägar till
montagesymboler som är relativt projekt- eller apparatdatabasmappen.
ID1257, ID1273: Felrapport visas nu automatiskt efter att Projektautomatiken har körts och det
finns fel att rapportera.
ID775: För de funktioner där valet Alla/Utvalda/Startvärde finns är nu värdet Alla default. Ex.
utsättning av Area, Kabel etc.
ID942: Gå till apparat i databas från ritning visar nu aktuell apparat i projektfönstret.
ID1261: ELPROCAD Bladhantering: För kommandona Ta bort blad och Ändra bladnummer visas
nu vilket bladnummer som avses. Ändringarna införs även samtidigt i projektets databas.
ID1278: ELPROCAD Bladhantering  Flerbladsutval: Ta bort blad och Ändra bladnummer
påverkar nu även projektets databas.
ID1262: Verktygsfältet för Interna förbindningar tänds numera automatiskt endast om projektet är
förbindningsgivande.
ID1272: Filnamn och bladnummer med '&' presenteras nu korrekt med '&' tecken i
Projektautomatiken.
ID1319: Åtgärdat så att BricsCAD inte kraschar vid öppnande av en DWG-ritning som innehöll
block med extremt långa blocknamn (> 64 tecken). Standard för ELPROCAD är 8 tecken långa
blocknamn.
Sidan 2 av 8
PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 VÄSTERÅS
Hemsida: www.elprocad.com E-post: [email protected] Fax: 021–81 60 09
2015-07-10
Installationsanvisning för upprättning av ELPROCAD ic 5.0:

ID1331: Fix för ESC ger SNAP under fliken Allmänt i ELPROCAD Inställningar. Det är mycket
viktigt att SNAP till koordinater är aktiverat när man ritar elschema i ELPROCAD.


ID1333: Fix av problem med uttagsnumrering för symboler, bl. a. Värmeapparat 3-pol.
ID1438: Möjlighet att skapa nya projekt från ritmiljön är borttagen. Nya projekt skapas från
dialogen ELPROCAD - Start eller från projektmiljön.

PROJEKTMILJÖN
ID1236, ID1330: ELPROCAD genomför nu en integritetskontroll av projekt när de öppnas. Om
något fel upptäcks i någon av parametrarna som läses in från projektfilerna så återställs de till rätt
värde och nedanstående fönster presenteras.
De fel som upptäcks berör fältlängden på de attribut som ingår i projektet. Normalt så har felet
inte haft någon praktisk betydelse. Felet kan t. ex. ha uppstått vid byte av apparatdatabastyp av
klassisk format till databas av XML-format eller när man använt en egen schablonfil vid skapande
av nytt projekt eller sparat gammalt projekt med nytt namn. Om man följer instruktionerna nedan
så återställer ELPROCAD inställningarna till korrekt värde. Om programmet varnar att
Projektfilen innehåller felaktig information enligt bilden ovan så rekommenderar vi att man följer
anvisningarna. Välj Arkiv  Spara som … och skriv över det aktuella projektet med samma
namn. Därefter bör man välja att analysera om hela projektet med hjälp av Projektautomatiken.






ID1264: Excelrapporter blir nu uppdaterade med senaste ändringarna i Projektinställningar.
ID1232: Eventuella extra sidbrytning vid Export till Excel för interna/externa förbindningar är
borttagna
ID1237: Automatisk rapportuppdatering stängs tillfälligt av då projektautomatik körs. Åtgärden
förhindrar ”blinkningar” i projektfönstret. Projektträdets blad blir nu automatiskt uppdaterade efter
projektautomatik.
ID1260, ID1265: Det går numera inte att lägga in en kolumn före Postbeteckning (BET1) i en
apparatlista. Rapporter som refererar till Postbeteckningar förutsätter att postbeteckningarna ligger
i första kolumnen.
ID1287, ID1342: Numera tillåts TDS-databas med samma namn som XML-databas i samma mapp.
ID1315: Korrupta WMF/EMF-filer kraschar inte längre förhandsvisningen. Korrupta filer tas nu
bort automatiskt.
Sidan 3 av 8
PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 VÄSTERÅS
Hemsida: www.elprocad.com E-post: [email protected] Fax: 021–81 60 09
2015-07-10
Installationsanvisning för upprättning av ELPROCAD ic 5.0:


ID1318: Drop-down listan över interna förbindningar är nu uppdaterad med de senaste
ändringarna i MDB-filen
ID1327: Externa Kabelnummer utökas till maxlängden för BET1 enligt schablonfilen/pds-filen.
Man behöver inte längre ange Max antal tecken för Kabelnummer i ELPROCAD Inställningar.
- Behöver inte längre anges.





ID1337: Programmet hanterar Kabelnummer upp till 31 tecken för interna kablar
ID1328, ID1338: Bättre hantering av flerblad/enkelblad, d v s bättre igenkänning av
enkelbladsritningar med lagerstruktur som inte följer ELPROCAD rekommenderad standard.
ID1339: Analys tillåter numer enstaka Enlinjesymboler i kretsschema utan att betrakta bladet som
Enlinjeschema.
ID1341: Nu tillåts c:a 1700 apparater på ett blad istället för max 597.
ID1259: Fix av problem med ”tappade” förbindningar i funktions- och placeringsorienterat
projekt. Felet uppstod i 5.0c2.
Från version 5.0c1 till 5.0c2




Hantering av Uppdatera av aktuell flik när MDB filen ligger på en filserver, vars interna klocka
inte är synkroniserad med ELPROCAD klientens interna klocka.
Uppdatera-knappen aktiveras ej om MDB-filen saknas.
Ytterligare rättningar i Interna förbindningar när det gäller bl. a. frysning.
Kraschbuggfix när man klickar på Avbryt-knappen i Projektinställningar dialogen efter att ha
skapat ett nytt projekt från startfönstret.
Från version 5.0b9 till 5.0c1










Förbättringar gjorda för att hantera projekt där flera användare arbetar med samma projekt.
Ändringarna berör hur ändringar av projektinställningar gjorda av en användare slår igenom hos
övriga.
Förbättringar har även gjorts för att säkerställa att ändringar gjorda i projektets databas (mdb-filen)
slår igenom i rapporter och projektträdet som visas i Pro miljön. Gäller såväl i fleranvändarmiljö
som för enanvändare. Om Automatisk rapportuppdatering är avslagen så tänds i stället en
Uppdateraknapp som kan användas för att uppdatera den visade rapporten.
Rättningar är gjorda för Interna förbindningar som gäller Funktionsorienterade projekt och för
projekt där man använt postbeteckningar och placeringar som liknar dem i Funktionsorienterade
projekt, d v s man använt ’+’ och ’.’ i placeringar. Rättningar är även gjorda för att frysningar,
d v s projektens ifb-filer åter skall vara kompatibla med ELPROCAD ic 4.
ID1167: Pro: Onödiga uppdateringar av visade rapporter som kunde orsakar blinkningar är
borttagna.
ID1151: Fix för att möjliggöra redigering av kabeldatabas för ELPROCAD ic Basic
ID1152: Fix av repetition av ELPROCAD kommandon, t. ex. ELPR_FBLINE, i Ritmiljön.
ID835: Spärra fältet Bladspecifikt attribut för inmatning av fri text i dialogen för
Projektinställningar.
ID1153: Åtgärdade fel som kunde uppkomma vid skapandet av nytt projekt
ID1154: Visa endast XML-databaser med korrekt format i dialogen för Projektinställningar.
ID1155: Visa felmeddelande "Du kan inte återgå till gamla databasformatet (*.tds) för detta
projekt!" om användaren försöker byta från XML till TDS databas i dialogen för
Projektinställningar.
Sidan 4 av 8
PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 VÄSTERÅS
Hemsida: www.elprocad.com E-post: [email protected] Fax: 021–81 60 09
2015-07-10
Installationsanvisning för upprättning av ELPROCAD ic 5.0:























ID1156: Visa endast TDS eller XML filer i lista av valbara databaser i dialogen för
Projektinställningar.
ID1157: Nu tillåts ej * och Filnamn.* som filnamn vid val av TDS/XML databaser i dialogen för
Projektinställningar. *.tds och *.xml är tillåtna filnamn om man vill ange att alla databaserna skall
tas med i ett projekt.
ID1158: Databas-prefixen som t.ex. EPCB eller ABB_ visades inte för TDS-databaser i dialogen
för Projektinställningar.
ID1159: Ny felkod: "FT 36 Kabelpart utan giltiga anslutningar."
ID902: Spara visas istället för Öppna i dialogen ”Välj fil för Exportera PLC”
ID1145: Förvalt värde för Placering i Bladhänvisning är fel ('?' istället för '*' för att matcha ALLA
placeringar).
Problem med Lägg till kolumn i rapporter och databaser är åtgärdat.
ID1165: Pro: Ny funktion Verktyg  Uppdatera som ALLTID uppdaterar aktuellt fönster.
ID1166: Pro: Skrivskyddade celler kan ej kunna tas bort med tryck på Delete-knappen i
Applikationsdatabasen
Pro: Export till Excel fungerar mot Excel 2003 och nyare
Frågan "Vill du öppna ELPROCAD-inställningar för att åtgärda felen?" visas nu endast en gång
vid fel
Ingen uppdatering av projektfiler sker längre om användaren avbryter dialogen för
Projektinställningar
Pro: Filterraden blir ej längre en del av rapporten vid initiering av den förvalda rapporten
Pro: Det går nu att ny rad i lucka av lediga typnummer för XML databaser.
Pro: Förbättrad hantering av filnamn med illegala tecken (bl.a. hantering av placeringar
innehållande ':' i Interna förbindningar)
Pro: Visar endast varningsmeddelandet "Projektets sökvägar har ändrats. Vill du öppna om
projektet nu?" vid behov (ej för ändringar gjorda av användaren själv eller ändring av vissa
inställningar i Externa förbindningar som lagras i CFG-filen)
Problem med att "Skapa nytt projekt" direkt från ElpricStart-fönstret är åtgärdat.
Pro: Visar nu särskilt felmeddelande för TDS databaser som saknar motsvarande TDX-fil.
Pro: Ändringar i applikationsdatabasen sparas nu alltid vid byte till en annan databasflik eller vid
övergång till annan huvudflik
Pro: Detekterar nu externa ändringar av applikationsdatabasen och tillåt användaren att spara de
egna ändringarna
Pro: Visa uppdaterade celler i applikationsdatabasen på en gång, istället för efter radbyte
Lägg till manuell apparat … fungerar nu i högerklicksmenyn för apparater i apparatdatabeserna.
Begränsningen av antal rader per sida i egendefinierade Excelrapporter har ökats från ca 60 till
100.
Från version 5.0b8 till 5.0b9:










ID84: Man kan numera i Projektredigering söka även efter textsträngar som är "låsta"
ID131: Numera visas i Projektinformationen vilken Apparatdatabas som är vald som Standard
ID165: Det går nu enkelt att, i ELPROCAD Inställningar, välja vilken databas som utgör
standarddatabas.
ID165: Urval av apparatdatabaser till ett projekt har förbättrats i ELPROCAD Inställningar.
ID173: Det går numera att kopiera flera celler från en apparat i en apparatdatabas till samma antal
celler i en annan apparat, d v s kopiering av flera celler i apparatdatabaser har gjorts mer Excel lik.
ID175: Repetition av Plintrad i Kretsschema fungerar nu.
ID178: Det är nu tillåtet med fler tecken än siffror och bokstäver i bladnummer/lagernamn.
ID183: Felrapportdialogen går ej längre att förminska så att mindre än 3 rader visas.
ID184: Förhandsvisning i PLC-dialogen har rättats.
ID195: Kolumnen Handle visas inte längre i Felrapporter (Pro-fönstret)
Sidan 5 av 8
PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 VÄSTERÅS
Hemsida: www.elprocad.com E-post: [email protected] Fax: 021–81 60 09
2015-07-10
Installationsanvisning för upprättning av ELPROCAD ic 5.0:





























ID196: Hämta enkelblad i flerbladsdialogen är rättad.
ID203: Eftersom det ej längre går att exportera apparatdatabaser till dbf-format så har det valet
tagits bort.
ID204: Kommentar till symbol i högerklicksmenyn fungerar nu utan att man behöver peka om
symboltillhörighet.
ID205: ”Splashfönster” vid övergång till ritmiljön borttagna.
ID206: Exportera till Excel hantera numera även mallar i xlsx-format.
ID210: Variabeln PDMODE hanteras nu korrekt vid analys av blad. Uttagsspärr kunde ibland, vid
fel värde på PDMODE, analyseras felaktigt tidigare.
ID221: Sökfunktionen i Egna symboler menyn fungerar nu även med längre söksträngar.
ID229: Dokumentet ”Välja valfri apparatgrupp…..” på hemsidan har rättats.
ID230: Funktionen Exportera apparatdatabas för XML-databaser har ”gråats ut” eftersom
databasen ju redan är i XML-format.
ID236: Projektautomatiken kunde tidigare stänga modifierade ritningar utan att spara dem.
Ritningar som är modifierade men inte sparade före det att Projektautomatiken körs kommer att
lämnas kvar så att användaren kan avgöra vad som skall ske.
ID832: Analys av blad med ”ogiltiga” tecken för Bladnummer orsakar ej längre krasch.
ID839: ”Esc ger SNAP” följer nu inställningen i ELPROCAD Inställningar.
ID845: Problem med att kopiera och klistra in i kabeldatabasen är lösta
ID847: Dialogen för Flerbladshantering flyttas automatiskt in på huvudskärmen om man går från
2-skärmslösning till en skärm.
ID848: Programmet kraschar ej längre om man tar bort en kolumn ur en Rapport och sedan
Exporterar rapporten.
ID849: Numera tillåtet med längre kabelnummer i Externa förbindningar. Utökat från max 15
tecken till max den begränsning som gäller för attributet BET1 (postbeteckning).
ID185, ID886: I systemverktyget Importera egna symboler har listan över ELPROCAD versioner
att importera ifrån uppdaterats.
ID896: Det fungerar nu att tända och släcka kolumnerna Benämning 1- 5 i visning av
apparatdatabaser.
ID897: GAP under Egna symboler och Funkt.orienterat ger en DAP, åtgärdat.
ID922: Kontroll av att man inte oavsiktligt sätter in en ny blankett ovanpå en annan på ett och
samma blad.
ID938: Kabel i funktions- & placeringsorienterat ritsätt accepterade tidigare ibland bara 5 tkn.
ID946: Exportera XML-Apparatdatabas till XML är numera utgråad. Det finns ingen anledning att
exportera en XML-databas till XML.
ID949: Extra analyserade lager & Ej analyserade lager som anges i ELPROCAD Inställningar
fungerar nu.
ID952: Speciella apparatlistor kunde tidigare krascha om man inte först körde rapporten
Beställningslista.
ID1024: Summering av plintar i apparatlistan kan stängas av med att raden
("SUM_TERMINALS" "N") läggs till i ELPROCAD.cfg eller i projektets cfg-fil. Funktionen
kommer senare att kunna aktiveras i ELPROCAD Inställningar.
ID1047: Ändringar i Bladhantering i ritmiljön återspeglas nu korrekt i Blad-trädet i Pro-fönstret
ID1048: Krasch vid borttagning av ett eller flera blad kunde tidigare ske
ID1055: Import av CABLES.xml efter export till XML ger ej längre felmeddelande
ID1069: Databaser med VERSALER i filtypen (.XML/.TDS) kunde ej tidigare laddas in
Från version 5.0b7 till 5.0b8:

OBS. Procad Systems AB upphör med support av ELPROCAD som körs på datorer med
operativsystemet Windows XP, när Microsoft support av det upphör. Detta beräknas ske
den 8 april 2014.
Sidan 6 av 8
PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 VÄSTERÅS
Hemsida: www.elprocad.com E-post: [email protected] Fax: 021–81 60 09
2015-07-10
Installationsanvisning för upprättning av ELPROCAD ic 5.0:

















Uppstart av programmet har blockerats en viss tid om internet inte funnits tillgängligt. Detta sker
inte längre.
Möjligt att associera ELPROCAD ic Pro med pds-filer, och att dra in en pds-fil i pro-fönstret för
att byta projekt.
Pro-progammet låser sig inte längre om ritmiljön kraschar.
Pro-fönstret har dolts bakom ritmiljön efter att man valt OK i dialogen ”Om ELPROCAD ic Pro”.
Detta sker inte längre.
Problem med grafisk visning av PLC-box, då boxen är större än tillgängligt fönster (scrollning
krävs) i PLC-dialog åtgärdat.
Insättning av PLC-box har inte fungerat. Fungerar nu.
Ritmiljöns felrapport har fått ett minsta tillåtet fönster vid storleksförändring.
Minnesfunktionen för släckta fel i ritmiljöns felrapport har inte fungerat. Fungerar nu igen.
Dialogen för ”Ändra attribut” kan nu storleksförändras.
Flerbladsdialogen som skall visas ovanpå ritmiljön, har ibland visats även då ritmiljön varit
minimerad. Detta är nu åtgärdat.
Flerbladsdialogen. Hämta blad är fungerar nu korrekt för ritningar som följer ELPROCAD
standard för lager och bladnummer, d v s blanketten är insatt på ett lager med samma namn som
bladnumret (BLAD) i blanketten.
PDMODE sätts till 0 (tidigare till 1) av Återställvariabler och när man döljer ändringspunkter.
Man kan inte längre av misstag sätta in en andra blankett på ett blad.
Diverse fix av linjalinsättning.
Programmet tillåter nu längre sökväg än 132 tecken till projektkatalogen i ritmiljön.
Dialogen Anslut skåp och apparater visar numera texten (DWG) i kommentarsfältet för kablar
som är definierade i kretsschema. Vissa diagnostiska meddelanden har tagits bort.
Det går inte längre, i dialogen Anslut skåp och apparater, att radera eller återanvända raderad
kabel som definierats i i kretsschema. Kabeln måste tas bort från kretsschemat.
Från version 5.0b6 till 5.0b7:


Vid tillägg av nya kolumner i XML-databaser kunde ändringen ”tappas bort” om databasen inte
sparades direkt. Felet är nu åtgärdat. Vi rekommenderar ändå att man inte dröjer med att spara
(=Verkställ) ändringar i databasen.
ELPROCAD kan numera varna för insatt blankett utan angivet bladnummer.
Från version 5.0b1 till 5.0b6:











Uppdatering av BricsCad till Version 13.2.8.
Excel-rapporten kunde tappa smala kolumner. Åtgärdat.
Logon i Excel-rapporten kunde svämma över sina gränser. Åtgärdat.
Problem att ändra i databas vars prefix innehåller bindestreck (-). Åtgärdat.
Omöjligt att lägga till nya tillbehör till en apparat i ritmiljön, på grund av en felaktig kontroll.
Åtgärdat.
Rapport kunde krascha om apparatgrupp motsvarande insatt symbol i kretsschema saknades i
apparatdatabasen. Åtgärdat.
PLC-box dialogen. Mallar sparas nu korrekt. Det går att importera IO direkt från Excel filer.
Import av IO skriver ej längre över definierade uttagsbeteckningar.
Det säkerställs nu med automatisk zoom extents, att analys av ett blad blir fullständig. Exempel på
tidigare felmeddelande: Attributfil finns ej och ej helt kompletta xref:ar.
Rättningar av läsning av information från apparatdatabas till ritmiljön.
Div. rättningar som berör modifiering av projekt med XML-databaser.
Rättningar av kommandorepetition.
Sidan 7 av 8
PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 VÄSTERÅS
Hemsida: www.elprocad.com E-post: [email protected] Fax: 021–81 60 09
2015-07-10
Installationsanvisning för upprättning av ELPROCAD ic 5.0:
















Rättningar av insättning och redigering av kontaktbild.
Rättning av problem när man byter mellan en och tvåskärmslösning.
Flerbladsdialogen  Flerbladsurval  Ta bort blad fungerar nu korrekt.
Repetition av senaste kommando fungerar bättre.
Nytt projekt med XML-databaser har saknat nya kolumner. Åtgärdat.
Vid ändring av ELPROCAD-inställningar kan fönstret hamna bakom ritfönstret. Åtgärdat.
Ändringar av databasen som inte verkställts har förlorats då man gått över till ritmiljön eller stängt
programmet. Nu ligger ändringarna kvar och varning ges när proprogrammet stängs.
Sortering och släckning av databaskolumner visas lika i ritmiljöns ”Ändra attribut” som i Profönstret..
Benämning för aktuellt blocknamn visas, även om blocket saknas i den aktuella databasen.
Det visas vilken databas som används som standard i profönstrets projektträd.
Redigering av gruppnamn är endast tillåten för xml-databaser. Kontroll att databasens gruppnamn
inte töms.
Vid tillägg av nya poster i databasen, fylls kolumnen ”Fabrikat” med texten ”okänt”. Detta för att
posten skall bli synlig i ritmiljön även om den inte redigeras ytterligare.
Vissa dialoger, ex. vis Felrapporten och Flerbladsdialogen, kunde hamna utanför skärmen då man
övergick från två skärmar till endast en. Nu flyttas fönstret in på aktiv skärm.
Några krascher i samband med inläsning av gamla projekt som saknar information om
Databasstandard har åtgärdats.
”Underdialoger” till flerbladsdialogen tappar ej längre fokus om man med musen lämnar dialogen.
PLC-box dialogen kan ej längre hamna ”bakom” ritmiljön.
Sidan 8 av 8
PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 VÄSTERÅS
Hemsida: www.elprocad.com E-post: [email protected] Fax: 021–81 60 09