Läs mer om

AVGIFT OCH ANMÄLAN
Kunskapsmötet kostar 350 kronor inklusive moms per person och betalas i
förskott enligt faktura. Avgiften inkluderar ankomstkaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt viss dokumentation. Avgiften inkluderar inte kostnad för resa
till Nils Mårtensgården. Anvisningar för samåkning med bil sker i samband
med att deltagarlistan skickas ut.
Deltagarantalet är begränsat. Anmälan senast den 14:e mars till
Bengt-Göran Carlsson via e-post [email protected] eller telefon
0761-720186. Ange namn, adress, telefon och eventuell e-postadress. Del-
tagarlista och vägbeskrivning skickas ut några dagar i förväg.
Vårt älskade bröd är ett projekt
för ekologisk odling och användning av
kultursorter av havre, korn, råg och vete.
Projektet leds av utbildningsföretaget
OrdBildarna i samarbete med den ideella
föreningen Allkorn, www.allkorn.se.
Projektet stöds av Region Skånes Miljövårdsfond.
foto
Hans Larsson, växtförädlare, forskare och
ekologisk odlare, har under snart 20 år i
samarbete med bönder i Norden utvecklat
ett stort antal kultursorter från några få
korn i Nordiska Genbanken och internationella källor. Hans Larsson är också ordförande i den ideella föreningen Allkorn.
Hans kommer att ge en orientering om
vilket utsäde för ekologisk uppförökning
som finns tillgängligt för Allkorns medlemmar inför våren. Allkorns årsmöte äger rum
den 28e mars i Jönköping.
Eva Tronarp
KULTURSORTER FÖR
UPPFÖRÖKNING 2015
SKVALTKVARN och
STENKVARN
En studieresa och ett kunskapsmöte om
hur man bygger bondens egen kvarn
ONSDAG 25 MARS
09.30 – 16.00
NILS-MÅRTENSGÅRD, TVÅÅKER i HALLAND
medverkande
• byggnadskonsult Daniel Andersson
• lantbrukare Kerstin och Erling Andersson
• forskare Hans Larsson
Daniel Andersson
foto
SKVALTKVARNEN – småbondens egen kvarn
För mer än 2000 år sedan utvecklades en vattendriven kvarn i Medelhavsområdet efter principen två cirkulära stenar sammankopplade med ett
vattenhjul via en stående eller liggande axel. Kvarnen med stående axel, så
kallad skvaltkvarn, var mycket enkel i sin uppbyggnad och fick därför stor
spridning i Europa och stora delar av Asien. Skvaltkvarnen var bondens husbehovskvarn och fanns i Sverige sedan medeltidens början. Den kunde drivas
av minsta bäck bara det fanns fall. Ett gammalt talesätt säger att »skvaltan
kunde drivas med så lite vatten som kunde rinna genom ett stövelskaft«.
Daniel Andersson har återuppbyggt Nils-Mårtensgårds skvaltkvarn från
1700-talet. Den drivs av Sannabäcken som inte är uppdämd vilket minskar driftmöjligheterna. Vattennivån och flödet i bäcken styr när man kan mala. Daniel
har därför också byggt en eldriven stenkvarn och sikt på gården. Kvarnstenarna
är av granit och huggna enligt gammalt sätt.
Daniel är landskapsarkitekt och byggteknisk rådgivare och arbetar bland
annat med renovering och restaurering av äldre byggnader. Han har bred erfarenhet inom bygg- och maskinteknik, jordbruk och naturvård. Han är medlem i
Allkorn och kultursortsodlare.
Daniel är en av fyra personer som bildat den ideella föreningen Grupp
Atmen (www.atmen.se) vars syfte är att sprida kunskap om byggande och
byggnadskonst grundat på hantverksskicklighet och långsiktig hållbarhet.
Sedan en tid ingår Daniel också i ledningen för en annan ideell förening; Den
goda jorden (www.dengodajorden.se).
Daniel kommer att berätta om hur han har gått tillväga när han har byggt de
båda kvarnarna. Vi kommer att på nära håll granska konstruktion och utförande.
Den eldrivna kvarnen kommer vi att se i drift.
GÅRD MED UNIK NATURBETESMARK
Nils-Mårtensgård drivs av familjen Andersson; Erling, Kerstin och Daniel
(www.bo.nilsmartensgard.se). De driver en traditionell småskalig mjölkproduktion och sedan början av 1990-talet ett gårdshotell med fyra individuellt
inredda vackra rum. På gården finns också ett litet vagnsmuseum.
Gården omfattar bland annat cirka 10 ha naturbetesmark. Järnmölle utmarker är en av Hallands bäst bevarade naturbetesmarker med unik geologi och
flora. Marken är full av stenblock som inlandsisen lämnade efter sig för cirka
10 000 år sedan. Det äldsta kartmaterialet visar att beteshagen var en del av
en vidsträckt utmark som delades mellan flera byar. Den botaniska rikedomen
kommer av den kontinuerliga betesdriften som pågått under cirka 1000 år. För
närvarande är det ett tjugotal rekryteringskvigor som står för betningen under
sommarhalvåret.
Kerstin och Erling kommer att berätta om gården och dess verksamhet.