Underlag för felsökning

Felsökningsunderlag
för NPÖ Nationell patientöversikt
Dokumentationsversion 2.3
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Innehåll
Beskrivning av felmeddelanden i NPÖ (Nationell patientöversikt) ............................................................... 3
1
1.1
Allmän information om NPÖ2 ................................................................................................................ 3
1.2
FAQ ..................................................................................................................................................... 3
Beskrivning av fel vid inloggning ............................................................................................................... 4
2
2.1
2.1.1
Fel i medarbetaruppdrag ................................................................................................................ 5
2.1.2
Felmeddelande om att Ineras säkerhetstjänster inte svarar (error 500) ................................................ 6
2.1.3
Ett fel uppstod när sidan skulle laddas ............................................................................................. 7
Beskrivning av fel vid sök patient ............................................................................................................... 8
3
3.1.1
Ogiltigt personnummer .................................................................................................................. 8
3.1.2
Patient kan inte hittas ..................................................................................................................... 9
3.1.3
Söktjänsten otillgänglig ...............................................................................................................10
3.1.4
Skyddad identitet ........................................................................................................................11
3.1.5
Patientrelation saknas - TGP saknas ..............................................................................................12
Beskrivning av fel kring datahämtning ......................................................................................................14
4
4.1.1
Källsystem kunde inte leverera data för denna patient .....................................................................14
4.1.2
Kunde inte hämta informationsmängd ...........................................................................................15
4.1.3
Läkemedelsförteckning - Kunde inte hämta informationsmängd ......................................................17
4.1.4
Fel vid hämtning av uppmärksamhetssignal ...................................................................................17
Integrationspåverkan ...............................................................................................................................18
5
6
Det går inte att visa den här sidan ....................................................................................................... 4
Revisionshistorik .......................................................................................................................................20
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 2/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
1 Beskrivning av felmeddelanden i NPÖ (Nationell patientöversikt)
Detta dokument beskriver de kända felmeddelanden som förekommer i NPÖ. Det beskriver även felet, samt
en första åtgärdsplan för hantering av ärendet så som orsak och vem som bör initialt handlägga/åtgärda
ärendet.
Felmeddelanden kan uppstå i en mängd olika situationer, bland annat vid otillgänglighet av underliggande
system, felaktiga användare eller medarbetaruppdrag, partiella svar från källsystem osv. Nedan listas de
felsituationer som systemet hanterar och vad källan kan vara.
1.1
Allmän information om NPÖ2

NPÖ2 är en ny applikation (lanseras 20151208) för att nå sammanhållen journalinformation via
nationella tjänsteplattformen.
Användare är vårdpersonal som har patientens samtycke om att se informationen.
På NPÖ2:s startsida söker man efter den patient för vilken man vill öppna journalen. Startsidan
fungerar även som en första anhalt efter inloggning där man kontrollerar användarens behörighet och
således kan här ett antal fel presenteras.
Informationen hämtas från journalsystem i hela landet och presenteras för användaren. Ingen
information sparas centralt.
I NPÖ visas information för innevarande år, samt historik 3 år bakåt i tiden för samtliga
informationsmängder förutom:




1.2
o
Klinisk kemi - 1 år
o
Läkemedelshistorik och uppmärksamhetssignal - 5 år.
o
Uthämtade läkemedel är alltid 15 månader från dagens datum (hämtas från EHM via
läkemedelsförteckningen)
FAQ

En användarsession gäller i 60 minuter och blir därefter utloggad och behöver logga in igen.
o

Inera AB
Detta är en skillnad mot hur det fungerade i NPÖ1. Det finns ett ändringsförslag för detta,
men inget planerat releasedatum.
Anslutningen mot Sjukvårdsrådgivningens system (Rådgivningsstödet) har störningar vilket ger
långa svarstider ibland.
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 3/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
2 Beskrivning av fel vid inloggning
2.1 Det går inte att visa den här sidan
Utseendet på meddelandet kan variera beroende på webläsare och version.
Orsak till meddelandet
Användaren har inte har inte möjlighet att nå sidan https://npo.sjunet.org (sjunet) eller https://npo.se
(internet) från den dator där anropet görs.
Detta kan bero på flera orsaker:
1. SITHS-kortet sitter inte i läsaren.
2. Lokalt nätverk inte tillgängligt
3. NPÖ-tjänsten inte tillgänglig, kontrollera driftstatus för tjänsten på
https://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/
4. Brandväggar inte konfigurerade med rätt IP-adresser och portar för åtkomst till NPÖ. Kontrollera
portar och adresser i dokumentet ” Checklista Anslutning till NPO som konsument_ver x.x”, se
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/NPO/Inforande/Projekt-inforande-konsument/
Hantering av felet
Lokal IT-support hanterar ärendet och åtgärdar kommunikationsproblemen.
Använd följande sida för felsökning: https://tgptest.npo.se/NPOPRE/
Ärendet hanteras initialt av den lokala IT-supporten hos användaren där efter Nationell kundservice.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 4/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
2.1.1
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Fel i medarbetaruppdrag
Orsak till meddelandet
Användaren försöker logga in till NPÖ men saknar ett giltigt och korrekt konfigurerat medarbetaruppdrag i
HSA.
Hantering av felet
1. Den lokala HSA-förvaltningen tilldelar detta efter vårdenhets- alt verksamhetschefens beställning.
2. Se följande dokument för hur medarbetaruppdrag ska vara konfigurerat
https://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Nationell_patientoversikt/02%20Inf%c3%
b6rande%20konsumenter/HSA%20katalog%20medarbetaruppdrag.pdf
3. Kör NPÖ testsida för kommunikation https://tgptest.npo.se/NPOPRE/
4. Den lokala HSA-förvaltningen kan där efter vända sig till den nationella för att få hjälp med
felsökning om problem kvarstår.
Ärendet hanteras initialt av den lokala HSA-förvaltningen.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 5/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
2.1.2
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Felmeddelande om att Ineras säkerhetstjänster inte svarar (error 500)
Orsak till meddelandet
Användaren har gått till NPÖ och skickats vidare till Säkerhetstjänster för autentisering. Säkerhetstjänsters
tjänst kastar ett felmeddelande. (Se URL)
Felet är inte relaterat till NPÖ appliktionen.
Hantering av felet
Töm webläsarens cache och starta om webbläsare. Lokal IT-support kan assistera vid behov.
Ärendet hanteras initialt av användaren där efter den lokala IT-supporten.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 6/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
2.1.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Ett fel uppstod när sidan skulle laddas
Orsak till meddelandet
Detta signalerar ett oförutsett fel för NPÖ2 applikationen. Tidigare har anrop mot HSAs tjänster, som svarar
med ett felmeddelande då sökningen ger för många träffar, varit orsaken till detta meddelande. Andra
felkällor är tänkbara.
Hantering av felet
Felanmäl till NPÖ2 förvaltningen (hos 1177 Vårdguiden) via Marval, se rutin för felanmälan.
Ärendet hanteras av applikationsförvaltningen för NPÖ2.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 7/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
3 Beskrivning av fel vid sök patient
3.1.1
Ogiltigt personnummer
Orsak till meddelandet
När man matar in ett personnummer valideras att personnumret är korrekt. Sökfältet blir rött vid ett ogiltigt
personnummer och klickar man ändå på sök får man ett meddelande att personnumret är ogiltigt
Hantering av felet
Användaren skriver på nytt in ett korrekt personnummer i sökfunktionen.
Ärendet hanteras av användaren själv.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 8/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
3.1.2 Patient kan inte hittas
Vid sökning på en patient som saknas i Skatteverkets personuppgiftstjänst får man ett meddelande att
patienten inte kan hittas
Orsak till meddelandet
Patienten saknas hos Skatteverkets PU-tjänst.
Hantering av felet
Ingen åtgärd, personnummer finns inte i personuppgiftstjänsten.
Ärendet hanteras av användaren själv.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 9/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
3.1.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Söktjänsten otillgänglig
Orsak till meddelandet
Om skatteverkets PU-tjänst är otillgänglig, eller om bakomliggande system är otillgängligt får användaren ett
meddelande att söktjänsten är otillgänglig.
Hantering av felet
Anser användaren att detta är felaktigt görs en felanmälan till lokal NPÖ support
Ärendet hanteras av den lokala IT-supporten hos användaren. Anser den lokala IT-supporten att
detta är fel görs en felanmälan till Nationell kundservice som lägger ärendet till den nationella NPÖförvaltningen.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 10/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
3.1.4
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Skyddad identitet
Orsak till meddelandet
Patienten har skyddad identitet.
Information
Patienter med skyddad identitet ska inte gå att söka via NPÖ.
Ärendet hanteras inte då det inte går att söka på patienten.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 11/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
3.1.5
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Patientrelation saknas - TGP saknas
OBS: Meddelandet är uppdaterat: ”Det finns ingen vårdkontakt registrerad mot vald patient”
Orsak till meddelandet
Användaren har loggat in och sökt efter en patient som hen inte har patientrelation med. Anropet görs till
TGP (Tillgänglig patient), som svarar att det inte finns patientrelation. Det är medarbetaruppdragets (VG)
vårdgivarhsaid som används för kontrollen.
Orsaken till detta kan vara
1. Användaren har gått direkt till NPÖ-tjänsten, utan att registrera patientrelation i TGP.
a. TGP är olika för olika vårdgivare. Se kunskapspost om TGP.
2. Patienten finns inte registrerad i lokalt vårdsystem
3. Användaren har fel medarbetaruppdrag
4. Felaktigt konfigurerad TGP-tjänst
5. Felaktigt konfigurerad tjänsteplattform enligt blankett D
6. Vårdgivaren är inte ansluten till TGP
Hantering av felet
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 12/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
1) Kontrollera vilken TGP-tjänst som är kopplad till medarbetaruppdragets (VG) vårdgivarhsaid via
blankett D, denna kontroll gös av Nationell kundservice Anslutning.
a. Är D-blanketten som vi fått in vid beställningstillfället felaktigt, måste en ny D-beställning
skickas in till Nationell kundservice.
b. Är D-blanketten korrekt och det är uppsatt enligt beställningsunderlaget ska det felanmälas
till den leverantören som ansvarar för konfigurationen/driften av den kopplade TGP-tjänsten
Ärendet hanteras av den lokala IT- supporten hos användaren. Lokala IT-support gör en felanmälan
till Nationell kundservice som lägger ärendet till TGP-tjänsten som används och eller till Nationell
kundservice Anslutning.
Kör steg 2 och 3 på felsökningssidan - https://tgptest.npo.se/NPOPRE/.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 13/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
4 Beskrivning av fel kring datahämtning
4.1.1
Källsystem kunde inte leverera data för denna patient
Orsak till meddelandet
Ett eller flera källsystem kan inte leverera data som förväntat. Användaren har sökt information om en
patient som har information i ett eller flera källsystem (enligt Engagemangsindex) som av någon anledning
misslyckats med att leverera informationen till NPÖ inom utsatt tid (30 sek).
Gör användaren en mouse-over så får man se hur många system som inte levererar data, enligt bilden ovan.
Detta kan bero på flera orsaker:
1. Ingen information finns att hämta i journalsystemen, dvs fel information i Engagemangsindex
2. Källsystem med publicerad information svarar inte inom stipulerad tid (30 sek)
3. Källsystem med information är inte tillgängligt (Tex servicefönster eller felkonfiguration i TP
eller lokalt/regionalt)
Hantering av felet
Anser användaren att detta är felaktigt görs en felanmälan till lokal NPÖ support.
Vid anmälan till Nationell kundservice ska ärendet eskaleras till Inera ICC.
Ärendet hanteras av den lokala IT-supporten hos användaren. Anser den lokala IT-supporten att
detta är fel görs en felanmälan till Nationell kundservice som lägger ärendet till den nationella NPÖförvaltningen.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 14/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
4.1.2
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Kunde inte hämta informationsmängd
På samma sätt som i översikten kan detaljvyer presentera fel om de uppstår i datahämtningen. Den
information som presenteras i tabellerna är den samma som i översikten, se exempel nedan.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 15/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Orsak till meddelandet
Om en informationsmängd inte kunde hämtas visas texten ”Kunde inte hämta informationsmängd”. Detta
kan inträffa antingen om:
1. Bakomliggande källsystem blir otillgängligt eller
2. NTjP inte svarar korrekt eller om svaret från NTjP innehåller felaktig data som systemet inte kan
tolka.
Hantering av felet
Anser användaren att detta är felaktigt görs en felanmälan till lokal NPÖ support
Vid anmälan till Nationell kundservice ska ärendet eskaleras till Inera ICC.
Ärendet hanteras av den lokala IT-supporten hos användaren. Anser den lokala IT-supporten att
detta är fel görs en felanmälan till Nationell kundservice som lägger ärendet till den nationella NPÖförvaltningen.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 16/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
4.1.3 Läkemedelsförteckning - Kunde inte hämta informationsmängd
Läkemedelsförteckningens felmeddelanden hanteras annorlunda en det mer generiska meddelandet ”Kunde
inte hämta informationsmängd” som uppstår vid alla fel för övriga mängder. I fallet läkemedelsförteckning
så kan eHälsomyndighetens tjänster skicka ett felmeddelande, baserat på interna datakontroller som EHM
gör, som vägleder användaren i vad som är fel, i detta fall visas meddelandet upp.
Exempel på sådana fel uppkommer när följande information överskrids:




postalAddress fler än 35 tecken (se bild nedan)
telefonnummer fler än 15 tecken
Förnamn fler än 35 tecken
Mellan och Efternamn tillsammans fler än 35 tecken
Hantering av felet

En ändring är planerad med release 2.1 av NPÖ2 till slutet av januari 2016.

Till dess kan en användaren ändra sina uppgifter i HSA så att antalet tecken understiger maximal
längd.
4.1.4 Fel vid hämtning av uppmärksamhetssignal
Vid fel när uppmärksamhetssignalen ska hämtas visas en varningstriangel i symbolen.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 17/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Orsak till meddelandet
Ett fel har uppstått vid hämtning av information om uppmärksamhetssignal.
Hantering av felet
Anser användaren att detta är felaktigt görs en felanmälan till lokal NPÖ support
Ärendet hanteras av den lokala IT-supporten hos användaren. Anser den lokala IT-supporten att
detta är fel görs en felanmälan till Nationell kundservice som lägger ärendet till den nationella NPÖförvaltningen.
5 Integrationspåverkan
NPÖ2 är helt beroende av stödsystemen för NPÖ är tillgängliga. Nedan visas konsekvenser för NPÖ2
applikationen när stödsystem går ner.
Autentisering personal
Leverantör: Inera Säkerhetsstjänster
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 18/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
Konsekvens: Om verifieringen av användarens SITHS-kort hos Ineras säkerhetstjänster inte fungerar
kommer användare ej att kunna logga in i NPÖ2. Inloggade användare kan jobba vidare så länge sessionen
lever. Felmeddelandet som användaren får är ”Inget SITHS-kort hittat”.
PU-tjänsten
Leverantör: Inera
Konsekvens: Om det ej går att nå PU-tjänsten så kan användare inte söka på patienter i NPÖ2. Användaren
får meddelandet: ”Söktjänsten ej tillgänglig”.
TGP (Tillgänglig patient)
Leverantör: Inera
Konsekvens: Om tjänsten TGP (Tillgänglig Patient) ej går att nå så kan användaren inte se information om
en patient. Användaren kommer se meddelandet: ”Det finns ingen vårdkontakt registrerad med vald patient”
HSA
Leverantör: Inera
Konsekvens: Om integrationen med HSA är nere så kommer användaren inte kunna kunna logga in.
Användaren kommer se meddelandet: ”Kunde ej hämta medarbetaruppdrag”
Logg
Leverantör: Inera
Konsekvens: Om den nationella säkerhetstjänsten för pdl-loggning inte fungerar kommer inte NPÖ2 kunna
göra den loggning som krävs enligt patientdatalagen. Detta syns inte alls för användaren. Loggmeddelanden
köas.
Nationella Tjänsteplattformen
Leverantör: Inera
Konsekvens: Om integrationen med Nationella tjänsteplattformen är nere så kan inte användaren använda
NPÖ2. Felmeddelande kan vara antingen:

”Söktjänsten ej tillgänglig.” – indikerar att NPÖ2 inte når NTjP alls.

”Kunde inte hämta informationsmängd” – indikerar felmeddelande på ett tjänstekontrakt
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 19/20
Felsökningsunderlag för NPÖ ver 2.3
NPÖ förvaltning
Senast ändrad
2015-12-07
6 Revisionshistorik
Revisionshistorik
Version Författare
Kommentar
2.0
NPÖ förvaltning
Fastställd version 2.0 efter driftsättning
2.1
NPÖ förvaltning
Kompletterat med avsnittet ”Integrationspåverkan”
2.2
NPÖ förvaltning
Uppdaterat allmän information och formateringar
2.3
Anders Ferrari
Flyttat revisionshistorik sist
Skapat FAQ sektion först och adderat information om
EHM-bugg
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 20/20