Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och

PROJEKT MED
KULTURANKNYTNING I
EU: S STRUKTUR- OCH
INVESTERINGSFONDER
2014
© Statens kulturråd 2015
Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1–5
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: [email protected] Webbplats: www.kulturradet.se
Innehåll
SAMMANFATTNING .....................................................................................................4
Vad bedöms vara ett projekt med kulturanknytning? ....................................................4
INLEDNING .....................................................................................................................6
BAKGRUND.....................................................................................................................6
BEVILJADE PROJEKTMEDEL ÅR 2014 ......................................................................6
EUROPEISK OCH NATIONELL TILLVÄXTPOLITIK 2014–2020 .............................8
Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020 ..............9
ERFARENHETER FRÅN PROGRAMPERIODEN 2007–2013 ...................................10
EU:S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER 2014–2020 ...............................11
De regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020 ...................................................11
Det nationella regionalfondsprogrammet ................................................................11
Övre Norrland ..........................................................................................................12
Mellersta Norrland ...................................................................................................13
Norra Mellansverige ................................................................................................14
Östra Mellansverige .................................................................................................14
Stockholm ................................................................................................................15
Västsverige ..............................................................................................................15
Småland och Öarna ..................................................................................................16
De territoriella strukturfondsprogrammen 2014 – 2020 ..............................................17
Transnationellt program: Nordsjöprogrammet ........................................................18
Transnationellt program: Norra Periferiprogrammet ..............................................18
Transnationellt program: Östersjöprogrammet .......................................................19
Interregionalt program: URBACT III......................................................................21
Interreg V A Sverige-Norge ....................................................................................21
South Baltic Cross-Border Co-operation Programme .............................................22
Interreg Central Baltic .............................................................................................23
Interreg V A Nord....................................................................................................23
Interreg V A Botnia Atlantica .................................................................................24
Interreg V-A Öresund Kattegat Skagerrak ..............................................................25
Socialfondsprogrammet 2014–2020 ............................................................................26
Programområde 1 – Kompetensförsörjning ............................................................26
Programområde 2 – Ökade övergångar till arbete ...................................................27
Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga ..........................................27
Programområde 4 Tekniskt stöd ..............................................................................28
Landsbygdsprogrammet ..............................................................................................28
KULTURSEKTORN OCH STRUKTURFONDERNA .................................................29
SAMMANFATTANDE ANALYS AV MÖJLIGHETER TILL FINANSIERING AV
KULTURRELATERADE PROJEKT UNDER PROGRAMPERIODEN 2014–2020 ..29
Strukturfondsrapport 2015
SAMMANFATTNING
Statens kulturråd har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska
projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur- och
investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen.
Redovisningen ska ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska
Filminstitutet och Riksarkivet.
I rapporten redovisas att 12 projekt med svenskt deltagande och kulturanknytning har
fått beslut om EU-finansiering om totalt knappt 2,9 miljoner kronor under kalenderåret
2014. Finansieringen kommer från den förra programperiodens budget, 2007–2013.
Förteckningar över de projekt som beviljats stöd under 2014 återfinns i rapportens
bilagor. Sammanställningen bygger på uppgifter och underlag som de ansvariga
förvaltningsmyndigheterna för programmen har levererat till kulturmyndigheterna.
Rapporten ger en tillbakablick på den förra programperioden 2007–2013, liksom en
beskrivning av den innevarande programperiodens struktur- och investeringsfonder: de
åtta regionala strukturfondsprogrammen, det nationella strukturfondsprogrammet, de 13
territoriella samarbetsprogrammen, Socialfonden och Landsbygdsprogrammet, åren
2014 - 2020. Programmens syfte, målsättningar och geografi beskrivs, liksom i vilken
mån programmen beskriver kulturrelaterade målsättningar och insatser. Syftet har varit
att göra en analys av i vilken mån kulturrelaterade projekt och verksamheter kan
genomföras i respektive program under den nya, pågående programperioden.
Under åren 2007–2013 har det varit tydligt att strukturfondsprogrammen har kunnat
finansiera en mängd utvecklingsprojekt med någon typ av kulturinnehåll, eller
kulturinriktning. Kulturinslag och kulturbranscherna kan även ingå i övergripande
syften som att exempelvis öka innovationer och konkurrenskraft, utveckla små och
medelstora företag och internationell samverkan.
Kulturmyndigheternas slutsats är, utifrån genomgång av den innevarande periodens
olika program och dess programskrivningar, att det på motsvarande sätt kommer att ges
möjligheter till finansiering av kulturrelaterade projekt under perioden 2014–2020, om
än i varierande grad inom de olika programmen.
Vad bedöms vara ett projekt med kulturanknytning?
Under hela den tid kulturmyndigheterna har haft i uppdrag att återrapportera projekt
med kulturanknytning, har utgångspunkterna varit de samma. För att på något sätt sägas
ha kulturanknytning ska projekten ha någon koppling till konstarter, medier,
bildningssträvanden eller till kulturarv. Det inbegriper projekt som innehåller element
av till exempel teater, dans, musik, cirkus, bildkonst, konsthantverk, design,
formgivning, museer, kulturhistoria, utställningar, multimedia, radio, film, video,
kursverksamhet, arkiv och bibliotek, språk och gastronomi. Till exempel har
hantverksprojekt tagits med i rapporteringen om de bedömts ha tydliga inslag av
bevarande av traditionella kunskaper. Gastronomiskt inriktade projekt har tagits med i
de fall det handlar om hantverksmässig produktion eller traditionsbevarande. De
turismprojekt som har tagits med i urvalet har haft en kultur- eller kulturmiljöprofil, till
4 (30)
Strukturfondsrapport 2015
exempel när det har handlat om att restaurera eller vårda kulturmiljöer och byggnader.
Det har också kunnat handla om att iordningställa utställningslokaler. Andra
projektexempel innehåller dokumentation eller inventering av kulturhistoria,
information och marknadsföring. Dessa utgångspunkter har använts sedan år 2000 för
att möjliggöra jämförelser, men urvalet kan ändå variera något över tid.
Bedömningarna av projekten innebär ofta svåra gränsdragningar, och vad som bör
betecknas som ett ”projekt med kulturanknytning” har ofta inneburit en relativt vid
tolkning. De kulturella komponenterna i projekten har varierat och projekten kan ha en
ganska svag kulturanknytning, där till exempel bara en begränsad del av ett projekt rör
kulturrelaterade frågor. Det finns också exempel på stark kulturanknytning i projekt,
d.v.s. när branschområden som exempelvis scenkonst, litteratur, foto och film, musik,
konst, kulturarv är i direkt fokus för kompetensutvecklingsinsatser, eller insatser för att
förstärka infrastruktur, aktiviteter, produkt- och branschutveckling. Det finns även
starka kopplingar om ett huvudsakligt fokus för ett projekt är att bidra med konst- och
kulturkompetens för innovations- eller metodutveckling inom andra branscher och
politikområden.
5 (30)
Strukturfondsrapport 2015
INLEDNING
Bakgrund
Statens kulturråd har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska
projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur- och
investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen.
Redovisningen ska ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska
Filminstitutet och Riksarkivet. Rapportens projektsammanställning bygger på uppgifter
och underlag som de ansvariga förvaltningsmyndigheterna för programmen har
levererat till kulturmyndigheterna. Myndigheterna har valt att rapportera de medel som
årligen beslutas och inte de belopp som slutligen utbetalas. Utbetalning sker ofta senare
än det år som beslutet fattats, på samma sätt som beslutstillfället och projektens faktiska
start inte alltid sammanfaller. Detta innebär att utfallet, det vill säga faktiskt utbetalade
medel, kontra beslutade medel kan skilja sig åt, till exempel om projekt förändras eller
avslutas i förtid.
År 2014 påbörjades en ny programperiod inom EU-samarbetet som löper till och med år
2020. I denna rapport ges en kortfattad beskrivning av EU:s och Sveriges regionala
tillväxtpolitik liksom en beskrivning av de åtta regionala strukturfondsprogrammen, det
nationella strukturfondsprogrammet, de 13 territoriella samarbetsprogrammen,
Socialfonden och Landsbygdsprogrammet för perioden 2014 - 2020. Ett av syftena med
att beskriva programmen är försöka åskådliggöra i vilken mån kulturrelaterade projekt
och verksamheter kan genomföras i respektive program under den nya, pågående
programperioden.
Många av de strukturfonds- och investeringsprogram som är aktuella för denna
programperiod godkändes inte förrän i slutet av 2014, samtidigt som vissa program
ännu vid skrivandet av denna rapport inte hade hunnit godkännas av EU-kommissionen.
Detta innebär att inga utlysningar inom ramen för den nya programperioden gjordes
under 2014 och att inga medel beviljades utifrån den nya budgeten.
Beviljade projektmedel år 2014
I rapportens bilagor redovisas 12 projekt som i kulturmyndigheternas bedömning har
någon typ av kulturanknytning genom innehåll eller inriktning. De tolv projekten fick
beslut om finansiering under kalenderåret 2014 och omfattar totalt knappt 2,9 miljoner
kronor i EU-finansiering. Finansieringen kommer uteslutande från den förra
programperiodens budget, 2007–2013.
I regionalfonden Mellersta Norrland beviljades år 2014 totalt 43 projekt, varav åtta
projekt med någon typ av kulturanknytning, vilket utgör 19 procent av totalt beviljade
projekt. Till de åtta projekt som hade kulturanknytning beviljades 2 095 530 kronor i
EU-bidrag.
I regionalfonden Östra Mellansverige beviljades totalt 18 projekt, varav ett hade
kulturanknytning, vilket utgör cirka 5,5 procent av totalt beviljade projekt. Projektet
med kulturanknytning beviljades 250 000 kronor i EU-stöd.
6 (30)
Strukturfondsrapport 2015
I regionalfonden Stockholm beviljades 2014 totalt 21 projekt varav ett hade
kulturanknytning, vilket utgör 4,7 procent av alla projekt. Projektet beviljades 67 800
kronor i EU-stöd.
I det gränsregionala programmet Nord beviljades totalt sju projekt medel, varav ett hade
kulturanknytning, vilket utgör 14,3 procent av totalt beviljade projekt. Projektet
beviljades 263 250 kronor i EU-stöd.
I Landsbygdsprogrammet beviljades ett projekt med kulturanknytning 190 000 kr i EUmedel.
7 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Europeisk och nationell tillväxtpolitik 2014–2020
Den regionala tillväxtpolitiken i Sverige har som målsättning att utveckla alla delar av
landet och att stärka lokal och regional konkurrenskraft. För att genomföra den
regionala tillväxtpolitiken finns det både strategier, handlingsprogram och verktyg såväl
på regional, nationell som på europeisk nivå. Sveriges arbete för regional utveckling
sker i nära samspel mellan EU-nivån, liksom med nationell, regional och lokal nivå.
Arbetet sker med utgångspunkt i utvecklingsstrategier som upprättas regionalt.
Den europeiska unionens sammanhållningspolitik är en väsentlig del i genomförandet
av den nationella tillväxtpolitiken. Målet med EU:s sammanhållningspolitik är minska
regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor, liksom att öka ekonomisk,
territoriell och social sammanhållning inom EU. Sammanhållningspolitiken finansieras
av de så kallade strukturfonderna som genomförs i olika nationella och regionala
program i alla delar av Sverige.
Europa 2020-strategin, EU:s tioårsstrategi fram till år 2020, ligger till grund för EU:s
sammanhållningspolitik som ska motverka sociala och ekonomiska klyftor mellan och
inom medlemsländer och har som syfte att stimulera arbetstillfällen, konkurrens mellan
företag, ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och ökad livskvalitet för medborgarna.
Europa 2020, bygger på tre prioriteringar:
• Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
• Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
ekonomi.
• Tillväxt för alla: stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social
och territoriell sammanhållning.
En partnerskapsöverenskommelse har arbetats fram mellan Sverige och Kommissionen
som ska fungera som Sveriges övergripande strategi för de Europeiska struktur- och
investeringsfonderna, det vill säga programmen i Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska landsbygdsutvecklingsfonden
och Europeiska havs- och fiskerifonden. Partnerskapsöverenskommelsen ska länka
samman det europeiska perspektivet, med Europa 2020-målen i förgrunden, med det
svenska perspektivet som baserar sig på Sveriges utmaningar och förutsättningar.
Partnerskapsöverenskommelsen innehåller de övergripande svenska prioriteringarna
2014–2020 för att uppnå målsättningarna i Europa 2020-strategin.
Partnerskapsöverenskommelsen syftar även till att förbättra samordningen mellan de
fyra fonderna för att på så sätt undvika överlappningar och få ut största möjliga effekt
av de medel som finns tillgängliga.
8 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020
Här följer en kort beskrivning av Den nationella strategin för regional tillväxt och
attraktionskraft 2014–2020. 1 Det är ett centralt dokument som är vägledande för det
svenska arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft till och med år 2020.
Strategin ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken:
”Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”.
I strategin presenteras regeringens prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.
Den nationella strategins övergripande prioriteringar är följande:
• Innovation, företagande och entreprenörskap
• Attraktiva miljöer
• Kompetensförsörjning
• Internationellt och gränsöverskridande samarbete
Strategin beskriver bland annat hur de olika programmen inom de europeiska strukturoch investeringsfonderna ska fungera och samverka under perioden 2014–2020. Den
beskriver också hur respektive program ska uppfylla de målsättningar som beskrivs.
I den nationella strategin beskrivs att arbetet med hållbar tillväxt i Sverige inte bara är
beroende av näringslivets villkor, utan av attraktiviteten i de livs- och boendemiljöer
människor är verksamma i. Tillgång till utbildning, infrastruktur, arbetsmarknader,
service, IT, kultur och boende är exempel på vad som avses med förutsättningar för en
attraktiv miljö. Hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential och
sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara så att det bidrar till ekonomisk, social och
miljömässigt hållbar utveckling. Innovationer i bred bemärkelse, kan ge lösningar på
behov av varor, tjänster, organisationsmodeller eller tekniska lösningar som är viktiga
för att stärka regionernas förnyelseförmåga och näringslivets konkurrenskraft. I detta
sammanhang kan nya, eller förstärkta, kopplingar mellan olika branscher,
kunskapsområden, eller länder, bidra till innovationer som löser samhällsutmaningar.
I strategin betonas att såväl kultur- och fritidsaktiviteter, som kulturarv och kultur- och
naturmiljöer är viktiga för en hållbar samhällsutveckling. Kulturen och föreningslivet är
viktigt för mångfald, jämställdhet, demokrati och social sammanhållning. Kultur,
kulturarv och naturmiljöer har viktiga roller för både individers utveckling och för
regioners hållbara tillväxt och utveckling, sysselsättning, attraktivitet och
konkurrenskraft. Kulturens roll för att främja och utveckla människors kreativitet är av
betydelse för förnyelse och innovationsförmåga oavsett var man bor i landet.
Sammantaget är det därför viktigt att ta tillvara detta i det utvecklingsarbete som ska
bedrivas.
I strategin beskrivs också att de kulturella och kreativa näringarna och besöksnäring är
exempel på områden som kan koppla samman branscher, kompetenser och
kunskapsområden på nya sätt, ofta med ett adderat estetiskt, socialt och miljömässigt
värde. De kulturella och kreativa näringarna beskrivs även bidra till den nationella
ekonomin, till innovativ näringslivsutveckling och till Sveriges internationella
attraktionskraft.
1
http://www.regeringen.se
9 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Erfarenheter från programperioden 2007–2013
I de årliga rapporter som Kulturrådet, Filminstitutet, Riksarkivet och
Riksantikvarieämbetet har sammanställt under perioden 2007–2013 så ges en mängd
exempel på projekt med kulturanknytning som har beviljats finansiering via
strukturfondsprogrammen. I samtliga program har det funnits goda möjligheter att
finansiera projekt som har haft någon typ av kulturanknytning.
Utifrån den projektsammanställning som kulturmyndigheterna har gjort åren 2007–2014
framgår att cirka 1,6 miljarder kronor har fördelats till projekt med någon typ av
kulturanknytning, eller kulturinnehåll (se bilaga 1). Anledningen till att år 2014 räknas
in är att de medel som beviljats 2014 hör till kvarvarande strukturfondsmedel för
perioden 2007–2013. Det bör understrykas att den sammanräkning som är gjord och
som rör hela perioden inbegriper projekt som både har starka, såväl som svaga,
kopplingar till kultur. De medel som har inrapporterats omfattar den totala
finansieringen i projekt, där det ofta förekommer att endast delar av projekten är
kulturrelaterade. Det innebär alltså att de nämnda medlen inte oavkortat har gått till
kulturverksamheter, eller kulturföretagande.
Inom de regionala strukturfondsprogrammen, men även inom de territoriella
samarbetsprogrammen, har det under föregående programperiod förekommit ett flertal
projekt som inbegriper företagsutveckling inom de kulturella och kreativa näringarna.
Natur- och kulturarvsutveckling för att främja turism har också varit en viktig del i
projekt. Socialfondsprogrammets medel har använts bland annat för att möta
strukturomvandlingar, och olika kompetenshöjande insatser eller
kompetensutvecklingsprojekt har riktats direkt till personal inom olika branscher i
kultursektorn. Inom Socialfondsprogrammet har det också funnits flera projekt som
inbegriper konst och kultur som metod för social inkludering.
I Landsbygdsprogrammet har kulturprojekten ofta varit mindre till storlek, men de har
ofta haft tydlig kulturinriktning. Till exempel har utveckling av lokalt och regionalt
kulturarv förekommit, liksom genomförande av kulturarrangemang och utveckling av
turistattraktioner.
Det kan rent generellt konstateras att det under åren 2007–2013 varit tydligt att
strukturfondsprogrammen inte alltid behöver peka ut att kulturinriktning eller
kulturinslag är möjliga, för att det ska finnas möjligheter till finansiering för projekt
med kulturanknytning. Kulturinslag och kulturbranscherna kan ingå i övergripande
syften som att exempelvis öka innovationer och konkurrenskraft, liksom att utveckla
små och medelstora företag och internationell samverkan.
10 (30)
Strukturfondsrapport 2015
EU:s struktur- och investeringsfonder 2014–2020
Strukturfonderna är, som beskrevs ovan, viktiga finansieringsverktyg för projekt och
verksamheter som bidrar till att den nationella tillväxtpolitiken och den europeiska
sammanhållningspolitiken uppfylls.
I de struktur- och investeringsfonder som är aktuella för Sverige finns Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF) med åtta regionala och ett nationellt
strukturfondsprogram, och 13 territoriella strukturfondsprogram. I den Europeiska
socialfonden (ESF), ingår Socialfondsprogrammet. I den Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling (EJFLU), ingår Landsbygdsprogrammet. Under innevarande
period lyfts vikten av fondsamverkan tydligt fram i samtliga program. Det betyder att
det finns möjligheter att kunna söka medel till ett projekt från flera program parallellt.
I följande avsnitt görs en översiktlig beskrivning av samtliga struktur- och
investeringsprogram. Beskrivningen utgår från de operativa programdokumenten och
beskriver de geografiska och administrativa områden som programmen omfattar, deras
målsättningar och insatsområden. I beskrivningen har särskilt vikt lagts vid att peka på
om kultur- eller kulturrelaterade målsättningar och insatsområden förekommer i
programskrivningarna. Det görs även en bedömning av om kulturrelaterade projekt och
verksamheter skulle kunna kopplas till program där kultur inte uttryckligen omnämns i
programdokumenten. I något fall där programdokumentet inte har hunnit godkännas av
EU-kommissionen så har det utkast som skickats till kommissionen granskats.
De regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för
programperioden 2014–2020 och det territoriella programmet Interreg ÖresundKattegatt-Skagerak. Under perioden 2014–2020 kommer drygt 8 miljarder kronor att
fördelas till de olika svenska regionerna genom de regionala programmen.
Det nationella regionalfondsprogrammet
Det nationella regionalfondsprogrammet är ett nytt program för perioden 2014–2020.
Den europeiska regionala utvecklingsfonden investerar cirka 1,1 miljarder kronor
(136,3 miljoner euro) i programmet under programperioden. Programmets syfte är att
tillföra ett mervärde till det regionala tillväxtarbetet och genomförandet av
sammanhållningspolitiken som inte kan uppnås tillräckligt inom ramen för de åtta
regionala strukturfondsprogrammen. Programmet ska identifiera och möjliggöra
synergieffekter mellan regional, nationell och europeisk politik. Inom ramen för det
nationella regionalfondsprogrammet ska också ett nationellt kompetens- och metodstöd
utvecklas, som ska bidra till ett ökat strategiskt lärande. Programmet har tre
insatsområden, och här nedan görs en sammanfattning av målsättningarna:
•
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Insatsområdet syftar till att etablera en multidisciplinär forskningsinfrastruktur,
som attraherar internationella forskare, företag och myndigheter. Insatsområdet
kommer huvudsakligen att inriktas på att stödja uppbyggnaden av European
11 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Spallation Source (ESS) i Lund. Insatsområdet syftar också till att stimulera
gränsöverskridande samverkan, både regionalt, transnationellt och mellan
sektorer kring områden som utgör svenska styrkeområden.
•
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Insatsområdet syftar till att främja tillkomsten av nya förvaltare inom det så
kallade ”venture capital-segmentet” i Sverige, d.v.s. riskkapital i en tidig fas till
små och medelstora företag.
•
Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag ska främjas.
Insatsområdet kommer bland annat att genomföras i form av en nationell insats,
som syftar till att små och medelstora företag ska energieffektivisera sin
verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.
I programdokumentet beskrivs inte kultur, eller kreativa näringar på något uttalat sätt i
relation till vad programmet kan komma att stödja. Med hänvisning till att inriktningen i
programmet är koncentrerat till ett fåtal konkreta åtgärder bedöms det finnas begränsade
möjligheter för finansiering av projekt med kulturanknytning.
Övre Norrland
Det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland omfattar Norrbottens och
Västerbottens län. Programmet är inriktat mot följande fem tematiska mål:
•
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Projekt inom målet ska bidra till att öka antalet nystartade företag och till att de
som redan finns kan växa.
•
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Projekt inom målet kan exempelvis bidra till fler innovativa miljöer där
universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan
mötas
•
Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur
Bidrag för att skapa lösningar för effektiva byten mellan olika transportslag för
såväl gods- som persontrafik eller att förbättra kollektivtrafik och energi- och
koldioxidsnåla transportslag med tillgång till alternativa bränslen.
•
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Projekt som får stöd kan exempelvis främja ökad produktion och distribution av
förnybar energi eller stimulera ökad energieffektivisering och användning av
förnybar energi.
•
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
Medel till utbyggnad av bredband och höghastighetsnät i områden där det inte är
kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera.
12 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Programmet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond med 1,8 miljarder kronor
(212 miljoner euro), exklusive medfinansiering. Ett av sju definierade fokusområden i
programmet är ”Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar”. Detta i
kombination med skrivningar som beskriver att regionens natur, kultur och historia ger
goda möjligheter att skapa produkter av hög kvalitet, visar att programmet har
uppmärksammat kulturens, kulturarvets och de kreativa näringarnas betydelse för
samhällsutvecklingen. Möjligheten att finansiera kulturanknutna projekt, främst inom
de första två tematiska målen i programmet, bedöms som god.
Mellersta Norrland
Programmet omfattar Jämtlands och Västernorrlands län och ska bidra till investeringar
i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland. Programmet har fem
tematiska mål, och här nedan görs sammanfattningar av målsättningarna:
•
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft: Underlätta för
blivande företagare genom aktörssamverkan, eller öka företagens möjlighet till
kompetensförsörjning. Projekten kan även bidra till företags kapitalförsörjning
där marknaden inte fungerar.
•
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation:
Etablera och förstärka nätverk och företagskluster för att öka forskning och
innovation. Det kan också handla om att underlätta kommersialisering av
innovativa varor och tjänster.
•
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik: Utbyggnad av bredband och höghastighetsnät i
områden där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att
investera. Även utbyggnaden av e-tjänster kan stödjas.
•
Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur: Ta fram underlag för att förbättra miljövänliga och
kodioxidsnåla transportsystem, exempelvis för kollektivtrafik.
•
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer:
Projekt inom målet kan till exempel arbeta för att företag ska bli mer
energieffektiva och öka sin användning av förnybar energi. Insatser för en ökad
hållbar produktion av biomassa kan också få stöd, liksom insatser för att säkra
kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud inom vindkraft och bioenergi.
Den europeiska regionala utvecklingsfonden investerar ca 1,29 miljarder kronor (154
miljoner euro) i Mellersta Norrland. Programdokumentet innehåller flera skrivningar
som pekar på möjligheter för projekt med kulturinnehåll eller kulturanknytning att
beviljas medel. Bland åtgärderna för att stärka små och medelstora företag nämns både
utveckling och främjande av kulturella eller kreativa tjänster, samt av turismtjänster.
Här bör finnas goda möjligheter för kulturprojekt att beviljas medel från programmet.
Utöver detta nämns särskilt ”aktiviteter som utvecklar samiskt företagande”, vilket ger
särskilt goda möjligheter för projekt med anknytning till samisk kultur och kulturarv att
få finansiering genom programmet.
13 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Norra Mellansverige
Programmet omfattar Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Den europeiska
regionala utvecklingsfonden investerar cirka 1,2 miljarder kronor (147 miljoner euro) i
programmet under programperioden. Norra Mellansverige har fyra insatsområden:
•
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation: I insatsområdets
mål ingår bland annat att främja företagsinvesteringar och investeringar i
produkt- och tjänsteutveckling.
•
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik: I målsättningarna ingår bland annat att öka
utbyggnaden av bredband och att utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster.
•
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft: Här ingår bland annat
att främja entreprenörskap, nya företag; företagskuvöser och att stödja företag att
kunna växa på regionala, nationella och internationella marknader.
•
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer: Här
ingår bland annat att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi
i företag.
I programdokumentet nämns turistnäringen och kulturmiljöer som styrkor.
Programdokumentet hänvisar till de kulturella och kreativa näringarnas betydelse och
pekar på att exempelvis projekt som bidrar till utvecklingen av de kulturella och
kreativa näringarna kan stödjas inom insatsområdet Att öka små och medelstora
företags konkurrenskraft. I programmet Norra Mellansverige bedöms det därför finnas
goda möjligheter till finansiering av kulturrelaterade projekt.
Östra Mellansverige
Programmet omfattar Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro
län. Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra
Mellansverige och är inriktat mot tre tematiska mål tillika insatsområden:
•
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation:
Målet är att ska skapa förutsättningar för ett förbättrat innovationsklimat och
stärka processer som leder till att innovationer kommersialiseras.
•
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft:
Målet är att göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig. Det kan handla
om tillgång till riskkapital, möjlighet till kompetensförsörjning och livslångt
lärande eller att underlätta internationalisering.
•
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer:
Målet är att bidra till att miljötekniksektorn växer och att konsumtionen blir
mindre energiintensiv.
Den europeiska regionala utvecklingsfonden investerar cirka 587 miljoner kronor (70
miljoner euro) i Östra Mellansverige under 2014–2020. Ett av målen inom
insatsområdet Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation är att skapa
14 (30)
Strukturfondsrapport 2015
förnyelse genom branschöverskridande samarbeten. Där nämns bland annat
besöksnäring och kreativa och kulturella näringar som tillväxtbranscher vilka
programmet har som mål att stärka ytterligare. Möjligheter för finansiering av projekt
inom de kulturella och kreativa näringarna och därtill kopplad företagsutveckling
bedöms som goda.
Stockholm
Programmet omfattar Stockholms län och ska bidra till investeringar i regional tillväxt
och sysselsättning i Stockholm. Programmet består av ett insatsområde:
• Huvudstadens särskilda utmaningar
Den övergripande målsättningen är hållbar stadsutveckling och insatser i programmet
ska stärka förutsättningarna för tillväxt och utveckling i regionens urbana miljöer.
Under detta övergripande insatsområde har programmet tre tematiska mål:
• Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Projekt som kan få stöd kan exempelvis göra infrastruktur för forskning och utveckling
tillgänglig eller underlätta samarbete mellan högre utbildning, forskning och företag.
Projekt som stöder innovationsupphandling kan också få stöd, liksom de som syftar till
att göra offentliga data tillgängliga för utveckling av produkter och tjänster.
• Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Hälften av medlen som är avsatta för detta mål är avsedda för riskkapitalinvesteringar i
små och medelstora företag. Andra projekt som kan stödjas kan till exempel arbeta med
rådgivning och kunskapsöverföring för affärsutveckling eller internationalisering i
företag.
• Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Projekt som kan få stöd kan exempelvis röra forskning om energiteknik, göra
energianvändningen inom transporter och bostäder effektivare eller underlätta för
effektivare transporter.
Europeiska regionala utvecklingsfonden har beslutat att investera cirka 310 miljoner
kronor (37 miljoner euro) i Stockholmsregionen. I programdokumentet beskrivs hur de
urbana miljöer som präglar regionen ger den en särställning i landet. Nöjes- och
kulturutbud nämns som en viktig komponent bland flera andra i arbetet med en så
kallad ”flerkärnig” och tät region, d.v.s. en region med flera centra, eller
centrumliknande stadskärnor. Den stora koncentrationen av människor i området
beskrivs som en fördel i skapandet av attraktiva miljöer för bland annat kultur. Givet det
stora underlag av kulturutbud och kulturföretagande som finns i Stockholmsregionen
borde det finnas möjligheter till innovationer och företagsutveckling med
kulturkoppling. Inom ramen för insatsområdet Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft, borde det finnas möjlighet till finansiering av företagsutveckling
kopplad till kulturella och kreativa näringar.
Västsverige
Programmet omfattar Västra Götalands och Hallands län och ska bidra till investeringar
i regional tillväxt och sysselsättning i Västsverige. De övergripande målen för
programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft,
15 (30)
Strukturfondsrapport 2015
bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling.
Målgrupp är små och medelstora företag. Programmet består av tre insatsområden:
• Samverkan inom forskning och innovation
Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och
innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom
programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
• Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja utveckling av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga
små och medelstora företag och därmed bidra till en ökad konkurrenskraft i näringslivet.
• Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål
energianvändning, eller utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även
inriktas på att öka företags energieffektivitet.
Dessutom avser programmet att främja en hållbar stadsutveckling i Göteborgs stad, och
minst fem procent av programmets medel ska användas till detta. Projekt inom området
kan finansieras inom alla tre insatsområdena. Europeiska regionala utvecklingsfonden
har beslutat att investera cirka 470 miljoner kronor (56 miljoner euro) i Västsverige. Det
bedöms finnas möjligheter till finansiering av företagsutveckling inom kulturella och
kreativa näringar, inom ramen för insatsområdet Konkurrenskraftiga små och
medelstora företag. Projekt med kulturanknytning borde även ha möjlighet att ta del av
de medel som är särskilt avsatta för att främja en hållbar stadsutveckling, då ett rikt
kulturliv ofta är en viktig byggsten i skapandet av attraktiva boendemiljöer.
Småland och Öarna
I programområdet ingår Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län och
programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland
och Öarna. Huvuddelen av pengarna inom programmet ska användas till satsningar för
att utveckla näringslivet i regionen. Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål vars
innehåll beskrivs kortfattat här nedanför:
•
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på
regionala, nationella och internationella marknader, och att ägna sig åt
innovationsprocesser.
•
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Insatser som förnyar näringslivet i regionen och skapar konkurrenskraft för
företag, ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.
•
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Insatser för transporter, utveckling och förbättring av användningen av förnybar
energi.
•
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
16 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Utbyggnad av bredband med hög hastighet i de områden av regionen där det inte
är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera.
Den europeiska regionala utvecklingsfonden har beslutat att investera cirka 554
miljoner kronor (66 miljoner euro) i Småland och Öarna. Inom ramen för insatsområdet
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft bedöms det finnas möjligheter till
utveckling av företagande inom kulturella och kreativa näringar.
Skåne-Blekinge
Programmet Skåne-Blekinge omfattar Skåne och Blekinge län. Den europeiska
regionala utvecklingsfonden investerar cirka 512 miljoner kronor (61 miljoner euro) i
programmet under hela programperioden. Programmet har fem insatsområden som
beskrivs kortfattat här nedan:
•
Smart tillväxt – små och medelstora företag: Entreprenörskap ska stärkas och
uppmuntras. Nya företag som är på väg att skapas ska också kunna få stöd med
kapitalförsörjning.
•
Smart tillväxt – innovation: Skapa ett mer innovativt näringsliv i hela
regionen. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster och produkter.
•
Hållbar stads- och samhällsutveckling: Med utgångspunkt i städers särskilda
utmaningar ska en innovationsprocess stimuleras. I Malmö stad finns
möjligheter att koppla samman insatser kring ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet.
•
Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi: Energieffektivare teknik, växling till
förnybar energi i företag, bostäder, och annan infrastruktur.
•
Inkluderande tillväxt – bredband: Skapa förutsättningar för att söka
investeringsmedel för bredbandsutbyggnad.
I programmet Skåne-Blekinge nämns kultur främst i förhållande till insatsområdet
Smart tillväxt - innovation. Programdokumentet lyfter fram att regionens styrkor inom
de kulturella och kreativa sektorerna, regionens kulturella institutioner samt regionens
turism- och besöksnäring ger goda förutsättningar att bygga på för att öka regionens
innovationsförmåga. I förhållande till insatsområdena Smart tillväxt – små och
medelstora företag och Hållbar stads- och samhällsutveckling pekar programdokument
på vikten av tvärsektoriellt arbete. Bland annat nämns behovet av förnyelse inom
näringslivet och samverkan mellan olika branscher och samhällssektorer för att kunna
möta samhällsutmaningar. Dessutom nämns tvärsektoriella och sektorsövergripande
insatser för att kunna säkerställa ett nytänkande inom hållbar stadsutveckling. Det borde
därmed finnas goda möjligheter till finansiering av projekt med kulturanknytning inom
programmet Skåne-Blekinge.
De territoriella strukturfondsprogrammen 2014 – 2020
De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbete över
nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och ger
17 (30)
Strukturfondsrapport 2015
möjlighet för bland annat organisationer, myndigheter och företag att utveckla
samarbete med aktörer i andra EU-länder. De flesta program gäller specifika
geografiska områden, medan det i några program kan ske samarbete inom hela EU. I
vissa fall kan också länder som inte tillhör EU delta i territoriella samarbetsprojekt. Av
de totalt 13 programmen beskrivs endast 11 i denna rapport. Programmen ESPON och
INTERACT beskrivs inte närmare eftersom det är program som huvudsakligen inriktar
sig på policyutveckling och territoriell samverkan mellan länder och regioner.
Transnationellt program: Nordsjöprogrammet
Beskrivningen av Nordsjöprogrammet (North Sea Region Programme) utgår från
programutkastet, eftersom det vid rapportens färdigställande ännu inte var godkänt.
Programområdet omfattar Västra Götalands, Hallands, Skåne, Värmlands och
Kronobergs län, delar av Storbritannien, Belgien; Nederländerna och Tyskland, samt
hela Norge och Danmark. Budgeten för hela programperioden är totalt cirka 1,4
miljarder kronor (167 miljoner euro), exklusive medfinansiering. Nordsjöprogrammet
har fyra insatsområden:
•
Thinking Growth: Supporting growth in North Sea Region economies:
Målsättningar är bland annat att utveckla nya eller förbättrade partnerskap
mellan företag, utbildningsinstitutioner, offentlig service och slutanvändare med
syfte att utveckla produkter och tjänster. Stärka kapaciteten för regionalt
innovationsstöd och strategier kring smart specialisering.
•
Eco-Innovation: Stimulating the green economy: Här beskrivs bl.a. att
produkter och tjänster som minskar regionens negativa påverkan på miljön ska
utvecklas.
•
Sustainable North Sea Region: Protecting against climate change and
preserving the environment: Insatser mot klimatförändring och
metodutveckling för att skydda Nordsjöregionens ekosystem.
•
Green transport and mobility: Här ingår bland annat innovativa och
förbättrade lösningar kring transport- och logistiklösningar.
Inom insatsområdet Thinking growth nämns kreativa näringar och design som
tillväxtområden vilka kan gynnas av de åtgärder för klusterbildning och långsiktiga
samarbeten som programmet vill stödja. I programdokumentet betonas vikten av att
projekten inom Nordsjöprogrammet har ett inkluderande förhållningssätt och involverar
olika sektorer, som exempelvis de kreativa näringarna. Möjligheterna för finansiering
till projekt med kulturanknytning, liksom företagsutveckling inom de kulturella och
kreativa näringarna, bedöms därmed goda inom programmet.
Transnationellt program: Norra Periferiprogrammet
Norra Periferiprogrammet (Northern Periphery and Arctic Programme) omfattar
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, delar av Finland, Irland,
Norge och Skottland samt hela Färöarna, Grönland och Island. Inom Norra
Periferiprogrammet investeras cirka 421 miljoner kronor ur Regionalfonden (50,2
miljoner euro), exklusive medfinansiering. Programmet har fyra insatsområden:
18 (30)
Strukturfondsrapport 2015
•
Using Innovation to Maintain and Develop Robust and Competitive
Communities
Att öka innovation och överföring av ny teknologi till små- och medelstora
företag (SMF) i glest befolkade områden samt att öka innovation inom offentlig
service i glesbygdsområden.
•
Promoting Entrepreneurship to Realise the Potential of the Programme
Area’s Competitive Advantage
Förbättra främjande för nyföretagande och SMF i glesa områden.
•
Fostering Energy-Secure Communities through Promotion of Renewable
Energy and Energy Efficiency
Öka bostäders och offentlig infrastrukturs energieffektivitet och användning av
förnybar energi i de glest befolkade områdena.
•
Protecting, Promoting and Developing Cultural and Natural Heritage
Öka möjligheterna för glesbygdssamhällen inom hållbar miljöledning.
Inom insatsområdet Protecting, Promoting and Developing Cultural and Natural
Heritage lyfter dokumentet fram programområdets rika kulturarv och nämner
möjligheten till finansiering av projekt som bidrar till att utveckla och bevara
kulturarvet. I förhållande till insatsområdet Innovation hänvisar programdokumentet till
de kreativa industrierna som ett av de viktigaste områden för att öka innovation inom
små- och medelstora företag i programområdet. Inom insatsområdets delmål Increased
innovation and transfer of new technology to SMEs in remote sparsely populated areas
kommer programmet bland annat att kunna stödja åtgärder som utvecklar modeller och
lösningar som kopplar den kreativa sektorn till små- och medelstora företag för att öka
innovation. Projekt med kulturanknytning har även möjlighet att beviljas medel inom
insatsområdet Promoting entrepreneurship. Inom delmålet Greater market reach
beyond local markets for SMEs in remote and sparsely populated areas beskrivs att de
åtgärder som kommer att finansieras inom målet bland annat kommer att grunda sig på
programområdets rika kulturarv.
Med hänvisning till den tydliga kopplingen till kultur, särskilt i förhållande till
kulturarv, bedöms det finnas goda möjligheter för finansiering av projekt med
kulturanknytning inom Norra Periferiprogrammet.
Transnationellt program: Östersjöprogrammet
Östersjöprogrammet omfattar elva länder. Åtta länder inom EU: Sverige, Danmark,
Finland, Lettland, Estland, Litauen, Polen och delar av norra Tyskland. Utanför EUområdet medverkar Norge och Nordvästra Ryssland och Vitryssland. De fyra
prioriterade insatsområdena inom programmet är:
•
Capacity for innovation:
Att stärka Östersjöregionens innovationsförmåga och
kommersialiseringspotential.
19 (30)
Strukturfondsrapport 2015
•
Efficient management of natural resources
Skydda miljön och hantera regionens natur- och energiresurser på ett hållbart
sätt.
•
Sustainable transport
Tillgängliggöra områden i regionen, säkrare transporter till havs mm.
•
EU-strategy support Att stärka implementeringen av EU-strategin för
Östersjöområdet (EUSBSR) och säkerställa samarbetet mellan Östersjöområdets
länder.
Inom Östersjöprogrammet investeras det drygt 2,2 miljarder kronor från Regionala
utvecklingsfonden (263,8 miljoner euro), exklusive medfinansiering. I
programdokumentet finns det en tydlig koppling mellan kultur och det regionala
tillväxtarbetet. Kultur, de kreativa och kulturella näringarna och turism nämns som
angelägna ”icke-teknologiska” innovationsområden inom insatsområdet Capacity for
innovation. Inom Smart specialisering nämns transnationella regionala nätverk inom
kreativa och kulturella näringar som ett exempel på vad programmet kan stödja.
Möjligheterna för finansiering av kulturrelaterade projekt bedöms vara goda inom detta
program.
Interregionalt program: Interreg Europe
Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder,
Norge och Schweiz. En övergripande målsättning för programmet är: “To improve the
implementation of policies and programmes for regional development, principally of
programmes under the investment for Growth and Jobs goal and, where relevant, of
programmes under the ECT goal, by promoting exchange of experience and
policylearning among actors of regional relevance”. Programmet ska alltså vara ett
verktyg för att förändra och förbättra policys och program för regional utveckling i
europeiska regioner. Programbudgeten för hela perioden är drygt 3 miljarder kronor
(359 miljoner euro), exklusive medfinansiering. De fyra tematiska områdena inom
Interreg Europe beskrivs kortfattat här nedanför:
•
Strengthening research, technological development and innovation:
Inom området kan partners bl.a. arbeta med att stärka infrastrukturer för
forskning och innovationer (förbättra finansiella instrument för
innovationsstöd).
•
Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises:
Inom området kan regioner förbättra sina policys för hur de, i alla
utvecklingsstadier, kan stödja små och medelstora företag att nå tillväxt och att
ägna sig åt innovation (skapa och främja entreprenörskap).
•
Supporting the shift towards a low-carbon economy:
Insatserna ska möjliggöra övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp i
alla sektorer, och kan t.ex. handla om att utarbeta strategier för detta.
•
Protecting the environment and promoting resource efficiency:
Inom detta område finns två samarbetsområden: Att bevara och utveckla natur-
20 (30)
Strukturfondsrapport 2015
och kulturarv, liksom att stödja utvecklingen mot resurseffektiv ekonomi, grön
tillväxt och eko-innovationer
Inom det fjärde tematiska området uttrycks att policyutveckling och implementering ska
ske mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer som arbetar med att bevara
och utveckla natur- och kulturarv. Det bedöms därmed finnas goda möjligheter för
finansiering av större samverkansprojekt med kulturanknytning, särskilt i förhållande
till kulturarv och turism inom Interreg Europe.
Interregionalt program: URBACT III
URBACT III är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU, Norge och
Schweiz. Programmets syfte är nätverksbyggande och kunskapsspridning om hållbar
stadsutveckling mellan Europas städer. Inom URBACT III investeras det totalt 807
miljoner kronor under programperioden (96,3 miljoner euro), exklusive
medfinansiering.
I URBACT III finns det ett insatsområde, Promoting Integrated Sustainable Urban
Development. Inom insatsområdet finns fyra delmål:
•
•
•
•
Capacity for policy delivery
Policy design
Policy implementation
Building and sharing knowledge
Utbytet mellan städer i programmet URBACT III ska fokuseras till områdena
innovation, koldioxidsnål ekonomi, skydd av miljö, sysselsättning och social
delaktighet. Inom social delaktighet inräknas kultur och kulturarv. Programmet betonar
kulturens och kulturarvens betydelse för medborgarnas välbefinnande och vikten av ett
helhetsperspektiv för att göra städer till attraktiva miljöer. Det bör därmed finnas
möjlighet till finansiering av samarbetsprojekt med kulturanknytning om de i övrigt
följer URBACT-programmets målsättningar.
Interreg V A Sverige-Norge
Sverige-Norge programmet är uppdelat i tre delområden: Nordens gröna bälte, som
omfattar Jämtlands- och Västernorrlands län i Sverige. Det andra området är Inre
Skandinavien, bestående av Dalarnas- och Värmlands län på svenska sidan. Det sista
delområdet är Gränslöst samarbete, vilket i Sverige omfattar Västra Götalands län. I
Norge ingår närmast intilliggande fylkena. Programmet omfattar 396 miljoner kronor
(47,2 miljoner euro) exklusive medfinansiering.
Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete
skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv
livsmiljö. Gränsöverskridande samarbete ska hantera gemensamma utmaningar i
gränsregionen, bland annat genom att undanröja gränshinder och bidra till att koppla
samman regioner över gränsen.
Insatsområdena i programmet är:
• Innovativa miljöer
21 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Att öka organisationers och företags FoU och innovationsförmåga.
•
Små och medelstora företag
Ökad konkurrenskraft hos företag, öka etableringar i området.
•
Natur och kulturarv
Att gränsregionens natur- och kulturarv nyttjas med bibehållen bevarandestatus.
•
Hållbara transporter
Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik. Öka den
gränsöverskridande rörligheten med inriktning på koldioxidsnåla
transportsystem.
•
Sysselsättning
Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden.
Det tredje insatsområdet pekar tydligt ut att kulturarvet är en resurs för utveckling inom
programområdet, och insatser kan exempelvis göras för tillgängliggörande och
destinationsutveckling. Natur- och kulturarven ska bevaras och tillgängliggöras och kan
bidra till utveckling för näringslivet och stärka gränsregionens attraktivitet. I övrigt är
de kulturella och kreativa näringarna identifierade inom de första insatsområdena, och
en bred variation av kulturanknutna projekt borde kunna få stöd inom ramen för
insatsernas prioriteringar. Möjligheter att få finansiering för kulturanknutna projekt
inom programmet bedöms därmed som goda.
South Baltic Cross-Border Co-operation Programme
Södra Östersjöprogrammet omfattar i Sverige Kronoberg-, Kalmar-, Blekinge och
Skåne län. I partnerländerna omfattas kustregioner från Själland i väster via Tyskland
och Polen till Lettland i öster. Målsättningen för programmet är att förverkliga
potentialen för blå och grön tillväxt genom samarbete mellan lokala och regionala
aktörer med fokus på småskaliga investeringar med tonvikt på test och överföring av
innovativa lösningar. Programmet har fem insatsområden:
•
Strengthening international activeness and innovation capacity of the South
Baltic blue & green economy
Insatser för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft, med
fokus på innovation och internationalisering.
•
Exploiting the environmental and cultural potential of the South Baltic area
for blue and green growth.
Bevara, skydda, tillgängliggöra och utveckla natur- och kulturarv, samt främja
innovation för miljöskydd.
•
Improving cross-border connectivity for functional blue and green
transport area.
Stimulera hållbara transporter och få bort flaskhalsar.
22 (30)
Strukturfondsrapport 2015
•
Boosting human resource capacities for the area’s blue and green economy
Stimulera hållbar arbetsmarknad och arbetskraftens rörlighet.
•
Increasing cooperation capacity of local actors in the South Baltic area for
blue and green growth.
Förbättra den institutionella kapaciteten för offentliga myndigheter och liknande
för en effektiv offentlig förvaltning.
Programmet omfattar cirka 78 miljoner euro, exklusive medfinansiering. Förutom de
uppenbara möjligheterna att arbeta med kulturarv och kulturmiljö finns möjligheter
inom programmet för kulturella och kreativa näringar inom småföretagsutveckling.
Dessutom finns inom prioritet fyra troligen goda möjligheter för kulturellt utbyte och
liknande aktiviteter.
Interreg Central Baltic
Programmet berör i Sverige Stockholms-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-,
Gotlands- och Gävleborgs län som kärnområde, samt Örebro- och Västmanlands län.
Dessutom ingår Åland och delar av sydöstra Finland och större delen av Estland.
Programmet är uppdelat i tre delprogram. I delprogrammet ”Central Baltic” ingår hela
området, I delprogrammet ”Södra Finland-Estland” berörs inte svenska regioner, och i
delprogrammet ”Skärgårdar och öar” ingår kuststräckor och öar i samtliga tre länder.
Programmet har fyra insatsområden, vars målsättningar beskrivs kortfattat här nedan:
• Competitive economy of the Central Baltic Region:
Främja kunskapsintensiva företag, unga entreprenörer och stödja möjligheter till
export på nya marknader.
•
Sustainable use of common resources:
Bevara, skydda främja och utveckla natur- och kulturarv och skapa
besöksattraktioner. Åtgärder för att förbättra stadsmiljön m.m. Främja innovativ
teknik för att förbättra miljöskydd och resurseffektivitet i avfalls och
vattensektorn m.m.
•
Well-connected region:
Utveckla och förbättra miljövänliga kommunikationer och infrastruktur m.m.
•
Skilled and socially inclusive region:
Utveckla social inkludering och utbildning.
Programmet omfattar 965 miljoner kronor (115 miljoner euro) exklusive
medfinansiering. Inom insats två finns goda möjligheter för kulturanknutna projekt,
kanske framförallt kopplat till kulturarv och turism, men även för immateriell kultur och
”marknadsföring” i form av events och liknande.
Interreg V A Nord
Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde Nord och
delområde Sápmi. Delområde Nord omfattar Norrbottens län och Norsjö, Malå,
Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län i Sverige. Delområde Sápmi
23 (30)
Strukturfondsrapport 2015
omfattar Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del
av Dalarnas län i Sverige. Övriga områden som omfattas ligger i Norge och Finland.
Programmets övergripande mål är att förstärka programområdets konkurrenskraft och
attraktivitet. Insatsområdena och deras mål beskrivs kortfattat nedan:
•
Forskning och innovation
Prioritering av forskning och innovation, utveckla innovativa miljöer och
mötesplatser i regionen.
•
Entreprenörskap
Öka andelen små- och medelstora företag med gränsöverskridande
affärsmodeller. Öka exporten bland regionens små- och medelstora företag.
•
Kultur och miljö
Bevara, skydda och stärka regionens kultur och kulturarv. Stärka användningen
av det samiska språket inom den samiska befolkningen. Förbättra
bevarandestatus över naturmiljöer. Öka den offentliga sektorns kunskap och
kompetens om grön tillväxt och resurseffektivitet i regionen.
•
Gemensam arbetsmarknad
Den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden ska öka. Stärka
kompetens och kunskapsutveckling inom samiska näringar.
Programmet omfattar cirka 352 miljoner kronor (42 miljoner euro) exklusive
medfinansiering. Inom insatsområde 1, 2 och 4 är samiska näringar och kulturella och
kreativa näringar prioriterade. Inom insatsområde 3 finns möjligheter till utveckling av
turism och andra produkter baserade på kulturarv, här finns också möjligheter att
förbättra bevarandestatus. Möjligheterna för finansiering till kulturanknutna projekt
inom programmet bedöms som goda.
Interreg V A Botnia Atlantica
Programmet omfattar sex regioner/län och en kommun i tre länder. I Sverige ingår
Västerbottens- och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.
Det övergripande målet är att genom samverkan över landsgränser ska programmet på
ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade
natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer. Programmet är indelat i
fyra insatsområden:
•
Innovation
Utvecklade långsiktigt hållbara kompetenscentra
•
Näringsliv
Ökad kapacitet för gränsöverskridande affärssamarbeten
•
Miljö
Ett ökat hållbart nyttjande av natur och kulturarv
•
Transport
24 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Ökat antal strategier kring hållbara öst-västliga transportlänkar
Programmet omfattar cirka 305 miljoner kronor (36,3 miljoner euro) exklusive
medfinansiering. Inom programmet bedöms det finnas goda möjligheter till finansiering
av kulturanknutna projekt. Bland annat genom att arbeta med kulturarvet, både för att
främja bevarande och för att stimulera att fler tar del av kulturarvet, liksom att främja
affärsutveckling inom kulturarvsområdet. Inom insatsområde 1 och 2 är dessutom
kulturens och de kulturella och kreativa näringarnas betydelse belyst.
Interreg V-A Öresund Kattegat Skagerrak
Programmet består av tre delområden: Kattegat-Skagerrak som i Sverige omfattar
Halland och Västra Götaland. Delområdet Öresund består av regionerna Skåne i
Sverige, och slutligen delområdet Öresund-Kattegat-Skagerrak där samtliga områden i
Sverige Norge och Danmark ingår. Det finns fyra insatsområden i programmet och
målsättningarna beskrivs här kortfattat:
•
Innovation
Att öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/internationellt,
samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerrakområdets styrkeområden. Att öka tillämpad forskning och innovationsinriktad
aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-området.
•
Grön ekonomi
Att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och
metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi.
Att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total
energianvändning). Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet.
•
Transporter
Att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och
metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi.
Att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total
energianvändning). Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet.
•
Sysselsättning
Att främja ökad antalet i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag.
Att öka antalet gränsarbetspendlare.
Programmet har cirka 1.1 miljard kronor (135,7 miljoner euro) till förfogande,
exklusive medfinansiering. Möjligheten för projekt med kulturanknytning bedöms vara
små i detta program. De främjandeinsatser gentemot små- och nya företag som finns
under insatsområde fyra är visserligen branschneutrala, vilket borde kunna innebära att
företag inom de kulturella och kreativa näringarna kan få stöd på samma villkor som
företag inom andra branscher.
25 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Socialfondsprogrammet 2014–2020
Socialfonden ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Huvudsyftet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden, öka
övergångarna till arbete eller förstärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsmarknad. Under 2014–2020 omfattar Socialfonden cirka 12 miljarder kronor,
varav hälften utgör nationell medfinansiering, och sysselsättningsinitiativet för unga
omfattar drygt en miljard kronor, varav en tredjedel utgör nationell medfinansiering.
Projekten väntas bli färre men större än under förra programperioden. Programmet har
en nationell nivå och åtta geografiska regioner som är gemensamma med den
europeiska regionala utvecklingsfonden. Socialfonden är uppdelad i fyra
programområden:
1.
2.
3.
4.
Kompetensförsörjning
Öka övergångarna till arbete
Sysselsättningsinitiativet för unga
Tekniskt stöd
Programdokumenten hänvisar till fondsamverkan med bland annat EU:s kultur- och
medieprogram Kreativa Europa, som bland annat ska stärka de kulturella och kreativa
sektorernas konkurrenskraft, smart tillväxt och hållbar tillväxt för alla. Det är angeläget
att nyttja kulturens betydelse och potential i det regionala tillväxtarbetet. Metoder och
arbetssätt som utvecklats inom Kreativa Europa skulle kunna tillämpas i större skala
inom ramen för Socialfonden. Socialfondsprogrammets inriktning, prioriteringar och
mål innebär att insatser inom ramen även kan komma att bidra indirekt till målet Öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
Programområde 1 – Kompetensförsörjning
Programområdet omfattar den nationella nivån och de åtta geografiska regionerna.
Investeringsprioriteringarna syftar till:
• att stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även
hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med
arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov, och
•
ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och
arbetsplatsförlagt lärande.
De särskilda målen för programområdet är att:
• stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, ickeformella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, färdigheter
och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom
yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens, och
•
förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången
från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet,
inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av
kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade system för lärande,
inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem.
26 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Programområde 1. Kompetensförsörjning omfattar ca 3,5 miljarder kronor
(413,7 miljoner euro). Den nationella medfinansieringen inom programområdet
omfattar dels offentliga medel som särskilt anvisas på anslag till Svenska ESF-rådets
disposition, dels privat medfinansiering respektive sådan medfinansiering som
offentliga projektanordnare svarar för.
Programområde 2 – Ökade övergångar till arbete
Programområdet omfattar den nationella nivån och de åtta geografiska regionerna.
Investeringsprioriteringarna syftar till:
• att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden,
•
att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga
(15-24 år) kvinnor och män, och
•
att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
De särskilda målen för programområdet är att:
• ge tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande,
inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även
genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet,
•
ge varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar särskilt de som inte
arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för social utestängning
och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av
ungdomsgarantin, och
•
främja aktiv delaktighet, inklusive lika möjligheter och aktivt deltagande samt
förbättra anställningsbarheten.
Programområde 2. Ökade övergångar till arbete omfattar ca åtta miljarder kronor
(965,2 miljoner euro). Inom programområdet sker medfinansiering till viss del med
medel som särskilt anvisas på anslag till Svenska ESF-rådets disposition. Dessa medel
ska i första hand användas för medfinansiering av projekt som riktar sig till de personer
som står längst från arbetsmarknaden, och som saknar eller har en mycket låg ersättning
från trygghetssystemen.
Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga
Satsningar inom programområde 3, såväl nationella som regionala, kan bara omfatta
Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarnas och
Värmlands län) och Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län).
Investeringsprioriteringen syftar till att:
• öka sysselsättningen och deltagandet i utbildning hos unga (15-24 år) arbetslösa
kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.
Det särskilda målet för programområdet är:
• varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar, särskilt de som inte
arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för social utestängning
27 (30)
Strukturfondsrapport 2015
och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av
ungdomsgarantin.
Programområde 3. Sysselsättningsinitiativet för unga omfattar cirka en miljard kronor
(132,5 miljoner euro). Inom programområdet kommer medfinansieringen av offentliga
medel till största delen från stöd till projektdeltagarnas försörjning enligt regelverk inom
arbetsmarknadspolitikens och socialförsäkringspolitikens områden. Den nationella
medfinansieringen kommer i första hand från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och kommunerna, men till viss del även från andra offentliga huvudmän. Även privat
medfinansiering kan förekomma och kan då ersätta den offentliga medfinansieringen.
Programområde 4 Tekniskt stöd
Programområdet omfattar den nationella nivån och de åtta geografiska regionerna.
De övergripande målsättningarna är ökad effektivitet och kvalitet i projektutlysning,
handläggning, uppföljning och kontroll av Socialfondsprogrammet. Tekniskt stöd får
användas för att uppnå målet om ökad effektivitet och kvalitet i handläggning m.m. av
det nationella socialfondsprogrammet. Det kan här handla om bl.a. kostnader för
förberedelser, förvaltning, övervakning, utvärdering, information och kontroll.
Programområde 4. Tekniskt stöd omfattar drygt en halv miljon kronor (64,8 miljoner
euro) Den nationella medfinansieringen inom programområdet sker främst med medel
från förvaltningsanslag på statsbudgeten.
Sammantaget bör det under perioden 2014–2020, precis som under förra
programperioden, finnas goda möjligheter till finansiering av projekt med
kulturanknytning inom Socialfonden. Inom kompetensförsörjning kan det t.ex. finnas
utrymme för utbildning och utveckling av personal på kulturområdet. Inom social
integration kan det finnas utrymme för projekt med kultur eller kulturarv som metod.
Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet för perioden 2014 till 2020 godkändes av Europeiska
kommissionen den 26 maj 2015. Detta innebär att programmet ännu inte startat.
Programmet omfattar landsbygden i hela Sverige, och regionala strategier för
genomförandet är under utarbetande. I kommande rapporter, när programmet är
fastställt, kommer relevanta delar av programmet att presenteras närmare.
I föregående programperioder har det lokalt ledda utvecklingsarbetet enligt den så
kallade LEADER-metoden varit en stor källa till medel för projekt med
kulturanknytning. Landsbygdsprogrammets övergripande målsättningar är ”lönsamma
och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
attraktiv landsbygd”. Inom programmet ryms en mängd olika åtgärder och stödformer.
Landsbygdsprogrammet ska bland annat främja tillgången till kultur och fritid på
landsbygden. Programmen för lokalt ledd utveckling ska bland annat främja lokala
initiativ och samarbeten avseende bland annat servicelösningar, besöksnäringen och
kultur och fritid. Landsbygdsprogrammet förfogar under åren 2014–2020 totalt 36
miljarder kronor. Av dessa är 59 procent nationella medel, och 41 procent utgörs av
medel från EU.
Det bedöms finnas goda möjligheter för kulturprojekt att finna finansiering inom
28 (30)
Strukturfondsrapport 2015
landsbygdsprogrammet. Kulturen och kulturarvets betydelse för företagande och
attraktivitet på landsbygden lyfts genomgående. Särskilda insatser för kulturbyggnader
och samlingslokaler för kultur m.m. lyfts i programmet. I kommande lokala
utvecklingsprogram kommer det även att finnas utrymme för arrangemang av festivaler
och andra kulturevenemang.
Kultursektorn och strukturfonderna
Kultursektorns betydelse för en hållbar regional utvecklingspolitik har under senare år
fått allt större genomslag och uppmärksamhet. EU:s strukturfonder har spelat, och
spelar fortsatt en stor roll för finansieringen av projekt med någon typ av
kulturanknytning. Inom EU-samarbetet lyfts de kulturella och kreativa sektorerna fram
som väsentliga för att implementera EU 2020-strategin.
Kulturens roll i den svenska utvecklingspolitiken framgår bland annat av den nationella
strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, där det betonas att kulturen är viktig
för en hållbar samhällsutveckling. Kulturen bidrar till mångfald, jämställdhet, demokrati
och social sammanhållning, men också till regioners hållbara tillväxt och utveckling,
sysselsättning, attraktivitet och konkurrenskraft. Det kan här nämnas att kulturella och
kreativa näringarna år 2010 bidrog med 3,3 procent av Sveriges totala BNP.2
I många svenska regioners regionala utvecklingsstrategier lyfts kultur, kulturarv, eller
kulturella näringar fram som en väsentlig del av det regionala utvecklingsarbetet, och
vissa regioner har också inarbetat tydliga satsningar på sådana områden i de europeiska
struktur- och investeringsprogram som deras regioner berörs av under perioden 2014–
2020.
Sammanfattande analys av möjligheter till finansiering av kulturrelaterade
projekt under programperioden 2014–2020
I de årliga rapporter som Kulturrådet, Svenska Filminstitutet, Riksarkivet och
Riksantikvarieämbetet har sammanställt under programperioden 2007–2013, ges en
mängd exempel på projekt med kulturanknytning som har beviljats finansiering via
strukturfondsprogrammen.
I samtliga program har det funnits goda möjligheter att finansiera projekt med någon typ
av kulturanknytning. Utifrån rapporteringen åren 2007–2014 så framgår att totalt cirka
1,6 miljarder kronor har fördelats till projekt som har haft någon typ av
kulturanknytning. (se bilaga 1). Det bör dock understrykas att det rör sig om projekt
som har såväl starka som svaga kopplingar till kultur och ofta förekommer att endast
mindre delar av projekten är kulturrelaterade. De medel som har inrapporterats omfattar
den totala finansieringen i projekt, där det ofta förekommer att endast delar av projekten
är kulturrelaterade. Det innebär alltså att de nämnda medlen inte oavkortat har gått till
kulturverksamheter, eller kulturföretagande.
2
Kulturella och kreativa näringarna 2012: Statistik och jämförelser, Volante, s.6.
29 (30)
Strukturfondsrapport 2015
Som framgår av denna rapport så kommer struktur- och investeringsfonderna under
innevarande programperiod, åren 2014–2020, även fortsatt att kunna vara viktiga
finansieringsverktyg för en mängd utvecklingsprojekt, om än i varierande grad inom de
olika programmen.
Strukturfondsprogrammen behöver inte alltid peka ut att kulturinriktning eller
kulturinslag är möjliga, för att det ska finnas möjligheter till finansiering för projekt
med kulturanknytning. Konst, kultur och de kreativa sektorerna i sin helhet, har en
viktig plats att fylla i ett hållbart regionalt utvecklings- och tillväxtarbete. Det kan ske
genom att dessa sektorer är huvudsakliga målområden för utveckling, eller de kan ingå
som viktiga delar av projekt med andra och mer övergripande målsättningar, som till
exempel att öka innovationskraft, att utveckla små och medelstora företag, internationell
konkurrenskraft, eller samverkan.
30 (30)
Bilaga 1. Översikt av beviljade medel till projekt med kulturanknytning inom EU:s strukturfonder 2007-2014
PROGRAM
Regionala strukturfondsprogram
Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Stockholm
Östra Mellansverige
Västsverige
Småland och öarna
Skåne och Blekinge
2007 (t.o.m. jan. 2008)
2008 (feb.-dec.)
Antal
EU-stöd mkr projekt
EU-stöd mkr
2009
Antal
projekt
2010
EU-stöd mkr
Antal
projekt
2011
Antal
projekt
EU-stöd mkr
EU-stöd mkr
Antal
projekt
2012
2013
2014 (medel från 2007-13)
Antal
EU-stöd mkr projekt
EU-stöd mkr
Antal
projekt
EU-stöd mkr Antal projekt
62,7
0
51,9
1
0
0
5,8
4
0
10
0
5
1
0
0
3
1
0
169,9
46,6
26,7
39,7
4,9
13,6
15,7
2,3
20,4
48
9
13
7
2
2
4
3
8
132,6
30,1
29,1
12,9
25,3
4,2
0
3,8
27,2
26
5
5
4
2
4
0
2
4
78,1
30
16,2
6,5
0
3,3
6,6
0
15,5
19
5
4
2
0
2
3
0
3
117,9
7,2
23,4
12,7
5,4
1,3
50,5
5,2
12,3
19
1
4
3
1
1
2
3
4
34,0
0
0
7,4
0
6,5
13,8
6,3
0
7
0
0
1
0
1
4
1
0
20,5
8,7
6,9
0
0
4,2
0
0
0,8
11
3
3
0
0
2
0
0
3
2,4
0
2,1
0
0,1
0,3
0
0
0
10
0
8
0
1
1
0
0
0
0
0
154,4
41
140,9
24
163,7
25
84,6
24
142,9
24
6,1
8
0,3
1
Gränsöverskridande program
Öresund-Kattegatt-Skagerack
Sverige-Norge
Botnia-Atlantica
Nord
Central Baltic
South Baltic
0
0
112,1
8,4
32
14
26
0
31,7
31
1
11
5
11
0
3
64
35,6
16,2
4,2
8
0
0
18
8
1
2
7
0
0
87,7
18,9
5,2
6
6
42,6
9
20
5
3
3
3
5
1
52,6
5,2
13,1
5,8
11,4
12,8
4,4
21
1
8
3
5
3
1
69,9
32,2
9,3
4,1
10,4
6,2
7,7
19
4
6
1
5
1
2
2,7
0
0,3
0
2,5
0
0
6
0
1
0
5
0
0
0,3
0
0
0
0,3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
Transnationella samarbetsprogram
Östersjöprogrammet
Norra periferiprogrammet
Nordsjöprogrammet
0
0
42,3
0
9,6
32,7
5
3
2
56,3
37,4
0,2
18,6
4
2
1
1
76
62,8
13,2
0
5
3
2
0
14,3
0
14,3
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,4
0
0,2
3,1
0
0
0
0
0
0
0
0
Interregionala program
0
0
5
20,6
2
0
0
17,6
1
73,0
5
0
2
0
1
1
0
0
0
0
38,7
uppgift saknas
3
2
16,5
4,1
1
1
0
0
0
0
17,6
0
1
0
73,0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202,5
43
176,9
31
26,6
0
2,7
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Territoriell samverkan totalt
(nedanstående tre program)
0
Interreg. IV C
Urbact II
TOTAL: Regionala
strukturfondsprogram och
Territoriell samverkan
Europeiska socialfonden (ESF)
Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Stockholm
Östra Mellansverige
Västsverige
Småland och öarna
Sydsverige
ESF-nationellt projekt
Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammets
projektverksamhet
Leader
TOTAL: samtliga program
62,7
324,3
273,5
241,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,2
1,5
3,6
1,9
0,2
1
6
1
12
41
8
5
5
1
2
10
2
8
23,3
0
0
9,7
4,4
0,1
8,7
0
0
0,4
10
0
0
2
1
1
5
0
0
1
24,3
0
0
0
0,7
6,1
8,3
1,2
8
8
0
0
0
3
2
1
1
1
39,2
0
1,9
0
13,7
8,7
3,8
4,0
7,3
14
0
3
0
2
3
2
2
2
76,5
5,5
2,0
5,1
22,2
12,8
20,0
0
8,9
13
2
1
1
2
3
2
0
2
4,1
0,9
8
1
0,9
2
0,9
0,3
1,0
2
1
2
2,7
10
27,9
87
67,5
2,7
10
27,9
87
33,8
33,7
231
89
276
76,2
215
82,8
218
73,1
224
0,2
1
108
123
34,7
54,4
71
205
25,3
50,9
60
155
11,8
71,0
42
176
13,7
59,4
34
190
0,2
0
1
0
65,4
379,4
364,3
355,1
317,9
336,2
103,8
2,9
65 400 000
379 400 000
364 300 000
355 100 000
317 900 000
33620000
103845739
2866580
Sida 1 av 1
1 622 432 319
Bilaga 2: Regionalfonden Mellersta Norrland 2014
Projekt
Projektägare
Övriga finansiärer
Projektbeskrivning
Åtgärd
/ Insatsområde
Besluts-­‐
och slutdatum
Finansiering Skr
Offentligt
EU
Förstudie filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland
Scenkonst Västernorrland AB
Länsstyrelsen Västernorrland, Scenkonst Västernorrland AB, Att undersöka Stadsbacken AB, förutsättningarna att skapa en 1. Förnyelse av näringsliv, 2014-­‐06-­‐23/2014-­‐
Västernorrlands läns landsting filmfond i Västernorrland
energi och miljödriven utv 12-­‐31
FUNKKVYZ -­‐ Visualisering i Mellannorrland (Förstudie)
Mittuniversietet
Mittuniversitetet
Förstudie av en distribuerad mötesplats för visualisering 1. Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utv 2014-­‐07-­‐04/2014-­‐
12-­‐31
250 000 250 000 Underlag för en KKN-­‐strategi 1420
The Nordic Center of Heritage Learning and Creativity AB
Regionförbundet Jämtlands Län
Förstudie för nätverk i Jämtland-­‐
Härjedalen kring Kulturella och 1. Förnyelse av näringsliv, Kreativa Näringar energi och miljödriven utv 2014-­‐07-­‐02/2014-­‐
12-­‐31
248 000 248 000 1. Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utv 2014-­‐06-­‐30/2014-­‐
12-­‐31
250 000 250 000 1. Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utv 2014-­‐07-­‐04/2014-­‐
12-­‐31
266 703 266 703 Förstudie för att göra området mer attraktivt och öka 1. Förnyelse av näringsliv, turismen.
energi och miljödriven utv 2014-­‐07-­‐02/2014-­‐
12-­‐31
250 000 250 000 1. Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utv 2014-­‐07-­‐02/ 2014-­‐
12-­‐30
100 328 100 327 1. Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utv 2014-­‐06-­‐30/ 2014-­‐
12-­‐31
530 500 530 500 Förstudie -­‐ Kreativa näringar som tillväxtfaktor
ENS-­‐Mellannorrland, Ökad konkurrenskraft hos företag inom hantverk och småskalig matproduktion
Härnösands kommun
Regionförbundet Jämtlands län
Destination Förstudie -­‐ Ett hållbart dött fall Ragundadalen
Lopme Laante
Lopmenaestie
Strategisk plattform för digital informationsförvaltning
Mittuniversitetet
Härnosands kommun, Undersöka, kartlägga aktörer Västernorrlands Läns Landsting inom kreativa näringar Förstudie för en gemensam affärdriven organisation för Regionförbundet Jämtlands företag inom småskalig Län
matproduktion och hantverk.
Ragunda kommun Regionförbundet Jämtlands län Undersöka förutsättningar för Regionförbundet Jämtlands län samisk turistnäring.
Länsstyrelsen i Västernorrlands Analysera och tydliggöra län, Mittuniversitetet, regionens resurser inom digital Riksarkivet
informationsförvaltning
200 000 200 000 2 095 530 Bilaga 3: Regionalfonden Stockholm 2014
Projekt
Filmregion Sthlm Mälardalen
Projektägare
Kreativa Krafter
Övriga finansiärer
Projektbeskrivning
Åtgärd/Insatsområde
Förstudien ska utifrån ett tvärsektoriellt KKN-­‐perspektiv utarbeta ett tvärsektoriellt Sollentuna kommun, genomförandeprojekt för hållbar Stockholm Business Region stadsutveckling i Development AB
Stockholmsregionen.
3 Tillgänglighet
Besluts-­‐och slutdatum
2014-­‐11-­‐06/2014-­‐12-­‐31
Finansiering Skr
Offentligt
EU
101 700
67 800
Bilaga 4: Regionalfonden Östra Mellansverige 2014
Projekt
Kreativ affärs-­‐ och besöksutveckling inom gruvturism -­‐ en förstudie
Projektägare
Sala Silvergruva AB
Övriga finansiärer
Intresseföreningen Bergslaget, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala lokaler AB, Västmanlands kommunförbund Projektbeskrivning
Åtgärd/Insatsområde
Sala Silvergruva AB ska genomföra en förstudie i syfte att samla aktörer inför ett bredare genomförandeprojekt för att stärka regionens besöksnäring och entreprenörskap med Sala Silvergruva som nav. 2 Entreprenörskap
Besluts-­‐och slutdatum
2014-­‐06-­‐17 / 2014-­‐12-­‐31 Finansiering Skr
Offentligt
EU
250 000
250 000
Bilaga 5: Gränsregionala program: Nord 2014
Projekt
Visit Sápmi Projektägare
Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum
Övriga finansiärer
Origo Nord
Projektbeskrivning
Denna förstudie vill utveckla kvalitetssäkrad samisk turism, samla ett partnerskap för ett framtida huvudprojekt mellan samiska partners i Sverige och Norge Åtgärd / Insatsområde
2 Entreprenörskap
Besluts och slutdatum
2014-­‐06-­‐17/2014-­‐12-­‐31 Finansiering Skr
Offentligt
EU
141 750
263 250
Bilaga 6: Projekt beslutade 2014 inom Landsbygdsprogrammet exkl. Leader
Län/Organisation
Projektägare
Åtgärd beskr.
Projektnamn
Norrbotten
Sametinget
Mikroföretag
àrbi -­‐ traditionell kunskap i modern tid
Finansiering Skr
Beviljat belopp
Totalt
190 000
190 000