Handbok för skolhälsan

METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska enhet
Organisation 2.1
2015-08-27
Elevhälsans medicinska insats, organisation
Huvudman för elevhälsans medicinska insats är Örebro kommun. Till verksamheten
räknas skolsköterskor och skolläkare, samt Elevhälsans medicinska enhet med
verksamhetschef, skolöverläkare och assistent.
Programnämnd barn och utbildning har det övergripande politiska ansvaret. Därtill
finns en grundskolenämnd och en gymnasienämnd. Skolsköterskorna är anställda av
respektive förvaltning. Skolsköterskor och skolläkare utgör den medicinska
kompetensen i kommunens elevhälsa. Där finns också psykologisk, psykosocial,
specialpedagogisk och vägledande kompetens.
Avtal mellan Örebro kommun och Region Örebro län reglerar köp av
skolläkarinsatser liksom insatser från skolöverläkare och assistent från Barn- och
ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).
Ledningsorganisation
Elevhälsans medicinska verksamhet är en lagstadgad kommunal hälso- och
sjukvårdsverksamhet för barn och ungdomar. Den regleras av såväl hälso- och
sjukvårdslagstiftningen som skollagstiftningen. Den medicinska verksamheten är ett
eget verksamhetsområde inom skolan.
Skolsköterskan och skolläkaren har båda ansvar för verksamheten på den enskilda
skolan och utför sina arbetsuppgifter under eget yrkesansvar.
I ledningsorganisationen för skolsköterskorna finns skolans rektor och
verksamhetschefen som är utsedd att svara för verksamheten enligt hälso- och
sjukvårdslagen, samt skolöverläkaren. Arbetsuppgifter och ansvarsförhållande för
verksamhetschefen och skolöverläkaren regleras i det avtal som finns mellan Örebro
kommun och Region Örebro län.
Inom Elevhälsan finns dessutom fyra skolsköterskor med särskilt uppdrag som
utvecklingsledare med fokus på utvecklingsarbete enligt uppdragshandling. En
skolsköterska är systemadministratör för datajournalsystemet.
Elevhälsans medicinska enhet
Elevhälsans medicinska enhet ska arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete där
metodutveckling, utvärdering och uppföljning ingår. Verksamhetschefen är ansvarig
för ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i vilket avvikelsehantering,
upprättande av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och
patientsäkerhetsberättelse ingår. Elevhälsans medicinska enhet, utvecklingsledarna
och systemadministratören ska introducera nyanställda skolsköterskor och
skolläkare. Fortbildning inom verksamhetsområdet ska regelbundet anordnas för
skolsköterskor och skolläkare. Genom nätverksgrupper och arbetsmöten ska
enheten stimulera och utveckla skolsköterskornas och skolläkarnas arbete.
Utvecklingen inom området liksom forskning ska bevakas. Enheten ska verka för hög
kvalitet samt för god samverkan och fungerande vårdkedjor mellan verksamheten
1(2)
METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska enhet
Organisation 2.1
2015-08-27
och mödra- respektive barnhälsovården. Samverkan ska ske med folkhälsoaktörer,
barn- och ungdomsverksamheter samt primärvården i Region Örebro län.
2(2)