Västerås PensionärsUniversitet

VPU
Västerås PensionärsUniversitet
MEDLEMSBLAD nr 146
April 2015
Ordföranden har ordet
Årsmötet 2015
VPU höll sitt årsmöte måndagen den 16 mars. Nedan får ni en sammanställning av de ärenden
som presenterades och de beslut som fattades.
1. Förvaltningsberättelse för år 2014
VPU hade vid 2014 års utgång 1144 medlemmar. Medlemsfördelningen efter kön var 66%
kvinnor och 34% män.
VPU har liksom under tidigare år haft en omfattande verksamhet. Verksamheterna har
planerats av våra fyra utskott (cirkelutskottet, föreläsningsutskottet, reseutskottet och
datautskottet).
Antalet genomförda aktiviteter och antalet deltagare i dessa framgår av
nedanstående tabell.
Aktiviteter 2014
Antal
Deltagare
-----------------------------------------------------------------Studiecirklar
150
2243
Föreningsmöten
1
29
Föreläsningar
24
3142
Resor
9
539
------------------------------------------------------------------Summa
184
5953
Styrelsemöten
6
60
Utskottsmöten
29
141
Övriga möten
11
59
-----------------------------------------------------------------Summa
46
260
VPU intäkter under 2014 (utdrag)
Medlemsavgifter
487 965
Studiecirklar
194 580
Reseverksamhet
314 365
Föreläsningar
5 070
Folkuniversitetet
112 250
Västerås stad
75 000
Så här har pengarna använts (utdrag):
Aktiviteter för medlemmarna
430 273
Reseverksamheten
309 021
Lokalkostnader
302 703
Administrativa kostnader
99 728
(Expeditionspersonalen liksom övrig administrativ personal arbetar ideellt utan ersättning)
Datakostnader
51 263
2.Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
3.Styrelsens sammansättning
Ordinarie ledamöter:
Stig Wahlström
Ordförande
Gunnar Holmdahl
vice Ordförande
Karin Sollenborn
Kassör
Barbro Johansson
Sekreterare
Lennarth Jäder
Ledamot
Lennart Linde
Ledamot
Agneta Eklöf Hilding
Ledamot
Styrelsesuppleanter:
Carl-Henrik Blom
Lena Orraryd
Adjungerade ledamöter:
Marianne Bejgren
Föreläsningsutskottet
Birgitta Rask
Reseutskottet
Sylvi Larhed
Kansliföreståndare
Katarina Andersson
Folkuniversitetet
Styrelsen från och med 2015-03-16
Stig Wahlström
Ordförande
Lennart Linde
vice Ordförande
Karin Sollenborn
Kassör
Barbro Johansson
Sekreterare
Agneta Eklöf Hilding
Ledamot
Styrelsesuppleanter:
Carl-Henrik Blom
Ann-Marie Borsos
Adjungerade ledamöter:
Marianne Bejgren
Föreläsningsutskottet
Sylvi Larhed
Kansliföreståndare och sammankallande i reseutskottet
Lennarth Jäder
Dataansvarig
Katarina Andersson
Folkuniversitetet
4. Medlemsavgift
Årsmötet fastställde att årsavgiften för år 2015 ska vara oförändrad, dvs 450 kr.
5. 30-årsjubileet
Fredagen den 3 oktober hölls vårt 30-årsjubileum i samband med en lunch i Odd Fellows
lokaler. Senioruniversiteten i Eskilstuna, Uppsala och Örebro var inbjudna som gäster liksom
Folkuniversitetet i Västerås. Kostnaderna för jubileet blev 18 429 kr. Intäkterna för detsamma
var 24 160 kr.
6. Motioner
Två motioner har i överensstämmelse med stadgarna lämnats in till styrelsen inför årsmötet
gemensamt av Lars Höglind och Gösta Wibeck. Bägge motionerna i sin helhet finns
tillgängliga på VPU expedition. Exakt beslutsformulering framgår av det kommande
årsmötesprotokollet.
¤ Motion om ändring av föreningens namn.
Förslag: Ordet ”Pensionärsuniversitet” i stadgarnas §1 byts mot ”Senioruniversitet”
Årsmötet beslöt att styrelsen ska utreda frågan för att vid bifall i enlighet med stadgarna vid
två på varandra följande möten, varav ett är årsmötet 2016, fatta ett slutgiltigt beslut om
namnändring.
¤ Motion om avgiftsmodellen
Förslag: Styrelsen får i uppdrag att utarbeta en ny modell för avgifterna inom VPU.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta en sådan ny modell för avgifterna inom
VPU för att underställas årsmötet 2016 för beslut.
7. Nästa medlemsblad
Höstens program beräknas utkomma i mitten av juni. Det är alltså möjligt för dig som
medlem att göra en anmälan till de cirklar som är intressanta för dig innan sommaren bryter ut
för fullt. Anmälan kan också göras på hemsidan www.vpu.se
Stig Wahlström
Ordförande