KLOSS AkUt 2015-2016 Upplägg och uppföljning. Metoder

KLOSS AkUt 2015-2016
Upplägg och uppföljning. Metoder och principer
Bakgrund 1 Roller och struktur 1 Frågor för uppföljning 2 Metodupplägg 2 Uppföljning, analys och forskning säkerställs genom fokusgrupper, loggböcker och enkäter 4 Principer: fyra huvudkrav på projektets uppföljning, analys och forskning 4 Bakgrund
Den här texten fördjupar upplägg och uppföljning liksom metoder och principer för det
Vinnova-finansierade projektet: “KLOSS AkUt. Sektorsförankrad personrörlighet” 20152016. Det projektet är i sig en fördjupning av ett delprojekt om personrörlighet i det
Vinnova-finansierade projektet ”KLOSS – Kunskapsutbyte och lärande om strategisk
samverkan” 2014-2015. Det har presenterats och diskuterats vid ett projektmöte med
AkUt delprojektledare den 11 maj 2015 och godkänts vid AkUt styrgruppsmöte den
19 augusti 2015. Därefter har metod-etiska principer tillkommit.
Målet med KLOSS AkUt är ”ett väl förankrat förslag på hur personrörlighet kan stimuleras
och förstärkas inom ett brett fält av för Sverige strategiskt relevanta forskningsområden, i
kombination med praktiskt användbara resultat för de organisationer som deltar”.1
Roller och struktur
Varje lärosäte beslutar själva vilka personalkategorier samt personer som ingår i utbytena.
Så långt möjligt bör perioden med personrörlighet vara påbörjad oktober 2015 och vara
fullt genomförd vid utgången av maj 2016. Projektkansliet vid KTH bistår med en
akademisk ledare för uppföljning och analys av projektets personrörlighet. Akademiska
ledaren har dels en referensgrupp till förfogande (3-4 personer från KLOSS AkUt
styrgrupp), dels ett stöd från projektkansliet.
En delprojektledare per lärosäte har ansvaret för att koordinera KLOSS AkUt lokalt och
vara länk mellan lärosätets arbete med personrörlighet och dess dokumentering, och
projektkansliet vid KTH. Delprojektledare ansvar för att varje mover har en host vid
1 Sid 1 ur ansökan ”KLOSS AkUT. Sektorsförankrad personrörlighet”, daterad 24 oktober 2014.
1 (5)
6 oktober 2015
partnerorganisationen där utbytet ska ske. Med 11 lärosäten och tre projekt med
personrörlighet vid varje lärosäte innebär det en grupp om 11 delprojektledare samt minst
66 personer som deltar i själva utbytet (33 movers från lärosäten, 33 hosts från
partnerorganisationer). I de fall ett lärosäte har fler projekt med personrörlighet än tre bör
ytterligare en grupp om sex personer eftersträvas (tre movers och tre hosts).
Relevanta chefer för movers och hosts som är sponsorer för personernas deltagande
(sponsorer), delprojektledare liksom styrgruppens ledamöter kommer också ingå i
uppföljningen. Akademiska ledaren har sin främsta kontakt med delprojektledarna, men
kan också komma ha direkt kontakt med movers och hosts.
Frågor för uppföljning
Övergripande frågeställningar för uppföljning av KLOSS AkUt enligt ansökan till Vinnova
är:
•
•
•
•
Vilka värden skapas av personrörlighet AkUt hos lärosäte och extern part och för
lärosätenas del, hur stärker utbyten relevans och kvalitet i utbildning och
forskning?
Vilka mekanismer (processer/arbetssätt) krävs för att få till denna typ av
personrörlighet och hur motiveras individer till personrörlighet ut från akademin?
På vilket sätt förankras AkUt-projektet i befintliga strategier för samverkan,
forskning och utbildning inom respektive lärosäte, vilka är de gemensamma
urvalskriterierna och processerna och hur skiljer sig dessa åt mellan de olika
lärosätena?
Hur mäts, rapporteras, implementeras meritvärde av personrörlighet i
meritportföljer och vilka kritiska faktorer bör tas hänsyn till för att skapa
förankrade och strategiskt relevanta personrörlighetsprogram?
Metodupplägg
För att följa upp och analysera KLOSS AkUt-projektet2 har KLOSS AkUt styrgrupp
beslutat om att genomföra fokusgrupper, loggböcker och enkäter. De utgör en bra
metodmix för att uppnå bredd och djup i uppföljningen, och ska tillsammans
dokumentera personrörlighet på ett sådant sätt att projektets frågor för uppföljning
besvaras. Det rör sig om:
• loggböcker för movers och hosts på individnivå,
• enkäter på gruppnivå (movers, hosts, sponsorer, delprojektledare, styrgrupp),
• inspelade fokusgruppsamtal med minst tre par av movers och hosts som leds av
delprojektledare, på institutionell nivå.
Loggböcker
Efter varje vistelse vid partnerorganisationen, men gärna vid fler tillfällen, dokumenterar
movers sina reflektioner, funderingar, frågor, slutsatser, glädjeämnen, bekymmer; helt
enkelt spontana intryck och observationer kring hur samverkan och samarbete under
dagen har gått. Hosts gör detsamma, men mindre ofta (2 gånger i månaden). Syftet är att
2
https://www.kth.se/samverkan/kloss/kloss-akut (åtkomst 21 september 2015).
2 (5)
6 oktober 2015
löpande fånga utmaningar och möjligheter, framgångar och motgångar, på individnivå.
Enklast i ett elektroniskt dokument per person som används anonymt och förtroligt.
Enkäter
För att fånga in effekter och intryck på gruppnivå genomförs webbaserade enkäter inför,
under och efter perioden med personrörlighet med personer kring movers och hosts:
chefer och kollegor vid både lärosäte och mottagande organisationer.
Fokusgrupper3
Inför och efter perioder med personrörlighet genomför deltagande lärosäten under ansvar
och ledning av delprojektledare videoinspelade fokusgruppsamtal. Lärosätet ordnar med
lämplig lokal och att teknik för video- och ljudinspelning finns tillgänglig (tekniker ska
bokas för ändamålet). I samtalen deltar grupper om tre movers, deras tre hosts under
ledning av lärosätets delprojektledare. Samtalet föregås av skriftlig information och
instruktioner, dels till deltagare, dels till delprojektledare. Samtalen inleds med att
delprojektledaren förklarar upplägg och syfte med fokusgruppen, och hur
dokumentationen är tänkt att användas (se fyra huvudkraven nedan i metod-etiska
principer). Gruppstorleken om sju personer är mycket lämplig för sådana
fokusgruppsamtal. I de fall ett lärosäte har fler projekt med personrörlighet än tre bör
ytterligare en grupp om sex personer eftersträvas. För att fokusgrupper ska hålla en hög
kvalitet, och delprojektledare ska känna sig förberedda inför uppgiften, har en arbetsdag
den 9 september 2015 genomförts med Victoria Wibeck, författare till boken
Fokusgrupper. Boken delades ut till delprojektledare i maj 2015.
Tillsammans ger ovan nämnda metoder ett underlag om ca 22 inspelade
fokusgruppsamtal, minst 33 loggböcker av movers, minst 33 loggböcker av hosts, och ett
större antal ifyllda enkäter. En högst relevant dokumentation för fortsatt uppföljning och
analys av personrörlighet och samverkan i KLOSS AkUt till värde och nytta för samhället.
Förväntad arbetsinsats av movers
Movers har sitt grundläggande uppdrag att arbeta vid partnerorganisationen; enligt
projektansökan motsvarar det minst 20% under 6 månader, dvs minst 170 timmar.
Samtidigt förväntas movers hjälpa till med dokumentation för att möjliggöra och
underlätta uppföljning och analys. Nedan återfinns en uppskattning av tidsåtgång för
varje delmoment i dokumentering vilket endast då möjliggör analys av personlig rörlighet,
ett viktigt syfte med KLOSS AkUt:
5,5 tim
5 - 10 tim
1,5 tim
12 - 17 tim
skriva loggbok, max 15 min (en kvart) efter varje arbetsdag i
partnerorganisationen (170 timmar motsvarar drygt 21 arbetsdagar,
vilket max motsvarar ”21 st kvartar”)
delta i ett fokusgruppsamtal om två timmar, inkl 3 tim restid per tillfälle
(med möjlighet till deltagande i ett andra den 2 juni 2016)
enkäter, fylla i enkäter: 20 min per enkät, max 4 enkäter
12 - 17 timmar vilket motsvarar mindre än 10% av uppdraget
3 Se också: Victoria Wibeck: Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Andra upplagan
2010. Lund: Studentlitteratur. Denna boken utgör utgångspunkt för delprojektledarnas förberedelser av
fokusgruppsamtalen, inklusive en genomförd arbetsdag med författaren den 9 september 2015.
3 (5)
6 oktober 2015
Därutöver kommer KLOSS AkUt erbjuda alla movers och hosts att under juni 2016 delta i
ett erfarenhetsutbyte tillsammans med delprojektledare och styrgruppsledamöter.
Uppföljning, analys och forskning säkerställs genom fokusgrupper,
loggböcker och enkäter
KLOSS-kansliet vid KTH har tillsammans med en akademisk ledare det operativa ansvaret
för att genomföra uppföljning och analys på lämpligt sätt och möjliggöra framtida
forskning. Uppföljningens metoder i korthet:
Loggböcker. Movers förväntas skriva loggböcker om max 15 minuter efter varje vistelse
vid partnerorganisationen. Hosts skriver sina loggböcker mer sällan. I loggboken har
movers och hosts möjligheten att reflektera kring personrörlighet, samverkan och dess
förutsättningar. Fokus är mönster i beskrivningar från grupperingar av olika slag som
exempelvis movers och hosts, och inte främst vad enstaka personer eller representanter
för enstaka organisationer skriver.
Enkäter. Enkäter riktas till fler grupper bortom movers och hosts: det kan exempelvis
vara närmsta kollegor och sponsorer till movers och hosts, styrgruppens ledamöter och
delprojektledare. Fokus är mönster i svar från grupperingar av olika slag, och inte främst
svar från enstaka personer eller representanter för enstaka organisationer.
Fokusgrupper. Vid varje lärosäte genomförs fokusgrupper med grupper om movers och
hosts under ledning av lärosätets delprojektledare för KLOSS AkUt. Bild och ljud av dessa
samtal om max två timmar spelas in. 2 juni 2016 ges möjligheten till en ytterligare
fokusgrupp med movers från olika lärosäten och hosts från olika partnerorganisationer.
Anonymiserad utskrift ligger sedan till grund för uppföljning och analys. Fokus är mönster
i beskrivningar från grupperingar av olika slag som exempelvis movers och hosts, och inte
främst beskrivningar från enstaka personer eller representanter för enstaka
organisationer.
Principer: fyra huvudkrav på projektets uppföljning, analys och
forskning
Det här avsnittet vänder sig till dig som deltar i fokusgrupper, skriver loggböcker och
besvarar enkäter. Inför din medverkan i uppföljning och dokumentering av KLOSS AkUt
ger avsnittet ger dig en förståelse för hur underlag från fokusgrupper, loggböcker och
enkäter kommer att användas.
De metodetiska principerna vilar på vedertagen praxis formulerad i Vetenskapsrådets
”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”4 med
syfte att säkerställa en säker och för dig trygg hantering av underlaget inför uppföljning,
analys och forskning av KLOSS AkUt. KLOSS AkUt vill säkerställa att projektet lever upp
till fyra huvudkrav som du ska känna dig trygg med:
4
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (åtkomst 21 september 2015).
4 (5)
6 oktober 2015
Informationskravet. KLOSS AkUt ska informera dig som deltagare om din uppgift i
uppföljningen och vilka villkor som gäller för ditt deltagande, att det är frivilligt och att du
har rätt att avbryta din medverkan även när fokusgruppen är genomförd, loggböcker
inlämnad och enkäter besvarade. När du tagit del av denna text inkl hänvisade texter är
informationskravet uppfyllt.
Samtyckeskravet. KLOSS AkUt ska inhämta deltagares samtycke. Det innebär att du
inför det att du deltar i fokusgrupper, börjar skriva loggböcker, respektive deltar i enkäter
samtycker med projektets användning av material. Samtyckeskravet anses uppfyllt när du
vid fokusgrupper har skrivit under en kortfattad blankett, och när du börjar skriva
loggböcker och fylla i enkäter. Du kan när som helst i efterhand återkalla ditt samtycke till
att just dina utsagor i anonymiserad form kan användas.
Konfidentialitetskravet. KLOSS AkUt vill säkerställa att alla i undersökningen
ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet så att enskilda människor inte
kan identifieras av utomstående. Detta krav gäller också deltagande personer i
fokusgrupper respektive skribenter av loggböcker. Konfidentialitetskravet är uppfyllt av
varje deltagare i fokusgruppen när de inte berättar vidare om vad enskilda deltagare har
sagt. Konfidentialitetskravet är uppfyllt av KLOSS AkUt genom att uppföljning och analys
sker med hjälp av anonymiserade utskrifter av fokusgrupper, loggböcker och enkäter.
Nyttjandekravet. Obearbetat material framtaget av ett lärosäte ägs av det lärosätet. Det
rör sig om video- och ljudinspelning från fokusgrupper samt loggböcker i obearbetat skick.
Obearbetat material från enkäter ägs och kan användas av alla KLOSS AkUt lärosäten (då
enkäter till skillnad från fokusgrupper och loggböcker administreras centralt av KLOSS
AkUt kansli). Bearbetat material där anonymisering säkerställs ägs och kan användas av
alla KLOSS AkUt lärosäten; det rör sig här om filer av anonymiserade fokusgrupper, filer
med anonymiserade loggböcker, samt anonymiserade enkätsvar.
Samlad arkivering av allt bearbetat material i KLOSS AkUt säkerställs av KLOSS AkUt
kansli; samlad arkivering av varje lärosätes obearbetade material (originalkällor)
säkerställs på motsvarande sätt av lärosätets styrgruppsledamot.
KLOSS AkUt säkerställer att insamlade uppgifter i anonymiserad form endast får
användas för uppföljning och analys av projektet liksom för forskning och publicering av
vetenskapliga texter. Insamlade uppgifter får exempelvis inte användas eller utlånas för
kommersiellt bruk eller andra icke-akademiska syften. Genom detta är nyttjandekravet
uppfyllt av KLOSS AkUt. Forskare som vill kan ta del av det anonymiserade materialet,
med undantag för det material där enskilda deltagare ej har givit sitt samtycke, eller för
det material där deltagare i efterhand har dragit tillbaka sitt samtycke.
Vid frågor, hör gärna av dig till:
-
Delprojektledare vid ditt lärosäte eller det som du samverkar med:
http://www.kth.se/samverkan/kloss/kloss-akut/kontakt-1.586316
-
Johan Blaus, projektledare, KLOSS AkUt kansli: [email protected]
-
Peter Dobers, akademisk ledare, KLOSS AkUt kansli: [email protected]
5 (5)
6 oktober 2015