Programöversikt-Socionomprogrammet

År 1
30 hp SA100G
Socionomens
yrkeskunskaper och
handlingsstrategier
15 hpSA5122
(vt 2016 SA201G)
Vetenskaplig metod,
utvärdering och evidens
i socialt arbete
15 hp SA5112
(vt 2016 SA202G)
Juridik i socialt arbete
År 2
30 hp SA5113
Människans
psykosociala utveckling
och förändring
30 hp SA5114
År 3
Yrkesroll, praxis och
utövande i socialt
arbete
30 hp SA5115
Teorier och metoder i
socialt arbete samt
examensarbete, C
30 hp SA5161
Filosofie Kandidatexamen
År 4
Socionomprogrammet 2015
Socialt arbete som
vetenskap och
profession
Socionomprofessionen i
dagens och
morgondagens
samhälle, avancerad
nivå
30 hp SA5170
Socionomexamen
Socionomprogrammets kurser
Termin 1 –SA100G: Socialt arbete som vetenskap och profession
Kursen ger en introduktion till det sociala arbetets centrala forskningsområden och verksamhetsfält på
samhälls- grupp- och individnivå samt till människors livsvillkor i olika åldrar. Ett vetenskapligt och
professionellt förhållningssätt introduceras liksom kunskap om akademiskt skrivande och
informationssökning. Samhällsstruktur, välfärds- och socialpolitiska modeller, det sociala arbetets
idéhistoriska framväxt och centrala begrepp studeras samt hur praktik och forskning relateras till varandra.
Maktperspektivet diskuteras. Genomgående i terminens samtliga moment fokuseras några av det sociala
arbetets kärnområde, i detta fall barn, äldre samt funktionsnedsättning.
Termin 2 -SA5122: Socionomens yrkeskunskaper och handlingsstrategier
Kursen behandlar socionomprofessionens yrkesroller, yrkesidentiteter och förhållningssätt genom att
integrera olika aspekter av yrkeskunskaper såsom vetenskap, teori, arbetssätt, värderingar, självreflektion
och etik. Kursen fokuserar på den personliga professionella utvecklingen (PPU) avseende den egna
personens och de egna attitydernas betydelse i socialt arbete, kommunikationskompetens, mötet och
samarbetsrelationer till brukare, kollegor och andra yrkesgrupper. Vidare fokuseras etiska dilemman samt
människosyn.
Termin 2 -SA5112: Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete
Kursen utgör en fortsättningskurs och behandlar vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor om
forskning, utvärdering och evidens i socialt arbete. Kursen behandlar kvantitativa och kvalitativa ansatser
och studenten övar sin förmåga att granska, analysera och kritiskt reflektera över forskningsresultat med
relevans för socialt arbete. Under kursen författar studenten ett vetenskapligt arbete.
Termin 3 SA5113: Juridik i socialt arbete
Kursen inleds med en grundläggande genomgång av de rättsregler som styr det sociala arbetet exempelvis
socialrättsliga och familjerättsliga frågor. Rättskällor och tolkningsprinciper behandlas liksom
grundläggande principer inom förvaltnings- och kommunalrätt samt regler om tystnadsplikt och om
handlingars offentlighet och sekretess. Kursen har även fokus på professionell handläggning och
dokumentation inkluderande kritisk utredningsmetodik.
Termin 4 SA5114: Människans psykosociala utveckling och förändring
Kursen är en fortsättningskurs i socialt arbete och behandlar människans identitetsutveckling och
socialisationsprocess med utgångspunkt i centrala psykologiska, socialpsykologiska och systemteoretiska perspektiv.
Under kursen utvecklar studenten sin förmåga att förstå och förklara sociala fenomen med utgångspunkt i
människors förutsättningar och livsvillkor. Under kursen fördjupas professionsspecifika färdigheter i samtalsmetodik
och psykosocialt arbete med utgångspunkt i brukarens behov i ett livsloppsperspektiv.
Termin 5 -SA5115: Yrkesroll, praxis och utövande i socialt arbete
Kursen som är verksamhetsförlagd tar sin utgångspunkt i att den studerande ska visa förmåga att integrera
teori, metod, reflektion och etik som förhållningssätt i socialt arbete. Den studerande ska i processinriktad
handledning ges möjlighet att reflektera över erfarenheter, som aktualiseras i studiesituationen. Genom
att närvara och medverka i det sociala arbetet som bedrivs på studieplatsen ska den studerande lära om
yrkesroller, praxis och uppdrag som förekommer i verksamheten.
Termin 6 -SA5161: Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 högskolepoäng
Kursen fördjupar studentens teoretiska, vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper i ämnet
socialt arbete. Studentens analytiska färdigheter och kritiska förmåga fördjupas liksom kunskaper om olika
modeller för utvärdering och evidensbaserat socialt arbete. Ett självständigt vetenskapligt arbete
(examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng avslutar kursen.
Termin 7 -SA5170: Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle, avancerad nivå , 30 hp.
Kursen syftar till att fördjupa och integrera kunskaper och färdigheter förvärvade under utbildningstiden samt utgöra
en förberedelse inför det professionella socialt arbetets utövning. Terminen inleds med en obligatorisk kurs i
Organisation, ledarskap och samverkan om 7,5 hp. Därefter läser den studerande en av fyra valbara delkurser om 15
hp. Terminen avslutas med en obligatorisk kurs om 7,5 hp, Handlingsstrategier och framtidsanalys, där de
studerande genomför ett självständigt fördjupningsarbete. Under kursen ska studenten granska det sociala arbetets
villkor, problematisera alternativa bilder av framtiden samt identifiera möjliga handlingsalternativ genom att
genomföra en framtidsanalys.
Organisation, ledarskap och samverkan om, 7,5 hp
Kursen behandlar teorier om människobehandlande organisationer och om ledarskap. Under kursen
problematiseras organisationens betydelse för det sociala arbetes genomförande. Kursen syftar även till att ge
kunskap om samverkansformer och betydelsen av interprofessionellt samarbete.
Handlingsstrategier och framtidsanalys, 7,5 hp
Kursen fokuserar på att identifiera utvecklingstrender inom socialt arbete för att kunna göra framtidsanalyser.
Utifrån dessa analyser ska sedan möjliga handlingsstrategier tas fram. Kursen slutar med ett fördjupningsarbete och
läses efter de valbara kurserna.
De valbara kurserna är:
Prevention och behandling inom institution och öppenbaserade miljöer, 15 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper inom områdena missbruk, kriminalitet och allvarlig psykosocial problematik - med
utgångspunkt i relevant lagstiftning. Kursinnehållet innefattar ett antal temaområden såsom organisations- och
personalstruktur, behandlingsmål/-fokus (risk- och skyddsfaktorer), metod- och teoribas samt utvärdering.
Målsättningen är att kursen sammantaget ska ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper om begränsningar och
möjligheter att, inom ramen för socionomprofessionen, arbeta med sociala interventioner i en evidens/kunskapsstyrd organisation.
Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp
Under kursen uppmärksammas den sociala barnavården där rättsliga aspekter och socionomens handlingsutrymme
problematiseras. Kursen behandlar vidare psykosocialt förändringsarbete och dess förutsättningar samt syftar till att
fördjupa förmågan att kritiskt granska och problematisera möjligheter och begränsningar med olika insatser. Kursen
syftar till att visa på den komplexitet som ligger till grund för sociala problem, liksom att visa på sociala problem som
process. Specifikt syftar kursen till att skapa förståelse för de sociala problem och den sociala utsatthet som kan
drabba barn, ungdomar och familjer, samt ge en förståelse för hur individers behov och utsatthet relaterar till
familjens, gruppens och samhällets behov. Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att anta ett kritiskt
förhållningssätt till socialt arbete med barn och till sin egen roll, samt till hur utredning av barns behov,
dokumentation, bedömningar och insatser riktade till barn, unga och familjer kan utformas inom den sociala
barnavården.
Samhällsarbete utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv, 15 hp
Kursen avser att ge kunskaper om samhällsarbete, teorier och metoder, utifrån ett nationellt och internationellt
perspektiv. Vidare ger kursen kunskap om centrala begrepp inom det strukturinriktade sociala arbetet som sociala
interventioner, social mobilisering, socialt utvecklingsarbete och preventivt socialt arbete. Under kursen
problematiseras samhällsarbetets roll inom offentlig sektor och inom de ideella och idéburna organisationerna satt i
relation till den moderna välfärdsstaten. Vidare ges verktyg för att analysera människors livsvillkor och de strukturer
som begränsar och möjliggör social handling samt att genomföra socialt förändringsarbete tillsammans med dem
som är berörda på grupp och samhällelig nivå.
För mer information om kurserna inom Socionomprogrammet – se respektive kursplan.