Stipendie- handbok - Uppsala Akademiförvaltning

Stipendiehandbok
Samtliga stipendier och anslag
Förord
Denna stipendiehandbok innehåller en kortfattad beskrivning av gällande bestämmelser
för de olika stiftelser eller fonder ur vilka stipendier och forskningsstipendier utdelas. För
utförligare redogörelse hänvisas till de särskilda stipendieförfattningar som finns vid
Uppsala universitets stipendiekansli samt hos nationerna. Författningarna innehåller
gåvobrev, testamenten, reglementen m.m. I stipendiehandboken anges inom parentes det
år då donationen överlämnades till universitetet. Stipendiehandboken finns att köpa i
utskriven form hos Studentservice men går även att hämta på Uppsala
Akademiförvaltnings hemsida www.uaf.uu.se. Den webbaserade versionen är att anse som
original och kommer att uppdateras en gång per år.
Ansökan om stipendier och forskningsstipendier kan ske efter det att kungörelse om
ledighet meddelats av universitetets stipendiekansli eller av fakulteterna, vilket i regel sker i
början av höst- respektive vårterminen. I stipendiehandboken framgår även om stipendier
och forskningsstipendier ledigkungörs vid andra universitet och högskolor, de är
markerade med en asterisk (*) efter stipendierubriken. Har inget angivits är endast
studerande/forskare vid Uppsala universitet behöriga att söka. Närmare information om
ledigförklarade stipendier, ansökningsförfarande, behörighetskrav, ansökningsblanketter
etc. finns på Uppsala universitets hemsida www.uu.se/Stipendier samt på Uppsala
Akademiförvaltnings hemsida www.uaf.uu.se.
Stipendieärenden förbereds, om inget annat är stadgat, av stipendiekansliet och tillsättning
sker av rektor efter förslag av universitetets stipendienämnd, som för närvarande består av
19 ledamöter, av vilka rektor utser tio och studentkårens styrelse nio representanter, en
från varje fakultet. Föredragande i stipendienämnden är universitetets gruppchef för
stipendiekansliet.
Enligt Kungl. Brev av 1935-11-01 får stipendier ur donationer som tillkommit före 3 juni
1870 tilldelas kvinnlig sökande även om donator angivit eller antytt att manlig sökande
avses. I Kungl. Brev av 1966-11-11 har meddelats att ur donationer som mottagits före 17
oktober 1958 avseende stipendium till manlig teologistuderande, utdelning får ske även till
kvinnlig teologistuderande.
Uppsala 2013
Kent Berg
Lou Lagusson
2
Stipendier
Acrels af (1784)
I första hand till studerande född i Roslagen oavsett nationstillhörighet och ämne. Om inga
sådana anmäler sig, i andra hand till studerande, som tillhör Uplands nation och är födda inom
Uppland. Två stipendier utgår; ett till medicinstuderande med företräde för den som dels ägnar
sig åt särskilda studier inom kirurgien, dels i ansökan styrker gymnasiala meriter i franska, tyska,
latin eller grekiska och ett stipendium med företräde i första hand för den som studerar filologi
och orientaliska språk i andra hand för studerande inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
med företräde i båda alternativen för den som i sin ansökan styrker gymnasiala meriter i franska,
tyska, latin eller grekiska. Innehavare av stipendium till medicinstuderande kan efter särskild
anhållan behålla stipendium för kirurgiska studier i England, Frankrike eller Schweiz och
innehavare av stipendium till filosofie studerande för studier utomlands. Stipendium utdelas av
Uplands nations inspektor och får innehas i sex år.
Adlersparres (1823)
Till behövande, flitig studerande tillhörande Norrlands nation född i Jämtland eller Härjedalen
och som genomgått naturvetenskaplig linje vid gymnasium inom Härnösands eller Luleå stift.
Förutom de gällande ämnena i gymnasiet skall sökande helst styrka kunskaper inom botanik.
Norrlands nations inspektor och förste kurator uppför tre sökande på förslag varefter rektor
utser stipendiat. Får uppbäras i två år med ett års eventuell prolongation.
Ahlbergers (1893)
Växelvis till teologistuderande som genomgått gymnasium i Nyköping eller Göteborg och som
bereder sig till inträde i den svenska evangelisk-lutherska kyrkans tjänst. Utdelas av teologiska
fakulteten, och får uppbäras i högst tre år.
Ahlbergs, J (1913)
Till begåvade, flitiga och behövande manliga studerande; ett stipendium till studerande inom
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och ett stipendium som alternerar mellan historiskfilosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av
respektive fakultet och får uppbäras i två år med möjlighet till prolongation i två år.
Ahlbergs, Karl (1912)
Till studerande vid farmaceutisk fakultet som studerar eller har studerat till apotekarexamen och
ådagalagt synnerligen goda kunskaper i socialfarmaci och galenisk farmaci.
Utdelas årligen utan ansökan av farmaceutiska fakulteten efter förslag från ämnesföreträdarna.
Ahlqvists f undervisn (1941)
För bestridande av kostnader dels för inbjudan av utländsk vetenskapsman att under viss tid
genom föreläsningsverksamhet m.m. meddela undervisning vid farmaceutiska fakulteten, dels
för lärare vid fakulteten, som vid annan läroanstalt utom riket önskar studera speciellt
undervisningsområde. Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Ahlöfs (1740)
Till behövande och flitig studerande av Västmanlands-Dala nation. Nationens seniorskonvent
uppför tre av de sökande på graderat förslag, varefter rektor utser stipendiat. Får uppbäras i
högst sex år.
3
Alreiks I (1863)
Till flitig studerande av Östgöta nation född i Östergötland med företräde för
1. icke adlig sökande
2. "arbeterklassens eller allmogens söner"
3. "civil tjänstemans son" och
4. "prests- eller skollärares son".
Enl Kungl Maj:ts beslut får stipendium numera tilldelas även kvinnlig studerande. Utan
avseende på födelseort eller nationstillhörighet har son/dotter till civil tjänsteman förmånsrätt
om han/hon har förälder som tillhör lantmäteristaten. Företräde skall också lämnas fil. stud.,
dock får stipendium inte tilldelas sökande som avlagt fil. kand.-examen. Stipendium utdelas av
rektor efter förslag av Östgöta nations inspektor och seniorer och får uppbäras i tre år med
möjlighet till prolongering ett år, varvid prolongation även kan beviljas innehavare som under
stipendietiden avlagt fil. kand-examen.
Alreiks II (1863)
Till flitig studerande av Östgöta nation född i Östergötland med företräde för
1. icke adlig sökande
2. "arbeterklassens eller allmogens söner"
3. "civil tjänstemans son" och
4. "prests- eller skollärares son".
Enl Kungl Maj:ts beslut får stipendium numera tilldelas även kvinnlig studerande. Utan
avseende på födelseort eller nationstillhörighet har son/dotter till civil tjänsteman förmånsrätt
om han/hon har förälder som tillhör lantmäteristaten. Företräde skall också lämnas fil. stud.,
dock får stipendium inte tilldelas sökande som avlagt fil. kand.-examen. Stipendium utdelas av
rektor efter förslag av Östgöta nations inspektor och seniorer och får uppbäras i tre år med
möjlighet till prolongering ett år, varvid prolongation även kan beviljas innehavare som under
stipendietiden avlagt fil. kand-examen.
Alrutz´ //UU (1927)
För forskning inom psykologins område, vari innesluts samtliga de delområden av detta ämne,
inom vilka forskning bedrivs vid universitetet i Uppsala. Utdelas vart tredje år av
samhällsvetenskapliga fakulteten efter förslag av särskilt utsedd nämnd.
Alsterblads (1870)
Till studerande värmlänning med företräde för släkting. Värmlands nations inspektor uppför tre
av de sökande på förslag, varefter rektor utser stipendiat. Får uppbäras i tre år; släkting hela
studietiden.
Altins (1877)
Till medicinstuderande. Utdelas varje år av medicinska fakulteten.
Andersons, F /UU (1941)
Till forskare som nyligen avlagt doktorsexamen i kemi för studier vid utländskt universitet.
4
Andersons, Selma (1908) *
Ett eller flera stipendier utdelas av rektor vid Uppsala universitet enligt följande: 1. Till kvinna,
som vid något av rikets universitet eller högskolor avlagt doktorsexamen och i samband därmed
visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för vetenskaplig undersökning, studieresa
eller utgivande av vetenskapligt arbete. 2. Till kvinna, vilken vid någon av ovannämnda
läroanstalter är antagen till forskarutbildningen och visat verklig vetenskaplig begåvning, som
understöd för arbete med doktorsavhandling. Finns inga sökande enligt ovanstående kan
stipendium tilldelas kvinna, som med särskilt goda vitsord avlagt högskoleexamen vid Uppsala
universitet och är antagen till forskarutbildningen. Vid tillsättandet får i någon mån hänsyn tagas
till sökandens ekonomiska ställning. Samma person kan tilldelas stipendium i högst två år. Dock
kan under omständigheter som gör stipendiaten särskilt förtjänt därav ett års prolongation
medgivas.
Anderssons i Taflebord (1882) *
Till flitig och behövande studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust
eller som har förälder bosatt där, med företräde för sökande från Tegneby församling. Vid lika
meriter skall förmånsrätt tillkomma studerande vid Uppsala universitet. Göteborgs nations
inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter rektor utser stipendiat. Får innehas i två
år med eventuell prolongation i högst tre år.
Anderssons, S von (1926)
Till i första hand hela studietiden vid Uppsala universitet studerande avkomling efter krigsrådet
I.D. Thim eller hovsekreterare J.F. Cederblad. Finns ingen sökande som åberopar släktskap
utdelas stipendium för ett år till studerande som efter högskoleexamen eller motsvarande ägnar
sig åt självständigt vetenskapligt arbete. Stipendiat utses av rektor.
Andrén-Lünings (1862)
Till behövande, skicklig teologistuderande från Skara stift. Utdelas av teologiska fakulteten och
får innehas i två á tre år.
Andréns (1873)
Till forskarstuderande av Göteborgs nation, vilka genom framstående intelligens, arbetsamhet
och rena seder ger de säkraste förhoppningar att i en framtid kunna gagna vetenskapen och
fäderneslandet. Kungörelse sker av nationens förste kurator och stipendium utdelas av
nationens inspektor efter förslag av seniorskollegiet. Får uppbäras så länge inspektor anser
stipendiat vara därav förtjänt.
Ankarstrands, H och G //mf (1937)
Till forskarstuderande vid medicinska fakulteten som ägnar sig åt forskning/forskarutbildning
som avser undersökningar och åtgärder till förhindrande av sjukdomars uppkomst. Utdelas av
medicinska och farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté.
Appeltofts (1936)
Till flitig studerande av Kalmar nation i första hand från Kalmar stad, i andra hand från övriga
delar av Kalmar län. Stipendiat utses av nationens inspektor, förste kurator och en av
nationsmedlemmarna utsedd ledamot för ett år i sänder; sammanlagt får stipendium uppbäras
högst sex år.
5
Arnbergs premier (1900)
Till en recentior och en junior inom Östgöta nation, som genom flit och gott uppförande anses
ha gjort sig förtjänt och är i behov av understöd. Nationens seniorskollegium upprättar till
höstterminens andra lagtima landskap förslag på tre namn till vardera premiet, varefter
recentiorerna och juniorerna var för sig utse premietagare.
Bahrs von (1901)
Stipendium utdelas årligen utan ansökan av juridiska fakulteten till någon som föregående läsår
vid fakulteten avlagt förtjänstfull doktorsexamen med företräde för den som tillhör Smålands
nation. Om något år ingen avlagt doktorsexamen utdelas stipendiet till framstående och
behövande juridikstuderande av Smålands nation.
Banérs (1652)
Till skicklig och behövande teologistuderande som är svensk medborgare och medlem i Svenska
kyrkan. Stipendiat utses efter förslag av teologiska fakulteten och rektor av huvudmannen för
släkten Banér. Får uppbäras i tre år med möjlighet till prolongation.
Bergenssons (1797)
Till flitig studerande från Medelpad eller, om sådan inte söker, annan medlem av Norrlands
nation. Företräde för släkting. Stipendium utdelas av rektor efter nationens stipendienämnds av
inspektor fastställt förslag och får uppbäras i tre år med två års prolongation.
Berggrens, Christina (1875)
Till behövande teologistuderande som bereder sig för att tjänstgöra i Svenska kyrkan. Företräde
för studerande tillhörande Värmlands nation. Utdelas varje år utan ansökan av teologiska
fakulteten och kan tilldelas samma person i två eller högst tre år.
Berggrens, P G (1865)
Till flitig och medellös studerande tillhörande Värmlands nation, i första hand till den som har
för avsikt att efter avslutade studier vigas till prästämbetet inom Svenska kyrkan. Stipendiat utses
varje år av nationens stipendienämnd.
Bergholms (1850)
Till obemedlad studerande av Södermanlands-Nerikes nation som genomgått gymnasieskola i
Nyköping med företräde vid lika meriter i övrigt för den som är född i Nyköpings stad.
Stipendium utdelas av nationens inspektor och får innehas i tre år.
Berghs, Gunnar (1990)
Till yngre, främst inom botanik och zoologi, biologistuderande, som inte är antagen till
forskarutbildningen, för i första hand studieresa och i andra hand litteratur eller utrustning för
specialundersökning. Utdelas årligen av en nämnd utsedd av styrelsen för Naturvetenskapliga
Studentsällskapet i Uppsala.
Berghs, Ingegerd (1958) *
Anslag till forskare som avlagt disputationsprov inom något av ämnesområdena fysik, kemi och
biokemi. Anslaget, som skall utgå under tre budgetår utan förnyad ansökan, utdelas av den
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet på förslag av berörda
ämnesföreträdare.
6
Bergii (1844)
Till studerande av Värmlands nation i första hand släkting med företräde för den mest
behövande, vilken genom väl vitsordade kunskaper är därav förtjänt. Får uppbäras i fyra år med
två års prolongation om inte annan släkting anmäler sig. Om släkting inte söker utdelas
stipendiet för ett år i sänder till annan studerande av Värmlands nation. Utdelning sker av rektor
efter förslag av nationens stipendienämnd.
Berglunds (1876)
Till i första hand släkting till donator kronofogde C.W. Berglund, oberoende av nation, samt
därnäst till behövande studerande av Östgöta nation, född inom de delar av Kalmar eller
Jönköpings län som tillhör Linköpings stift. Finns ingen sådan sökande tilldelas stipendium
studerande av Östgöta nation utan avseende på födelseort. Stipendium utdelas efter förslag av
nationens inspektor av rektor och får innehas i tre år med prolongation högst två år.
Bergmarks resestip (1931)
Utdelas vart annat år av medicinska fakulteten efter förslag av stipendiets inspektor, prefekten
för institutionen för medicin, till resa inom eller utom Sverige för studier av praktisk eller
teoretisk art rörande den interna medicinen. Stipendiat skall vara knuten till Uppsala universitet.
Bergstedtska priset (1827)
Utdelas utan ansökan i slutet av varje år; vartannat år av språkvetenskapliga fakulteten till någon
som utmärker sig genom snille och särdeles framsteg i grekiska profanlitteraturen och vartannat
år av Vetenskapssocieteten i Uppsala till någon som utmärker sig i kemi, experimentalfysik och
geologi.
Bergströms, E och C (1907)
Till behövande studerande. Företräde för studerande med namnet Bergström av den släkt med
samma namn som bruksinspektoren Ejnar Oliver Bergström tillhörde samt studerande med
namnet Kraft av den släkt med samma namn, som donator, bruksinspektorens änka Carolina
Bergström tillhörde. Stipendium till sökande som styrkt släktskap utgår till studerande vid
samtliga rikets universitet och högskolor. Söker fler släktingar samtidigt avgör rektor vem som
skall utses. Finns inga sökande som åberopar släktskap utgår stipendium till behövande
studerande vid Uppsala universitet. Utdelas av rektor och får uppbäras i tre år med möjlighet till
prolongation i högst tre år.
Bergströms, J (1830)
Till studerande född i Västerdalarna av "Falu eller Stora Kopparbergs län". Stipendium utdelas
årligen av rektor.
Bergwalls (1882)
Till medellös och förhoppningsfull studerande av Gotlands nation med företräde för behövande
teologistuderande. Nationen uppför tre av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor
utser stipendiat. Får uppbäras i tre år.
Berzins´, A /UU (1973) *
Till svensk eller utländsk forskare vid samtliga universitet och högskolor i Sverige för främjande
av historisk forskning och skriftlig dokumentation av det lettiska folkets nationella liv före slutet
av 1200-talet och från 1914 till 21 juni 1940. Företräde för sökande av lettisk härkomst. Utdelas
av rektor efter förslag av Lettiska Nationella fonden och Centrum för baltiska studier vid
Stockholms universitet.
7
Beskows, von (1864)
Till behövande och förhoppningsfull studerande av Södermanlands-Nerikes nation. Utdelas av
nationens stipendienämnd, som även beslutar om tid för stipendieinnehav.
Bielkes f statskunskap (1629)
Till "en svensk eller finsk students uppehälle" som studerar statskunskap. Stipendiat utses efter
förslag av rektor av grevinnan Catharina Bielkes äldsta avkomling på svärdsidan eller "näste
frände". Får innehas i sex år.
Bielkes f stud i teologi (1629)
Till "en svensk eller finsk students uppehälle" som studerar teologi. Stipendiat utses av
grevinnan Catharina Bielkes äldsta avkomling på svärdsidan eller "näste frände" efter förslag av
rektor. Får innehas i sex år.
Bjurzons (1880)
Till behövande studerande av Värmlands nation, som varit inskriven vid Uppsala universitet och
Värmlands nation minst en termin och som inte fyllt 25 år. Nationens inspektor och
stipendienämnd avger förslag till rektor, som utser stipendiat. Får uppbäras i fyra år.
Bjurzons premium (1880)
Premium för utmärkt avhandling av naturvetenskapligt innehåll författad av studerande eller
yngre akademisk lärare.Utdelas årligen av rektor utan ansökan efter förslag av teknisknaturvetenskapliga fakultetsnämnden.
Bjurzons resestip (1880)
Stipendier till studerande för resor inom Sverige för naturhistoriska studier. Kan fördelas på
flera personer och utdelas årligen av rektor efter förslag av teknisk-naturvetenskapliga
fakultetsnämnden.
Bjärka-Säby (Ekmans) (1936) *
Till forskare, helst studerande; ett stipendium till undersökningar av Bjärka-Säbys i Östergötland
växtvärld och ett stipendium till undersökningar i första hand av Bjärka-Säby Västerskog och i
andra hand av Bjärka-Säbyskogarnas naturhistoria i allmänhet
Björcks (1880)
Till behövande studerande av Uplands nation. Stipendiat utses av rektor efter förslag av
nationens stipendienämnd och stipendium får uppbäras i tre år.
Björns (1915)
Till begåvad, flitig och behövande studerande av Stockholms nation. Stipendium utdelas årligen
av nationens stipendienämnd och kan delas mellan två sökande samt tilldelas samma person i
högst tre år.
Björnstjernas (1900)
Till behövande teologistuderande., vilken utmärkt sig genom goda kunskaper och flit. Utdelas
årligen utan ansökan av teologiska fakulteten.
8
Björnståhls (1778)
Till behövande studerande av Södermanlands-Nerikes nation, som beflitar sig om studier av
semitiska språk med företräde för barn av underofficer från Södermanland eller av officer från
samma landskap som har tjänsteställning i likhet med underlöjtnant, löjtnant eller kapten i
armén. Språkvetenskapliga fakulteten upprättar förslag, varefter professorn i semitiska språk
utser stipendiat. Stipendiet får under vissa villkor uppbäras i sju högst åtta år.
Blomquists, Z och O R (1901)
Till verkligt medellös studerande av Gästrike-Hälsinge nation med goda anlag för i synnerhet
matematiska eller språkliga studier. Nationens stipendienämnd uppför tre av de sökande på
förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Får uppbäras i tre år.
Bobergs (1830)
Till behövande studerande av Uplands nation, som visat flit och framsteg i studierna. Nationens
inspektor, två kuratorer och tre av de äldsta seniorerna utser stipendiat. Får uppbäras i fem år
med möjlighet till ett års prolongation.
Boman-Blixéns (1863)
I första hand till släkting, i andra hand till medicinstuderande, varvid ett stipendium med
företräde för den som med framgång vinnlägger sig om studier om ögonsjukdomar. Rektor
utdelar stipendium till släkting, som får uppbära det i sex år och samtidigt tilldelas båda
stipendierna inom stiftelsen. Medicinska fakulteten utdelar stipendium till medicinstuderande för
ett år i taget.
Borgströms, Marcus (1947) *
Medel utdelas till genetisk forskning företrädesvis inom humangenetik, i första hand till svenska
forskare för forskning i eller utom Sverige, i andra hand till utländska forskare för forskning i
Sverige. Anställning med lön utgör inte hinder för erhållande av medel. Samma person kan flera
gånger tilldelas medel ur fonden. Utdelas av rektor efter förslag av särskild nämnd.
Borttages (1807)
Boströms (1898)
Till verkligt behövande medlem av Norrlands nation, som med framgång ägnar sig åt de
filosofisk-historiska vetenskapernas studium. Utdelas årligen av rektor efter nationens
stipendienämnds av inspektor fastställda förslag.
Braconiers (1855)
Till begåvad, flitig och behövande studerande av Stockholms nation. Utdelas av nationens
stipendienämnd och får innehas i två år med möjlighet till ett års prolongation.
Brandels (1900)
Till studerande av Södermanlands-Nerikes nation med företräde för släkting. Nationens
inspektor utser stipendiat efter förslag av nationens stipendienämnd. Får innehas i tre år.
Brattströms (1917)
Till behövande studerande av Värmlands nation. Utdelas årligen av rektor efter förslag av
nationens stipendienämnd.
9
Bredmans (1855)
Till skicklig, behövande studerande av Norrlands nation, som fyllt 20 år och är född inom
Härnösands eller Luleå stift. Utdelas av rektor efter nationens stipendienämnds av inspektor
fastställda förslag. Får uppbäras i tre år med möjlighet till prolongation i högst två år.
Brinks (1901)
Till flitig och ordentlig medlem av Värmlands nation med företräde för släkting. Utdelas årligen
av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd.
Bromans, Sven (1938)
Till medellös, flitig studerande av Stockholms nation, med företräde för den som avlagt
studentexamen eller motsvarande vid Nya Elementarskolan i Stockholm och i främsta rummet
till sökande som tillhört den klassiska linjen. Utdelas till juridikstuderande med företräde för den
som har för avsikt att utbilda sig till domare samt till sökande som studerar humaniora (klassiska
språk, historia, moderna språk, litteraturhistoria och geografi). Stockholms nations
stipendienämnd utser stipendiat.
Brunnbergs, G o E (1983)
Medlen i sin helhet eller enbart avkastningen får användas för reumatologisk forskning eller
kvalificerad forskarutbildning. Därvid skall prövas möjligheten att bedriva denna i anslutning till
rehabiliterande eller annan för ändamålet relevant medicinsk verksamhet som kan komma att
bedrivas vid Sätra Brunn. Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden vid
Uppsala universitet.
Buréns, Adélaide (1914)
Till studerande känd för sann gudsfruktan, gott uppförande, god flit, goda kunskaper och
fallenhet för studier med företräde för släkting. Utdelas av rektor och stipendiet får enligt praxis
uppbäras i tre år.
Buréns, Adolf (1848)
Till flitiga, icke adliga studerande av Östgöta nation med företräde för släkting. Utdelas av rektor
efter förslag av nationens stipendienämnd och stipendium får uppbäras i tre år.
Burmans, docentstip (1928)
Till docent i filosofi eller om ingen kompetent sådan finns till annan docent inom historiskfilosofiska eller språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Tillsätts av rektor efter
förslag av historisk-filosofiska fakulteten. Får innehas i tre år av docent i filosofi, av annan i ett
år.
Burmans, J W (1837)
Till behövande studerande född i Jämtland. Norrlands nations inspektor utser i samråd med
nationens kurator stipendiat. Får innehas i två år.
Burmeisters (1760)
Till medellös studerande av Gotlands nation född på Gotland eller av sådana föräldrar, som
verkligen är Gotlands invånare. Stipendiat utses av domkapitlet i Visby och stipendium får
uppbäras i fyra år. Vart fjärde år kan resestipendium utgå till innehavare av s.k. hemrum inom
stiftelsen.
10
Busolis, GC o B (1991)
Ett eller flera resestipendier för studier i kulturfrämjande syfte vid italienskt universitet. Utdelas
årligen av rektor.
Bylunds (1818)
Till medellös medicinstuderande av Norrlands nation. Utdelas av rektor efter nationens
stipendienämnds av inspektor fastställda förslag. Får uppbäras i tre år.
Byströms (1871)
Till studerande från Värmland, som gjort sig känd för goda anlag för studier och bedriver dessa
inom till juridiska, medicinska, språkvetenskapliga, historisk- filosofiska, samhällsvetenskapliga
eller teknisk-naturvetenskapliga fakulteten hörande ämnena eller ägnar sig åt konstutövning.
Stipendiat får inte tillhöra romersk-katolska kyrkan. Stipendiat utses av rektor och stipendium
får uppbäras i tre år med möjlighet till prolongation i högst tre år.
Byzantinska resestip (1803)
Stipendium för studier vid utländskt universitet i 6-12 månader till ogift studerande som fyllt 22
men inte 30 år och som varit inskriven vid svenskt universitet minst tre år, varav åtminstone ett
år i Uppsala. Sökande skall ha avlagt högskoleexamen eller motsvarande helst i ämnen som rör
"statistiken och de vetenskaper, vilka med den allmänna hushållsläran närmast i gemenskap stå".
Stipendium utdelas av rektor efter förslag av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Börjesons, E o R (1986)
Stipendier till förtjänta yngre disputerade forskare vid medicinska fakulteten, vilka önskar på
heltid fortsätta sina studier vid fakulteten, för vinnande av docentkompetens. Gäller forskare vid
Uppsala universitet. Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden. Sökande skall
ha avlagt doktorsexamen tidigast fem år före ansökningstidens utgång.
Börjessons nyare (1876)
Till studerande av Göteborgs nation. Utdelas årligen på höstterminen av nationens inspektor
efter förslag av nationens seniorskollegium.
Börjessons äldre (1872)
Till manliga medlemmar av Göteborgs nation som studerar till "fil.-graden" och utmärker sig för
flit och skicklighet. Företrädesrätt för dem som är födda i Tanums eller Kville församling i
Bohuslän. Anmäler sig docent som sökande och är i behov av understöd kan båda stipendierna
sammanslås till ett. Tillsätts av rektor för ett år i sänder efter förslag av nationens inspektor. Kan
efter förnyad ansökan tilldelas samma person i tre år.
Böttigers (1879)
Till flitig, ordentlig och medellös studerande med företräde för släktingar. Stipendier till sökande
utom släkten tilldelas filosofie studerande som inte vistats vid universitetet mer än högst tre år.
Till ansökan skall kopia av gymnasiebetyg bifogas. Stipendium utdelas av rektor och får
uppbäras av släkting i högst fem år av annan i högst tre år.
Böttigers premium (1879)
Till behövande, flitig studerande av Västmanlands-Dala nation. Utdelas vid
valborgsmässoaftonens högtidslandskap av nationens närvarande hedersledamöter och seniorer.
11
Carlbergs, Gustav // (1932)
Till forskning och forskarutbildning inom ämnet idé-och lärdomshistoria i Uppsala.
Historisk-filosofiska fakulteten beslutar efter förslag av institutionsstyrelsen.
Carlsons, H W (1846)
Till flitig studerande född inom Hallands län av där bosatta föräldrar. Stipendium utdelas av
rektor och får innehas i fyra år.
Carlssons, Ingemar (1947)
Till yngre studerande som visat uppenbar håg och fallenhet för nationalekonomiska studier.
Utdelas på vårterminen av Nationalekonomiska föreningen.
Carlssons, J och H (1900)
Till medellös, flitig teologistuderande av Östgöta nation, som minst ett läsår varit inskriven i
nationen och helst till någon som ämnar tjänstgöra som präst. Företräde för studerande född i
Norrköpings stad. Rektor och nationens kuratorer och seniorer lämnar förslag till kyrkoherden i
S:t Olai församling i Norrköping, vilken tillsammans med kyrkoherdarna i Hedvigs och Matteus
församlingar utser stipendiat. Stipendium får uppbäras i tre högst fyra år.
Carlssons, Josef och Linnéa // og (1975)
Den årliga disponibla avkastningen skall användas som understöd till ograduerade forskare som
är antagna till forskarutbildning vid medicinska fakulteten i Uppsala och som ägnar sig åt
medicinsk forskning med särskild inriktning på hjärt- och kärlsjukdomar. Utdelas av medicinska
och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Carnegies (1882)
Två stipendier till teologistuderande, som är antagna till forskarutbildningen i systematisk teologi
med livsåskådningsforskning, etik eller religionsfilosofi. Utdelas av teologiska fakulteten och får
innehas i tre år.
Carnegies för teol dr (1882)
Ett stipendium till teologie doktor för forskning inom systematisk teologi med
livsåskådningsforskning. Utdelas årligen av teologiska fakulteten och kan efter förnyad ansökan
tilldelas samma person i sammanlagt sex år.
Casperssons (1880)
Till flitig, icke adlig studerande av Smålands nation med företräde för släkting. Stipendium till
släkting utdelas av rektor och till annan sökande av Smålands nations allmänna stipendienämnd.
Får uppbäras av släkting i fem år av annan i tre år, dock med skyldighet att avstå stipendium vid
slutet av den termin då släkting söker.
Cavallis, J G (1868)
Till behövande, flitig studerande, som minst en termin varit inskriven och deltagit i
undervisningen vid farmaceutiska fakulteten. Utdelas årligen av fakulteten.
Cervins (1899)
Till medellös studerande av Smålands nation i första hand till släkting och därefter annan
sökande med företräde för den som är född inom Kronobergs län. Stipendium utdelas av rektor
efter förslag av Smålands nations allmänna stipendienämnd och får uppbäras i två år.
12
Claésons, C och G stiftelse f cancerforskn // (1979)
Anslag eller stipendium till den cancerforskning som bedrivs vid fakulteten varvid företräde skall
lämnas för forskningsuppgifter med anknytning till klinisk behandling eller radioterapi. Utdelas
av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Danckwardts (1732)
Till medellös studerande av Östgöta eller Västmanlands-Dala nation med företräde för
behövande släkting till P von Danckwardt. Rektor uppför två sökande på förslag, varefter
stipendiat utses av den äldste av släkten Danckwardt. Får uppbäras av släkting hela studietiden
av annan i fyra år.
Daugs (1944)
Till begåvade, behövande svenska matematikstuderande. Utdelas vart tredje år av rektor.
Dicksons för hist-fil fak (1859)
Till medellös teologi-, juridik-, medicin- och filosofie studerande. Varje fakultet utser sin
stipendiat. Får uppbäras i högst tre år med eventuell prolongation i ett år.
Dicksons för jur fak (1859)
Till medellös teologi-, juridik-, medicin- och filosofie studerande. Varje fakultet utser sin
stipendiat. Får uppbäras i högst tre år med eventuell prolongation i ett år.
Dicksons för med fak (1859)
Till medellös teologi-, juridik-, medicin- och filosofie studerande. Varje fakultet utser sin
stipendiat. Får uppbäras i högst tre år med eventuell prolongation i ett år.
Dicksons för teol fak (1859)
Till medellös teologi-, juridik-, medicin- och filosofie studerande. Varje fakultet utser sin
stipendiat. Får uppbäras i högst tre år med eventuell prolongation i ett år.
Edfeldts (1927)
Till medlem av Norrlands nation som studerar ämnen inom historisk-filosofisk eller
språkvetenskaplig fakultet. Stipendiat utses av rektor efter nationens stipendienämnds av
inspektor fastställda förslag. Får uppbäras i högst tre år.
Ehlins, Ingemar (1966)
Till flitig studerande med företräde för släkting till testators morfar Per Erik Norberg, Kramfors.
Stipendium utdelas av rektor för ett år. Samma person kan tilldelas stipendiet högst tre år.
Ekendahls (1722)
Till dygdig och behövande studerande. Får uppbäras i fyra år. Stipendiat utses av ärkebiskopen.
Eklunds, Hanna f neurologisk forskn // (1970)
Ändamålet för fonden skall vara att stödja forskningen vid neurologiska kliniken vid
Akademiska sjukhuset. Anslag för sådan forskning beviljas ur fondens disponibla avkastning
dels för kliniska forskningsprojekt dels för studieresor. Medlen disponeras av medicinska
fakultetens dekanus samt cheferna för neurologiska kliniken och kliniskt-neurofysiologiska
centrallaboratoriet vid Akademiska sjukhuset.
13
Ekmans, A W (1898)
Till skicklig, behövande teologistuderande med evangelisk-luthersk livsåskådning som är
medlem av Smålands nation med företräde för den som ägnar sig åt högre teologistudier samt
för släkting. Smålands nations inspektor i samråd med seniorskollegiet uppför två eller tre
sökande på förslag, varefter teologiska fakulteten utser stipendiat. Får uppbäras i två år med
prolongation ett år om inte annan teologistuderande bör äga företräde.
Ekmans, G W (1916)
Till studerande eller docent som understöd för vetenskapligt arbete i nordisk arkeologi. Bland
sökande med ungefär lika meriter äger medlem av Södermanlands- Nerikes nation företräde,
därnäst den mest behövande. Historisk-filosofiska fakulteten utser stipendiat efter förslag av
professorn vid institutionen för arkeologi. Den som innehaft stipendiet ett år äger företräde att
för fullföljande av samma arbetsuppgift på nytt få stipendium för de två närmaste åren.
Ytterligare prolongation kan erhållas om ingen annan kompetent sökande anmält sig.
Ekmans, O (1882)
Stipendium tilldelas i första hand filosofie doktor vid Uppsala universitet, som doktorerat i
företrädesvis filosofi och historia, och som är antagen till forskarutbildningen i systematisk
teologi med livsåskådningsforskning, etik eller religionsfilosofi; i andra hand till filosofie licentiat
eller filosofie kandidat, som avlagt examen i företrädesvis filosofi och historia och är antagen till
forskarutbildningen i tros- och livsåskådningsvetenskap. Finns ingen sökande enligt
ovanstående tilldelas stipendium teologistuderande, som är antagen till forskarutbildningen i
tros- och livsåskådningsvetenskap eller till teologie doktor som avser att forska inom samma
ämne. Anmäler sig sökande som i första hand skall tilldelas stipendium är annan innehavare
skyldig avstå det vid slutet av den termin anmälan skett. Stipendium utdelas av rektor efter
förslag av teologiska fakulteten och får innehas i tre år.
Ekmans, V f G-H nation (1899)
Till behövande och flitig studerande, som med framgång idkar vetenskapliga studier och är
medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendium utdelas av nationens stipendienämnd. Får
uppbäras i två år.
Ekmans, V f Upl nation (1899)
Till behövande och flitig studerande, som med framgång idkar vetenskapliga studier och är
medlem av Uplands nation. Stipendium utdelas av Uplands nations inspektor och seniorer. Får
uppbäras i två år.
Ekmans, Vilhelm // (1899)
Genom understöd bereda vetenskapsidkare, som är knutna till Uppsala universitet, lättare
tillfällen att kunna i tryck offentliggöra resultaten av sina vetenskapliga forskningar. Understöd
kan utgå till utgivande av vetenskapliga verk och uppsatser samt i begränsad omfattning till
utgivande av vetenskaplig tidskrift. Anslag ur stiftelsen beslutas av rektor efter förslag av en
särskild nämnd.
Ekwalls, Eilert (1951)
Till studerande av Smålands nation, varvid större avseende bör fästas vid skicklighet och
begåvning än vid behov av understöd. Stipendiat utses av rektor efter förslag av Smålands
nations inspektor och allmänna stipendienämnd. Utdelas årligen. Samma person kan tilldelas
stipendium i högst tre år.
14
Eneströms (1903)
Till begåvade, flitiga och behövande studerande, i första hand till släkting och därefter med
företräde för dem som tillhör Västmanlands-Dala nation. Stipendium utdelas av rektor och får
uppbäras i fyra år med eventuell prolongation ytterligare högst fyra år.
Engborgs (1920)
Till medellös, flitig studerande växelvis inom Södermanlands-Nerikes och Västmanlands- Dala
nation med företräde för släkting och därefter för den som är född eller skriven inom TaxingeNäsby, Kernbo eller Askers församling av Strängnäs stift då stipendium utdelas till medlem av
Södermanlands-Nerikes nation och för den som är född eller skriven i Västerdalarna eller
Leksands socken då stipendium utdelas till medlem av Västmanlands-Dala nation. Utdelas av
respektive nations inspektor och seniorer. Får uppbäras i fyra år.
Engströmers (1933)
Till förhoppningsfull, behövande juridikstuderande av Norrlands nation, som inte för mer än tre
år sedan avlagt gymnasieexamen. Stipendium utdelas av rektor efter nationens stipendienämnds
av inspektor fastställda förslag. Får uppbäras i tre år.
Engströms, Stina och Bertil // mf (1989)
Till yngre särskilt förtjänta forskare vid medicinska fakulteten, som forskningsbidrag, materieleller lönekostnader eller stipendier till vid varje utdelningstillfälle särskilt angelägen forskning.
Gäller forskare vid Uppsala universitet. Sökande skall vara forskarstuderande eller ha avlagt
doktorsexamen tidigast fem år före ansökningstidens utgång. Utdelas av medicinska och
farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté.
Erikssons, Gun och Edvin // (1973)
Fondens ändamål är att stödja cancerforskning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Anslag för
sådan forskning beviljas ur fondens disponibla avkastning dels för kliniska forskningsprojekt
dels för studieresor. Anslag utdelas av en kommitté, bestående av medicinska fakultetens
dekanus samt cheferna för kirurgiska och medicinska klinikerna vid Akademiska sjukhuset.
Erikssons, Lisa // og/mf (1980)
Avkastningen av de egna fastigheterna skall tillfalla Uppsala universitet för medicinsk forskning.
Avkastning på övrigt kapital skall utdelas till cancerforskning vid Akademiska sjukhuset.
Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté.
Eschelssons, Elsa (1911) *
Till kvinnlig juridikstuderande vid Uppsala, Lunds eller Stockholms universitet. Företräde och,
om två stipendier inom fonden är lediga, rätt att erhålla båda tillkommer den som är sysselsatt
med doktorsavhandling. Stipendium utdelas av juridiska fakulteten och får uppbäras i tre år med
möjlighet till högst tre års prolongation.
15
Esseens, f matematik (2002)
Till förtjänt yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet, som avlagt doktorsexamen inom
det matematiska området, särskilt - utan avseende på ordningen mellan de uppräknade ämnena ren och tillämpad matematik, matematisk statistik, teknisk databehandling ("numerisk
matematik") för fortsatta vetenskapliga studier inom det matematiska ämnesområdet.
Stipendium är avsett i synnerhet för yngre lovande men kanske ännu ej helt etablerade forskare;
även yngre docenter och yngre universitetslektorer kunna komma i fråga, undantagsvis
professorer. Vid ungefär lika meritering äger forskare inom sannolikhetsteorien och den
matematiska statistiken företräde.
Stipendium avser främst stöd till forskningsresor utomlands, i första hand för resa till och
vistelse vid utländsk forskningsinstitution, i andra hand för resa till kongress eller konferens
utom Sverige. Föreligger brist på välmeriterade sökanden till resebidrag, kan stipendium även
utdelas som stöd för utförandet av ett forskningsprojekt inom Sverige. Stipendium utdelas av
rektor efter förslag av en nämnd.
Ewerlöfs (1842)
Till obemedlad, skicklig studerande, som är medlem av Göteborgs nation. Stipendium utdelas
årligen av rektor efter förslag av nationens inspektor.
Fahlstedts (1892)
Till manlig studerande av Norrlands nation med företräde för släkting. Stipendium utdelas av
nationens inspektor efter förslag av nationens stipendienämnd och får innehas i tre år.
Falkenbergs (1732)
Till medellös adlig studerande med företräde för släktingar tillhörande donators familj
Falkenberg eller hennes mans släkt Sparre. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i fem år.
Faltzburgs (1750)
Till medellös studerande med framstående studiebegåvning. Utdelas växelvis mellan teologiska,
juridiska, medicinska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Rektor utser stipendiat efter förslag av respektive fakultet.
Får uppbäras i fyra år.
Faltzburgs resestip (1750)
Resestipendium till studerande för inrikes eller utrikes studieresa. Utdelas vart fjärde år inom
den fakultet som samma år disponerar s.k. hemrum inom stiftelsen. Rektor utser stipendiat efter
förslag av respektive fakultet.
Filéns legat (1822)
Till behövande yngre forskare som genom vetenskapliga avhandlingar visat skicklighet. I första
hand till docenter vid Uppsala universitet som särskilt dokumenterat sig och i andra hand till
forskarstuderande. Legat utdelas utan ansökan av rektor sedan förslag lämnats från fakulteterna
och får innehas i tre år med möjlighet till prolongation i tre år.
Fjellstedtares, f d (1944)
Till teologistuderande med företräde för den som tillhört Fjellstedtska skolan. Stipendium
utdelas av rektor efter förslag av Stiftelsen Fjellstedtska skolan och får innehas i ett år med
möjlighet till prolongation i två år.
16
Flodins f Sthlm nation (1795)
Till studerande av Stockholms nation, född i Stockholm och son eller dotter till person, som i
Stockholm idkar handel eller annan näring som egen företagare eller som är knuten till sådant
företag i ansvarig ställning. Sökande skall vid förslagets upprättande ha fyllt 18 men inte 24 år.
Finns inte sökande inom denna åldersgrupp får stipendium tilldelas äldre sökande. Stipendium
utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och stipendienämnd. Får uppbäras i tre år.
Flodins för Ög nation (1795)
Till studerande av Östgöta nation, född inom Linköpings stift och son eller dotter dels till
ämbetsman i statlig, halvstatlig eller kommunal tjänst, dels av prästerlig härkomst. Sökande skall
vid förslagets upprättande ha fyllt 18 men inte 24 år. Finns inte sökande inom denna
åldersgrupp får stipendium tilldelas äldre sökande. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av
nationens inspektor och stipendienämnd. Får uppbäras i tre år.
Flygares julgåva (1875)
Till obemedlad studerande företrädesvis från Norra Bohuslän, särdeles Strömstad, eller av
Västmanlands-Dala nation. Utdelas av rektor vid slutet av höstterminen med hela beloppet. Kan
högst tre gånger tilldelas samma person.
Folkskolesem i Ua fond (1972)
Till studerande som ämnar bli lärare för årskurs 4-9. Utdelas av utbildningsvetenskapliga
fakultetsnämnden efter förslag av institutionen för lärarutbildning
Forslings (1973)
Till behövande studerande med företräde för 1. Studerande, vilkens far eller mor är eller varit
anställd vid universitetet och tillhör respektive tillhört den kategori som på Forslings tid
benämndes vaktmästare; 2. Studerande som är född i Uppland. Stipendiet utdelas av rektor.
Franséns (1864)
Till flitiga och behövande studerande företrädesvis av Göteborgs eller Kalmar nation.
Stipendium utdelas årligen av rektor.
Fridjonsdottirs o Gustafssons (1992) *
Ett pris företrädesvis till yngre forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda
forskningsresultat inom området kunskapssociologi med särskild hänsyn till hur
kunskapsutvecklingen bestäms i samspel mellan forskning, forskningsorganisation,
forskningspolitik och samhällsutveckling.
Fries´, Ellen (1907) *
Till svensk kvinna för vetenskaplig historisk forskning vid svenskt eller utländskt universitet,
arkiv eller bibliotek. Berättigad att söka stipendium är kvinna, som antingen avlagt filosofie
kandidat eller licentiatexamen, i båda fallen med överbetyg i historia, eller som genom utgivande
av något historiskt arbete visat duglighet för vetenskaplig historisk forskning. Vid lika
kompetens äger sökande som studerat eller studerar vid Uppsala universitet företräde.
Kungörelse sker årligen på vårterminen vid rikets samtliga universitet och högskolor och
utdelning sker av rektor efter förslag av professorerna i historia och ekonomisk historia. Kan
tilldelas samma person flera gånger.
17
Friesens, Otto von (1931)
För vetenskaplig forskning i ämnet nordiska språk vid universitetet i Uppsala eller utbildning av
särskilt begåvade studerande i ämnet till forskare.
Prefekten vid Institutionen för nordiska språk beslutar om utdelning.
Fryxells (1840)
Till förtjänt studerande av Värmlands nation med företräde för medlem av Fryxellska släkten.
Stipendium utdelas av rektor efter förslag av Värmlands nation.
Främj kristen livsåskådn (1972)
Stiftelsen skall i första hand ha till syfte att främja kristen livsåskådning hos studerande vid
grundskollärarprogrammet, eller vid den lärarutbildning som kan komma att träda i
grundskollärarprogrammets ställe, vid institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet.
Understöd lämnas till sammanslutning bland de studerande som arbeter i stiftelsens syfte. I
andra hand skall stiftelsen hos de studerande främja etik och moral byggd på kristen grund.
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om utdelning.
Gahns för kemistud (1919)
Av fondens avkastning skall ena hälften användas till stipendier för behövande studerande vid
Uppsala universitet vilka studerar kemi, med företräde för släkting. Stipendium utdelas av rektor
efter förslag av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Den andra hälften disponeras till
främjande av den kemiska forskningen vid Uppsala universitet.
Gahns, Henrik (1932)
Till behövande manlig studerande av Västmanlands-Dala nation med företräde för släkting
oavsett nationstillhörighet. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och
får uppbäras i fyra år.
Geijers, C F (1794)
Till behövande teologistuderande av Värmlands nation, med företräde för den som genom
bevistande av kurser eller på annat sätt förvärvat kunskaper i sjukvård, socialvård eller
humanpsykologi. Rektor uppför tre av de sökande på förslag varefter stipendiat utses av
nationens inspektor. Får uppbäras i tre år.
Geijers, f historia (1886)
Stipendium till behövande, flitiga studerande för studier i historia. Utdelas av rektor efter förslag
av historisk-filosofiska fakulteten och får uppbäras i tre år. Efter särskild prövning kan
prolongation beviljas ett år.
Geijers, fil/est, musik/littv (1886)
Stipendium för studier i filosofi/estetik och musik- eller litteraturvetenskap till behövande,
flitiga studerande som utgår varannan gång för studier i filosofi eller estetik och varannan gång
för studier i musik- eller litteraturvetenskap. När stipendium utdelas inom de sist nämnda
ämnena skall företräde lämnas den som visat skaldebegåvning. Utdelas av rektor efter förslag av
historisk-filosofiska fakulteten och får uppbäras i tre år. Efter särskild prövning kan
prolongation beviljas ett år.
18
Geijerska priset (1854)
Utdelas utan ansökan vid slutet av vårterminen vart tredje år som belöning för den bästa
historiska avhandlingen under treårsperioden. Utdelning sker av en prisnämnd bestående av
professorerna i historia, professorn i ekonomisk historia, en av rektor utsedd ledamot och en
ledamot utsedd av samtliga studentnationers kuratorer under ordförandeskap av Stockholms
nations förste kurator.Priset utgår antingen i form av en guldmedalj eller efter den prisbelöntes
egen önskan medalj i silver och kontant belopp.
Geijer-Waerns (1911)
Som studiehjälp till synnerligen förtjänt studerande av Värmlands nation. Stipendiat utses av
nationens stipendienämnd och stipendium får uppbäras i tre år med möjlighet till ett års
prolongation.
Gernandts för hist-fil fak (1902)
Till studerande, som med nit och skicklighet studerar egyptologi. Företräde för sökande vars
studier och arbeten behandlar de gamla egypternas filosofiska idéer eller för den som sysslat
med tillvaratagande av fornegyptiska idéassociationer. Båda stipendierna kan om särskilt förtjänt
sökande finns tilldelas studerande i egyptologi. Stipendierna utdelas varje år av rektor efter
förslag av professorn i egyptologi. Efter förnyad ansökan kan prolongation beviljas i ett eller
högst två år.
Gernandts för språkvet fak (1902)
Till studerande, som med nit och skicklighet studerar semitiska språk, dock inte till den som för
erhållande av prästerlig kompetens läser hebreiska. Stipendierna utdelas varje år av rektor efter
förslag av professorn i semitiska språk. Efter förnyad ansökan kan prolongation beviljas i ett
eller högst två år.
Gjerdmans, Olof (1962)
Till lärare eller studerande vid Uppsala universitet a) för forskning rörande svenska språket,
särskilt riksspråket, i vers och prosa, grammatik, ordens härledning, betydelselära och stilistik; b)
för forskning på den allmänna språkvetenskapens skilda områden. Stipendierna utdelas årligen
av rektor efter förslag betr. a) av prof:na i svenska språket och nordiska språk samt repr. för de
specialgrenar, som det i varje särskilt fall angår och betr. b) av repr. för de forskningsgrenar, som
i varje särskilt fall närmast berörs.
Glas' för Gotlands nation (1877)
Till skicklig och behövande studerande av Gotlands nation. Stipendiat bör vara född inom
Visby stift. Nationens stipendienämnd och inspektor uppför tre av de sökande på förslag,
varefter stipendiat utses av rektor. Stipendium får uppbäras i två år med möjlighet till
prolongation ett år.
Glas' för med stud (1877)
Till skicklig och behövande medicinstuderande som är medlem av Uppsala läkareförening och
är född i Sverige. Den till tjänsteåren äldste professorn vid medicinska fakulteten uppför tre av
de sökande på förslag, varefter stipendiat utses av rektor. Stipendium får uppbäras i två år med
möjlighet till prolongation ett år.
19
Glas' för Norrlands nation (1877)
Till skicklig och behövande studerande av Norrlands nation. Stipendiat bör vara född inom
Härnösands eller Luleå stift. Nationens stipendienämnd och inspektor uppför tre av de sökande
på förslag, varefter stipendiat utses av rektor. Stipendium får uppbäras i två år med möjlighet till
prolongation ett år.
Graffmans (1818)
Till medellös studerande av Södermanlands-Nerikes nation, som studerar teologi, klassiska
språk, matematik, fysik eller naturalhistoria eller, då sådana inte finns juridik- eller medicinstuderande. Två stipendier bör helst tilldelas barn till präster, som tjänstgör eller tjänstgjort inom
Strängnäs stift. Till ett stipendium har i övrigt kompetent släkting företräde oberoende av
nationstillhörighet. Nationens inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter rektor
utser stipendiat. Får uppbäras i fyra år.
Grenanders (1939)
Till begåvad teologi- eller juridikstuderande av Östgöta eller Västmanlands-Dala nation.
Stipendium utdelas av rektor och får innehas i tre år.
Grimlunds, Annie // (1978)
Ett resestipendium som utdelas vart tredje år efter förslag av överläkaren vid audiologiska
avdelningen vid Akademiska sjukhuset till förtjänt forskare inom audologin med företräde för
den som visat intresse för forskning kring Ménières sjukdom.
Groth-Schuberts (1896)
Till studerande av Värmlands nation med företräde, oavsett nation, för släkting. Nationens
stipendienämnd uppför tre av de sökande på förslag, varefter inspektor utser en av dessa. Får
innehas i tre år med två års eventuell prolongation. Stipendiat, som inte är släkt, måste avstå
stipendiet två terminer efter det ansökan/anmälan inkommit från släkting.
Grönwalls (1752)
Till begåvad, behövande studerande av Västmanlands-Dala nation med företräde för släkting.
Ett större stipendium till studerande född i Dalarna eller som har sin bostad där; ett mindre
stipendium till studerande född i Västmanland eller som har sin bostad där. Rektor uppför tre
av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Får uppbäras i fyra år.
Gudmundistiftelsen (1923)
Till behövande studerande av Värmlands nation, i första hand till teologistuderande, som ämnar
utbilda sig till präst, i andra hand till filosofie studerande, som har för avsikt att utbilda sig till
högstadielärare. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och
stipendienämnd. Stipendietiden är tre år men kan efter förnyad ansökan prolongeras ett år i
taget och sammanlagt innehas hela studietiden.
Gustafssons, Gerda UU (1956)
Till behövande teologistuderande. Utdelas årligen av teologiska fakulteten.
Gustavianska (1806)
Till behövande studerande, som studerar "svenska språket, vitterheten och historien" med
företräde för den som särskilt ägnar sig åt Gustaf III:s historia. Stipendium utdelas av Svenska
akademien och får innehas i tre år.
20
Guthermuths // (1726)
Till teologistuderande som fyllt 18 år. Utdelas årligen efter förslag av teologiska fakulteten av
domprosten i Stockholm och kyrkoherden i Tyska församlingen i Stockholm. Stiftelsen förvaltas
av Stockholms domkyrkoförsamling.
Guthermuths resestip // (1726)
Resestipendium till teologistuderande och yngre akademisk lärare som inte uppbär lön. Utdelas
årligen efter förslag av teologiska fakulteten av domprosten i Stockholm och kyrkoherden i
Tyska församlingen i Stockholm. Stiftelsen förvaltas av Stockholms domkyrkoförsamling.
Gyllenhjelms (1629)
Till behövande studerande med företräde för sådan av adlig börd och bland dessa för släkting
till donators hustru Christina Ribbing. Stipendiat utses av särskild stipendiekurator efter förslag
av rektor. Får innehas i fyra år.
Hallanders premium (1927)
Till flitig, begåvad studerande av Västmanlands-Dala nation. Utdelas vid valborgsmässoaftonens
högtidslandskap av nationens närvarande hedersledamöter och seniorer.
Hallbergs, M o I (1927)
Till begåvad studerande med företräde i första hand för släkting och därefter till studerande av
Göteborgs nation. Utdelas av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd och inspektor.
Får uppbäras i två år med möjlighet till två års prolongation.
Hallströms, C E (1853)
Till medellös studerande av Gotlands nation, som fyllt 18 men inte 25 år. Stipendiat utses av
biskopen i Visby stift efter förslag av nationens inspektor. Får uppbäras i tre år med möjlighet
till ett års prolongation för studier utomlands.
Hammarskjölds (1711)
Till begåvad, behövande studerande, som genomgått gymnasieskola i den del av Kalmar län som
tillhör Linköpings stift och minst ett år studerat vid Uppsala universitet samt tillhör Östgöta
eller Kalmar nation. Högst tre stipendier kan utdelas och stipendium får uppbäras i fyra år.
Rektor överlämnar förslag till stipendiater, vilka utses av ägaren av Tuna gård i Vimmerby.
Hanssons, Borbos Erik (1932)
För utgivande av skrifter eller till forsknings- och studieresor inom statskunskapens område vid
Uppsala universitet. Stipendier utdelas av en nämnd bestående av universitetets rektor,
professorn i statskunskap och en av rektor utsedd ledamot.
Hanssons, Sture //og (1995)
Att användas av medicinska fakulteten för forskning rörande cancer. Utdelas av medicinska och
farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté.
Harlings, David (1941)
Till obemedlad, flitig studerande av Östgöta nation, som studerar inom teknisknaturvetenskapliga fakulteten. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens
stipendienämnd och får uppbäras i tre år.
21
Hartmanns (1957)
För utgivande av skrifter, till forskning- och studieresor eller som understöd för andra ändamål
för att främja forskning och studier inom samhällsvetenskapens, företrädesvis tidningspressens,
område. Utdelas av rektor vart tredje år efter förslag av en nämnd, bestående av universitetets
rektor, professorn i statskunskap och en av rektor utsedd ledamot.
Hedbergs, A P (1882)
Till flitig studerande, som är född inom Kinds härad och som fyllt 20 år. Stipendium utdelas av
Göteborgs nation och får uppbäras i två år med möjlighet till prolongation ett år i sänder, dock
sammanlagd stipendietid högst fem år.
Hedbergs, J A (1928)
Till behövande manlig studerande, som är medlem av Östgöta nation och född i Östergötland.
Stipendium utdelas av rektor och får uppbäras i tre år med möjlighet till prolongation ett år.
Hedenströms (1875)
Till lovande medicine studerande med företräde för medlem av Gästrike-Hälsinge nation.
Stipendium utdelas av medicinska fakulteten och får uppbäras i fyra år.
Hedins (1917)
Till studerande som är medlem av Uplands nation med företräde för sökande från Fjärdhundra.
Stipendium utdelas av rektor och får uppbäras i tre år.
Hedmans (1765)
Till i första hand anhöriga av Kinmanska släkten. Om inte släkting söker utdelas ett stipendium
inom varje fakultet. Släkting behåller stipendium till 25 års ålder icke släkting i tre år men är
skyldig avstå det när släkting anmäler sig till studier vid Uppsala universitet. Stipendium utdelas
av rektor till släkting; respektive fakultet till övriga.
Hedréns (1848)
Till behövande och flitig teologistuderande av Östgöta eller Värmlands nation, som har för
avsikt att tjänstgöra som präst. Teologiska fakulteten upprättar förslag, varefter biskopen i
Linköping respektive Karlstad utser stipendiat. Får uppbäras i tre år med ett års eventuell
prolongation.
Hedströms, Birgit och Bengt, f barnneur // (1960)
Fondens medel skall i första hand användas till 1. anslag till forskningsprojekt inom
barnneurologin avsedda för vetenskapsidkare knutna till Uppsala universitet eller Akademiska
sjukhuset 2. stipendier avsedda att för läkare i Uppsala möjliggöra speciella studier inom
barnneurologin eller för att till Uppsala inbjuda framstående forskare i detta ämne. Utdelas av en
nämnd.
Hedströms, K och O F (1937) *
Till genetisk forskning företrädesvis humangenetik vid universiteten i Uppsala, Lund och
Stockholm samt vid Karolinska institutet, i första hand till svensk forskare för forskning i eller
utom Sverige, i andra hand till utländsk forskare för forskning i Sverige. Utdelas av rektor efter
förslag av en särskild nämnd.
22
Hellbergs, Eira // (1989)
Medlen disponeras av teologiska fakulteten efter förslag av professorn i religionspsykologi.
Medlen skall användas för inköp av litteratur, inbjudan av gästföreläsare och resestipendier till
forskare och forskarstuderande.
Hellgrens, E (1991)
Avkastningen från fonden skall användas för forskning inom kulturhistoriska ämnesområden
med särskild inriktning på naturmiljöns förändringar och för kulturminnesbevarande åtgärder
avseende forskningsobjekt. Bidrag kan lämnas till forskning vid Uppsala universitet.
Kungöres årligen av stipendiekansliet och tillsätts av dekanerna för historisk-filosofiska och
samhällsvetenskapliga fakulteterna efter hörande av professorerna inom berörda områden.
Hellviks (1798)
Till flitig, behövande studerande av Östgöta nation. Stipendium utdelas av rektor och får
uppbäras i sex år dock inte efter det stipendiat fyllt 31 år.
Hellviks premium (1798)
Utdelas av Östgöta nation på varje termins första lagtima sammanträde till behövande
landsman, "som genom utmärktare skicklighet och goda seder förvärvat sig nationens aktning
och vänskap".
Helmfeldts (1683)
Till behövande, flitig studerande med företräde till halva antalet stipendier till adliga studerande.
Till 2/3 av stipendierna har behövande släktingar till fältmarskalken S. G. Helmfeldt företräde
två gånger och släktingar till fältmarskalkinnan M. H. Helmfeldt, född von Parr var tredje gång.
Stipendium utdelas av rektor och får uppbäras i fem år.
Henschens (1933)
Till behövande, flitig manlig medlem av Uplands nation med förmåga att idka vetenskapliga
studier. Stipendium utdelas av nationens inspektor och seniorer och får enligt praxis behållas i
tre år.
Hermanssons /UU (1964)
Ett eller flera stipendier utdelas årligen av medicinska fakultetsnämnden till mest angelägen
medicinsk forskning i första hand som understöd för erhållande av docentkompetens, i andra
hand för arbete med doktorsavhandling.
Hessles (1880)
Till manlig studerande av Västgöta nation med företräde för manlig släkting. Nationens
inspektor och kurator samt en på allmän konvent utsedd deputerad äger bestämma tid för
stipendiets åtnjutande samt att dela det mellan flera lika berättigade.
Hiertas, Wilhelmina (1891)
Till begåvad, flitig och behövande kvinnlig medicine studerande. Utdelas av medicinska
fakulteten för ett år i taget. Samma person kan tilldelas stipendium sammanlagt högst sex år.
Hills (1960)
Till studerande vid farmaceutiska fakulteten i Uppsala som gjort sig förtjänt genom
framgångsrika studier. Utdelas vartannat år av farmaceutiska fakulteten.
23
Hollanders (1892)
Till behövande studerande av Västgöta nation. Nationens inspektor, kuratorer och fyra av
nationens bland dess medlemmar valda studerande uppför tre av de sökande på förslag, varefter
stipendiat utses av rektor. Får uppbäras i två år.
Holmblads (1819)
Till flitig studerande av Västgöta nation. Vid lika meriter skall stipendium tilldelas den mest
behövande. Utdelas av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd och får uppbäras i
högst fyra år.
Holmgrens (1793)
Till i första hand släkting till donator i andra hand till flitig studerande av Västgöta nation.
Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd och får uppbäras av
släkting i tre år, av annan i ett år.
Holmgrens minne (1983) *
Av den disponibla avkastningen skall minst 3.000 kronor årligen utgå som bidrag för inbjudan
av gästföreläsare inom ortopedteknik eller därtill relaterad ortopedkirurgi. Återstoden utdelas
som stipendier till studerande vid Uppsala universitet eller annan studerande eller yrkesverksam
som avser att förvärva särskilda kunskaper inom ortopedteknik eller därtill relaterad ortopedisk
kirurgi. Utdelas årligen av rektor efter förslag av särskilt utsedd kommitté.
Holsts f född i Roslagen (1879)
Till flitig, behövande manlig studerande i första hand till den som är född inom Lohärads,
Malsta eller Husby församling i Norrtälje kommun. Finns ingen sådan sökande utdelas
stipendium till studerande inom den del av Uppland som 1879 kallades Roslagen. Stipendium
utdelas av rektor och får uppbäras i tre år.
Holsts för G-H nation (1879)
Till flitig, behövande manlig studerande tillhörande Gästrike-Hälsinge nation. Stipendium
utdelas av rektor och får uppbäras i tre år.
Hultengrens // (1975) *
Fondens medel skall av filosofiska institutionen användas till främjande av vetenskaplig
undervisning, för översättningsarvoden och tryckning när det gäller att från utländskt språk till
svenska överföra aktuella filosofiska alster i bok- eller uppsatsform. Alla svenska universitet och
högskolor med ordinarie professor i filosofi har samma rätt till bidrag. Utdelning av medel ur
stiftelsen beslutas av en nämnd, bestående av professorerna i filosofi - teoretisk och praktisk vid svenska universitet och högskolor. Sammankallande är den till utnämningsåren äldste av
professorerna i filosofi vid Uppsala universitet.
Hyltings för kemi- eller ekonomistuderande (1752)
Till kemi- eller ekonomistuderande av Uplands nation. Företräde för släkting. Stipendium får
inte innehas efter det att stipendiat fyllt 30 år. Utdelas av nationens inspektor och får uppbäras
av släkting i 13 år, av annan i åtta år.
Hyltings för teol stud (1752)
Till teologie studerande av Uplands nation. Företräde för släkting. Stipendium får inte innehas
efter det att stipendiat fyllt 30 år. Utdelas av nationens inspektor och får uppbäras av släkting i
13 år, av annan i åtta år.
24
Håkanssons f jur fak (1914)
Till medellös, förtjänt studerande. Kan inte tilldelas någon som vid ansökningstidens utgång fyllt
27 år. Stipendium utdelas av fakulteten och får innehas i tre år med möjlighet till prolongation
sammanlagt tre år.
Håkanssons f sam fak (1914)
Till medellös, förtjänt studerande. Kan inte tilldelas någon som vid ansökningstidens utgång fyllt
27 år. Stipendium utdelas av fakulteten och får innehas i tre år med möjlighet till prolongation
sammanlagt tre år.
Håkanssons för farm fak (1914)
Till medellös, förtjänt studerande. Kan inte tilldelas någon som vid ansökningstidens utgång fyllt
27 år. Stipendium utdelas av fakulteten och får innehas i tre år med möjlighet till prolongation
sammanlagt tre år.
Håkanssons för med fak (1914)
Till medellös, förtjänt studerande. Kan inte tilldelas någon som vid ansökningstidens utgång fyllt
27 år. Stipendium utdelas av fakulteten och får innehas i tre år med möjlighet till prolongation
sammanlagt tre år.
Håkanssons för tek-nat fak (1914)
Till medellös, förtjänt studerande. Kan inte tilldelas någon som vid ansökningstidens utgång fyllt
27 år. Stipendium utdelas av fakulteten och får innehas i tre år med möjlighet till prolongation
sammanlagt tre år.
Håkanssons för teol fak (1914)
Till medellös, förtjänt studerande. Kan inte tilldelas någon som vid ansökningstidens utgång fyllt
27 år. Stipendium utdelas av fakulteten och får innehas i tre år med möjlighet till prolongation
sammanlagt tre år.
Håkanssons resestip (1914)
Ett eller flera resestipendier till utrikes resor med vetenskapligt ändamål. Företräde för sökande
som innehar eller under de tre sist förflutna åren innehaft Håkanssons fakultetsstipendium.
Rektor beslutar om utdelning.
Håkanssons, hist-fil (1914)
Håkanssons, sprv fak (1914)
Till medellös, förtjänt studerande. Kan inte tilldelas någon som vid ansökningstidens utgång fyllt
27 år. Stipendium utdelas av fakulteten och får innehas i tre år med möjlighet till prolongation
sammanlagt tre år.
Häggs (1895)
Till medellös för flit och goda seder känd studerande med företräde för släkting. Stipendium
utdelas av rektor och får innehas av släkting hela studietiden, av annan i tre år.
25
Höijers (1963)
Till teologistuderande, som har för avsikt att tjänstgöra som präst och är från Västerbotten eller
Norrbotten. Företräde för släkting. Stipendium utdelas av teologiska fakulteten, som även
beslutar om antalet stipendier samt tid för innehav.
Indoiranska stiftelsen (1881)
Till understöd åt studerande eller lärare vid Uppsala universitet, till vetenskaplig resa, bidrag till
utgivande av vetenskapligt arbete eller som belöning för utgivet sådant. Medlen kan också
användas till undervisning inom ämnesområden i indiska och iranska språk, där undervisning
inte ges av ordinarie lärare. Utdelas av språkvetenskapliga fakulteten efter förslag av
professorerna i indologi och iranistik.
Jernfelz (1806)
Till teologistuderande av Södermanlands-Nerikes nation som "äger beprövad skicklighet att
antaga prästämbetet". Får innehas i två år med eventuell prolongation ett år. Beslut om
stipendiat fattas av teologiska fakulteten.
Johanssons, Axel (1945)
Till manlig medlem av Stockholms nation, vilken visar allmänna intressen och studerar medicin,
juridik eller humaniora, med undantag av ortnamnsforskning och pedagogik. Medellöshet ger
inte företräde. Stipendium utdelas på höstterminen av nationens stipendienämnd.
Johanssons, E D (1931)
Till obemedlad, begåvad, manlig medicine studerande med företräde för sökande som är född i
Göteborg eller inom övriga delar av Västergötland. Stipendium utdelas av medicinska fakulteten
och får uppbäras hela studietiden till dess läkarexamen avlagts.
Johanssons, G A (1984)
Ett eller flera stipendier utdelas årligen av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden till
förtjänta yngre disputerade forskare vid Uppsala universitets medicinska fakultet, som önskar att
på heltid fortsätta sin utbildning, företrädesvis inom cirkulationsorganens område.
Johanssons, Inez (1985)
Ett eller flera forsknings- och resestipendier i marin zoologi, särskilt morfologi, utveckling,
taxonomi, biogeografi och evolution. Utdelas årligen av rektor efter förslag av en särskilt utsedd
nämnd.
Johanssons, M o R (1972) *
För främjande av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet buddhismens utveckling samt
tolkningen av buddhismens idéinnehåll. Den disponibla avkastningen skall främja
religionshistorisk forskning om buddhismen, innefattande jämväl filologisk forskning, i första
hand vid Uppsala universitet. Rektor tillsätter stipendiater och fördelar anslag efter förslag av en
kommitté som utses av teologiska fakultetsnämnden.
Josefinska (1833)
Till flitig och skötsam studerande med företräde för släkting till donator, Samuel Norberg.
Stipendium utdelas av rektor och får innehas i tre år.
26
Josephsons resest (1918)
Till ograduerade läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för utrikes studieresa. Stipendier
utdelas vartannat år av medicinska fakultetsnämnden.
Jubelfeststip jur fak (1879)
Till studerande som efter högsta examen inom fakulteten stannar kvar vid universitetet för
vetenskapliga studier. Med högsta examen avses licentiatexamen. Stipendium får tilldelas den
som endast avlagt kandidatexamen när behörig licentiat inte finns. Stipendium får inte tilldelas
någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt licentiatexamen i det ämne
hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna. Stipendium utdelas för två år av fakulteten,
som även bestämmer om utdelning skall ske efter ansökan eller inte. Stipendierna får innehas
utan hänsyn till inkomstgräns.
Jubelfeststip sprvet fak (1879)
Till studerande som efter högsta examen inom fakulteten stannar kvar vid universitetet för
vetenskapliga studier. Med högsta examen avses licentiatexamen. Stipendium får inte tilldelas
någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt licentiatexamen i det ämne
hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna. Stipendium utdelas för två år av fakulteten,
som även bestämmer om utdelning skall ske efter ansökan eller inte. Stipendierna får innehas
utan hänsyn till inkomstgräns.
Jubelfeststip, farm fak (1879)
Till studerande som efter högsta examen inom fakulteten stannar kvar vid universitetet för
vetenskapliga studier. Med högsta examen avses licentiatexamen. Stipendium får inte tilldelas
någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt licentiatexamen i det ämne
hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna. Stipendium utdelas för två år av fakulteten,
som även bestämmer om utdelning skall ske efter ansökan eller inte. Stipendierna får innehas
utan hänsyn till inkomstgräns.
Jubelfeststip, hist-fil fak (1879)
Till studerande som efter högsta examen inom fakulteten stannar kvar vid universitetet för
vetenskapliga studier. Med högsta examen avses licentiatexamen. Stipendium får inte tilldelas
någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt licentiatexamen i det ämne
hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna. Stipendium utdelas för två år av fakulteten,
som även bestämmer om utdelning skall ske efter ansökan eller inte. Stipendierna får innehas
utan hänsyn till inkomstgräns.
Jubelfeststip, med fak (1879)
Till studerande som efter högsta examen inom fakulteten stannar kvar vid universitetet för
vetenskapliga studier. Med högsta examen avses licentiatexamen. Stipendium får inte tilldelas
någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt licentiatexamen i det ämne
hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna. Stipendium utdelas för två år av fakulteten,
som även bestämmer om utdelning skall ske efter ansökan eller inte. Stipendierna får innehas
utan hänsyn till inkomstgräns.
Jubelfeststip, samhv fak (1879)
Till studerande som efter högsta examen inom fakulteten stannar kvar vid universitetet för
vetenskapliga studier. Med högsta examen avses licentiatexamen. Stipendium får inte tilldelas
någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt licentiatexamen i det ämne
hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna. Stipendium utdelas för två år av fakulteten,
som även bestämmer om utdelning skall ske efter ansökan eller inte. Stipendierna får innehas
utan hänsyn till inkomstgräns.
27
Jubelfeststip, tek-nat fak (1879)
Till studerande som efter högsta examen inom fakulteten stannar kvar vid universitetet för
vetenskapliga studier. Med högsta examen avses doktorsexamen. Stipendium får inte tilldelas
någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt doktorsexamen i det ämne
hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna. Stipendium utdelas för två år av fakulteten,
som även bestämmer om utdelning skall ske efter ansökan eller inte. Stipendierna får innehas
utan hänsyn till inkomstgräns.
Jubelfeststip, teol fak (1879)
Till studerande som efter högsta examen inom fakulteten stannar kvar vid universitetet för
vetenskapliga studier. Med högsta examen avses licentiatexamen. Stipendium får tilldelas den
som endast avlagt kandidatexamen när behörig licentiat inte finns. Stipendium får inte tilldelas
någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt licentiat- eller kandidatexamen
i det ämne hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna. Stipendium utdelas för två år av
fakulteten, som även bestämmer om utdelning skall ske efter ansökan eller inte. Stipendierna får
innehas utan hänsyn till inkomstgräns.
Juhlins (1859)
Till medellös, flitig studerande av Västmanlands-Dala nation. Nationens seniorskonvent uppför
genom röstning två av de sökande på förslag, varefter stipendiat utses av rektor. När släkting
söker skall hon/han äga företräde vid samma antal röster som annan sökande. Får uppbäras i
fyra år.
Jungblads allm (1821)
Till behövande studerande som fyllt 19 år. Till medlem av den nation, som rektor vid
kungörelse prövar ha minst antal stipendier. Tre sökande föreslås, varefter stipendiat utses
genom lottning i universitetets stipendienämnd. Stipendium får innehas i tre år.
Jungblads för S-N nation (1821)
Till behövande studerande som fyllt 19 år och är medlem av Södermanlands-Nerikes nation.
Tre sökande föreslås, varefter stipendiat utses genom lottning i universitetets stipendienämnd.
Oberoende av nationstillhörighet har släkting företräde. Stipendium får innehas i tre år.
Jungblads för Vg (1821)
Till behövande studerande som fyllt 19 år och är medlem av Västgöta nation. Rektor uppför tre
av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Oberoende av
nationstillhörighet har släkting företräde. Stipendium får innehas i tre år.
Jur fak resestip (1865)
Till juridikstuderande av Stockholms nation för studier utomlands. Utdelas vartannat år till
forskarstuderande eller studerande som med goda studieresultat tenterat i för de tre första åren i
studiegången angivna ämnena. Utdelas på höstterminen av juridiska fakulteten som då inte är
bunden av inkomna ansökningar.
Juridiska föreningens (1945)
Stipendium utdelas årligen av juridiska föreningen till medlem som visat prov på utmärkt
studiebegåvning.
28
Jägerskiölds, Gunnar gåva (1918)
Till lovande studerande av Stockholms nation. Om släkting till donatorerna eller någon av
finländsk härkomst söker skall lämplig hänsyn till detta tas vid tillsättningen, som sker varje år av
nationens stipendienämnd. Nämnden beslutar även om samma person efter förnyad ansökan
skall tilldelas stipendiet i flera år.
Jänes (2007)
Stipendium till unga forskare inom geovetenskap. Utdelas årligen av teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten.
Järtas, Hans (1876)
Till flitig, behövande studerande av Västmanlands-Dala nation. Nationens seniorskonvent
uppför tre av de sökande på graderat förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Får
uppbäras i tre år med ett års eventuell prolongation.
Jönssons, Olga (1953) *
Två eller flera stipendier till vetenskaplig forskning av cancer- och diabetessjukdomar vid
samtliga rikets universitet och högskolor. Utdelas av medicinska och farmaceutiska
fakultetsnämnden.
Kalén-Nordlunds (1967) *
Att befrämja vetenskapliga studier av Maria Montessoris pedagogik, samt till stipendier eller
resebidrag för personer, som önskar i utlandet utbilda sig till blivande montessorilärare, så länge
sådan utbildning ej är möjlig i Sverige. Tillsätts av en kommitté.
Kalmar nat jubelfeststip (1878)
Till flitig och för goda seder känd studerande tillhörande Kalmar nation. Stipendium utdelas av
nationens inspektor efter förslag av nationens stipendienämnd och får uppbäras i tre år.
Karlesonska (1892)
Till flitig teologie studerande eller filosofie studerande av Gotlands nation med företräde för
släkting. Stipendium utdelas årligen av nationen.
Karlssons, Astrid // (1963)
Till stödjande av medicinsk forskning med företräde för forskning med klinisk inriktning.
Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Keijsers (1899)
Till studerande av Västgöta nation, som genomgått gymnasieskola inom Skara stift och som har
för avsikt att där tjänstgöra som präst. Stipendium utdelas av rektor och nationens inspektor
och får uppbäras i tre år.
Kjellins, Letty (1894)
Till obemedlad, flitig studerande av Uplands nation född inom Uppland med företräde oavsett
nation för släkting. Tillsätts av rektor efter förslag av nationens inspektor och får uppbäras
högst fem år.
29
Kjellins, O S (1929)
Till teologistuderande, som särskilt beflitar sig om studier i kyrkovetenskap och i synnerhet
kateketik, med företräde för den som är född i Västerås eller Göteborgs stift. Teologiska
fakulteten utser stipendiat och stipendiet får innehas i två, undantagsvis i tre år.
Knigges resestipendium (1795) *
För resor inom Sverige till "adjunkt, docent, magister, studerande, som lagt god grund uti den
allmänna och enskilda hushållningen med de delar, som härtill höra, botanik, matematik och
fysik". Kungörs vartannat år vid rikets samtliga universitet och högskolor och tillsätts av rektor.
Koraens (1942)
Till medellös studerande av Smålands nation, född i Kronobergs län. Tillsätts av Smålands
nations inspektor och allmänna stipendienämnd och får uppbäras i tre år med möjlighet till
prolongation högst två år.
Kraemers, von (1871)
Till förtjänt kvinnlig medicine studerande. Utdelas årligen av rektor efter förslag av medicinska
fakulteten och kan uppbäras av samma person sammanlagt tre år.
Kristensons resestip (1941) *
Till studerande som vid Uppsala eller Lunds universitet avlagt filosofie kandidat eller
licentiatexamen i klassisk fornkunskap och antikens historia eller konsthistoria och som
fortsätter sina studier i något av dessa ämnen, för studieresor i Italien, Grekland eller Frankrike.
Företräde tillkommer vissa släktingar. Utdelas av historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala
universitet. Stiftelsen förvaltas av Lunds universitet.
Kronbergs (1888)
Till behövande, flitig studerande av Västmanlands-Dala nation med företräde för släkting eller
sökande som tillhör Falu kommun. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens
stipendienämnd och får innehas i tre år.
Kumlins, H resestip (1932)
Till docenter och professorer i språkvetenskapliga ämnen. Utdelas årligen av språkvetenskapliga
fakulteten.
Kungl Vetenskapssamh (0)
Forskning angående hjärt- och kärlsjukdomar. Beloppet används för levnadsomkostnader,
forskningsanslag, resebidrag. Doktorandnivå och postdok-nivå.
Kylanderska (1877)
Till obemedlad, flitig farmacie studerande. Stipendier utdelas årligen av fakulteten. Stipendiet är
avsett för studerande på apotekarprogrammets 8:e och 9:e termin.
Kåhres, född i Uppland (1684)
Till behövande studerande född i Uppland. Stipendiet alternerar mellan teologie, filosofie,
juridik- och medicinstuderande och utdelas av rektor. Får uppbäras i åtta år.
30
Kåhres, född i Västergötl (1684)
Till behövande studerande född i Västergötland. Stipendiet alternerar mellan teologie, filosofie,
juridik- och medicinstuderande och utdelas av rektor. Får uppbäras i åtta år.
Kåhres, Smål o Växjö stift (1684)
Till behövande studerande född i Småland och Växjö stift. Stipendiet alternerar mellan teologie,
filosofie, juridik- och medicinstuderande och utdelas av rektor. Får uppbäras i tre år.
Lagercrantz' (1938)
Till i första hand släkting som är i behov av studiehjälp, i andra hand till behövande studerande
tillhörande Smålands nation. Stipendium utdelas av nationens inspektor, 1:e kurator och
seniorskollegiet och får innehas i tre år med ett års eventuell prolongation.
Lagerheims (1923)
Till studerande i juridik, statsvetenskap eller historia eller till den som vill ägna sig åt
undervisning med företräde för i första hand viss släkting, i andra hand studerande av
Stockholms eller Östgöta nation. Mellan lika berättigade sökande skall vid tillsättande hänsyn tas
till behov av understöd. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i tre år med två års
eventuell prolongation.
Lagermans, Axel (1920)
Till medicine studerande. Utdelas av medicinska fakulteten och får uppbäras i tre år.
Lagerströms, O (1940)
Till förtjänt och behövande studerande av Stockholms nation. Utdelas varje hösttermin i sin
helhet av nationens stipendienämnd.
Landbergs, C (1925)
Disponibel avkastning skall användas för sådana åtgärder som främjar studiet av semitiska språk,
i främsta rummet arabiska, vid Uppsala universitet. Det kan ske genom anslag, utdelning av
stipendier eller annat som främjar ändamålet. Språkvetenskapliga fakulteten beslutar om
medlens användning efter förslag av ämnesföreträdaren i semitiska språk.
Landins (1866)
Till obemedlad juridikstuderande helst av ofrälse börd och med företräde för studerande av
Stockholms nation. Utdelas årligen av juridiska fakulteten.
Langs (1898)
Till välförtjänt medicine studerande företrädesvis av Göteborgs nation. Utdelas av medicinska
fakulteten varje år och kan tilldelas samma person i högst fem år.
Larssons, Henning // (1981)
Disponibel avkastning skall användas för forskning vid Akademiska sjukhuset rörande
invalidiserande nervsjukdomar, i första hand polyneuropati. Anslag utdelas dels som stöd för
kliniska forskningsprojekt dels för studieresor. Anslag utdelas av en kommitté bestående av
dekanus för medicinska fakulteten samt cheferna för neurologiska kliniken och klinisk
neurofysiologiska centrallaboratoriet vid Akademiska sjukhuset.
31
Larssons, Jakob (1895)
Till behövande och begåvad studerande av Värmlands nation, vars föräldrar ägt eller brukat
jordbruksfastighet inom Värmlands län med företräde under i övrigt lika förhållanden för den
som är född inom Ölme härad. Nationens stipendienämnd avger yttrande till inspektor
angående sökande och den ordning i vilken de bör ifrågakomma, varvid vid lika meriter
företräde lämnas den mest behövande. Inspektor avger därefter förslag till rektor, som utser
stipendiat. Får innehas i högst fyra år.
Lauris, Alfons (1987) *
Till historisk forskning i vid mening i Lettlands historia efter 1940. Anslag utgår för studier vid
bibliotek, arkiv, museér etc, för uppehälle och resor samt för publicering. Kungörs årligen vid
samtliga universitet i Sverige. Anslag utdelas av rektor efter förslag av dekanus för historiskfilosofiska fakulteten och professorn i Baltikums historia, kultur och samhällsliv vid Stockholms
universitet.
Leanders, Gustaf // (1954)
Disponibel avkastning skall användas som bidrag i första hand till en professur i
missionsvetenskap vid universitetet, om sådan saknas till annan lärarbefattning, som trätt i
professurens ställe och därefter i mån av tillgång för stipendier för forskare och
forskarstuderande i detta ämne. Teologiska fakultetsnämnden eller det organ eller de
befattningshavare inom fakulteten den bestämmer beslutar om avkastningens disposition.
Lefflers (1884)
Till behövande, flitig manlig studerande i första hand till den som studerar till präst eller
medicine studerande med företräde för manlig släkting till skeppsklarerare Johan Håkan Leffler,
Göteborg. Vid lika meriter skall företräde lämnas den mest behövande. Stipendium utdelas av
rektor och får innehas i fem år.
Leffmans, CR (1877)
Till obemedlade flitiga studerande under termin 4-8 på apotekarprogrammet. Utdelas årligen av
farmaceutiska fakulteten.
Leffmans, CR, resestip (1877)
Till studerande inom apotekar- och receptarieutbildningen som genomgår 30 poängs
fördjupningskurs och forskarstuderande som inte varit antagna mer än tre år. Utdelas årligen av
farmaceutiska fakulteten.
Leijels (1729)
Till behövande studerande av Adam Jacobsson Leijels släkt, eller om sådan inte söker till
behövande studerande av svensk adlig familj. Stipendiater utses av rektor och stipendium får
uppbäras i fyra år med möjlighet till prolongation i två år.
Leksands kommuns (1980)
För vetenskapliga undersökningar av naturförhållandena i Dalarna främst inom geologi inklusive
paleontologi och hydrogeologi. Stipendier utdelas vartannat år av rektor efter förslag av en
särskild nämnd till filosofie doktor eller studerande tillhörande Västmanlands-Dala nation eller
till den som kan styrka sitt ursprung från Dalarna.
32
Lemans (1951)
Till studerande av Gästrike- Hälsinge nation, som avlagt välmeriterande examen vid
gymnasieskola i Hudiksvall och då hade bostad i Hudiksvall eller Forsa socken (ej Forsa
storkommun) i Gävleborgs län. Utdelas årligen av rektor efter förslag av nationens
stipendienämnd. Kan efter förnyad ansökan tilldelas samma person flera år i följd.
Lennanders (1896) *
Till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd
för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar
vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende sökande bör inte
gärna komma ifråga. Ledigförklaras varje år i oktober och ansökan skall inges före 1 februari
påföljande år. Rektor utser särskilda sakkunniga, som före 30 april skall avge förslag till
stipendiater, varefter rektor utser sådana. Stipendiat utses endast för ett år men samma person
kan efter förnyad ansökan ett påföljande år erhålla stipendium. En tredjedel av det tilldelade
beloppet innestår till dess stipendiat till rektor lämnat och fått godkänt redogörelse för resultatet
av arbetet. Har sådan redogörelse inte lämnats inom fem år efter det stipendium utdelats
utbetalas inte det innestående beloppet.
Lericis, C M (1940) *
Till studerande vid svenska universitet och högskolor för studier i Italien minst sex månader.
Kan nedsättas till lägst fyra månader. Stipendium beviljas i första hand för studier med
konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning. Stipendiat bör
tala tyska, engelska eller franska samt helst något italienska. Stiftelsen förvaltas av
Kammarkollegiets fondbyrå.
Letterstedts resestip (1860)
För resor inom eller utom Sverige i vetenskapligt syfte. Stipendium kan inte tilldelas sökande
som är yngre än 25 år eller äldre än 40 år. Kungörelse sker på höstterminen och utdelning sker
vart sjätte år vid Uppsala univ. av rektorsämbetet. Fonden förvaltas av vetenskapsakademien
och disponibel avkastning alternerar mellan vetenskapsakademien 2 ggr, Lunds univ., skogs- och
lantbruksakad., Uppsala univ. och Vitterhets-, Historie-, och Antikvitetsakademien.
Levins, A L (1778)
Till behövande studerande av Stockholms nation med företräde oberoende av
nationstillhörighet för behövande släkting. Nationens inspektor och kuratorer upprättar förslag,
varefter rektor utser stipendiat. Får uppbäras i tre år.
Levins, Herman (1932)
Till studerande med behov av understöd med företräde för studerande som avlagt
gymnasieexamen/motsvarande vid Lyceum för flickor eller Östermalms gymnasium i
Stockholm (nuvarande Nya Elementar och Östra Real). Stipendiat är berättigad behålla
stipendium för studier vid Stockholms universitet eller Karolinska Institutet. Stipendium utdelas
av rektor och får uppbäras i tre år med möjlighet till prolongation i tre år.
Levins, L V (1879)
Till flitig, behövande studerande av Göteborgs nation med företräde för släkting. Nationens
inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter rektor utser stipendiat. Får innehas i tre
år.
33
Lidbecks (1878)
Till behövande, manlig studerande av Västgöta nation med företräde för släkting. Västgöta
nations inspektor och kuratorer samt två äldre och två yngre studerande inom nationen utser
stipendiat. Får innehas i tre år.
Lidéns (1779)
Ett stipendium till filosofie studerande och ett stipendium alternativt mellan teologi-, juridikeller medicine studerande av Östgöta nation. För stipendiet till teologi-, juridik- och medicine
studerande ges visst företräde; till teologistuderande som kompletterar sin teologiutbildning
med studier i humanistiska ämnen; till juridikstuderande som kompletterar sin utbildning med
studier i filosofi, historia eller statskunskap; till medicine studerande med kunskap i franska,
tyska och latinska språken. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och
får innehas i fyra år.
Lignells (1846)
Till behövande och flitig studerande av Göteborgs nation. Nationens seniorskollegium uppför
tre av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Stipendium får
innehas i ett år med en eller högst två terminers prolongation enligt avgörande av inspektor efter
yttrande av seniorskollegiet. Ledigförklaras av nationens 1:e kurator.
Liljewalchs resestip (1908)
Till i första hand forsknings- eller studieresor inom eller utom Sverige, i andra hand för resor till
konferenser eller motsvarande till förtjänt, yngre forskare inom teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten vid Uppsala universitet, som vid ansökningstidens utgång inte fyllt 35 år, främst
odisputerad person som varit antagen till forskarutbildningen i minst två år. Utdelas på
vårterminen av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens stipendiekommitté.
Lincks (1883)
Till studerande av Östgöta nation, född inom Linköpings stift, med företräde oberoende av
födelseort, för studerande med namnet Linck, som härstammar på manliga sidan från
grosshandlaren i Stockholm, Carl Gustaf Linck. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av
nationens stipendienämnd och får innehas i tre år med ett års eventuell prolongation.
Lindahls, E resestip (1921)
Ett eller flera stipendier till medicine studerande vid Uppsala universitet för utrikes resor.
Utdelas årligen av medicinska fakulteten.
Lindbloms (1793)
Till behövande studerande medlem av Östgöta nation och helst född i Östergötland. Företräde
för släkting till donator utan avseende på nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av
nationens inspektor och får innehas i tre år med eventuell prolongation ett år.
Linddahls, C o L (1908)
Till mindre bemedlad teologie studerande, som anses kunna komma att verka till sant gagn inom
den svenska kyrkan, med företräde bland i övrigt lika berättigade i första hand för släkting och
därefter för studerande av Uplands nation. Utdelas årligen av teologiska fakulteten.
34
Lindebergs (1926)
Till studerande, som "ådagalagt synnerlig flit och samvetsgrannhet i sina studier". Företräde
mellan lika kompetenta sökande äger de som inom Västerviks stad avlagt
gymnasieexamen/motsvarande och bland dessa den som tillhör Kalmar nation. Stipendium
utdelas av rektor och får innehas i tre år med möjlighet till eventuell prolongation.
Lindelii f Upl nation (1786)
Till behövande och flitig studerande med företräde för släkting till prosten Boije oavsett nation.
Nationens inspektor utser stipendiat och stipendium får innehas i fem år.
Lindelii för S-N nation (1786)
Till behövande och flitig studerande med företräde för släkting till brukspredikant Isak
Lindelius oavsett nation. Nationens inspektor utser stipendiat och stipendium får innehas i fem
år.
Linders, S resestip (1941)
Stipendium utdelas till den som i Uppsala avlagt teologie kandidat eller licentiatexamen där
något av ämnena gamla eller nya testamentets exegetik ingår, eller till den som i Uppsala avlagt
disputationsprov som kvalificerar för bibelvetenskapliga studier i Orienten för resa i "Palestina
och angränsande länder" för att där bedriva arkeologiska, historiska, språkliga, geografiska eller
topografiska studier i bibelvetenskapligt intresse. Får ej tilldelas person som fyllt 40 år eller
ordinarie lärare. Utdelas av teologiska fakulteten.
Lindgrens (1944)
Till behövande medicine studerande av Västmanlands-Dala nation. Stipendium utdelas av
medicinska fakulteten och får innehas i tre år.
Lindhs, Anna (1924)
Till begåvad, behövande teologistuderande. Stipendium utdelas av teologiska fakulteten och får
innehas i tre år med möjlighet till prolongation ett år.
Lindhska f Smål nation (1856)
Till flitig, behövande ofrälse studerande av Smålands nation, född i Småland som inte avlagt
kandidat- eller prästexamen. Nationens inspektor utdelar stipendium som får innehas i tre år.
Lindhska f V-Dala nation (1856)
Till flitig, behövande ofrälse studerande av Västmanlands-Dala nation, född i Dalarna, som inte
avlagt kandidat eller prästexamen. Nationens inspektor utdelar stipendium som får innehas i tre
år.
Lindmans, Rolf och Irma // (2001)
Medlen skall används av medicinska fakulteten för forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar.
Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Lindquists, Fredrika (1841)
Till obemedlad och välartad finsk studerande vid Uppsala universitet med företräde för sökande
som studerar till präst. Söker inte sådan kan stipendiet utdelas till behörig svensk studerande.
Utdelas av rektor och får innehas i tre år.
35
Lindqvists, Natan premium (1947)
Till doktor eller licentiat vid Uppsala universitet, som anses "under de närmast föregående åren
genom utgiven skrift eller utgivna skrifter inlagt den största förtjänsten om det svenska språkets
utforskande". Utdelas vart tredje år av innehavaren av professuren i svenska språket.
Linds, Hans (1889)
Till behövande, flitig manlig studerande född i Bohuslän med företräde för manliga släktingar
till donator. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i tre år.
Linds, Wilhelm (1929)
Till behövande, skötsam manlig studerande, som minst ett läsår studerat vid medicinska
fakulteten i Uppsala. Stipendium utdelas av fakulteten och får uppbäras i tre år.
Lindströms (1915)
Till teologistuderande av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendium utdelas av teologiska fakulteten
och får uppbäras i två år.
Linnéska stipendiestiftelsen (1976)
Till vid Uppsala universitet närvarande medlem av naturvetenskapliga studentsällskapet för i
första hand resa inom Norden i andra hand undersökning som inte erfordrar resa. Utdelas på
vårterminen av en nämnd bestående av sällskapets ordförande samt en representant för
botaniska, zoologiska och geologiska sektionen.
Lokrantz (1947)
Till behövande manlig studerande av Gotlands nation. Nationen uppför på landskap tre av de
sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Får innehas i tre år.
Lorichs, Sonja (1974)
Avkastningen skall användas till främjande av vetenskapligt arbete vid Uppsala universitet,
engelska institutionen, genom inköp av litteratur eller genom anslag till forskning. Berättigad till
sådant anslag är endast den, som är svensk medborgare, född av föräldrar, som har svenska
som modersmål, och alltså själv har svenska som sitt modersmål. Om fondens användning
beslutar vid Engelska institutionen professorn i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur samt
eo docenter och ordinarie universitetslektorer i samma ämne efter förslag av nämnde professor.
Lundbergs, J G (1878)
I första hand till flitig teologistuderande av Stockholms nation, i andra hand till
teologistuderande oavsett nationstillhörighet. Utdelas årligen av rektor.
Lundbergs, K (1880)
Till behövande teologistuderande med företräde för sökande tillhörande Norrlands nation och
bland dem studerande född i Väster- eller Norrbotten. Teologiska fakulteten utser stipendiat
och stipendium får uppbäras i tre år.
Lundbergs, Majvor och Gunborg // (1999)
Att främja forskningen inom medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Ändamålet uppnås
genom utgivande av bidrag och/eller stipendier till institutioner, forskargrupper eller enskilda
personer inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Utdelas av medicinska och
farmaceutiska fakultetsnämnden.
36
Lundells, Elsa (1962)
Till studerande som inom ramen för utbildning till lärare valt specialinriktning mot undervisning
och annan pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass. Ledigkungöres årligen.
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar efter förslag av företrädare för utbildningen.
Lundells, P O (1922) *
Företrädesvis till yngre forskare för utfört förtjänstfullt arbete eller för att möjliggöra
undersökning, varav kan förväntas värdefullt resultat, för vetenskapliga studier i "till jordbruk
och husdjursskötsel hörande ämnen med inberäknande av de närmast med dessa fack
sammanhörande vetenskaper". Utdelas vartannat år av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid
Uppsala universitet och vart annat år av samma fakultet vid Lunds universitet.
Lundströms, C F (1899)
Till flitig studerande av Smålands nation med företräde för den "vars studier är sådana att de blir
av gagn för vårt lands industri eller jordbruk i här angiven ordning". Nationens allmänna
stipendienämnd uppför tre av de sökande på förslag, varefter stipendiat utses av rektor. Får
innehas i tre år.
Lundström-Åmans (1920)
Till yngre förtjänt vetenskapsman och studerande även oavlönad docent som ägnar sig åt studier
inom den rena matematiken eller mekaniken och den matematiska fysiken. Utdelas av teknisknaturvetenskapliga fakulteten efter förslag av ämnesprofessorerna. Fakulteten äger bestämma
om stipendiet skall utdelas utan ansökan eller kungöras ledigt. Får innehas i två år med rätt för
fakulteten att bevilja prolongation i ett eller två år åt gången, dock högst i sammanlagt sex år,
däri inräknad den ursprungliga tvåårsperioden.
Luttemans (1850)
Till avkomling efter prosten Johan Lutteman eller, då sådan inte finns vid universitetet till någon
av de filosofiska fakulteternas "utmärktare docenter". Utdelas i sistnämnda fall av vederbörande
fakultet utan ansökan och för ett år i sänder. Släkting erhåller stipendiet för tre år men kan efter
ny ansökan erhålla det ytterligare tre år.
Ländells, Mary, Åke och Hans // (1985)
Ena hälften av avkastningen skall stödja forskning rörande de neurologiska sjukdomarna,
företrädesvis nervsjukdomen Friedreichs ataxi, den andra hälften skall stödja forskning rörande
hjärt- och kärlsjukdomar, företrädesvis inom atherosklerossjukdomar. Utdelas av medicinska
och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Löfbergs, A o A (1974)
Till begåvad och behövande studerande vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, som ägnar
sig åt studier i astronomi och astrofysik, särskilt sådan studerande, som intresserar sig för
problem rörande planetsystemens uppkomst. Stipendium utdelas för ett år av rektor efter
förslag av en särskild nämnd och fakultetens stipendiekommitté. Samma studerande kan tilldelas
stipendium sammanlagt högst fyra år.
Löwenhielms (1875)
Till i första hand studerande av adliga släkten Löwenhielm, i andra hand studerande som avlagt
gymnasieexamen i Karlstad. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i högst tre år.
37
Malméns (1923)
Till helst behövande studerande vid Uppsala universitet vilkas studiearbete och vandel är
synnerligen tillfredsställande. Företrädesrätt till stipendier äger till lika del: 1. Avkomlingar till
donators föräldrar Matts Mattsson i Söder Malma och hans hustru Margareta Kristina
Mattsdotter. 2. Till utgången av år 2050 studerande, som ägnar sig åt limnologiska forskningar i
Sverige, även i praktiskt syfte och särskilt beträffande sjön Erken vid Norr Malma gård.
Stipendium utdelas på vårterminen av rektor efter förslag av en särskild nämnd utsedd av
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Malmgrens, Finn (1928)
1. Som pris för ett av svensk man eller kvinna författat vetenskapligt arbete, som kan betraktas
som "ett fullföljande av Finn Malmgrens vetenskapliga intressen och livsgärning" dvs.
meteorologiska undersökningar eller undersökningar inom vetenskapsgrenar, som står i
samband med meteorologin, såsom oceanografi, luftelektrisk forskning, glaciografi m.m., särskilt
undersökningar inom de arktiska områdena, de nordiska fjälltrakterna eller de nordiska haven.
2. Som anslag till en eller flera vetenskapsidkare som bidrag till utförande av sådana
undersökningar. Pris och anslag utdelas vart tredje år av en nämnd bestående av VästmanlandsDala nations inspektor, professorn i meteorologi samt en av teknisk- naturvetenskapliga
fakulteten utsedd medlem.
Malms, E (1942)
Till mindre bemedlade, studiebegåvade medicine studerande av Smålands nation. Nationens
allmänna stipendienämnd upprättar förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiater.
Utdelas för ett år i sänder och kan tilldelas samma person i sammanlagt åtta år.
Marins (1912)
Ett eller flera stipendier till manlig studerande, som är svensk medborgare och av svensk börd
både å fädernet och mödernet. Han skall vara från någon av följande delar av Sverige: Småland,
Öland, Östergötland med undantag för Norrköping och dess område, Västergötland med
undantag av den del, som hör till Göteborgs län, Närke, Västmanland, Södermanland och
Uppland med undantag av Stockholm och dess område. Från Stockholm kan sökande vara som
är avkomling av den gamla Mariaätten Schmidt, ursprungligen från Stralsund. Stipendiat skall
"för tillfället vara i behov av läkar- eller sanatorievård, dock inte obotligt sjuk utan förhoppning
finns att han kan återvinna sin hälsa". Företräde för behövande släkting, som uppbär stipendum
hela den tid han vistas vid universitet. Rektor beslutar om utdelning, belopp och tid för
stipendieinnehav efter förslag av professorn i medicin.
Martins (1914)
Till studerande, som är son till präst, lärare eller tjänsteman, som avlagt akademisk examen, i
första hand till flitig teologistuderande. Företräde oavsett nämnda villkor för manlig släkting.
Rektor utser stipendiat och stipendium får innehas i två år men kan efter förnyad ansökan
prolongeras i två år.
Materns von (1930)
Disponibel avkastning skall användas till främjande av juridiskt författarskap i Sverige. Får inte
tilldelas innehavare av ordinarie befattning eller docent.
Med fak psyk o neurol forskn (1954) *
Att främja vetenskaplig forskning inom psykiatri och neurologi främst beträffande de s.k.
funktionella nervsjukdomarna. Skall tilldelas vetenskapsidkare, som genom arbete eller forskning
i psykiatri eller neurologi gjort sig förtjänt därav och som är svensk medborgare. Utdelas av
medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden.
38
Melanderhjelms (1793)
Till begåvad studerande i matematik, astronomi eller matematisk fysik med företräde för
medlem av Stockholms nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av fakultetens
stipendiekommitté och får innehas i tre år.
Melanders, J (1928)
Till behövande studerande av Västgöta nation. Utdelas av nationens inspektor och kuratorer
samt två av de äldsta och två av de yngre studerande i nationen. Får uppbäras i högst tre år.
Mellqvists, L F (1863)
Till medellös, flitig studerande av Värmlands nation med företräde för teologistuderande,
vilkens föräldrar antingen har tillhört eller tillhör Karlstads stad. Skulle studerande från Karlstad
inte befinnas förtjänt av stipendium, får det för "en eller annan" termin utdelas till annan
välkänd studerande från Värmland. Stipendium utdelas av nationens inspektor i samråd med
dess stipendienämnd och får innehas i två år.
Mestertons (1901)
Till medicine studerande med företräde för den som särskilt vinnlagt sig om studier i någon av
de kirurgiska disciplinerna. Vid i övrigt lika meriter äger medlem av Uplands nation företräde.
Stipendium utdelas av medicinska fakulteten och får innehas i tre år.
Metallurgiska Linnéstiftelsen // (1908)
Disponibel avkastning skall användas för inköp av dyrbarare instrument eller på annat sätt till
understöd åt någon studerande, doktor eller docent, som vid institutionen för allmän kemi eller
vid någon annan institution vid Uppsala universitet sysselsätter sig med vetenskapliga
experimentella undersökningar i metallurgiskt syfte eller, om sådan icke finnes, med
vetenskapliga experimentella undersökningar i bergvetenskap eller närbesläktade ämnen. Medlen
disponeras av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens kemiprofessorer i samråd.
Mitanders (1843)
Till behövande, flitig studerande av Värmlands nation, som är infödd värmlänning eller
genomgått någon av gymnasieskolorna inom Karlstads stift. Nationens stipendienämnd lämnar
förslag till inspektor som utser stipendiat. Får uppbäras i tre år med två års prolongation om
särskilda skäl föreligger. Får inte uppbäras efter fyllda 30 år.
Molanders // og UU (1968)
Anslag utdelas årligen som understöd för cancerforskning till ograduerade forskare som är
antagna till forskarutbildningen vid medicinska fakulteten. Beslut om utdelning fattas av
medicinska fakultetens forskarutbildningsnämnd.
Molins (1723)
Till i första hand släkting till donator. Söker inte släkting tilldelas stipendium studerande av
Västmanlands-Dala nation av rektor. Får innehas i tre år.
Monsons (1931)
Till begåvad studerande vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som har kemi som
huvudämne. Utdelas årligen av rektor efter förslag av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens
stipendiekommitté.
39
Morings (2006)
Ett eller två stipendier till student verksam inom energiforskning (ej kärnkraft) och/eller
materialforskning. Sökande skall ha avlagt examen vid Uppsala universitet och vara svensk
student, född och uppvuxen i Sverige. Stipendium utdelas av teknisk-naturvetenskapliga
faklutetsnämnden.
Muréns (1884)
Till behövande, flitig studerande av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendium utdelas av nationens
inspektor och stipendienämnd. Får innehas i ett år med möjlighet till prolongation ett år efter
förnyad ansökan.
Myhrmans (1929)
Till studerande, som i examen medtager ämnet assyriologi. Finns ingen kvalificerad sökande vid
Uppsala universitet kan stipendium utdelas till sådan vid annan svensk högskola. Utdelas årligen
av rektor.
Måhrbecks (1942)
Till medellös studerande av Gotlands nation född på Gotland. Nationens stipendienämnd
uppför tre av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Utdelas för ett
år. Samma person må ej mer än tre gånger tilldelas stipendium.
Mörners (1940)
Till studerande av Uplands nation med företräde för sökande med meriter i svensk floristik.
Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och får innehas i två år.
Naeslunds, Gösta (1953)
Ett eller flera stipendier till yngre forskare verksamma inom ämnesområdet medicinsk och
fysiologisk kemi för personligt uppehälle, studieresa eller omkostnader för forskning.
Nasvells, Märta och Nicke // (1969)
Disponibel avkastning utdelas årligen eller minst vartannat år som stöd till forskning vid de
vuxenpsykiatriska klinikerna vid Uppsala universitets medicinska fakultet, företrädesvis till
biologiskt orienterad forskning rörande mentala sjukdomar av svårare och långvarig art, såsom
schizofrenisjukdomar, manisk-depressiva sjukdomar, andra depressiva tillstånd samt sjukdomar
uppkomna efter olika former av skador på nervsystemet. Medlen disponeras av den
vetenskaplige ledaren vid institutionen för psykiatri vid Akademiska sjukhuset.
Naumanns, Anna och Carlsons Bean // og (1974)
Den årliga disponibla avkastningen skall användas som understöd till ograduerade forskare som
är antagna till forskarutbildning vid medicinska fakulteten i Uppsala och som ägnar sig åt
medicinsk forskning med särskild inriktning på hjärt- och kärlsjukdomar. Utdelas av medicinska
och farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté.
Nesselii för finsk stud (1736)
Till begåvad, behövande finsk studerande med företräde för den som studerar historia, politik
eller statistik. Får innehas i fyra år med prolongation i ett, högst två år. Stipendiat utses av rektor.
40
Nesselii för S-N nation (1736)
Till begåvade, behövande studerande. Två stipendier till medlemmar av Södermanlands-Nerikes
nation med visst företräde för släkting. Företräde äger också de som studerar historia, politik
eller statistik. Släkting innehar stipendium i 14 år icke släkting i fyra år med möjlighet till
prolongation i ett, högst två år. Stipendiat utses av nationens inspektor.
Nesselii, Upl nation (1736)
Till begåvade, behövande studerande av Uplands nation, födda inom Uppsala län, företrädesvis
Fjärdhundra. Företräde för släkting. Företräde äger också de som studerar historia, politik eller
statistik. Släkting innehar stipendiet i 14 år icke släkting i fyra år med möjlighet till prolongation i
ett, högst två år. Stipendiat utses av nationens inspektor.
Nesselii, V-Dala nation (1736)
Till begåvade, behövande studerande. Två stipendier till medlemmar av Västmanlands-Dala
nation med visst företräde för släkting. Företräde äger också de som studerar historia, politik
eller statistik. Släkting innehar stipendium i 14 år icke släkting i fyra år med möjlighet till
prolongation i ett, högst två år. Stipendiat utses av nationens inspektor.
Netzelius // E L (1962)
Se Elsa Lundells stipendium
Nibelii (1850)
Till flitig studerande av Västmanlands-Dala nation. Stipendiat utses av rektor efter förslag av
nationens inspektor, kuratorer och seniorer. Får uppbäras i fyra år.
Nibelii minne (1906)
Till flitiga studerande av Västmanlands-Dala nation som varit närvarande vid universitetet i
minst fyra terminer. Utdelas valborgsmässoafton av nationernas närvarande hedersledamöter
och seniorer.
Nilsson-Aschans släktstip (1850) *
Till vid rikets universitet studerande släktingar till bergsrådet J.L. Aschan. Kurator, som utser
stipendiater, väljs genom Aschanska släkten. Stipendium får uppbäras till stipendiat fyllt 28 år,
dock med möjlighet efter särskild anhållan till två års prolongation.
Nilsson-Aschans, Smål nat (1850) *
Till behövande, flitig studerande av Smålands nation i Uppsala eller Lund med företräde för
släkting. Rektor utser stipendiat sedan nationens inspektor lämnat förslag. Får uppbäras i tre år
med möjlighet till två års prolongation.
Nilsson-Aschans, Ög nat (1850) *
Till behövande, flitig studerande av Östgöta nation i Uppsala eller Lund med företräde för
släkting. Beslut om stipendiater fattas av rektor efter förslag av vederbörande nations inspektor.
Får uppbäras i tre år med möjlighet till två års prolongation.
Nilssons, NE resestip (1945)
Resestipendium till studerande oberoende av nationstillhörighet för utrikes studier i klassisk
arkeologi. Utdelas av historisk-filosofiska fakulteten efter förslag av professorn i klassisk
arkeologi.
41
Nilssons, Nils Erik (1945)
Till studerande av Smålands nation tillhörande historisk-filosofisk eller språkvetenskaplig
fakultet. Hänsyn skall i främsta rummet tas till sökandes studiemeriter och behov av stipendium.
Den som ägnar sig åt studier av klassisk arkeologi eller de klassiska språken äger företräde.
Smålands nations inspektor och seniorskollegium utser stipendiat. Får uppbäras i tre år.
Nilssons, Sven A // (1989)
Ett eller flera stipendier till ograduerade forskare vid historiska institutionen. Vid bedömningen
bör särskild vikt fästas vid ådagalagd forskarskicklighet och vid val av stipendiat i första hand
komma ifråga forskare i äldre historia, perioden begränsad så att främre tidsgränsen sättes vid
1700-talets mitt. Stipendium utdelas årligen på höstterminen av institutionsstyrelsen efter
förslag av en av styrelsen utsedd nämnd.
Nissers för V-Dala nation (1877)
Till medellös, flitig studerande av Västmanlands-Dala nation. Stipendium utdelas av rektor efter
förslag av nationens inspektor, kuratorer, seniorer och juniorer. Får uppbäras i fem år med
högst tre års eventuell prolongation.
Nissers släktstipendier (1877) *
Till vid rikets universitet eller annan statlig högskola studerande släktingar till överstelöjtnant
W.A. Nisser eller krigsrådet S.C. Nisser, dock med företräde för studerande vid Uppsala
universitet. Stipendier utdelas i första hand till dem som åberopa närmaste släktskap, i andra
hand som meritstipendier. Vid lika meriter skall behov av stipendium vara avgörande. Får
uppbäras i fem år med högst tre års prolongation. Stipendium utdelas av rektor för ett år i taget
och förnyad ansökan skall lämnas efter särskild kungörelse i början av varje läsår.
Norbergs, Isac (1817) *
Till behövande och flitiga studerande av Norrlands nation "vilka icke redan äro i åtnjutande av
dylikt understöd", med företräde oavsett nation för släkting som studerar vid Uppsala eller
Lunds universitet. Stipendiat utses av nationens inspektor och ledamöter. Släkting uppbär
stipendium hela studietiden, annan i fyra år.
Norblads (1911)
Till förtjänt och behövande studerande av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendium utdelas av
nationens stipendienämnd och får innehas i två år med möjlighet till prolongation ett år i sänder;
sammanlagd tid för innehav dock högst fem år.
Nordins, Göran // UU (2006)
Fondens avkastning skall gå till begåvad, ej rik juris studerande vid Uppsala universitet som är
medlem i Upplands nation med företräde för sökande som är eller varit psykiskt eller fysiskt
sjuk. Sådan sökande behöver ej vara medlem i Upplands nation. Juridiska fakulteten skall utse
stipendiat/er) och fördela medlen.
Nordlanders (1842)
Till studerande av Norrlands nation som fyllt 18 år men inte 25 år, i första hand till sökande från
Medelpad i andra hand till sökande från Ångermanland. Rektor utser stipendiat efter förslag av
nationens seniorer och juniorer. Får uppbäras i fyra år.
Noréens, J E (1811)
Till skicklig studerande. Stipendium utdelas av rektor och får uppbäras i fyra år.
42
Noréns, A O (1873)
Till flitig recentior eller junior av Västgöta nation, född inom Skaraborgs län. Stipendium utdelas
av nationens kuratorer i samråd med seniorerna och får innehas i tre år.
Noréus resestipendium (1910)
Till flitig studerande vid Uppsala universitet som vid ansökningstillfället inte fyllt 25 år för
studier vid utländsk universitet eller läroanstalt. Utdelas vartannat år av rektor.
Nybergs, H S (1977)
I första hand till yngre forskare som vid Uppsala universitet utbildar sig inom något av de
ämnen som kan anses falla under benämningen Orientens, särskilt främre Orientens, språk och
kultur och som ådagalagt utmärkt, vetenskaplig begåvning. Sökande skall vara antagen till
forskarutbildningen eller ha avlagt doktorsexamen och därefter fortsätta sitt arbete för
uppnående av docentkompetens.
Om behörig yngre forskare saknas kan stipendiet tilldelas studerande på grundnivå, som skriver
magisteruppsats.
I undantagsfall kan stipendium delas mellan två, högst tre sökande. Stipendium utdelas vart
tredje år antingen som understöd eller som resebidrag.
Utdelning sker av en särskild nämnd. Vid val mellan sökande med likvärdiga meriter eller behov
kan företräde ges åt sökande med anknytning till Västmanland eller Dalarna.
Nybergs, J A (1893)
Till filosofie studerande av Västgöta nation med goda gymnasiebetyg i moderna eller klassiska
språk, historia eller filosofi med företräde för släkting utan avseende på nation, fakultet eller
kunskapsvillkor. Söker inte släkting skall stipendium i första hand tilldelas son till lärare vid
gymnasieskola i Borås i andra hand till studerande, som är född i Borås eller som gått i
gymnasieskola där. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd.
Släkting uppbär stipendium hela studietiden vid Uppsala universitet, övriga i fyra år.
Nygrens, OE o E (1970)
Till medlem av Värmlands nation som studerar historia med företräde framför annan
kompetent sökande för den som ägnar sig åt medeltidens historia och visat utmärkta
forskaranlag. Vid i övrigt lika studiemeriter eller särskild medellöshet äger ättlingar till donators
föräldrar företräde. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd och
får uppbäras hela studietiden av medeltidshistoriker av annan i tre år.
Nymans (1881)
Till flitiga medicine studerande, som tillhör Uplands nation med företräde för dem som är födda
i Uppsala stad och av borgerlig härkomst. Stipendium utdelas av medicinska fakulteten och får
uppbäras i högst fem år.
Nyströms Amerikastip (1947)
Till leg. läkare företrädesvis för kirurgiska studier i USA. Stipendiat skall någon tid under de
senaste fem åren före ansökningstidens utgång varit docent i kirurgi vid Uppsala universitet eller
innehaft befattning som läkare vid institutionen för kirurgi, thoraxkirurgiska avdelningen eller
institutionen för plastikkirurgi. Utdelas vartannat år av medicinska och farmaceutiska
fakultetsnämnden.
43
Nyströms, G (1945)
Till medicine studerande som visat god begåvning för läkarkallet och fullföljt sina studier på
oklanderligt sätt. Särskild hänsyn skall tas till sökandes ekonomiska behov, som efter fakultetens
prövning må kunna ges företräde framför högre utbildningsmeriter. Särskild företrädesrätt skall i
ömmande fall tillkomma sökande som är gift och har barn inom äktenskapet. Utdelas av
medicinska fakulteten för ett år i sänder; dock må ingen inneha stipendiet mer än fyra år.
Ohnés (1827)
I första hand till släkting i rakt nedstigande led till kyrkoherden i Börstil, J.E.Arpi, som studerar
vid något av rikets universitet. Söker inte släkting tilldelas stipendium till obemedlad, skicklig
studerande av Uplands nation. Nationens seniorer uppför tre av de sökande på förslag, varefter
lottning mellan dessa sker på allmänt landskap. Släkting uppbär stipendiet hela studietiden,
annan i fyra år.
Olsson-Borghs (1945)
Anslag utdelas till 1) drift, underhåll m.m. avseende forskningsstationen Brännholmen i Ånn. 2)
forskningsstipendier för studievistelse för behövande forskare för limnologiska studier i första
hand i Ånnsjöområdet 3) i den mån medel finns tillgängliga till belöning av forskare för
förtjänstfulla, publicerade arbeten baserade på naturvetenskapliga studier inom Ånnsjöområdet.
Olssons, Emil (1963)
Till behövande studerande av Östgöta nation som visat goda anlag och intresse för studier.
Nationens seniorskollegium uppsätter tre sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser
stipendiat. Utdelas på höstterminen och får uppbäras i två år.
Olssons, Petter (1891)
Till studerande av Värmlands nation, som är född inom Karlstads stift eller genomgått
gymnasieskola där. Företräde för släkting till donator. Bland övriga kompetenta sökande
"lämnas företräde åt dem som ägnat sig åt studiet av naturvetenskaperna". Värmlands nations
stipendienämnd utser stipendiat och fastställer tid för innehav.
Onämnds (1918)
Till behövande och flitig teologistuderande. Utdelas utan ansökan av teologiska fakulteten, som
även fastställer tid för innehav.
Oscar ll:s jubelfeststipendium (1877)
Årlig avkastning utdelas till yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som genom
vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt
vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet. Avseende må även kunna fästas vid ännu
oavslutat, men av vederbörande fakultet granskat och väl vitsordat arbete, som antages bli av
verkligt och framstående värde. Belöningen skall dock inte utbetalas om inte arbetet är
färdigställt inom två år. Finns två lika förtjänta må avkastningen delas lika mellan dem. Varje
fakultet äger att årligen före den 15 mars anmäla lämplig och förtjänt yngre vetenskapsidkare till
den kommitté som förbereder utdelandet. Kommittén, bestående av fakulteternas dekaner med
dekanus för juridiska fakulteten som sammankallande och ordförande, lämnar förslag till
konsistoriet, som beslutar om utdelning av belöning.
44
Oscariska (1823)
Till studerande, som är känd för utmärkt goda seder, flit och arbetsamhet samt minst två
terminer vistats vid universitetet. Företräde för studerande som härstammar från prostarna
Kalsenius och Petraeus i Söderbärke eller Eric Matsson Norberg född på Nordanåker i Tierp.
Stipendiat utses av rektor och stipendium får innehas i tre år med möjlighet till eventuell
prolongation i ett, högst två år.
Paasches (1943)
Till norsk medborgare, inskriven vid norskt universitet eller högskola och ej äldre än 25 år, för
studier vid Uppsala universitet under minst en termin. Stipendium utdelas av rektor .
Palmaers, C o H (1900)
Till flitig, obemedlad studerande av Smålands nation eller till studerande medlem av nationen
som p. g. a. sjukdom inte kan fullfölja studierna. Sökande som åberopar sjukdom skall lämna
läkarintyg. Stipendium utdelas av nationens allmänna stipendienämnd och får uppbäras för
studier i två år, för sjukdom ett år.
Palmaers, S (1783)
Till behövande studerande född i Linköpings stift och medlem av Östgöta nation med företräde
för släkting. Nationens inspektor och seniorer uppför tre sökande på förslag, varefter stipendiat
utses av rektor. Får innehas i sex år.
Palmbergs (1806)
Till flitiga studerande av Södermanlands-Nerikes nation som är födda inom Strängnäs stift eller i
någon av de församlingar som 1806 tillhörde Strängnäs stift. Två stipendiater bör "i synnerhet
beflita sig om sådana philologiske kunskaper, som lägga en säker grund för de theologiska" två
"må välja vilka vetenskapsyrken, hvartil de sig skickeligst pröfva". Stipendiater utses av rektor
efter förslag av nationens inspektor och stipendium får uppbäras i fem år och kan efter förnyad
ansökan prolongeras i ett år.
Palmes, Olof (1918)
Till vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som "bedriver forskningar ägnade att belysa
Finlands ställning inom de gamla svenska riket och dess insatser i vår samfällda historia och
kultur". Finns ingen sådan kan stipendium helt eller delvis utdelas som belöning åt svensk
forskare för utgivet arbete, som avser ett ämne ur Finlands senare historia. Utdelas vart tredje år
av en nämnd bestående av universitetets professorer och docenter i historia, professorn i
ekonomisk historia, historiska föreningens sekreterare och tre studerande, vilka utses av
nämnden. Vid val av stipendiat är nämnden obunden av inkomna ansökningar och formella
meriter.
Palmstruchs (1883)
Till manlig studerande med företräde för den som studerar botanik eller zoologi. Stipendium
utdelas av rektor efter förslag av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens stipendiekommitté och
får uppbäras i tre år.
Perssons, Axel W (1978)
Ett resestipendium för studerande eller forskare inom ämnet antikens kultur och samhällsliv.
Stipendiet avser resor i Grekland eller det grekiska Mindre Asien, gärna i anslutning till studier
vid Svenska Institutet i Athen. Utdelas årligen av professorn i ämnet.
45
Petterssons, Alfred (1919)
Till behövande och flitig teologistuderande av Uplands nation som är svensk medborgare och
född i Sverige av till börden svenska föräldrar. Stipendiat utses av nationens seniorer och
inspektor. Får innehas i tre år.
Petterssons, J för teologistud // (1894)
Till behövande teologistuderande född inom Växjö stift, som har för avsikt att avlägga
prästexamen. Förvaltas av Åseda församling.
Petterssons, PA och AA //og (1937)
Disponibels avkastning skall användas för att främja den medicinska forskningen vid Uppsala
universitet. Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakultsnämnden.
Pihlblads, Nils (1951)
Till obemedlad och välartad studerande av Uplands nation med företräde för den som med
goda vitsord studerar kemi och därefter för den som i övrigt idkar studier inom teknisknaturvetenskapliga fakulteten. Utdelas årligen av rektor efter förslag av Uplands nations
stipendienämnd. Får tilldelas samma person i högst tre år.
Pipers (1719)
Till medellös teologi-, juridik-, medicine och filosofie studerande samt en som studerar
matematik, med företräde för släkting. Rektor upprättar förslag till stipendiater, varefter dessa
utses av stipendiekurator, huvudmannen för ätten Piper. Får uppbäras i fyra år.
Pipers resestipendium (1719)
Utdelas vart fjärde år till medellös teologi-, juridik-, medicine och filosofie studerande samt en
som studerar matematik, med företräde för släkting. Rektor upprättar förslag till stipendiater,
varefter dessa utses av stipendiekurator, huvudmannen för ätten Piper.
Platins, O och A (1910)
Till flitig och behövande studerande av Göteborgs nation. Nationens seniorskollegium uppför
tre sökande på förslag, bland vilka nationens inspektor utser stipendiat. Får uppbäras i två år.
Sökande som tidigare haft stipendium kan komma ifråga på nytt men har inte företräde framför
övriga sökande.
Plengiérs (1944)
Till behövande, förtjänt medicine studerande med företräde för bröstarvingar till Lennart
Plengiér vilken fakultet de än tillhör. Stipendium utdelas av medicinska fakulteten och får
uppbäras i högst fem år.
Posses (1881)
Till behövande, flitig studerande av Stockholms nation. Utdelas utan ansökan av nationens
inspektor och båda kuratorer.
Possieths f Sthlm nat (1728)
Till behövande studerande av Stockholms nation född i Stockholm med företräde för släkting
oberoende av födelseort och nation. Ett av stipendierna tilldelas teologistuderande. Utdelas av
rektor efter förslag av nationens inspektor och får innehas i sju år.
46
Possieths f Upl nat (1728)
Till behövande studerande av Uplands nation född i Roslagen med företräde till två stipendier
för släkting oberoende av födelseort och nation. Ett av stipendierna tilldelas teologistuderande.
Utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och får innehas i sju år.
Quensels, Florence resestip (1918)
Till kvinnlig studerande för studier inom de humanistiska eller naturvetenskapliga
ämnesgrupperna vid engelskt universitet eller högre läroanstalt. Sökande skall de två näst
föregående läsåren ha varit inskriven vid Uppsala universitet. Stipendiat är skyldig att vistas i
England eller Skottland minst fyra månader. Utdelas på vårterminen vart fjärde år av rektor efter
förslag av professorerna i engelska. Kan tilldelas samma person högst två gånger i följd.
Rappes (1880)
Till en eller två släktingar på manliga linjen i rätt nedstigande led från donator som studerar vid
något av rikets universitet. Om släkting inte söker utgår stipendier i första hand till medellösa
teologistuderande som genomgått Fjellstedtska skolan i Uppsala i andra hand till andra
kvalificerade sökande. Rektor beslutar om utdelning. Förslag till utdelning till sökande utom
släkten skall lämnas av stiftelsen Fjellstedtska skolan. Släkting uppbär stipendiet i fyra år och kan
efter förnyad ansökan varje år beviljas prolongation obegränsat antal år. Icke släkting uppbär
stipendiet i två år med möjlighet att efter förnyad ansökan erhålla prolongation i två år. När
släkting anmäler sig för att erhålla stipendium är icke släkting skyldig att avstå det vid utgången
av den termin då anmälan gjordes.
Rapps (1942)
Till behövande studerande av Södermanlands-Nerikes nation som gjort sig känd för begåvning
och flit. Efter förslag av nationens inspektor och stipendienämnd utses stipendiat för ett år av
rektor. Kan tilldelas samma person högst tre läsår.
Reders // (1847)
Till behövande teologi-, medicin- och juridikstuderande som tillhör Östgöta nation och är födda
i Linköpings stift med företräde till två av stipendierna för teologie studerande. Företräde skall
även lämnas sökande som är född i Norrköping samt släkting till donator. Stiftelsen förvaltas av
stiftsstyrelsen, Linköpings domkapitel.
Reenstiernas (1960)
Till studerande inom medicinska fakulteten som tillhör Smålands eller Värmlands nation.
Företräde för studerande som ägnar sig åt bakteriologi, virologi eller immunologi. Stipendium
utdelas av rektor efter förslag av medicinska fakulteten och får innehas i tre år.
Regnells botaniska resestip (1859)
Resestipendier vid Uppsala universitet för botaniska studier; utdelas vart femte år av teknisknaturvetenskapliga fakulteten efter förslag av en nämnd bestående av representanter för botanik,
zoologi och farmakognosi med den till tjänsteåren äldste professorn inom de botaniska ämnen
som ordförande.
Regnells för medicine stud (1871)
Till förtjänt medicine studerande, som ej fyllt 28 år, med företräde för studerande av Uplands
nation om vederbörande i allt övrigt anses lika förtjänt som medsökande. Vid lika meriter i
övrigt får behovet av understöd fälla utslaget. Stipendiat utses av medicinska fakulteten. Får
uppbäras i fyra år med möjlighet till ett års prolongation.
47
Regnells för Uplands nation (1863)
Till studerande av Uplands nation som inte fyllt 28 år. Vid utdelning bör vid lika meriter
studerande, som ej är född i Roslagen komma i åtanke. En av Uplands nations seniorer och
juniorer vald förslagskommitté av sex seniorer och sex juniorer uppför under inspektors
ordförandeskap tre av de sökande på förslag, varvid endast i händelse av lika röstetal inspektor
avger en röst. Inom detta förslag utnämner inspektor stipendiat. Får uppbäras i tre år med högst
ett års prolongation.
Regnells större för med fak // og (1872)
Att befrämja det medicinska studiet vid Uppsala universitet. Utdelas av medicinska och
farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté.
Reimers (1797)
Till skicklig och behövande studerande, varannan gång av Östgöta och varannan gång av
Stockholms nation med företräde vid lika meriter och behov för släkting. Stipendium utdelas av
rektor efter förslag av respektive nations stipendienämnd och får innehas i fyra år.
Renströms (1867)
Till obemedlad och hoppingivande studerande. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i
tre år.
Rettigs (1880)
Till behövande och flitig studerande av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendium utdelas av
nationens stipendienämnd och får innehas i två år med ett års eventuell prolongation efter
förnyad ansökan.
Reuterdahls, H (1870)
Till behövande och flitig teologistuderande, som nyligen påbörjat sina studier, med företräde för
sökande som bland sina förfäder på fäderne- eller mödernesidan har en medlem av
Hammarskjöldska släkten under nr 135 i riddarhuset. Stipendiat utses av ärkebiskopen efter
förslag från teologiska fakulteten och får innehas i tre år.
Rhedins (1860)
Till behövande, flitig studerande, född antingen inom Vätle härad i Älvsborgs län eller inom
Tjörns härad i Bohuslän, varvid lika meriter studerande född inom Vätle härad har företräde,
liksom teologistuderande, som har för avsikt att tjänstgöra som präst. Finns inte sådan sökande
kan stipendium tilldelas någon annan medlem av Göteborgs nation dock med företräde för
teologistuderande. Rektor utser stipendiat efter yttrande av Göteborgs nation. Får enligt praxis
uppbäras i tre år.
Rhyzelii (1753)
Till behövande flitig studerande, helst prästbarn, som varit inskriven vid universitetet i minst ett
år, med företräde för släkting oavsett nation. Stipendium tilldelas varannan gång medlem av
Östgöta nation och varannan gång medlem av Västgöta nation. Utdelning sker av rektor efter
förslag av respektive nations stipendienämnd och stipendium får uppbäras i tre år med ett års
eventuell prolongation.
48
Ribbings (1881)
Till flitig och behövande studerande av Värmlands nation, som antingen själv eller vilkens far
eller mor är född inom Karlstads stift eller som genomgått gymnasieskola där, med företräde för
den som ägnar sig åt studier i klassiska språk, historia eller filosofi. Nationens inspektor och
stipendienämnd uppför tre av de sökande på förslag, varefter rektor utser stipendiat. Får
uppbäras i tre år med ett á två års prolongation efter förnyad ansökan, dock kan ingen erhålla
eller inneha stipendiet efter fyllda 26 år.
Richters, Ebba (1939)
Till mindre bemedlad lovande juridikstuderande, som är medlem av Stockholms nation. Utdelas
årligen av juridiska fakulteten.
Ridstip Nationellt (0)
Ridstipendium (Eric Lettes) kan sökas av aktiva heltidsstuderande vid universitet och högskolor
i landet för vidareutbildning inom ridsport. Både studie- och ridmeriter bedöms vid tilldelning
av stipendiet. Den som tidigare haft ridstipendium kan inte tilldelas detta på nytt.
Ridstipendier (0)
Ridstipendierna kan sökas av aktiva heltidsstuderande vid Uppsala universitet. Både studie- och
ridmeriter bedöms vid tilldelning av stipendierna. Den som tidigare haft ridstipendium kan inte
tilldelas detta på nytt.
Riksbankens jubel // (1868)
Till studerande, vilkens far är eller varit anställd vid Riksbankens huvudkontor. I brist på sådan
sökande kan ett av stipendierna tilldelas studerande av Stockholms nation. Stipendiat utses av
rektorsämbetet efter yttrande av Stockholms nations inspektor. Får uppbäras i två år med högst
två års prolongation. Fonden förvaltas av Riksbanken.
Rinmans mindre, Upl nat (1879)
Till medellös studerande av Uplands nation som utmärker sig genom flit och skicklighet.
Uplands nations röstberättigade ledamöter uppför tre av de sökande på förslag, varefter
nationens inspektor utser stipendiat. Får uppbäras i högst fyra år.
Rinmans större, Upl nat (1879)
Till medellös medicine studerande av Uplands nation som ämnar avlägga läkarexamen och helst
är född i Uppsala samt son till ämbets- eller tjänsteman. Uplands nations röstberättigade
ledamöter uppför tre av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Får
uppbäras i fyra, högst fem år.
Robsahms (1732)
Till studerande, som är infödda svenskar och tillhör Svenska kyrkan med företräde till ett av
stipendierna för släkting. Företräde ges därefter i första hand till dem som kommer från
landskapet Södermanland i andra hand till dem som är från Västerås eller Karlstads stift. Förtur
även till den i vars utbildning ingår geovetenskaper. Stipendium utdelas av rektor och får
uppbäras i sex år med möjlighet till förlängning i tre år vid studier utomlands.
49
Rosenhanes (1813)
Till studerande, "som i svenska historien och antikviteterna redan lagt god grund och vidare är
hågad att sig därutinnan förkovra". Vid lika kompetens äger den mest behövande företräde.
Historisk-filosofiska fakulteten uppför tre av de sökande på förslag, varefter stipendiat utses av
chefen för justitiedepartementet. Stipendiet får uppbäras så länge innehavaren studerar vid
Uppsala universitet och uppfyller gällande bestämmelser.
Rubenssons (1880)
Till synnerligen begåvad, flitig och behövande studerande av Göteborgs nation med företräde
för den som tillhör filosofiska, juridiska eller medicinska fakulteten samt bland lika meriterade
för den som är uppfödd i staden Göteborg. Nationens seniorskollegium uppför tre av de
sökande på förslag, varefter inspektor utser stipendiat. Får innehas i två år, efter förnyad
ansökan ytterligare två år samt då synnerliga skäl föreligger ytterligare ett till två år.
Ledigförklaras av Göteborgs nations förste kurator.
Rudbergs, A och M (1964)
Stipendier utdelas årligen för att stimulera forskning beträffande de reumatiska och allergiska
sjukdomarna, i första hand till ograduerade, och i andra hand till graduerade forskare inom
medicinska fakulteten. Beslut fattas av forskarutbildningskommittén inom det medicinska och
farmaceutiska utbildningsområdet resp. medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Stiftelsen förvaltas av Nordea.
Rudins, G A (1956)
Till studerande av Värmlands nation i första hand till släkting i andra hand till annan studerande
vid nationen. Företräde för den som studerar nordiska språk och engelska språket. Rektor
beslutar om utdelning efter förslag från Värmlands nations stipendienämnd och stipendiet får
behållas hela studietiden dock är icke släkting skyldig avstå det när släkting söker.
Rundlunds (1917)
Till behövande och förtjänt studerande med goda kunskaper i matematik eller fysik. Stipendium
utdelas av rektor och får uppbäras i två år med eventuell prolongation i sammanlagt högst tre år.
Rydbergs, M (1810)
Till flitig, medellös studerande av Västgöta nation; ett stipendium till teologistuderande och ett
stipendium till medicine studerande helst från Borås. Stipendium får uppbäras från 20 års ålder
till 25 års ålder och utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor.
Rydéns (1807)
Till behövande teologistuderande, varannan gång av Gästrike-Hälsinge nation och varannan
gång av Smålands nation, som fyllt 21 år och helst någon som förkovrar sig i hebreiska. Utdelas
årligen av rektor efter förslag av respektive nations inspektor.
Rystedts (1856)
Växelvis i tre år till medellös teologistuderande och i tre år till medellös medicine studerande.
Stipendium utdelas av rektor.
50
Rönnows resestipendium (1787)
Resestipendium till medicine studerande, som inger de största förhoppningar om framtida
forskningsverksamhet särskilt inom något av de till de teoretiska disciplinerna hörande ämnena.
Utdelas varje vårtermin av medicinska och farmaceutiska fakulteternas
forskarutbildningskommitté.
Sasakawa Fellowship Fund // (1988)
Stipendier för att främja yngre samhällsvetenskapliga forskares möjligheter att vistas vid
forskningsinstitution i utlandet. Stipendium utdelas för ett år i sänder men kan tilldelas samma
person högst tre år. Behörig att söka stipendium är den som 1) avlagt doktorsexamen inom
samhällsvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet eller 2) har tjänst knuten till institution
inom samhällsvetenskapliga fakulteten eller 3) innehar forskningsanslag knutet till institution vid
samhällsvetenskapliga fakulteten.
Schedins, Edvin och Märta // og (1986)
Disponibel avkastning skall användas till bestridande av kostnader för cancerforskning. Utdelas
av medicinska och farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté.
Schevens von (1948)
Till obemedlad teologistuderande av Västmanlands-Dala nation. Stipendium utdelas av rektor
efter förslag av nationens stipendienämnd och får innehas hela studietiden.
Schimmelpfennigs, C F V (1925)
1. I första rummet till främjande av undervisning i farmaceutisk kemi och galenisk farmaci. 2. I
andra rummet för stödjande av undervisningen i socialfarmaci och 3. Till bekostande, helt eller
delvis, av studieresa för någon av fakultetens lärare, när farmaceutiska fakultetsstyrelsen prövar
resans ändamål vara av avgjord nytta för undervisningen. Utdelas av medicinska och
farmaceutiska fakultetsnämnden.
Schlachters (1950)
Till behövande teologistuderande. Utdelas årligen av teologiska fakulteten. Kan efter förnyad
ansökan prolongeras i ett eller två år.
Schuberts, Nils och Märta // (1965)
Att stödja medicinsk vetenskap och forskning vid Uppsala universitet, med särskild inriktning
på hjärt- och kärlsjukdomar. Utdelning sker av en nämnd bestående av dekanus för medicinska
fakulteten och två ledamöter som utses av rektor, varav en ledamot skall vara företrädare för
den klinisk-fysiologiska forskningen vid universitetet.
Sederholms för med fak (1847)
Ett stipendium till skicklig, mindre bemedlad studerande, som vid ansökningstidens utgång inte
fyllt 25 år. Företräde vid i övrigt lika förhållanden tillkommer svensk eller finsk släkting till
donator. Stipendium får uppbäras i tre år och utdelas av rektor.
Sederholms, farm fak (1847)
Ett stipendium till skicklig, mindre bemedlad studerande, som vid ansökningstidens utgång inte
fyllt 25 år. Företräde vid i övrigt lika förhållanden tillkommer svensk eller finsk släkting till
donator. Stipendium får uppbäras i tre år och utdelas av rektor.
51
Sederholms, hist-fil fak (1847)
Ett stipendium till skicklig, mindre bemedlad studerande, som vid ansökningstidens utgång inte
fyllt 25 år. Företräde vid i övrigt lika förhållanden tillkommer svensk eller finsk släkting till
donator. Stipendium får uppbäras i tre år och utdelas av rektor.
Sederholms, nordiska (1847)
Ett eller flera stipendier till studerande, docenter och andra företrädelsevis yngre
vetenskapsidkare vid universitetet för resor inom landet eller till Danmark, Finland, Island eller
Norge. Ledigkungöres årligen och utdelas av rektor.
Sederholms, samhv fak (1847)
Ett stipendium till skicklig, mindre bemedlad studerande, som vid ansökningstidens utgång inte
fyllt 25 år. Företräde vid i övrigt lika förhållanden tillkommer svensk eller finsk släkting till
donator. Stipendium får uppbäras i tre år och utdelas av rektor.
Sederholms, sprvet fak (1847)
Ett stipendium till skicklig, mindre bemedlad studerande, som vid ansökningstidens utgång inte
fyllt 25 år. Företräde vid i övrigt lika förhållanden tillkommer svensk eller finsk släkting till
donator. Stipendium får uppbäras i tre år och utdelas av rektor.
Sederholms, tek-nat fak (1847)
Ett stipendium till skicklig, mindre bemedlad studerande, som vid ansökningstidens utgång inte
fyllt 25 år. Företräde vid i övrigt lika förhållanden tillkommer svensk eller finsk släkting till
donator. Stipendium får uppbäras i tre år och utdelas av rektor.
Sederholms, teol fak (1847)
Ett stipendium till skicklig, mindre bemedlad studerande, som vid ansökningstidens utgång inte
fyllt 25 år. Företräde vid i övrigt lika förhållanden tillkommer svensk eller finsk släkting till
donator. Stipendium får uppbäras i tre år och utdelas av teologiska fakulteten.
Sederholms, utrikes (1847)
Ett eller flera stipendier till vetenskapsidkare vid universitetet, dock inte ordinarie lärare eller
tjänsteman. Visst företräde för resor av större omfattning. Resestipendierna ledigkungörs årligen
och utdelas av rektor.
Segrells (1805)
Till skicklig, behövande studerande med företräde för släkting. Om släkting inte söker utgår
stipendium till "af det hedervärda Bondeståndets söner" eller i brist därav till studerande "af det
så kallade Ofrälse Ståndet". Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor
och får innehas i fyra år.
Selggrens (1893)
Till behövande för goda seder och vetenskapligt anlag känd studerande av Gästrike-Hälsinge
nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och får innehas i tre år
med möjlighet till prolongation ytterligare två år.
Sellbergs (1944)
Till behövande, flitig och begåvad studerande av Västmanlands-Dala nation. Stipendium utdelas
av rektor efter förslag av nationens seniorskollegium och får enligt praxis uppbäras i tre år.
52
Sernanders (1931)
Disponibel avkastning utdelas för stödjande av forskning inom följande ämnesområden: 1.
Botaniken särskilt inom växtgeografi, inkl. växtsociologi, inom ekologi och den ekologiska
morfologin samt inom lichenologi; 2. Kvartärgeologi särskilt torvmosseforskning, florans,
faunans och klimatets historia, jordartsgenetik och markläran; 3. Kulturhistorien t. ex.
fältarkeologi, hortikulturhistoria, Linnéhistoria och dylikt även till utredningar i frågor rörande
naturskydd och hembygdsvård. Forskningsstipendier utgår till studerande och forskare vid
Uppsala universitet för forskningsresor inom eller utom Sverige för fält- och
laboratorieutrustning samt för bearbetningskostnader. Utdelas årligen av rektor efter förslag av
en särskild nämnd.
Sernskjölds (1795)
Till flitig studerande, helst av Västmanlands-Dala nation, som vinnlägger sig om i synnerhet det
latinska språket med företräde för släkting. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i sex år.
Sjöbergs (1948)
Till välförtjänta, obemedlade studerande tillhörande Västgöta nation. Stipendium utdelas av
nationens stipendienämnd och får uppbäras i två år.
Sjöbrings allmänna (1825)
Stipendium till behövande studerande i klassiska språk eller semitiska språk. Då stipendium
tilldelas studerande i semitiska språk skall hebreiska ingå. Stipendium utdelas av rektor. Får
uppbäras i tre år.
Sjöbrings för Smål nation (1825)
Två stipendier till behövande studerande i klassiska språk eller semitiska språk. Då stipendium
tilldelas studerande i semitiska språk skall hebreiska ingå. Stipendierna tilldelas medlemmar av
Smålands nation och utdelas av rektor efter förslag av nationens allmänna stipendienämnd. Får
uppbäras i tre år.
Sjödahls (1890)
Till medellös och flitig teologistuderande tillhörande Uplands nation. Stipendium utdelas av
nationens inspektor och får uppbäras i tre år.
Sjögrens (1806)
Till behövande teologistuderande av Smålands nation, som varit student i tre eller två år och
uppnått 22 års ålder och som ämnar tjänstgöra som präst i Växjö stift och är bondson/dotter
eller prästson/dotter från Växjö stift, med företräde för den som studerat vid gymnasium i
Växjö och främst den som där under fyra år i följd bedrivit studier. Söker inte bondson/dotter
eller prästson/dotter kan stipendium tilldelas annan sökande som uppfyller övriga krav.
Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens seniorskollegium och får innehas i två år.
Sjömans, Carl Birger (1934)
Till skötsam, behövande studerande i kursen för apotekarexamen vid Uppsala universitet.
Stipendiet delas ut av farmaceutiska fakulteten.
Sjöströms, Monica // (2000)
För forskning inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Stiftelsen skall verka för
sitt ändamål genom att premiera unga forskare. Utdelas av medicinska och farmaceutiska
fakultetsnämnden.
53
Skarstedts (1877)
Till medlem av Göteborgs nation varannan gång helst till teologistuderande. Stipendium utdelas
av rektor efter förslag från nationen och får uppbäras i två år.
Skoglunds, Frida och Karl // og (1959)
Donationen avser forskning av reumatiska och allergiska sjukdomar. Anslag utdelas av
medicinska fakulteten.
Sleincours (1784)
Till skicklig och behövande studerande av Östgöta nation. Stipendium utdelas av rektor efter
förslag från nationens inspektor och får innehas i tre år.
Smiths /UU (1968)
Till i första hand indologisk språkforskning, i andra hand andra skeden av den indiska
språkutvecklingen än sanskrit och i tredje hand sådan jämförande indoeuropeisk språkforskning
som kan bedrivas med anknytning till germansk, romersk eller keltisk språkforskning.
Stipendium utgår dels för studier avseende grundexamen, dels forskarutbildning och
postdoktoral utbildning samt resestipendier. Utdelas av rektor efter förslag av
språkvetenskapliga fakulteten.
Sollenii (1725)
Till behövande, skicklig studerande med företräde för 1. Studerande av adlig börd främst för
sökande som tillhör släkten Tilas eller som är äldst och närmast släkt med den siste av släkten
Tilas. 2. Prästson/dotter född i Fjärdhundra och inskriven i Uplands nation. 3. Växelvis till
borgarson/dotter född i Enköping, Sigtuna, Öregrund, Östhammar eller Norrtälje och inskriven
i Uplands nation respektive borgarson/dotter född i Härnösand och inskriven i Norrlands
nation. 4. Lappmansson/dotter från Lappland. Stipendium utdelas av rektor och kan inte
tilldelas sökande som fyllt 25 år med undantag av stipendium till lappmansson/dotter som får
tilldelas sökande som fyllt 25 år. Får uppbäras i sju år.
Sparfelts (1695)
Till behövande studerande med företräde för släkting. Stipendium utdelas av rektor och får
innehas i sex år.
Sparres, G A (1917)
Till behövande manlig studerande tillhörande Stockholms, Västgöta eller Västmanlands-Dala
nation med företräde för sökande som har examen från Södra latinläroverket i Stockholm eller
som är från Norra Fågelås, Husaby, Ova eller Skälvums socknar i Västergötland eller Nedan
Siljans domsaga i Dalarna. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i tre år.
Stagnells (1853)
Till flitig, behövande studerande av Norrlands nation, som är född inom Härnösands eller Luleå
stift. Nationens stipendienämnd upprättar av inspektor godkända förslag, varefter rektor utser
stipendiat. Får innehas i tre år med möjlighet till ett eller två års prolongation.
Stahres, Ludvig (1909)
Till studerande som har för avsikt att avlägga apotekarexamen vid Uppsala universitet och visat
god flit och goda kunskaper i farmaceutisk kemi. Utdelas vartannat år av farmaceutiska
fakulteten.
54
Stalins (1921)
Till filosofie licentiat tillhörande Västgöta nation som bidrag till tryckning av doktorsavhandling.
Stipendiet utdelas i sin helhet med för läsåret disponibelt belopp. Anmäler sig inte sådan
sökande tilldelas stipendium flitig teologie eller filosofie kandidat, som ämnar avlägga
licentiatexamen och tillhör nationen. I sistnämnda fall får stipendiet innehas i två år med
möjlighet till prolongation i ett år. Stipendiat utses av nationens inspektor efter samråd med
nationens seniorskollegium.
Starbäcks (1876)
Ett eller flera stipendier till studerande som visat "utmärkta framsteg i studium av Historien".
Stipendium utdelas av rektor efter förslag av historisk- filosofiska fakulteten och
samhällsvetenskapliga fakulteten samt får innehas i tre år med möjlighet till prolongation ett år.
Stavenows (1929)
Till begåvad, flitig och behövande studerande av Stockholms nation, som minst ett år tillhört
nationen och för vilken det vid ansökningstiden utgång inte är mer än fem år sedan
gymnasieexamen avlagts (värnpliktstiden ej inräknad). Stipendium utdelas av nationens
seniorskollegium och inspektor efter förslag av nationens stipendienämnd och får uppbäras i tre
år.
Staves (1922)
Till teologistuderande som visat framstående insikter i Gamla testamentets exegetik. Utdelas på
vårterminen utan ansökan av teologiska fakulteten efter förslag av professorn i Gamla
testamentets exegetik. Får uppbäras i tre år.
Stecksén-Norbergs (1831)
Till flitig studerande av Norrlands nation, som är född och uppvuxen i Norrbottens,
Västerbottens, Västernorrlands eller Jämtlands län. Under för övrigt lika förhållanden kan
behörig hänsyn tas till sökandes ekonomiska ställning. Får inte innehas tillsammans med annat
stipendium inom nationen. Nationens stipendienämnd uppför tre av de sökande på förslag,
varefter stipendiat utses av rektor. Får innehas i tre år.
Steens, L o I (1996)
Stipendium till förtjänt och behövande studerande av Uplands och Norrlands nationer. Utdelas
årligen av rektor. Stipendium kan tilldelas samma person i högst två år.
Stenbergers, Mårten // (1985)
Till främjandet av vetenskaplig forskning inom nordeuropeisk arkeologi. Understöd kan ges
för olika slag av forskningsuppgifter, för studieresor och för främjande av internationella
forskningskontakter. Anslag utdelas efter beslut av en särskild nämnd. Nämndens ordförande är
professorn i arkeologi.
Stenbergs (1867)
Till flitig studerande av Gotlands nation, som fyllt 18 men inte 25 år. Nationen upprättar
förslag, varefter inspektor utser stipendiat. Får innehas i tre år.
55
Stenhammars (1836)
Till studerande av Östgöta nation som inte fyllt 25 år och som varit inskriven vid universitetet
minst två terminer samt gjort sig känd för "allvarlig håg för litterär bildning och vetenskapliga
framsteg" med företräde för släkting. Stipendium utdelas av nationens inspektor efter förslag av
nationens stipendienämnd och får innehas i fyra år med ett á två års prolongation vid utrikes
resa.
Stenholms, T resestip (1963)
Till läkare, vilka avlagt examen vid Uppsala universitet och därefter förvärvat gedigen kirurgisk
utbildning, att bedriva kirurgiska studier, däri inbegripet studier inom kirurgiens
specialdiscipliner, i Tyskland, Österrike eller Schweiz. Utdelas vartannat år av medicinska och
farmaceutiska fakultetsnämnden efter förslag av professorn i kirurgi.
Stenholms, W resestip (1967)
Till studerande vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet för studieresa i
utbildningssyfte inom Europa. Högst tio stipendier utdelas av fakulteten vartannat år.
Sthlm nations jubelfeststip (1900)
Till begåvad, flitig och behövande studerande, som är medlem av Stockholms nation.
Stipendium utdelas årligen av nationens stipendienämnd och kan tilldelas samma person högst
två år.
Stieglers, "Hist et Antiq" (1720)
Till meddellös, flitig studerande som är född i Östergötland eller Västergötland och som
studerar arkeologi, historia eller ekonomisk historia. När stipendium uppburits i sex år utgår
efter särskild ansökan resestipendium som får disponeras i två år. Uppstår ledighet innan
stipendium innehafts hela stipendietiden sex år kungörs det ledigt och tillsätts med ny
innehavare inom den klass där vakansen uppstått. Stipendium utdelas av rektor.
Stieglers, "Phil et Ling" (1720)
Till meddellös, flitig studerande som är född i Östergötland eller Västergötland och som
studerar språk. När stipendium uppburits i sex år utgår efter särskild ansökan resestipendium
som får disponeras i två år. Uppstår ledighet innan stipendium innehafts hela stipendietiden sex
år kungörs det ledigt och tillsätts med ny innehavare inom den klass där vakansen uppstått.
Stipendium utdelas av rektor.
Stieglers, f i Uppl el Sthlm (1720)
Två stipendier utan avseende på studieinriktning till medellös, flitig studerande; ett stipendium
till sökande född i Uppland och ett till sökande född i Stockholm. När stipendium uppburits i
sex år utgår efter särskild ansökan resestipendium som får disponeras i två år. Uppstår ledighet
innan stipendium innehafts hela stipendietiden sex år kungörs det ledigt och tillsätts med ny
innehavare inom den klass där vakansen uppstått. Stipendium utdelas av rektor.
Stieglers, teol f i Ångermanl (1720)
Till medellös, flitig teologistuderande född i Ångermanland. När stipendium uppburits i sex år
utgår efter särskild ansökan resestipendium som får disponeras i två år. Uppstår ledighet innan
stipendium innehafts hela stipendietiden sex år kungörs det ledigt och tillsätts med ny
innehavare inom den klass där vakansen uppstått. Stipendium utdelas av rektor.
56
Stieglers, teol stud f i Sthlm (1720)
Till meddellös, flitig, teologistuderande född i Stockholm. När stipendium uppburits i sex år
utgår efter särskild ansökan resestipendium som får disponeras i två år. Uppstår ledighet innan
stipendium innehafts hela stipendietiden sex år kungörs det ledigt och tillsätts med ny
innehavare inom den klass där vakansen uppstått. Stipendium utdelas av rektor.
Stjernas, Knut (1914) *
Till studerande vid Uppsala eller Lunds universitet som understöd för undersökning eller för
utgivande av vetenskapligt arbete rörande förhistorisk arkeologi eller något närgränsande
forskningsområde inom annan vetenskap. Sökes årligen vid universitetet i Uppsala respektive
Lund. Historisk-filosofiska fakulteten lämnar förslag, varefter Vitterhets-, Historie- och
Antikvitetsakademien utser stipendiat. På förslag av stipendieinspektor kan stipendium även
utdelas utan ansökan som belöning för redan utgivet arbete om författaren är i behov av
understöd.
Stjernecreutz resestip (1794)
Till innehavare av Stjernecreutz´ stipendium för medicine eller filosofie studerande.
Stipendiaterna underrättas om möjlighet att efter särskild ansökan komma ifråga till
resestipendium.
Stjernecreutz, hist-fil fak (1794)
Till flitiga studerande inom historisk-filosofiska fakulteten som varit inskrivna vid Uppsala
universitet minst två terminer och i ansökan styrker kunskaper i latin på minst gymnasienivå.
Företrädesrätt oberoende av fakultet tillkommer släkting. Förtur äger också de som är barn av
"adelsman, präst, borgare eller annan s.k. Ståndsperson". Vid lika meriter i övrigt skall avseende
fästas vid medellöshet. Vederbörande fakultet upprättar förslag på tre sökande, varefter
stipendiat utses genom lottning i universitetets stipendienämnd. Stipendium får uppbäras i fyra
år.
Stjernecreutz, jur fak (1794)
Till flitiga juridikstuderande som varit inskrivna vid Uppsala universitet minst två terminer och i
ansökan styrker kunskaper i latin på minst gymnasienivå. Företrädesrätt oberoende av fakultet
tillkommer släkting. Förtur äger också de som är barn av "adelsman, präst, borgare eller annan
s.k. Ståndsperson". Vid lika meriter i övrigt skall avseende fästas vid medellöshet. Fakulteten
upprättar förslag på tre sökande, varefter stipendiat utses genom lottning i universitetets
stipendienämnd. Stipendium får uppbäras i fyra år.
Stjernecreutz, med fak (1794)
Till flitiga medicine studerande som varit inskrivna vid Uppsala universitet minst två terminer
och i ansökan styrker kunskaper i latin på minst gymnasienivå. Företrädesrätt oberoende av
fakultet tillkommer släkting. Förtur äger också de som är barn av "adelsman, präst, borgare eller
annan s.k. Ståndsperson". Vid lika meriter i övrigt skall avseende fästas vid medellöshet.
Fakulteten upprättar förslag på tre sökande, varefter stipendiat utses genom lottning i
universitetets stipendienämnd. Stipendium får uppbäras i fyra år.
57
Stjernecreutz, samhvet fak (1794)
Till flitiga studerande inom samhällsvetenskapliga fakulten som varit inskrivna vid Uppsala
universitet minst två terminer och i ansökan styrker kunskaper i latin på minst gymnasienivå.
Företrädesrätt oberoende av fakultet tillkommer släkting. Förtur äger också de som är barn av
"adelsman, präst, borgare eller annan s.k. Ståndsperson". Vid lika meriter i övrigt skall avseende
fästas vid medellöshet. Vederbörande fakultet upprättar förslag på tre sökande, varefter
stipendiat utses genom lottning i universitetets stipendienämnd. Stipendium får uppbäras i fyra
år.
Stjernecreutz, sprvet fak (1794)
Till flitiga studerande inom språkvetenskapliga fakulteten som varit inskrivna vid Uppsala
universitet minst två terminer och i ansökan styrker kunskaper i latin på minst gymnasienivå.
Företrädesrätt oberoende av fakultet tillkommer släkting. Förtur äger också de som är barn av
"adelsman, präst, borgare eller annan s.k. Ståndsperson". Vid lika meriter i övrigt skall avseende
fästas vid medellöshet. Fakulteten upprättar förslag på tre sökande, varefter stipendiat utses
genom lottning i universitetets stipendienämnd. Stipendium får uppbäras i fyra år.
Stjernecreutz, tek-nat fak (1794)
Till flitiga studerande inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som varit inskrivna vid
Uppsala universitet minst två terminer och i ansökan styrker kunskaper i latin på minst
gymnasienivå. Företrädesrätt oberoende av fakultet tillkommer släkting. Förtur äger också de
som är barn av "adelsman, präst, borgare eller annan s.k. Ståndsperson". Vid lika meriter i övrigt
skall avseende fästas vid medellöshet. Fakulteten upprättar förslag på tre sökande, varefter
stipendiat utses genom lottning i universitetets stipendienämnd. Stipendium får uppbäras i fyra
år.
Stjernecreutz, teol fak (1794)
Till flitiga teologistuderande som varit inskrivna vid Uppsala universitet minst två terminer och i
ansökan styrker kunskaper i latin på minst gymnasienivå. Företrädesrätt oberoende av fakultet
tillkommer släkting. Förtur äger också de som är barn av "adelsman, präst, borgare eller annan
s.k. Ståndsperson". Vid lika meriter i övrigt skall avseende fästas vid medellöshet. Fakulteten
upprättar förslag på tre sökande, varefter stipendiat utses genom lottning i universitetets
stipendienämnd. Stipendium får uppbäras i fyra år.
Stockholms nations (1932)
Till obemedlad, flitig studerande, som är medlem av Stockholms nation. Stipendium utdelas
årligen av nationens stipendienämnd och kan tilldelas samma person högst tre år.
Strandbergs (1786)
Till behövande, icke adlig, medicine studerande, som fyllt 19 år men inte 25 år och tillhör
Östgöta nation med företräde för släkting. Stipendiat utses av medicinska fakulteten efter förslag
från Östgöta nations inspektor och kuratorer. Söker inte medicine studerande eller släkting kan
stipendium tilldelas icke adlig sökande som studerar ekonomi, naturvetenskap eller matematik
samt tillhör nationen. Sådan stipendiat utses av rektor efter förslag av nationen. Får uppbäras i
fyra år.
Strömbäcks (1914)
Till medicine studerande som minst ett läsår bedrivit studier vid medicinska fakulteten i Uppsala
och med företräde för sökande som har gymnasieexamen från Vasaskolan i Gävle. Stipendium
utdelas av medicinska fakulteten och får innehas högst fyra år.
58
Studentkårens resestip (1864)
Ett eller flera resestipendier till studerande vid Uppsala universitet för vistelse i Norge,
Danmark, Finland eller Island för att där minst en termin bedriva studier som främjar
kunskapen om de nationella förhållandena, alternativt bedriva studier i ämnen ej tillgängliga vid
universitet och högskolor i Sverige. Hänsyn skall tas till sökandes ekonomiska ställning. Utdelas
årligen av rektor.
Sundbergs för stud t fil dr (1895)
Till studerande som är antagen till forskarutbildningen för att avlägga filosofie doktorsexamen.
Utdelas växelvis av historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknisknaturvetenskapliga fakulteterna. Får innehas i tre år.
Sundbergs, E (1946)
Till begåvad och flitig studerande, som är svensk medborgare och medlem av Norrlands nation.
Företräde för studerande som är född inom Västernorrlands eller Jämtlands län och avlagt
examen vid gymnasium i Sundsvall eller Härnösand. Utdelas på höstterminen för ett år. Samma
studerande kan tilldelas stipendium högst fyra läsår, dock med möjlighet att om särskilda skäl
föreligger erhålla förlängning i ytterligare två år. Stipendiat utses av rektor. För stipendium till
medlem av Norrlands nation skall nationens stipendienämnd lämna av inspektor godkänt
förslag till stipendiater.
Sundbergs, E släktstip (1946)
Till begåvad och flitig studerande, som är svensk medborgare och avkomling till donators
föräldrar. Samma studerande kan tilldelas stipendium högst fyra läsår, dock med möjlighet att
om särskilda skäl föreligger erhålla förlängning i ytterligare två år. Stipendiat utses av rektor.
Sundbergs, Gbg nation (1895)
Till behövande och flitig teologistuderande av Göteborgs nation. Stipendium utdelas av
teologiska fakulteten och får innehas i tre år.
Sundbergs, Sthlm, Upl, G-H nat (1895)
Till behövande och flitig teologistuderande av Stockholms, Uplands eller Gästrike- Hälsinge
nation. Stipendium utdelas av teologiska fakulteten och får innehas i tre år.
Sundbergs, Värml nation (1895)
Till behövande och flitig teologistuderande av Värmlands nation. Stipendium utdelas av
teologiska fakulteten och får innehas i tre år.
Sundblads (1881)
Till flitig och verkligt behövande studerande av Västgöta nation. Nationens inspektor uppför tre
av de sökande på förslag, varefter stipendiat utses av rektor. Får uppbäras i tre år med ett års
eventuell prolongation.
Sundlers (1798)
Till medellös studerande, som "vinnlägger sig om att vara Herrans efterföljare i Lära och
Lefverne", med företräde för släkting. Stipendiat utses av stipendiets kurator, som skall vara en
av donators efterkommande. Får uppbäras i tre år.
59
Sundquists, Astrid och David // og (1982)
Disponibel avkastning utdelas till forskare inom hjärt-, blod- och reumatiska sjukdomar, i första
hand till svensk medborgare. Avkastningen får användas till resestipendier. Utdelas av
medicinska och farmaceutiska fakulteternas forskarutbildningskommitté.
Sunefelts, Anna (1967)
Till skötsam teologistuderande, som tillhör Östgöta nation. Stipendium utdelas av rektor efter
förslag av teologiska fakulteten och får innehas i två år.
Swahns (1920)
Till välartad och begåvad teologistuderande av Uplands nation. Stipendium utdelas årligen av
nationens seniorskollegium och kan tilldelas samma person i högst tre år.
Svanbergs, Jöns (1887)
Till verkligt behövande och särdeles lovande studerande. Stipendium utdelas av rektor och får
innehas i tre år.
Swartlings (1918)
Till behövande studerande av Östgöta nation, som genom flit och goda framsteg gjort sig
förtjänt av uppmuntran, med företräde för släkting. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av
nationens inspektor och får innehas i tre år.
Swartz (1931)
Till understöd av vetenskaplig forskning eller undervisning vid Uppsala universitet. Utdelas vart
tredje år av rektor.
Swederi (1895)
Till för flit och goda seder känd medicine studerande av Västmanlands-Dala nation, med
företräde, oavsett nation, för släkting. Stipendium utdelas av rektor och får innehas hela
studietiden vid Uppsala universitet.
Svensson-Bissmarcks (1886)
Till studerande av Smålands nation född i Växjö stift med företräde för släkting. Stipendium
utdelas av nationens seniorskollegium och får innehas i tre år.
Svenssons, Aron (1933)
Vartannat år till någon för fysik och vartannat år till någon för fysikalisk kemi intresserad och
begåvad forskarstuderande eller nydisputerad forskare för arbeten under den tid vederbörande
varit forskarstuderande. Utdelas av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens stipendiekommitté
utan ansökan efter förslag av professorerna i fysik och fysikalisk kemi. Stiftelsen förvaltas av
Stockholms universitet.
60
Sylvéns (1917) *
Till den mest behövande av flitiga och lovande medicine studerande av Västgöta nation.
Företräde, oavsett nation, för sökande som utbildar sig till läkare och har till Svenska Kyrkans
mission anmält intresse för framtida tjänst inom missionen och också av missionen bedöms
som lämplig missionärskandidat. Medicinska fakulteten utser stipendiat om inte sökande
anmäler sig som missionärskandidat, då missionsdirektor utdelar stipendium, som också kan
tilldelas studerande vid universitet i Lund och vid Karolinska Institutet, dock med företräde till
ett av stipendierna till studerande vid Uppsala universitet. Får innehas i ett år med högst två års
prolongation. Stipendiat utsedd av missionsdirektor kan få uppbära stipendium till dess
läkarexamen avlagts.
Söderbloms, N och A (1932)
I första hand stipendier till Anna och Nathan Söderbloms ättlingar i rakt nedstigande led, vilka
bedriver studier vid Uppsala universitet. I andra hand stipendier till forskarstuderande eller
obefordrade lärare vid teologiska fakulteten. Utdelas av teologiska fakulteten.
Södermans (1877)
Till flitig studerande av Uplands nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag från nationen
och får innehas i två år.
Tengmalms (1801)
Till flitig och behövande studerande som fyllt 19 år och tillhör Västgöta nation. Nationens
inspektor i samråd med kuratorerna lämnar förslag, varefter rektor utser stipendiat. Får innehas i
tre år.
Tengstrands, Erik (1985)
Ett eller flera stipendier till studerande, som antagits till forskarutbildning i engelska, i första
hand till studerande inom den språkvetenskapliga linjen. Behörig släkting äger företräde.
Stipendium utdelas av rektor efter förslag av professorerna i engelska och får innehas i högst
fyra år.
Terseri (1703)
Till studerande av Västmanlands-Dala nation med företräde för släkting. Stipendium utdelas av
rektor efter förslag av nationen och får innehas i ett år.
Thalins f språkvet fak (1905)
Till begåvad, behövande studerande inom språkvetenskapliga fakulteten. Sökande skall ha
uppnått eller under den termin då stipendium tillsätts uppnå 20 års ålder. Utdelas av fakulteten.
Får uppbäras i högst tre år, dock att stipendium under alla förhållanden frånträdes vid slutet av
den termin stipendiat fyller 25 år.
Thalins för hist-fil fak (1905)
Till begåvad, behövande studerande inom historisk-filosofiska fakulteten. Sökande skall ha
uppnått eller under den termin då stipendium tillsätts uppnå 20 års ålder. Utdelas av fakulteten.
Får uppbäras i högst tre år, dock att stipendium under alla förhållanden frånträdes vid slutet av
den termin stipendiat fyller 25 år.
61
Thalins för jur fak (1905)
Till begåvad, behövande studerande inom juridiska fakulteten. Sökande skall ha uppnått eller
under den termin då stipendium tillsätts uppnå 20 års ålder. Utdelas av fakulteten. Får uppbäras
i högst tre år, dock att stipendium under alla förhållanden frånträdes vid slutet av den termin
stipendiat fyller 25 år.
Thalins för med fak (1905)
Till begåvad, behövande studerande inom medicinska fakulteten. Sökande skall ha uppnått eller
under den termin då stipendium tillsätts uppnå 20 års ålder. Utdelas av fakulteten. Får uppbäras
i högst tre år, dock att stipendium under alla förhållanden frånträdes vid slutet av den termin
stipendiat fyller 25 år.
Thalins för samhvet fak (1905)
Till begåvad, behövande studerande inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Sökande skall ha
uppnått eller under den termin då stipendium tillsätts uppnå 20 års ålder. Utdelas av fakulteten.
Får uppbäras i högst tre år, dock att stipendium under alla förhållanden frånträdes vid slutet av
den termin stipendiat fyller 25 år.
Thalins för tek-nat fak (1905)
Till begåvad, behövande studerande inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Sökande skall
ha uppnått eller under den termin då stipendium tillsätts uppnå 20 års ålder. Utdelas av
fakulteten. Får uppbäras i högst tre år, dock att stipendium under alla förhållanden frånträdes
vid slutet av den termin stipendiat fyller 25 år.
Thalins för teol fak (1905)
Till begåvad, behövande studerande inom teologiska fakulteten. Sökande skall ha uppnått eller
under den termin då stipendium tillsätts uppnå 20 års ålder. Utdelas av fakulteten. Får uppbäras
i högst tre år, dock att stipendium under alla förhållanden frånträdes vid slutet av den termin
stipendiat fyller 25 år.
Thelins G f estniska stud (1994)
Ett eller flera stipendier till estniska studenter från universitetet i Tartu för studier vid Uppsala
universitet företrädesvis inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Tillsätts av rektor efter
förslag av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Thelins G resestip (1974)
Till kvinnlig forskarstuderande inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten för utländsk
studieresa eller vistelse utomlands för ändamål som främjar avhandlingsarbetet, särskilt avseende
tillgänglig apparatur, metod eller material som inte finns i Uppsala. Utdelas årligen av fakultetens
stipendiekommitté.
Thuns (1731)
Till behövande studerande, som fyllt 20 år och är född i Stockholm eller Småland. Sökande skall
ha varit inskriven vid Uppsala universitet i minst två år. Företräde för släkting till donator.
Stipendium tilldelas studerande av vilken fakultet som helst med undantag av den medicinska.
Får innehas i två år med möjlighet till prolongation efter förnyad ansökan i högst två år.
Stipendiater utses efter förslag av rektor av Borgrättsfonderna i Stockholm som även förvaltar
stiftelsen.
62
Thuns resestip (1731)
Resestipendium utdelas årligen för vistelse vid utländskt universitet eller högskola minst en
termin. Sökande skall ha varit inskriven vid Uppsala universitet i minst fem år och vara född i
Stockholm eller Småland. Om behörig sökande inte finns kan stipendium, sedan det kungjorts
på nytt, utdelas utan hänsyn till sökandes härkomst, dock med företräde för den som är född i
Stockholm eller Småland. Får innehas i två år med möjlighet till prolongation efter förnyad
ansökan i högst två år. Stipendiater utses efter förslag av rektor av Borgrättsfonderna i
Stockholm som även förvaltar stiftelsen.
Thuréus för geriatrisk forskning (1966)
Att främja forskningen på ålderdomens område, utredning av ålderdomens problem och
sjukdomar samt deras profylax och botande jämte principerna för åldringsvård. Tekniska
hjälpmedel samt speciella byggnads- och inredningsproblem bör studeras. Utdelas av medicinska
och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Thuréus, allm odontologi (1966)
Att främja forskningen inom tändernas, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse samt
med dessa sammanhängande problem, profylax och sjukdomars botande. Utdelas av medicinska
och farmaceutiska fakultetsnämnden.
Tingstens (1932)
Till flitig, behövande studerande av Smålands nation, född i Jönköpings län och som där de två
sista studieåren genomgått gymnasieskola. Sökande skall ha varit inskriven i Smålands nation i
minst två år och då studerat vid Uppsala universitet. Utdelas varje vårtermin av nationens
inspektor och allmänna stipendienämnd.
Tollstens Norrl (1754)
Till behövande, flitiga studerande av Norrlands nation född i Ångermanland. Företräde för
släkting. Nationens inspektor utser stipendiat och stipendium får innehas i fyra år.
Tollstens Upl (1754)
Till behövande, flitiga studerande av Uplands nation född i Uppland. Företräde för släkting.
Nationens inspektor utser stipendiat och stipendium får innehas i fyra år.
Tranérs // (1825)
Till studerande vid Uppsala universitet, som studerar latin med företräde för den som särskilt
studerar latinsk poesi samt för den som tillhör Östgöta eller Kalmar nation. Stipendium utdelas
av rektor sedan förslag lämnats av Östgöta och Kalmar nations stipendienämnder i samråd med
professorn i latinska språket. Får uppbäras i tre år med möjlighet till prolongation i ett år.
Tranérs docentstip (1825)
Ett stipendium till filosofie doktor vid Uppsala universitet, som inte innehar
tillsvidareanställning eller som saknar finansiering för sådan anställning. Företräde för sökande
som studerat klassiska språk vid universitet eller högskola. Stipendium utdelas av rektor för ett
år i taget. Efter förnyad ansökan kan samma person tilldelas stipendiet intill dess vederbörande
uppnått 40 års ålder.
Treschows (1904)
Till lovande, företrädesvis idrottsälskande juridikstuderande. Utdelas utan ansökan årligen av
juridiska fakulteten. Vid medellöshet får inte alltför stort avseende fästas.
63
Tullbergs f biol forskn (1930) *
Till studerande i Uppsala och Stockholm som visat intresse och begåvning för biologiska
studier. Stipendium utdelas som understöd för vetenskapligt forskningsarbete. Utdelas av rektor
efter förslag av stipendieinspektor och får innehas i två år med möjlighet till prolongation efter
förnyad ansökan ett år i sänder, dock sammanlagt högst fyra år.
Turdfjaells (1845)
Till studerande av Norrlands nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens
inspektor och stipendienämnd och får innehas i fyra år med möjlighet till prolongation ett år.
Törnlunds f språkvet fak (1892)
Till flitig studerande av vilken nation som helst. Stipendium utdelas av fakulteten och får
innehas i tre år med möjlighet till prolongation "något år."
Törnlunds för hist-fil fak (1892)
Till flitig studerande av vilken nation som helst. Stipendium utdelas av fakulteten och får
innehas i tre år med möjlighet till prolongation "något år."
Törnlunds för med fak (1892)
Till flitig medicine studerande av vilken nation som helst. Stipendium utdelas av fakulteten och
får innehas i tre år med möjlighet till prolongation "något år."
Törnlunds för samhvet fak (1892)
Till flitig studerande av vilken nation som helst. Stipendium utdelas av fakulteten och får
innehas i tre år med möjlighet till prolongation "något år."
Törnlunds för tek-nat fak (1892)
Till flitig studerande av vilken nation som helst. Stipendium utdelas av fakulteten och får
innehas i tre år med möjlighet till prolongation "något år."
Törnlunds, Upl nat (1892)
Till flitig studerande av Uplands nation. Stipendium utdelas av nationens stipendienämnd och
får innehas i tre, högst fyra år.
Ullbergs (1839)
Till flitig studerande av Norrlands nation. Vid lika meriter helst till prästson/dotter. Stipendium
utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och stipendienämnd. Får innehas i fyra år
med högst tre års prolongation.
Wadells (1819)
Till flitig och behövande studerande av Västgöta nation född inom Skara stift och som har
examen från gymnasieskola i Skara. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationen och
får innehas i tre år.
64
Waerns (1862)
Till behövande, flitig studerande av Värmlands nation född inom Karlstads stift eller som har
examen från gymnasieskola där. Vid prästbrist inom Karlstads stift skall företräde lämnas den
som förbereder sig att där tjänstgöra som präst. Stipendium utdelas av nationens
stipendienämnd och får innehas i tre år.
Wahlberg-Engelbrechts (1873)
Till manlig behövande och flitig studerande av Östgöta nation med företräde oavsett nation för
manlig behövande släkting. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens
stipendienämnd. Får innehas i högst tre år.
Wahlins minne (1936)
Till behövande studerande, som tillhör Östgöta nation med företräde till ett av stipendierna till
sökande som är i behov av läkarvård och styrkt detta med läkarintyg. Stipendium utdelas årligen
av nationens stipendienämnd. Samma person kan tilldelas stipendium i sammanlagt högst tre år.
Wahlunds (1893)
Till forskarstuderande och docent vid romanska institutionen för i första hand vetenskaplig resa,
för studier vid Uppsala universitet eller för utgivande av vetenskapligt arbete. Vid utdelning skall
förutom meriter hänsyn även tagas till sökandes förutsättningar och behov. Utdelas på
höstterminen av språkvetenskapliga fakulteten efter förslag av professorn i romanska språk.
Wallbergs (1874)
Till behövande, flitig teologistuderande av Göteborgs nation född i Göteborgs stift, med
förmånsrätt för den som vid födseln tillhörde Frillesås eller Värö pastorat eller Falkenbergs
stadsförsamling eller som född inom annan församling av Göteborgs stift haft sina föräldrar
under längre tid stadigt bosatta inom någon av nämnda orter. Stipendium utdelas av rektor efter
förslag av nationen och får innehas i tre år.
Wallinders, August // (1967)
Ena hälften utdelas som hjälp åt starkt synskadade eller personer lidande av svår långvarig
ögonsjukdom, och den andra hälften till understöd av forskning rörande glaukom. Utdelas av
medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden efter förslag av professorn i otalmiatrik.
Wallins, August (1931)
Till behövande manlig medicine studerande född i Göteborg och som där avlagt
gymnasieexamen. Sökande skall vara inskriven i Göteborgs nation och ha studerat medicin i
minst två år. Medicinska fakulteten utdelar stipendium, som får uppbäras i fem år.
Wallins, Charlotta (1923)
Till begåvad, behövande studerande, som kommer att tjänstgöra som präst inom Svenska
kyrkan eller dess missionsfält. Företräde för studerande tillhörande Västgöta nation. Teologiska
fakulteten utser årligen stipendiat.
Wallins, Makarna (1948)
Till flitiga, behövande studerande med företräde för sökande från Österlövsta eller Tegelsmora
socknar. Stipendium utdelas för ett år i taget av rektor och kan efter förnyad ansökan tilldelas
samma person i högst fyra år.
65
Wallmarks (1847)
Till skicklig behövande "yngre akademisk lärare". Tre sökande föreslås av universitetets
stipendienämnd och rektor varefter stipendiekonventet utser stipendiat. Får innehas i tre år.
Valsgärdestip // (1931)
Till i första hand studerande för att främja forskning vid institutionen för arkeologi vid Uppsala
universitet. Forskningsbidrag utdelas årligen av institutionens stipendiekommitté.
Walters (1827)
Till behövande, skicklig studerande av Uplands nation med företräde dels för släkting dels för
någon av "militaire ofrälse-ståndet från Uplands Kongl. Regimente" eller någon av "civil-,
bonde-, torpare-, eller hantverkares barn på landet men ingalunda prästson". Stipendiat bör
"flitigt studera alla vetenskaper, i synnerhet Moral, Philosophie, Mathematique, Lagfarenhet,
Naturkunskapen och något Läkarevetenskapen ". Stipendium utdelas av rektor efter förslag av
Uplands nation och får uppbäras i tre år med möjlighet till prolongation i två år till den som är
antagen till forskarutbildningen.
Wasenii (1914)
Till obemedlade, manliga studerande, vilka genom utomordentlig begåvning inge synnerligen
goda förhoppningar. Företräde för ättlingar till donators far, Pehr Persson, Ista, Vassunda.
Stipendium utdelas av rektor och får uppbäras i två år men kan efter förnyad ansökan
prolongeras ett år i taget och innehas sammanlagt högst 10 år.
Wedins (1881)
Till flitig studerande av Östgöta nation med företräde för släkting om vederbörande är medlem
av Östgöta nation. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd och
får uppbäras i tre år.
Wennermarks (1860)
Till behövande, flitig studerande av Värmlands nation. Nationens stipendienämnd uppför tre
sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Får uppbäras i tre år men kan
efter förnyad ansökan prolongeras i två år. Får inte innehas efter det stipendiat fyllt 30 år.
Wesslers, Erland // (1973)
Ett eller flera stipendier till doktorander som arbetar med biokemiska projekt vid medicinska
fakulteten i Uppsala. Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakulteternas
forskarutbildningskommitté.
Westins, Ellen och Tage // (1979) *
Att stödja forskning inom ekonomiska och biologiska ämnesområden, som är av betydelse för
lantbrukets framtida utveckling. Bidrag från stiftelsen kan lämnas för forskning såväl vid
Uppsala universitet som vid Sveriges lantbruksuniversitet. Anslag delas ut av en kommitté
bestående av fem ledamöter, varav tre från Uppsala universitet och två från Sveriges
lantbruksuniversitet.
Westlings, R (1928)
Ett eller två stipendier i ämnet farmakognosi till studerande vid apotekarprogrammet, vilken
eller vilka ådagalagt synnerligen goda kunskaper i och stort intresse för ämnet samt under
kalenderåret i fråga även utfört en publicerbar undersökning i ämnet. Utdelas av farmaceutiska
fakulteten.
66
Westmans, K G (1918)
Till manlig studerande av Östgöta nation, som visat vetenskaplig begåvning. Om kompetent
sökande av Östgöta nation inte anmält sig kan stipendium utdelas till manlig studerande av
annan nation. Företräde för sökande som avser att använda stipendiet för att bestrida
kostnaderna för särskild vetenskaplig undersökning eller till tryckningskostnader av
vetenskapligt arbete. Utdelas av rektor efter förslag av Östgöta nations inspektor. Samma person
kan tilldelas stipendiet i högst tre år.
Westmans, O (1876)
Till behövande, flitiga manliga studerande av Västgöta nation, som har examen från
gymnasieskola i Skara. Stipendium skall helst tilldelas filosofie eller medicine studerande, varvid
prästsöner har företräde. Stipendiat utses av nationens inspektor och förste kurator och
stipendium får uppbäras i tre år.
Victorins (1755)
Till studerande av Västgöta nation född i Skara stift och med examen från gymnasieskola inom
Skara stift. Företräde i första hand till släkting som är prästbarn eller bondson/dotter och andra
hand till sökande med härkomst enligt ovanstående. Stipendium utdelas efter förslag av
nationens inspektor av stipendiekurator, som är närmaste släkting med prosten Carl Noring. Får
innehas högst tre år.
Wijkmans (1845)
Till studerande vid Uplands nation, som med avseende på skicklighet, lång studiekurs och
behov anses mest förtjänt. Stipendiat skall vara född inom Uppsala län, Fjärdhundra eller den
inom provinsen Uppland liggande delen av Stockholms län. Får inte förenas med annat
stipendium. Nationens röstägande ledamöter uppför tre av de sökande på förslag, varefter
nationens inspektor och seniorer utser stipendiat. Får innehas i tre år med ett års eventuell
prolongation.
Wijks O:son f botanik (1896)
Till begåvad flitig och behövande studerande för botaniska studier, med företräde bland lika
förtjänta för studerande av Göteborgs nation. Stipendiat utses av den till tjänsteår äldste
professorn i botanik, inom ett förslag upprättat av ledamöter inom naturvetenskapliga
studentsällskapets botaniska sektion jämte sektionens ordförande. Får innehas i tre år med
eventuellt ett års prolongation.
Wijks, Olof O:son för Göteborgs nation (1896)
Till begåvad, flitig och behövande studerande, som tillhör Göteborgs nation. Stipendium utdelas
av nationens inspektor efter förslag av seniorskollegiet och får innehas i tre år med eventuellt ett
års prolongation.
Vikners (1866)
Till obemedlad, flitig studerande från Ångermanland som är medlem av Norrlands nation med
företräde för släkting. Stipendium utdelas av nationens inspektor efter förslag av nationens
stipendienämnd och får innehas i tre år.
Winboms, Upl nat (1817)
Till skicklig studerande av Uplands nation, som minst ett år varit inskriven som studerande, med
företräde för släkting. Nationens inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter
stipendiat utses av rektor. Får innehas i tre år med möjlighet efter förnyad ansökan till ett års
prolongation.
67
Winboms, Vg nat (1817)
Till skicklig studerande av Västgöta nation, som minst ett år varit inskriven som studerande,
med företräde för släkting. Nationens inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter
stipendiat utses av rektor. Får innehas i tre år med möjlighet efter förnyad ansökan till ett års
prolongation.
Wingårds af, Gbg nat (1849)
Till medlem av Göteborgs nation, som studerar till "fil. graden" eller som ämnar bli präst.
Nationens seniorer och juniorer uppför tre av de sökande på förslag, varefter inspektor utser
stipendiat. Får uppbäras i tre år.
Wingårds af, G-H nat (1849)
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som studerar till "fil. graden" eller som ämnar bli
präst. Nationens seniorer och juniorer uppför tre av de sökande på förslag, varefter
ärkebiskopen utser stipendiat. Får uppbäras i tre år.
Wingårds af, Sthlm nat (1849)
Till medlem av Stockholms nation, som studerar till "fil. graden" eller som ämnar bli präst.
Nationens seniorer och juniorer uppför tre av de sökande på förslag, varefter ärkebiskopen
utser stipendiat. Får uppbäras i tre år.
Wingårds af, Upl nat (1849)
Till medlem av Uplands nation, som studerar till "fil. graden" eller som ämnar bli präst.
Nationens seniorer och juniorer uppför tre av de sökande på förslag, varefter ärkebiskopen
utser stipendiat. Får uppbäras i tre år.
Wirsells allmänna (1864)
Till medellös studerande, "som ej genom redan avlagda akademiska kunskapsprov äger en mer
eller mindre omedelbar utsikt till självförsörjning". Kan vara medlem av vilken nation som helst.
Tre sökande föreslås av universitetets stipendienämnd och rektor varefter stipendiekonventet
utser stipendiat. Stipendietiden är två år.
Wirsells för Smålands nation (1864)
Till medellös studerande, "som ej genom redan avlagda akademiska kunskapsprov äger en mer
eller mindre omedelbar utsikt till självförsörjning" och är medlem av Smålands nation. Tre
sökande föreslås av universitetets stipendienämnd och rektor varefter Smålands nation utser
stipendiat. Stipendietiden är två år.
Wittrocks, M (2011)
Att utdela stipendier till mindre bemedlade lovande jur.studerande, som är medlem av
Stockholms nation.
Wollins (1869)
Till förtjänt och behövande studerande. Stipendium utdelas av rektor och får uppbäras i tre år.
68
Wredes (1713)
Till skicklig studerande, svensk medborgare född i Sverige, som i brist på tillräckliga medel kan
behöva detta understöd. Rektor uppför tre sökande på förslag, varefter stipendiekurator, som är
den äldste i rätt nedstigande led av donators familj, utser stipendiat. Får uppbäras i fyra, högst
fem år.
Wångstedts (1973)
Till studerande eller forskare vid institutionen för egyptologi, Uppsala universitet, för
specialstudier i ett utomnordiskt land. Företräde för sökande som med framgång ägnar sig åt
demotiska. Utdelas vart tredje år av rektor efter förslag av professorn i egyptologi och historiskfilosofiska fakulteten.
Wärends premium (1882)
Till studerande av Smålands nation som gjort sig känd för flit och goda seder. Utdelas utan
ansökan på vårterminen av nationens inspektor. Kan två gånger tilldelas samma person.
Västgöta nations jubelstipendium (1877)
Till medlem av Västgöta nation, som utmärker sig genom flit och framgång i studierna och är i
behov av understöd. Nationens seniorer uppför tre sökande på förslag, varefter nationens
inspektor utser stipendiat. Får innehas i tre år.
Zedritz (1732)
Till medellös studerande av Uplands nation, med företräde oberoende av nation för släkting.
Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens stipendienämnd. Får innehas i fem år.
Zennströms (2008)
Ett eller flera stipendier utdelas per år avseende forskning och utveckling inom ämnet
textilvetenskap. Tillsätts av en kommitté.
Zetterlings premium (1872)
Till studerande eller lärare vid Uppsala universitet för under de närmast förflutna sex åren
utgiven skrift av filosofiskt och helst religionsfilosofiskt innehåll, eller, om ingen filosofisk skrift
anses böra belönas, även för andra skrifter.
Zorns, Emma (1938)
Till medellös förtjänt studerande av Västmanlands-Dala nation. Nationens seniorskonvent
upprättar ett graderat förslag omfattande tre sökande, varefter rektor utser stipendiat. Får
uppbäras i högst fyra år.
Åbergssons (1934) *
Till vid rikets universitet kvinnlig juridikstuderande, som visat begåvning och intresse för juridik,
med företräde för dotter till ledamot av högsta domstolen. Stipendium är avsett för
forskarstuderande, men om lämplig sådan inte finns, kan stipendiet i stället tilldelas studerande,
som närmast avser att avlägga juris kandidat-examen. Juridiska fakulteten utdelar stipendium
årligen i maj månad och är därvid inte bunden av inkomna ansökningar. Kan och bör utgå till
samma person under ett flertal år.
69
Ågrens, Kurt // (1990)
Till två förtjänta löftesrika studerande, som under de två nästförgångna åren lagt fram sina
uppsatser på C-seminariet vid Historiska institutionen. Stipendium utdelas utan ansökan av
institutionstyrelsen efter förslag av de lärare, som under de två år som gått sedan senaste
stipendieutdelning, undervisat på C-nivå.
Åkerhams, Lilly och Ragnar // (1982)
Stiftelsens medel skall i första hand främja den kliniska forskning som vid Akademiska sjukhuset
i Uppsala bedrives beträffande astma- och allergisjukdomar. I andra hand må fondavkastningen
användas till annan klinisk forskning som ändock att den finnes vara av utomordentlig betydelse
saknar önskade ekonomiska resurser. Avkastningen används till forskningsstipendier och
forskningsanslag. Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakulteternas
forskarutbildningskommitté.
Ånarssons, R (1991)
Ett eller flera stipendier till juridikstuderande, "som visat prov på studielämplighet" och tillhör
Västmanlands-Dala nation. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i tre år.
Ångströms premium (1884)
Som uppmuntran för förtjänstfullt fysikaliskt arbete till forskarstuderande eller nydisputerad
forskare för arbeten fullbordade under den tid vederbörande varit forskarstuderande. Utdelas
varje år utan ansökan av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens stipendiekommitté efter förslag
av professorerna inom de experimentella programmen fysik I, II och III. Premium kan delas
mellan två, högst tre av de förslagna och samma person kan tilldelas det två gånger, dock inte
för ett och samma arbete.
Åqvists (1941)
Till behövande medlem av Södermanlands- Nerikes nation, som varit inskriven i nationen minst
två terminer och som genom sin akademiska studiemeriter visat sig mest förtjänt. Nationens
inspektor utser stipendiat efter förslag av nationens stipendienämnd. Får innehas i två år med ett
års eventuell prolongation.
Ärkestiftets (1930)
Till begåvad och medellös teologistuderande med företräde för prästson/dotter från ärkestiftet
eller Stockholms stad, som med framgång idkar teologiska och religionsvetenskapliga studier
och som ämnar begära prästvigning för ärkestiftet. Stipendiat utses av ärkebiskopen efter förslag
från teologiska fakulteten. Får innehas i tre år med eventuell prolongation i ytterligare två år.
Ödbergs (1913)
Till förtjänt och behövande studerande av Västgöta nation. Stipendium utdelas av rektor efter
förslag av nationens inspektor och stipendienämnd. Får uppbäras i tre år.
Ödmans (1853)
Till flitig, behövande studerande av Smålands nation. Stipendium utdelas av nationens allmänna
stipendienämnd och får uppbäras i två år.
70
Örströms (1977)
Till studerande, som har grekiska språket, eller om sådan inte finns, latinska språket som
huvudämne. Företräde för studerande med gymnasieutbildning vid någon av Jönköpings läns
gymnasieskolor särskilt Vetlanda. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av
språkvetenskapliga fakulteten och får uppbäras i högst fem år.
Örtqvists för Gästrike-Hälsinge nation (1939)
Till medellös och flitig studerande av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendium utdelas av rektor
efter förslag av nationens stipendienämnd. Får innehas i tre år.
Örtqvists för Värmlands nation (1939)
Till medellös och flitig studerande av Värmlands nation. Stipendium utdelas av rektor efter
förslag av nationens stipendienämnd. Får innehas i tre år.
Österby (1908)
Till välartad och obemedlad studerande av Uplands nation med företräde för studerande inom
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens
inspektor och får enligt praxis uppbäras i tre år.
71